Bài tập tuần tập 1 khối 3 tuần 019 024

70 8 1
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

BÀI TẬP TUẦN HỌC KỲ II KHỐI BA Tập Tuần 019 – Tuần 024 MỤC LỤC Contents Tuần 19: Các số có chữ số - Luyện tập Đề 001 – Tuần 19 Đề 002 – Tuần 19 Đề 003 – Tuần 19 Tuần 20: Điểm giữa, Trung điểm, số phạm vi 1000 .8 Đề 004 – Tuần 20 Đề 005 – Tuần 20 10 Đề 006 – Tuần 20 11 Đề 007 – Tuần 20 14 Đề 008 – Tuần 20 17 Tuần 21: Phép cộng – trừ phạm vi 1000, Tháng – Năm 19 Đề số 009 – Tuần 21 19 Đề số 10 – Tuần 21 22 Đề số 11 – Tuần 21 25 Đề số 12 – Tuần 21 26 Đề số 13 – Tuần 21 28 Tuần 22: Hình tròn, tâm, bán kính, đường kính 30 Đề số 014 – Tuần 22 30 Đề số 15 – Tuần 22 33 Đề số 16 – Tuần 22 36 Đề số 17 – Tuần 22 39 Đề số 18 – Tuần 22 40 Đề số 19 – Tuần 22 43 Đề số 20 – Tuần 22 45 Đề số 21 – Tuần 22 48 Tuần 23: Nhân, Chia số có chữ số với số có chữ số .50 Đề số 22 – Tuần 23 50 Đề số 23 – Tuần 23 52 Đề số 24 – Tuần 23 54 Đề số 25 – Tuần 23 56 Đề số 26 – Tuần 23 57 Tuần 24: Luyện tập chung – Lầm quen với chữ số La Mã 59 Đề số 27 - Tuần 24 .59 Đề số 28 – Tuần 24 60 Đề số 29 – Tuần 24 62 Đề số 30 – Tuần 24 63 Đề số 031 – Tuần 24 66 Đề số 032 – Tuần 24 67 Tuần 19: Các số có chữ số - Luyện tập Đề 001 – Tuần 19 Bài Số liền trước số 7895 là: A 6895 B 8895 C 7894 D 7896 Bài Chu vi hình vng 96 cm Độ dài cạnh hình vng là: A 30cm B 30cm C 24cm D 48cm Bài Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm a Số gồm nghìn, trăm, chục, đơn vị viết ………… b Số gồm nghìn, đơn vị viết là:……… Bài Viết số thích hợp vào trống : Chiều dài Chiều rộng 10cm 5cm 27m 13m Chu vi hình chữ nhật Bài Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng chiều dài Tính chu vi hình chữ nhật đó? Bài giải: Bài 6.Cho dãy số : ; ;12 ; ; ; Nêu quy luật viết số dãy số viết thêm số hạng dãy số ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 001 1)C 2)C 3)a)1235 b)5002 4) Chiều dài Chiều rộng Chu vi hình chữ nhật 10cm 5cm 30cm 27m 13m 80cm 5) Chiều rộng hình chữ nhật là: 25:  5(cm) Chu vi hình chữ nhật là:  25  5   60(cm) 6) Quy luật: Tính 1  số hạng là:   20 23    30 Đáp số: 60cm   12   42 Đề 002 – Tuần 19 Bài Tính giá trị biểu thức a 684 : – 15 + 100 b 888 - 306 : x c 521 - 256 : + 10 d 5+405 - 15 x Bài Tìm a ? a) a x + a + a + a = 96 b) a + a + a + a – a x = 502 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Một hình chữ nhật có chiều dài 3m75cm chiều rộng chiều dài Tính chu vi hình chữ nhật ? …………………………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………….……………… …………………………………………………………………………….……………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Hai lớp học có 72 học sinh lớp 3A nhiều lớp 3B học sinh Tính số học sinh lớp ? ……………………………………………………………………………………… …….………………………………………………………………………………… ………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………… ĐỀ 002 1)a)684 :  15  100 b)888  306 :   114  15  100  99  100  888  34   888  102  199 c)521  256 :8  10  786 d )405  15   521  32  10  489  10  405  45  360  499 2)a)a   a  a  a  96 b)a  a  a  a  a   502 a      1  96 a   a   502 a   96 a  96 :8 a  12 3) 3m75cm  375cm a      502 a   502 a  502 :  151 Chiều rộng hình chữ nhật là: 375:  125  cm  Chu vi hình chữ nhật là:  375  125   1000(cm) Đáp số:1000cm 4) Hai lần số học sinh lớp 3A là: 72   80 (học sinh) Số học sinh lớp 3A là: 80 :  40 (học sinh) Số học sinh lớp 3B là: 72  40  32 (học sinh) Đáp số: A : 40 học sinh; 3B : 32 học sinh Đề 003 – Tuần 19 Bài 1: Đọc số sau: 3003 , 7067, 5055, 1921 Bài 2: Viết số sau: a Tám nghìn bẩy trăm linh hai b nghìn, chục c nghìn, trăm, đơn vị d nghìn trăm Bài 3: Viết số sau thành tổng theo mẫu: 4765= 4000 + 700 + 60 + 7608 = 9469 = 5074 = 5555 = 2004 = Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 168m, chiều rộng nửa chiều dài Tính chu vi mảnh vườn đó? Bài 5: Viết số có 4chữ số, biết chữ số đứng sau chữ số đứng trước đơn vị (ví dụ: 1357) xếp chúng theo thứ tự tăng dần ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 003 1) Đọc số: 3003: Ba nghìn ba đơn vị 7067 : Bảy nghìn khơng trăm sáu mươi bảy 5055: Năm nghìn khơng trăm năm mươi lăm 1921: Một nghìn chín tăm hai mươi mốt 2) Viết số: a Tám nghìn bảy trăm linh hai: 8702 b nghìn, chục: 9090 c nghìn, trăm, đơn vị: 2806 d nghìn trăm: 6500 3) Viết số thành tổng 9469  9000  400  60  7608  7000  600  5074  5000  70  5555  5000  500  50  2004  2000  4) Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật: 168:  84  m  Chu vi mảnh vườn là: 168  84    504(m) Đáp số: 504m 5)1357;2468;3579 Tuần 20: Điểm giữa, Trung điểm, số phạm vi 1000 Đề 004 – Tuần 20 Bài Tổng 5000 + 70 + viết thành: A 5701 B 5071 C 5017 D 5107 Bài Số lớn số: 9786 ; 9687 ; 9867 ; 9876 là: A 9786 B 9687 C 9867 D 9876 Bài Đặt tính tính a) 3456 + 5738 b) 5608 + 715 …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………… ….………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Câu Trường Hồng Diệu có 1568 học sinh, trường Thăng Long có nhiều trường Hồng Diệu 125 học sinh Hỏi hai trường có học sinh ? Bài giải: …………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài Tính giá trị a : a x + 35 + a x = a x + a x 10 …………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………….……………………………………………… …………………………………….………………………………………………… ………………………………….…………………………………………………… ……………………………….……………………………………………………… …………………………….………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 004 1B 2D 3) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa a)3456  5738  9194 b)5608  715  6323 4) Số học sinh trường Thăng Long có là: 1568  125  1693 (học sinh) Số học sinh hai trường có là: 1568  1693  3261 (học sinh) Đáp số: 3261 học sinh 5)a   35  a   a   a  10 a   a  10  a   a   35 a    10     35 a   35 a  35 :  Đề 005 – Tuần 20 Bài Đặt tính tính: 3366  5544 307  4279 2672  3576 Bài Với chữ số 0;3;4;5 Hãy lập số có chữ số cho số có chữ số khác Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn Bài Trường Hòa Bình có số học sinh số lớn có chữ số Trường Sơn La có số học sinh nhiều trường Hòa Bình 126 em Hỏi hai trường có học sinh ? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 005 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 3366  5544  8910 307  4279  4586 2672  3576  6248 10 Điền số số La Mã vào bảng (theo mẫu) Số Số La Mã V 21 X XIV XII XVIII Xếp số : XI, VIII,VI, IX, IV, XX, XIX theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………………………………… Đồng hồ giờ? (Viết vào chỗ chấm) ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 032 Phần I 1) a) 1902 Đ 1900 S 2902 S b) 1725 S 1625 Đ 1800 S c) 1470 Đ 1480 S 1490 S d) 1145 S 1245 Đ 1345 S 2) a) 400m S 4008m Đ 4500m S b)410m : S 420m Đ 430m S 3) C X  VII  XVII Phần II 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 69 a)1454 :  363 (dư 2) b)2750 :  550 c)2167 :  361 (dư 1) 2) Số kilogam gạo có tất là: 136   816 (kg gạo) Số kilogam gạo túi đựng là: 816:8  102 (kg gạo) Đáp số: 102 kg gạo 3) Số 10 14 21 12 18 Số La Mã V VII IX X XIV XXI XII XVIII 4) Lớn đến bé: XX , XIX , XI , IX ,VIII ,VI , IV 5) đồng hồ từ trái qua phải: a) phút b) 15 phút c) 70 ... 18 2)a)  x  36   63  36 3 b) x  19 2  19 1  30 7  x  36  36 3  63 x  36  30 0 x  38 3  9 21 x  9 21  38 3 x  30 0  36 x  538 x  264 3) Số học sinh lớp 3A có là: 12   36 (học sinh)... 30 45 ;30 54 ;34 05 ;34 50 ;35 04 ;34 50;4 035 ;40 53; 430 5; 435 0;45 03; 4 530 ;5 034 ;50 43; 530 4; 534 0;54 03; 5 430 3) Số lớn có chữ số 999 nên trường Hòa Bình có 999 học sinh Số học sinh trường Sơn La là: 999  12 6  11 25... ĐỀ 002 1) a)684 :  15  10 0 b)888  30 6 :   11 4  15  10 0  99  10 0  888  34   888  10 2  19 9 c)5 21  256 :8  10  786 d )405  15   5 21  32  10  489  10  405  45  36 0  499
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 1 khối 3 tuần 019 024 , Bài tập tuần tập 1 khối 3 tuần 019 024

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn