Quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ ngân hàng nông nghiệp việt nam

104 65 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 17:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** VŨ ĐỨC ANH QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG(MNS) Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** VŨ ĐỨC ANH QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị An ninh phi truyền thống Mã số: 8900201.05QTD LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN HUYNH Hà Nội - 2019 CAM KẾT Tác giả cam kết kết nghiên cứu luận văn kết lao động tác giả thu đƣợc chủ yếu thời gian học, nghiên cứu chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Những kết nghiên cứu tài liệu ngƣời khác (trích dẫn, bảng biểu, cơng thức , đồ thị tài liệu khác ) đƣợc sử dụng luận văn đƣợc tác giả đồng ý hoă ̣c cơng khai trích dẫn cụ thể Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc hội đồng bảo vệ luận văn, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội điều cam kết Hà Nội, ngày … tháng … năm …… Tác giả luận văn Vũ Đức Anh LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập làm luận văn thạc sỹ khoa Quản tri ̣và Kinh doanh, trƣờng Đại Học Quốc gia Hà Nội, bên cạnh nỗ lực thân, đƣợc giảng dạy hƣớng dẫn nhiệt tình thầy giáo Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Xuân Huynh, ngƣời tận tình, chu đáo hƣớng dẫn tơi q trình tơi học tập, nghiên cứu để tơi hồn thành đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy giáo giảng dạy giúp đỡ tơi suốt khóa học Tơi xin cảm ơn tồn thể anh chị Ban lãnh đạo Phòng, Khối Cơng ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Namđã giúp đỡ hỗ trợ nhiều trongquá trình thực luận văn Kết nghiên cứu nỗ lực tơi học tập nghiên cứu,tuy nhiên thời gian nghiên cứu hiểu biết có hạn nên luận văn có hạn chế sai sót,tơi mong nhận đƣợc góp ý từ thầ y giáo và nhà khoa học để tiếp tục bổ sung hoàn thiện đề tài hơnnữa Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TƢ̀ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU i DANH MỤC HÌNH VẼ iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Lý thuyết quản trị rủi ro nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm vai trò quản trị rủi ro 1.1.2 Khái niệm vai trò nguồn nhân lực 10 1.1.3 Quản trị rủi ro nguồn nhân lực 12 1.2 Nội dung Quản trị rủi ro nguồn nhân lực 13 1.2.1 Nhận diện rủi ro nguồn nhân lực 13 1.2.2 Phân tích rủi ro nguồn nhân lực 19 1.2.3 Xác định mức độ rủi ro nguồn nhân lực 20 1.2.4 Xử lý rủi ro nguồn nhân lực 20 1.2.5 Theo dõi xem xét rủi ro nguồn nhân lực 21 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro nguồn nhân lực 22 1.3.1 Yếu tố môi trƣờng 22 1.3.2 Yếu tố ngƣời 24 1.4 Một số mơ hình quản trị rủi ro nguồn nhân lực 25 1.4.1 Mơ hình quản trị rủi ro nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 31000 25 1.4.2 Mô hình quản trị rủi ro AS / NZS 4360:1999 Australia New Zealand 27 1.4.3 Mơ hình quản trị rủi ro theo COSO ERM-2004 28 1.4.4 Mơ hình QTRR liên tục Hồng Đình Phi (2015) 30 1.4.5 Đề xuất mơ hình nghiên cứu Quản trị rủi ro nguồn nhân lực công ty Dịch vụ Agribank 30 1.5 Vai trò quản trị rủi ro nguồn nhân lực đến an ninh doanh nghiệp 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK 36 2.1 Giới thiệu công ty dịch vụ Agribank 36 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty Dịch vụ Agribank 36 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.3 Mạng lƣới hoạt động 37 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 38 2.1.5 Các dịch vụ công ty 39 2.1.6 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Dịch vụ Agribank giai đoạn 2016-2018 42 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank 42 2.3 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank 45 2.3.1 Yếu tố môi trƣờng 45 2.3.2 Yếu tố ngƣời 48 2.4 Thực trạng quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank 48 2.4.1 Thực trạng nhận diện rủi ro nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank 48 2.4.2 Thực trạng phân tích rủi ro nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank 49 2.4.3 Thực trạng xác định mức độ rủi ro nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank 59 2.4.4 Thực trạng xử lý rủi ro nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank 63 2.4.5 Thực trạng xem xét theo dõi rủi ro nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank 65 2.5 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực an ninh doanh nghiệp Công ty Dịch vụ Agribank 66 2.5.1 Những thành tựu đạt đƣợc 66 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân gây hạn chế 67 2.5.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực an ninh doanh nghiệp Công ty Dịch vụ Agribank 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK 69 3.1 Định hƣớng phát triển công ty Dịch vụ Agribank 69 3.2 Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực công ty Dịch vụ Agribank 70 3.3 Một số giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty dịch vụ Agribank 71 3.3.1 Tích hợp quản trị rủi ro vào quy trình tuyển dụng nhân 71 3.3.2 Tích hợp quản trị rủi ro vào đào tạo phát triển nguồn nhân lực 75 3.3.3 Xây dựng thực thi văn hóa doanh nghiệp 77 3.3.4 Tích hợp quản trị rủi ro vào việc đánh giá, chế độ sách nhân công ty 80 3.3.5 Tích hợp quản trị rủi ro vào mô tả công việc 84 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC TƢ̀ VIẾT TẮT Tƣ̀ viế t tắ t TNHH Tƣ̀ đầ y đủ Trách nhiệm hữu hạn Công ty Dịch vụ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân Agribank ABSC hàng Nông nghiệp Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam ANPTT An ninh phi truyền thống DN Doanh nghiệp NNL Nguồn nhân lực QTRR Quản trị rủi ro VHDN Văn hóa doanh nghiệp i DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Một số lĩnh vực an ninh doanh nghiệp ANPTT 31 Bảng 2.1: Cơ cấu lao động Công ty Dịch vụ Agribank năm 2015-2018 43 Bảng 2.2: Biến động nhân qua hàng năm công ty 45 Bảng 2.3: Các rủi ro nguồn nhân lực công ty Dịch vụ Agribank 49 Bảng 2.4: So sánh thu nhập bình quân ngƣời lao động ABSC với Agribank 53 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp phân tích rủi ro nguồn nhân lực 57 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp điểm trung bình khả xảy rủi ro 59 Bảng 2.7: Bảng giả tổng hợp xác định điểm trung bình mức độ tác động rủi ro 61 Bảng 2.8: Bảng số liệu số phân loại rủi ro 62 Bảng 2.9: Ma trận phân hạng rủi ro 63 Bảng 2.10: Các Giải pháp xử lý rủi ro 64 Bảng 3.1:So sánh hình thức tuyển dụng nội tuyển dụng bên 72 Bảng 3.2:Tổng hợp yếu tố đạt đƣợc tuyển dụng 73 Bảng 3.3:Quy trình tuyển dụng nội 74 Bảng 3.4:So sánh thu nhập bình quân ngƣời lao động ABSC với Agribank 82 ii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Rủironguồnnhânlực 14 Hình 1.2: Mơ hình QTRR theo tiêu chuẩn ISO 31000:2009 26 Hình 1.3:Mơ hình QTRR theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018 27 HÌnh 1.4: Mơ hình quản trị rủi ro theo AS / NZS 4360:1999 28 Hình 1.5: Mơ hình QTRR 30 Hình 1.6: Mơ hình nghiên cứu quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank 31 Hình 1.7: Hình tháp khả cạnh tranh bền vững doanh nghiệp 33 Hình 1.8: Mơ hình chuỗi giá trị doanh nghiệp 34 Hình 2.1: Phân bổ lao động công ty dịch vụ Agribank năm 2018 43 Hình 2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính 44 Hình 2.3: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ 44 Hình 2.4: Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi 45 Hình 3.1: Quy trình đào tạo nguồn nhân lực 76 Hình 3.2:Đánh giá ngƣời lao động360 độ 81 iii công ty cần thƣờng xuyên tuyên truyền phổ biến đến ngƣời lao động giám sát thực quy tắc cách hiệu  Về đạo đức trách nhiệm: Nghiêm túc chấp hành pháp luật, quy định nội Agribank, Trung thành lợi ích Agribank, Uy tín - Cơng - Cần kiệm - Tận tâm – Vƣợt khó - Cầu tiến Trách nhiệm khách hàng, đối tác,trách nhiệm đồng nghiệp, trách nhiệm Cộng đồng, Trách nhiệm bảo vệ tài sản Agribank (3) Tổ chức truyền bá phổ biến văn hóa doanh nghiệp vai trò VHDN đến tất ngƣời lao động công ty từ lãnh đạo cấp cao đến lãnh đạo cấp sở toàn thể nhân viên (4) Duy trì phát triển văn hóa doanh nghiệp công ty (5) Thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá, bình xét thi đua khen thƣởng việc xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp 3.3.4 Tích hợp quản trị rủi ro vào việc đánh giá, chế độ sách nhân công ty Trƣớc thực trạng công ty có khả phải đối mặt với số rủi ro nguồn nhân lực liên quan đến việc đánh giá nhân viên, chế độ đãi ngộ sách nhân sự, cụ thể (1) RR5: thiếu động lực làm việc, (2) RR7: nguồn nhân lực chủ chốt, (3) RR9: không thu hút đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cao, (4) RR11: mâu thuẫn nội Tác giả nghiên cứu đề xuất cần có giải pháp tích hợp quản trị rủi ro vào chức trì thu hút nguồn nhân lực cơng ty Cụ thể nhƣ sau:  Đánh giá ngƣời lao động: Hàng năm cơng ty có tổ chức tổng kết đánh giá kết lao động sản xuất cá nhân tập thể, làm sở bình bầu thi đua khen thƣởng Tuy nhiên, việc đánh giá nàycòn chung chung, mang nhiều yếu tố cảm tính Nguyên nhân vấn đề cơng ty chƣa có quy trình đánh giá thực công việc Do cần xây dựng quy trình đánh giá tổ chức đánh giá kết thực cơng việc Đề tích hợp rủi ro vào công tác đánh giá, tác giả đề xuất: 80 (1) Cơng ty xây dựng tiêu chí đánh giá riêng cho công nhân trực tiếp sản xuất khối gián tiếp phục vụ sản xuất (2) Cách thức đánh giá: tổ chức đánh giá 360 độ, nghĩa không đánh giá chiều cấp đánh giá cấp dƣới hay ngƣợc lại mà có nhiều bên liên quan tham gia đánh Ví dụ: để đánh giá cán quản lý cấp trung cần có bên tham gia đánh giá nhƣ sau: Hình 3.2: đánh giá ngƣời lao động360 độ Nguồn:Nguyễn Ngọc Thắng (2018),Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (3) Tiêu chí đánh giá + Đối với khối sản xuất, tiêu đánh giá nhƣ: chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ, tiến độ thời gian theo thời vụ, công tác vận hành, bảo dƣỡng máy móc, thiết bị, cơng, kỹ xử lý vấn đề sản xuất + Đối với khối gián tiếp phục vụ sản xuất, tiêu đánh giá nhƣ: Chất lƣợng công việc, hiệu quả, kiến thức công việc kỹ thuật, ý thức hợp tác 81 tập thể, ngày cơng, tính chủ động giải cơng việc, tính sáng tạo cơng việc (4) Chu kỳ đánh giá: Thay đánh giá lần vào cuối năm, cơng ty cần tiến hành đánh giá thƣờng xuyên (theo qúy), nhƣng tùy thuộc vào vị trí cơng việc (5) u cầu việc đánh giá cần tiến hành công công khai Kết đánh giá sở để lập kế hoạch đào tạo lại ngƣời lao động yếu kém, sở để xét thi đua khen thƣởng hàng năm, nâng lƣơng, nâng bậc, thuyên chuyển sang vị trí khác có mức lƣơng thấp sở kỷ luật lao động  Chế độ sách nhân Rủi ro nguồn nhân lực công ty đƣợc giảm bớt có giải pháp hồn thiện chế độ tiền lƣơng, sách đãi ngộ nhân Vì khơng yếu tố vật chất, mà sách khen thƣởng động viên, quan tâm chăm sóc cơng ty giúp cho ngƣời lao động nhận thấy công sức mà họ bỏ xứng đáng, làm cho họ có động lực làm việc gắn bó với cơng ty Chính vậy, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ tiền lƣơng sách đãi ngộ công ty: - Chế độ tiền lƣơng, thƣởng: Tuy mức lƣơng nhân viên công ty không cao mặt chung Agribank, nhƣng so với mặt chung doanh nghiệp Hà Nội (9.300.000 đồng/ngƣời/tháng) cơng ty mức thu nhập trung bình tăng năm gần Bảng 3.4:So sánh thu nhập bình quân ngƣời lao động ABSC với Agribank Agribank ABSC 2017 21,9 triệu đồng /ngƣời/tháng 13,5 triều đồng /ngƣời/tháng 2018 28,9 triệu đồng /ngƣời/tháng 16,2 triệu đồng /ngƣời/tháng 82 Tuy công ty làm tốt công tác tiền lƣơng nhƣng để có tính cơng công khai việc trả lƣơng, thƣởng công ty cần áp dụng cách đánh giá hồn thành cơng việc tác giả đề xuất làm sở để trả lƣơng cho ngƣời lao động Đồng thời tăng mức thƣởng cho lao động có sáng kiến cải tiến công việc, hay ý tƣởng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, hay ý tƣởng sáng tạo đổi giúp nâng cao khả cạnh tranh công ty Đặc biệt công ty cần khen thƣởng vật chất lẫn tinh thần lao động có sở để phát cảnh báo rủi ro trình lao động, hay ngƣời lao động có sáng kiến xử lý triệt tiêu nguy xảy rủi ro công việc - Chế độ phúc lợi khác Về chế độ phúc lợi khác, Công ty Dịch vụ Agribank làm tốt công tác này, điểm sáng tồn Agribank Cơng ty thƣờng xun thăm hỏi động viên gia đình ngƣời lao động có hồn cảnh khó khăn, gia đình sách, có hồn cảnh đặc biệt Khen thƣởng ngƣời lao động có thành tích học tập xuất sắc Tổ chức bếp ăn tập thể cho toàn thể ngƣời lao động công ty Tổ chức tặng quà, thăm hỏi động viên ngƣời lao động dịp lễ tết năm Đặc biệt, công ty cấp học bổng cho cơng nhân có thành tích xuất sắc, gắn bó với công ty năm học nghề trƣờng Cao Đẳng Tác giả xin đề xuất thêm số giải pháp nhƣ sau để tăng thêm hoạt động phúc lợi đồng thời giải pháp phòng tránh : - Cơng ty mua bảo hiểm nhân thọ cho đối tƣợng lao động chủ chốt Tham tham gia bảo hiểm nhân thọ cá nhân đƣợc cơng ty đóng định kỳ khoản chi phí thời gian (thời gian công ty bảo hiểm công ty thỏa thuận) Số tiền mà cơng ty đóng vào đƣợc cơng ty bảo hiểm nhân thọ quản lý đến kết thúc thời hạn có cố rủi ro với ngƣời lao động cơng ty bảo hiểm hoàn trả lại số tiền nhƣ thoả thuận cho ngƣời lao động đƣợc mua bảo hiểm - Bên cạnh bếp ăn tập thể, cơng ty tổ chức xe đƣa đón cơng nhân cho xây dựng phòng thƣ viện 83 3.3.5 Tích hợp quản trị rủi ro vào mô tả công việc Để doanh nghiệp quản trị rủi ro nguồn nhân lực tốt cần thay đổi tƣ nhận thức ngƣời lao động doanh nghiệp trách nhiệm quản trị rủi ro Tất ngƣời lao động công ty cần hiểu công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực không trách nhiệm lãnh đạo cấp cao, hay quản lý cấp trung mà trách nhiệm chung cá nhân ngƣời lao động Quản trị rủi ro nguồn nhân lực đòi hỏi nỗ lực toàn doanh nghiệp cần đƣợc dẫn dắt ban giám đốc quản lý cấp cao Các doanh nghiệp thƣờng dễ bị tổn thƣơng không triển khai phƣơng pháp tiếp cận quản lý rủi ro nguồn nhân lực cách có hệ thống Để gắn trách nhiệm quản trị rủi ro nguồn nhân lực cho cấp quản lý, phòng ban, phận hay chi tiết cho nhân viên, cơng ty cần tích hợp quản trị rủi ro vào mô tả công việc cho vị trí chức danh - Chủ tịch Ban Tổng Giám đốc công ty phận xây dựng chiến lƣợc quản trị rủi ro nguồn nhân lực xác lập đƣợc mức độ mong muốn rủi ro (tức mức độ rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận) đối nguồn nhân lực công ty Việc xây dựng chiến lƣợc quản trị rủi ro mà không xác định “mức độ mong muốn rủi ro doanh nghiệp" giống nhƣ xây dựng cầu mà cầu cần bắc cho sông Chiến lƣợc quản trị rủi ro nguồn nhân lực mà lãnh đạo công ty xây dựng cần phải: (1) thống tồn cơng ty (2) phù hợp với mơ hình, cấu tổ chức cơng ty (3) gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh thƣờng nhật công ty (4) phải đƣợc xem xét lại thƣờng xun - Kiểm sốt viên ngƣời có trách nhiệm đảm bảo công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực đƣợc thực thi có hiệu thơng qua việc đánh giá theo chƣơng trình, kế hoạch - Bộ phận nhân phận kiểm soát nội có trách nhiệm:  Xây dựng kế hoạch quy trình quản trị rủi ro nguồn nhân lực; 84  Xây dựng văn hóa nhận thức rủi ro nguồn nhân lực cơng ty có việc đào tạo quản trị rủi ro nguồn nhân lực cấp độ chiến lƣợc chức năng;  Xây dựng sách tổ chức quản trị rủi ro nguồn nhân lực phận chức cơng ty;  Thiết kế rà sốt quy trình quản trị rủi ro nguồn nhân lực;  Điều phối hoạt động chức khác có liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro nguồn nhân lực công ty;  Xây dựng phƣơng án xử lý rủi ro có kịch dự phòng trì hoạt động kinh doanh thƣờng xuyên có rủi ro xảy ra;  Chuẩn bị báo cáo quản trị rủi ro nguồn nhân lực đệ trình Ban Tổng Giám đốc đối tác liên quan công ty - Trƣởng phận, phòng ban chức khác cơng ty có trách nhiệm trƣớc hết việc quản trị rủi ro nguồn nhân lực hàng ngày, gắn kết việc nhận thức tuyên truyền quản trị rủi ro nguồn nhân lực phận cơng tác - Tất cán nhân viên ABSC có trách nhiệm việc nhận diện rủi ro nguồn nhân lực tác nghiệp hàng ngày 85 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng doanh nghiệp, phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhƣng công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp dƣờng nhƣ lại không đƣợc quan tâm mức Rủi ro tất yếu rủi ro luôn thay đổi, biến hóa linh hoạt Nếu khơng quản trị tốt rủi ro, đặc biệt rủi ro nguồn nhân lực, công ty phải đối mặt với khủng hoảng, lâm vào khó khăn, suy thối, dẫn đến phá sản Bằng nghiên cứu đề tài Quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam,luận văn đạt đƣợc kết cụ thể nhƣ sau: (1) Hệ thống hóa lý luận rủi ro quản trị rủi ro nguồn nhân lực (2) Phân tích đƣợc thực trạng quản trị rủi ro đánh giá rủi ro nguồn nhân lực Công tyTNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (3) Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực choCông tyTNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Với kết trên, tác giả mong muốn đƣợc tiếp tục phối hợp với phận, phòng ban Cơng ty nghiêm túc triển khai áp dụng số giải pháp mà tác giả đề xuất, hy vọng hạn chế khả xảy rủi ro đồng thời giảm bớt tác động rủi ro nguồn nhân lực đến công ty Bằng kiến thức Quản trị an ninh phi truyền thống; Quản trị rủi ro đƣợc đào tạo tích lũy Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, học viên mong muốn nghiên cứu hữu ích khơng Cơng ty Dịch vụ Agribank, mà tiếp tục đóng góp vào phát triển doanh nghiệp Việt Nam 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hồng Đình Phi (2015), Quản trị rủi ro an ninh doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Thắng (2019), Bài giảng Quản trị nhân sự, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Thắng (2018),Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Hoàng Toàn, Phan Kim Chiến, Vũ Trọng Lâm (2008), Quản lý rủi ro doanh nghiệp, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Thị Liên Diệp, Võ Tấn Phong (2016),“Quản trị rủi ro doanh nghiệp: tiếp cận theo khung tích hợp COSO”, Nhà xuất Hồng Đức Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất kinh tế Hồ Chí Minh Hồng Phê (chủ biên) (1996), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng Chất lƣợng, Bộ Khoa học Công nghệ(2011), Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 31000:2011 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng Chất lƣợng, Bộ Khoa học Công nghệ(2018), Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 31000:2018 - 10.Lê Hải Yến (2017), Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh thuốc thú y, nghiên cứu điển hình Cơng ty CPTM&DV Thú Y Thành An, Luận văn thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Tiếng Anh 11 Karen Becker, Michelle Smidt (QUT Business School, Queensland University of Technology, Brisbane, QLD, Australia (2017), A risk 87 perspective on human resource management : a review and directions for future research 12 Bernard L Erven (2012), The Role of Human Resource Management in Risk Management, Development Department of Economics, The Agricultural,Environment, Ohio State University, http://www.articles.extension.org 13 David L Olson (2010), A review of enterprise risk management in supply chain, Emerald Group Publishing Limited 14 Hardaker.J.B,Huirne.R.B.M,Anderson.J.R,Lien.G(1997),Copingwith riskinAgriculture,CABIpublishing 15 Huirne R B M, Meuwissen M P M, Hardaker J B, Anderson J R (2000), Risk and risk management in agriculture: an overview and empirical results, Internatinonal Journal of Risk Assessment and management, Vol 1, No 1/2, pp 125 -136 16 International Organization for Standardization (2009) ISO 31000 - Risk Management 17 International Organization for Standardization (2018) ISO 31000 - Risk Management 88 PHỤ LỤC KỊCH BẢN PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU VỀ NHẬN DIỆN RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TYDỊCH VỤ AGRIBANK Mục đích: Hoạt động vấn chuyên sâu đƣợc tiến hành với đối tƣợng cán quản lý cấp cao, cấp trung nhân viên làm việc Công ty nhằm thu thập thông tin liên quan thực trạng rủi ro nguồn nhân lực công ty A Thông tin chung: Tên: Tuổi: Phòng/Bộ phận: Vị trí: Số năm làm đây: B Câu hỏi vấn: Theo anh/chị có rủi ro xảy nguồn nhân lực công ty ? Rủi ro xảy phận ? Nguyên nhân để rủi ro xảy ralà gì? Cơng ty có biện pháp để xử lý rủi ro xảy ra? 89 PHỤ LỤC KỊCH BẢN PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VỀ NHẬN DIỆN RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP Mục đích: Hoạt động vấn chuyên sâu đƣợc tiến hành với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực nhân quản trị rủi ro doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin liên quan thực trạng rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam nay, nguyên nhân giải pháp A Thông tin chung: Tên: Chức danh: Đơn vị công tác: Chuyên môn: B Câu hỏi vấn: Theo ông/bà có loại rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam? Nguyên nhân để rủi ro xảy ralà gì, theo ơng/bà? Có giải pháp để ngăn ngừa rủi ro xảy ra, nhƣ giảm thiểu tác động đến doanh nghiệp? 90 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TYDỊCH VỤ AGRIBANK A THÔNG TIN CHUNG Họ tên: Đơn vị công tác: Vị trí cơng việc: B NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh chị vui lòng lựa chọn số điểm dựa thang điểm để đánh giá rủi ro nguồn nhân lực công ty Đánh giá khả xảy rủi ro Khả xảy Điểm số tƣơng ứng Hiếm Có khả Ít Rất Chắc chắn Điểm số Mã số Nội dung Khả xảy rủi ro Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp RR1 Nguyên nhần: điều kiện lao động nguy hiểm, không đảm bảo, mực in chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Tuyển dụng nguồn nhân lực không đáp ứng đƣợc nhu cầu công việc RR2 (Trung chủ yếu vị trí nhân viên văn phòng đội ngũ quản lý cấp trung cơng ty, Nguyên nhân: Chính sách ưu tiên thuyên tuyển tuyển dụng nội Agribank) RR3 Thiếu việc làm cho ngƣời lao động (Nguyên nhân: Nguồn khách hàng ít) 91 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực RR4 (Nguyên nhân: nhóm đối tượng lao động nhà máy chưa đào tạo công ty không đủ kinh phí ) RR5 Thiếu động lực làm việc (Nguyên nhân: thu nhập người lao động chưa cao) Nhân lực công ty vi phạm kỷ luật pháp luật RR6 (Nguyên nhân: trình độ nhận thức người lao động hạn chế) RR7 RR8 Mất nguồn nhân lực chủ chốt (Ngun nhân: Chưa có sách giữ chân người tài phù hợp) Khơng có nguồn nhân lực kế cận (Nguyên nhân: chưa quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán nguồn) Không thu hút đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cao RR9 (Nguyên nhân: sách đãi ngộ, hội thăng tiến, môi trường làm việc) Đình cơng nghỉ việc tập thể RR10 (Ngun nhân: Giải tranh chấp lao động tập thể chưa thực hiệu quả) RR11 Mâu thuẫn nội (Nguyên nhân: chế lương thưởng, đánh giá, hội thăng tiến) Rủi ro nguồn nhân lực đổi công nghệ RR12 (Nguyên nhân: Người lao động không đủ trình độ nguy thay người máy móc) Đánh giá mức độ tác động rủi ro xảy Mứcđộ tác động Rất nhỏ (RN) Mơtảchung Rủi rocóthểgâytổnthấtkhơngđángkểvàđã đƣợckiểmsốt 92 Điểm số tƣơng ứng Nhỏ (N) Trung Bình (TB) Rủi ro gây tổn thất nhỏ, đƣợckiểmsốtđểtốithiểuhóavềtác động Rủi ro có gây tổn thất nhƣngcóthểquảnlýđƣợctheo cáchthứcthơngthƣờng Rủi ro gây tổn thất Lớn (L) nghiêmtrọngnhƣngcóthểchịuđựngđƣợc vớicáchthứcquảnlýphùhợp Rất lớn (RL) Rủi ro cóthểdẫntớithảmhọa,thấtbạiởmột hoặcnhiềulĩnhvựccốtyếucủa Công ty Điểm số Mã số Nội dung Mức độ tác động rủi ro Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp RR1 Nguyên nhần: điều kiện lao động nguy hiểm, không đảm bảo, mực in chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Tuyển dụng nguồn nhân lực không đáp ứng đƣợc nhu cầu công việc RR2 (Trung chủ yếu vị trí nhân viên văn phòng đội ngũ quản lý cấp trung cơng ty, Ngun nhân: Chính sách ưu tiên thuyên tuyển tuyển dụng nội Agribank) RR3 Thiếu việc làm cho ngƣời lao động (Nguyên nhân: Nguồn khách hàng ít) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực RR4 (Nguyên nhân: nhóm đối tượng lao động nhà máy chưa đào tạo cơng ty khơng đủ kinh phí ) 93 RR5 Thiếu động lực làm việc (Nguyên nhân: thu nhập người lao động chưa cao) Nhân lực công ty vi phạm kỷ luật pháp luật RR6 (Nguyên nhân: trình độ nhận thức người lao động hạn chế) RR7 RR8 Mất nguồn nhân lực chủ chốt (Ngun nhân: Chưa có sách giữ chân người tài phù hợp) Khơng có nguồn nhân lực kế cận (Ngun nhân: chưa quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán nguồn) Không thu hút đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cao RR9 (Nguyên nhân: sách đãi ngộ, hội thăng tiến, mơi trường làm việc) Đình cơng nghỉ việc tập thể RR10 (Nguyên nhân: Giải tranh chấp lao động tập thể chưa thực hiệu quả) RR11 Mâu thuẫn nội (Nguyên nhân: chế lương thưởng, đánh giá, hội thăng tiến) Rủi ro nguồn nhân lực đổi công nghệ RR12 (Nguyên nhân: Người lao động khơng đủ trình độ nguy thay người máy móc) 94 ... tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn quản trị rủi ro nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt. .. luận rủi ro, quản trị rủi ro nguồn nhân lực, vai trò quản trị rủi ro nguồn nhân lực đến an ninh doanh nghiệp - Phát rủi ro xảy nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank - Xác định mức độ rủi ro nguồn. .. Rủi ro gì? Rủi ro nguồn nhân lực gì? Tại phải quản trị rủi ro nguồn nhân lực? Mối quan hệ rủi ro nguồn nhân lực an ninh doanh nghiệp?  Thực trạng rủi ro nguồn nhân lực Công ty Dịch vụ Agribank
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ ngân hàng nông nghiệp việt nam , Quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ ngân hàng nông nghiệp việt nam

Từ khóa liên quan