Đánh giá chất lượng nước kênh rạch khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước dựa vào sự đa dạng hệ động vật phù du và chỉ số ô nhiễm

10 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:14

Động vật phù du là những sinh vật nhạy cảm với những thay đổi môi trường. Vì vậy, nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá chất lượng nước mặt trong các kênh rạch xung quanh khu xử lý chất thải Đa Phước dựa trên động vật phù du chỉ thị và các chỉ số đa dạng sinh học. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GỊN SAIGON UNIVERSITY TẠP CHÍ KHOA HỌC SCIENTIFIC JOURNAL ĐẠI HỌC SÀI GÒN OF SAIGON UNIVERSITY Số 65 (5/2019) No 65 (5/2019) Email: tcdhsg@sgu.edu.vn ; Website: https://tapchikhoahoc.sgu.edu.vn ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC KÊNH RẠCH KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐA PHƯỚC DỰA VÀO SỰ ĐA DẠNG HỆ ĐỘNG VẬT PHÙ DU VÀ CHỈ SỐ Ô NHIỄM Assessment chanel water quality at Da Phuoc Solid Waste Treatment Complex using zooplankton indicators and biodiversity indices PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Phượng(1), Lê Huỳnh Bảo Quyên(2), Nguyễn Thị Quỳnh Sa(3) (1),(2),(3)Viện Môi trường Tài nguyên – ĐHQG TP.HCM TÓM TẮT Động vật phù du sinh vật nhạy cảm với thay đổi mơi trường Vì vậy, nghiên cứu tiến hành đánh giá chất lượng nước mặt kênh rạch xung quanh khu xử lý chất thải Đa Phước dựa động vật phù du thị số đa dạng sinh học Kết phân tích cho thấy động vật phù du khu vực khảo sát tương đối đa dạng tương ứng với đặc tính hóa lý vùng nước Nghiên cứu xác định động vật phù du thị cho thấy chất lượng nước hầu hết địa điểm bị ô nhiễm hữu nhẹ đến trung bình, với tính chất nước đến lợ vừa Dựa số đa dạng, mức độ ô nhiễm hầu hết khu vực mức trung bình thay đổi đáng kể giai đoạn lấy mẫu Hệ phiêu sinh động điểm khảo sát cân ổn định Từ khóa: nước rỉ rác, phiêu sinh động vật, sinh vật thị, số đa dạng ABSTRACT Zooplankton are organisms that are sensitive to environmental changes Therefore, this study conducted assessment of surface water quality in the canals surrounding Da Phuoc waste treatment area based on zooplankton indicators and biodiversity indices Results show that the zooplankton in the survey area are relatively diverse and correspond to the physico-chemical properties of the water bodies The identified zooplankton also indicates that the water quality in most locations is moderately organic contaminated with the properties of freshwater and brackish water Based on the diversity indices, the level of pollution in most areas is moderate and there is little change between the sampling periods Zooplankton communities at survey sites are quite balanced and stable Keywords: leachate, zooplankton, biological indicator, diversity indices trường đô thị Nước rỉ rác từ bãi chôn lấp bãi chôn hở thẩm thấu qua đất gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm nước mặt khu vực xung quanh bãi chôn lấp, tạo nguy rủi ro sức khỏe (Everett, 1980) Sabahi et al (2009) tiến hành Mở đầu Việc đánh giá tác động bãi chôn lấp đến môi trường đất, nước ngầm nước mặt vùng lân cận ln trọng quan tâm Vì bãi chơn lấp nguyên nhân gây ô nhiễm môi Email: nttp@hcmut.edu.vn 10 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG Cộng TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN nghiên cứu thành phần nước rỉ rác nguy ô nhiễm nước ngầm bãi chôn lấp Yemen phát rằng, số giếng khoan bị nhiễm bẩn từ nước rỉ rác, có nồng độ thơng số hóa lý vượt tiêu chuẩn cho phép Có nhiều phương pháp đánh giá nhiễm phương pháp đo tiêu hóa lý, sinh học Tuy nhiên tiêu thường đắt tiền, đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí Một phương pháp tiết kiệm cho độ xác cao phương pháp đo quần thể vi sinh vật Từ kỷ 19, nhà nghiên cứu Kolenati (1848) Kolkwits Marson (1909) phát khác biệt quần thể thủy sinh vật thủy vực nước nước bị ô nhiễm Hệ thống phân loại độ nhiễm bẩn dựa vào loài thị quần xã sinh vật phù du (Phạm Văn Miên Lê Trình, 2004) Mỗi nhóm sinh vật thị gắn liền với giai đoạn oxy hóa từ nghèo dinh dưỡng – khơng bẩn (oligosaprobic), nhiễm bẩn nhẹ β (βmesosaprobic), nhiễm bẩn trung bình α (αmesosaprobic), đến bẩn (polysaprobic) với hàm lượng chất hữu cao Hệ thống phân loại nhiễm bẩn hữu sau nhà khoa học tiếp tục bổ sung hoàn thiện để xây dựng số ô nhiễm Các nghiên cứu phiêu sinh thị thực Việt Nam dựa vào thành phần loài, mật độ thực vật phù du động vật đáy Năm 2004, Phạm Văn Miên Lê Trình đưa số lồi tảo, động vật phiêu sinh, động vật đáy thị cho nhiễm bẩn hữu nước nước mặn Mai Viết Văn cs (2012) xác định thành phần loài mật độ sinh vật phù du phân bố vùng ven biển Sóc Trăng – Bạc Liêu Đào Thanh Sơn cs (2015) đánh giá phân vùng chất lượng nước sông Thị Vải dựa sở thực vật phiêu sinh Viện Môi trường Tài nguyên (2018) thực đánh giá kết quan trắc động vật kênh rạch TP.HCM tỉnh miền Tây Nam Bộ mùa mưa năm 2017 Mặt khác, để đánh giá cách tổng quát thành phần số lượng lồi, nhiều nghiên cứu tính tốn số đa dạng Chỉ số đa dạng Shannon – Weaver (H’) thể mức độ đa dạng loài mức phân bố đồng lồi Giá trị Shannon – Weaver tăng số loài quần xã tăng Chỉ số cân Pielou (J’) mức độ ổn định quần xã sinh vật phản ánh tính đối lưu, trao đổi nước điểm khảo sát với lưu vực lân cận Giá trị tiến dần đến quần xã sinh vật ổn định Chỉ số ưu Berger Parker (D) dùng để đánh giá tính đa dạng quần xã Ngược với số Shannon – Weaver, số ưu có giá trị cao hay lồi quần xã có xu hướng chiếm ưu cao quần xã, quần xã sẽ dần tính bền vững Vì vậy, tính bền vững quần xã giảm giá trị số ưu tiến dần đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước tọa lạc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, có diện tích 128 Hiện tại, khu phức hợp Đa Phước nhận 5.000 chất thải ngày từ Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch tăng công suất lên tới 10.000 ngày tương lai gần Hiện nay, hầu hết chất thải xử lý bãi chôn lấp hợp vệ sinh Tuy nhiên, vị trí bãi rác nằm gần hệ thống kênh đào bắt nguồn từ sông Cần Giuộc, tạo nguy chất hữu chất độc hại thẩm thấu vào mạch nước ngầm 11 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 65 (5/2019) kênh rạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống thủy sinh Do đó, nghiên cứu tiến hành khảo sát hệ sinh thái động vật phù du khu vực kênh rạch xung quanh bãi chôn lấp Đa Phước, đồng thời tính tốn số đa dạng nhằm đánh giá chất lượng nước kênh rạch xung quanh khu vực bãi chôn lấp Đây nghiên cứu đánh giá tác động khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước hệ thống nước dựa lưu vực đó, sở để đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Hình Sơ đồ vị trí lấy mẫu Bảng Thành phần tính chất nước mặt q trình nghiên cứu Vị trí Vĩ độ Kinh độ Vị trí Vĩ độ Kinh độ Đ1 N 10o40’41,9 E 106o39’49,0 Đ10 N 10o40’20,9 E 106o39’45,4 Đ2 N 10o40’29,7 E 106o39’54,5 Đ11 N 10o40’20,0 E 106o39’49,0 Đ3 N 10o40’11,6 E 106o40’34,1 Đ12 N 10o39’47,7 E 106o40’42,1 Đ4 N 10o39’55,4 E 106o40’35,0 Đ13 N 10o40’15,3 E 106o40’18,4 Đ5 N 10o39’54,8 E 106o40’31,4 Đ14 N 10o39’37,59 E 106o41’4,78 Đ6 N 10o39’47,7 E 106o40’42,1 Đ15 N 10o40’26,27 E 106o40’8,24 Đ7 N 10o40’18,5 E 106o39’43,5 Đ16 N 10o39’31,14 E 106o40’16,85 Đ8 N 10o39’51,7 E 106o40’36,4 Đ17 N 10o40’20,07 E 106o40’4,56 Đ9 N 10o40’7,84 E 106o40’40,6 12 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG Cộng TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN Mẫu nước thu thập 17 vị trí khu chơn lấp xử lý chất thải rắn Đa Phước với tọa độ thể Hình Bảng đợt, tháng tháng 10 năm 2017 Căn theo tính điển hình ngẫu nhiên việc chọn mẫu, vị trí lấy mẫu sau phân bố kênh rạch xung quanh bãi chôn lấp Đa Phước theo TCVN 66631:2002 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu kỹ thuật lấy mẫu, TCVN 6663-6:2008 Hướng dẫn lấy mẫu sông suối, TCVN 6663-3:2016 Hướng dẫn bảo quản xử lý mẫu nước Tọa độ vị trí đo máy định vị GPS Garrmin/GPS 72H 2.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu mẫu động vật phù du thực theo SMEWW 10200 B:2012 Tại điểm thu mẫu dùng lưới vớt động vật phù du (có kích thước mắt lưới khoảng từ 70 – 315 µm) kéo thẳng từ đáy lên đặt miệng lưới cách mặt nước 15 – 20 cm kéo lưới theo hình số tám hay zic-zắc để lấy mẫu định tính (xác định thành phần lồi) Bên cạnh đó, dùng xơ hay chậu lấy 10 lít nước điểm thu mẫu đổ qua lưới vớt động vật phù du để lọc mẫu, sau chuyển mẫu (ở ống đáy) qua lọ đựng mẫu định lượng (xác định mật độ tế bào) Mỗi mẫu cố định formalin 4% lắc Sau đó, mẫu để lắng, đặc pha lỗng tiến hành phân tích kính hiển vi soi với buồng đếm mở theo phương pháp SMEWW 10200 C – G:2012 Phân tích vật mẫu thu tới đơn vị phân lồi đến đơn vị biến loài Các số đa dạng tính tốn theo cơng thức sau: - Chỉ số đa dạng Shannon – Weaver S (1949): H '   pi  ln pi , pi i 1 tỷ số số lượng loài thứ i S tổng số cá thể mẫu - Chỉ số cân Pielou (1966): H' J' , S số lượng lồi log S mẫu - Chỉ số Berger Parker (1970): N D  max , Nmax tổng số cá thể N lồi ưu có số lượng cao N tổng số cá thể có mẫu Kết nghiên cứu 3.1 Phân vùng loài động vật phù du thị Các loài động vật phù du thị vùng nước nhiễm mặn, phân vùng nước hydrocarbonate – carbonate phân vùng độ nhiễm bẩn hữu thể Bảng 2, Bảng Bảng sau Bảng Động vật phù du thị vùng nước nhiễm mặn Nước (S ≤ 0,5‰) Nước lợ nhạt (S: 0,5 - 8‰) Nước lợ vừa (S: - 18‰) Nước lợ mặn (S: 18 - 30‰) Brachionus falcatus Rotaria citrina Brachionus plicatilis - → Các loài thị xuất cho thấy độ mặn môi trường nước dao động từ 0,5‰ – 18‰, tích chất nước thuộc loại đến lợ vừa 13 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 65 (5/2019) Bảng Động vật phù du thị vùng nước Hydrocarbonate – carbonate Oligosaprobic ( ≤ 0,5 mg/L) Brachionus falcatus β- mesosaprobic α- mesosaprobic :0,5 – 1,5 mg/L) Polysaprobic :1,51 – mg/L) ( Brachionus calyciflorus Brachionus caudatus Polyarthra vulgaris > 3,0 mg/L) Mesocyclops leuckarti - Moina dubia - → Các loài thị xuất cho thấy mức độ ô nhiễm Hydrocarbonate – carbonate điểm khu vực khảo sát dao động từ mức nhẹ đến mức vừa Bảng Động vật phù du thị độ nhiễm bẩn hữu vùng nước nước mặn Loài thị STT Độ nhiễm bẩn hữu ROTATORIA Philodina roseola  -  meso Rotaria citrina  -  meso Brachionus calyciflorus Nước  meso  meso - poly Asplanchna multiceps CLADOCERA  -  meso Moina dubia COPEPODA  -  meso Mesocyclops leuckarti ROTATORIA  -  meso Brachionus plicatilis Nước mặn COPEPODA Oithona similis Paracalanus parvus  -  meso Oligo -  meso Chú thích: poly = polysaprobic; β – meso = β – mesosaprobic; α – meso = α – mesosaprobic; Oligo = Oligosaprobic → Các lồi thị nhiễm nước nước mặn xuất cho thấy mức độ ô nhiễm hữu điểm khu vực khảo sát dao động từ mức nhẹ đến mức vừa 14 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG Cộng TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN đợt xuất nhiều so với đợt Nhóm Eurototaria chiếm ưu thành phần loài thủy vực suốt đợt quan trắc Đây nhóm đặc trưng cho ô nhiễm hữu cơ, chứng tỏ nguồn nước có dấu hiệu bị nhiễm hữu Thành phần loài gần tương tự mẫu nước mặt kênh rạch khảo sát TP.HCM tỉnh miền Tây Nam Bộ (Viện Môi trường Tài nguyên, 2018) Mật độ cá thể động vật ghi nhận điểm khảo sát đợt gấp đôi đợt dao động từ 24.000 – 289.800 (đợt 1) 64.000 – 693.000 con/m3 (đợt 2), nguồn ô nhiễm giảm, lượng mưa tăng làm môi trường nước hơn, môi trường sống lượng thức ăn phù hợp hơn, độc tố gây hại sinh vật Tuy nhiên, theo báo cáo Viện Môi trường Tài nguyên (2018), đợt có mật độ động vật lớn nhiều lần so với mẫu nước mặt kênh rạch nội thành TP.HCM Các loài ưu diện điểm Hình 3.2 Cấu trúc thành phần lồi động vật phù du Kết phân tích mẫu động vật 17 điểm khảo sát thuộc thủy vực kênh rạch xung quanh khu liên hợp Đa Phước năm 2017 xác định 50 loài phân vào nhóm lồi: 03 lồi Amoebozoa, 02 lồi Ciliophara, 04 lồi Oligotrichia, 24 loài Eurotatoria, 01 loài Ostracoda, 05 loài Cladocera, 06 loài Copepoda 05 dạng ấu trùng Larva Thành phần lồi nhóm phân bố chiếm từ – 48% tổng số lồi Trong đó, nhóm Eurotatoria có số loài phong phú ghi nhận 24 lồi, chiếm 48%, nhóm giáp xác Copepoda với lồi chiếm 12% Các nhóm lại ghi nhận số loài thấp, dao động từ – lồi/nhóm, chiếm từ – 10% Khu hệ động vật điểm khảo sát đa dạng, thành phần lồi ghi nhận chủ yếu có nguồn gốc nước nội địa, đồng thời xuất vài lồi có nguồn gốc nước lợ, cửa sơng, ven biển đợt thành phần loài nước lợ Hình Mối tương quan mật độ lồi ưu lồi thị nhiễm 15 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 65 (5/2019) Hình thể tương quan mật độ loài ưu loài động vật phù du thị ô nhiễm 17 vị trí khảo sát đợt quan trắc Trong đó, đáng ý vị trí Đ3, lồi ưu đợt quan trắc Moina dubia (chiếm 34,8%) Brachionus calyciflorus (chiếm 26%); hai động vật phù du thị cho nhiễm bẩn hữu mức độ β – α mesosaprobic thị cho vùng nước Hydrocarbonate – carbonate α β mesosaprobic, tức hàm lượng nitơ lớn 0,5 mg/L Các vị trí Đ4, Đ7 Đ15 có lồi ưu lồi thị nhiễm: Brachionus calyciflorus (Đ4, chiếm 31,7%; Đ15, chiếm 27%) Polyarthra vulgaris (Đ7, chiếm 26,4%) Ngồi ra, lồi thị nhiễm Brachionus calyciflorus, Brachionus plicatilis Polyarthra vulgaris xuất với mật độ tương đối cao vị trí khảo sát đợt khảo sát Điều cho thấy môi trường nước khu vực dự án thuộc loại nước đến lợ vừa chất lượng mơi trường nước có dấu hiệu nhiễm hữu Tuy nhiên, loài ưu chiếm tỉ lệ cao so với lồi thị đợt 2, gợi ý mức độ ô nhiễm đợt suy giảm so với đợt 3.3 Chỉ số đa dạng Chỉ số Shannon − Weaver (H’) Theo Hình 3, số H’ thể mức nhiễm động vật đạt điểm khảo sát qua đợt quan trắc dao động từ 1,4 − 2,33 Kết cho thấy, số điểm có dấu hiệu ô nhiễm mức vừa đợt điểm, cao điểm so với đợt Điểm Đ2, Đ7, Đ8 có mức độ nhiễm khơng thay đổi suốt mùa quan trắc, Đ4, Đ5, Đ10, mức độ ô nhiễm tăng bậc từ nhẹ lên vừa Đ3, Đ11 giảm bậc từ vừa sang nhẹ Nhìn chung, mức độ nhiễm khu vực khảo sát hầu hết mức nhẹ không biển đổi nhiều suốt thời gian quan trắc Trong đó, vùng nước mặt kênh rạch nội thành TP.HCM có mức độ nhiễm dao động từ nặng đến nhẹ (Viện Mơi trường Tài ngun, 2018) Hình Chỉ số đa dạng H’ kênh rạch xung quanh Đa Phước Chỉ số cân Pielou (J’) Hình Chỉ số cân J’ kênh rạch xung quanh Đa Phước Theo Hình 4, số Pielou (J’) động vật 17 điểm khảo sát có giá trị dao động quanh khoảng trung bình từ 0,49 − 0,63 suốt mùa quan trắc Trong đó, số Pielou ghi nhận điểm mùa quan trắc khác không chênh lệch nhiều, biên độ dao động cao Đ10 với độ lệch 18,3% Nhìn chung, điểm thu mẫu quần xã động vật cân quanh mức trung bình, 16 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG Cộng TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN giống kết tính tốn Viện Mơi trường Tài ngun (2018) Chỉ số ưu Berger Parker (D) Theo Hình 5, số ưu Berger Parker (D) động vật điểm khảo sát có giá trị từ 0,21 – 0,44 Giá trị D 10/17 vị trí khảo sát tăng nhẹ so với đợt 1, giá trị D trung bình tăng từ 0,27 (đợt 2) lên 0,31 (đợt 1) Nhìn chung, điểm khảo sát có số ưu D đạt tương đối thấp, cho thấy quần xã động vật điểm bền vững Điểm Đ7 Đ10 có giá trị cao cho thấy quần thể động vật bền vững hơn, giống kết tính tốn Viện Môi trường Tài nguyên (2018) Kết luận Kết phân tích cho thấy, khu hệ động vật điểm khảo sát đa dạng phù hợp với tính chất hóa lý, thành phần lồi ghi nhận chủ yếu có nguồn gốc nước nội địa, ngồi xuất vài lồi có nguồn gốc nước lợ, cửa sông ven biển; thành phần loài nước lợ đợt xuất nhiều so với đợt Nhóm Rotifera chiếm ưu thành phần loài thủy vực suốt đợt quan trắc, nhóm đặc trưng cho ô nhiễm hữu Mật độ cá thể động vật ghi nhận điểm khảo sát dao động từ 24.000 – 693.000 con/m3 Trên sở kết phân tích cấu trúc thành phần lồi, mật độ, lồi ưu thế, lồi thị xác định môi trường nước khu vực dự án thuộc loại nước đến lợ vừa Chất lượng môi trường nước có dấu hiệu nhiễm hữu Nhìn chung mức độ ô nhiễm khu vực khảo sát hầu hết mức nhẹ không biến đổi nhiều suốt thời gian quan trắc Quần xã động vật cân quanh mức trung bình, bền vững Hình Chỉ số ưu D kênh rạch xung quanh Đa Phước LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu tài trợ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khn khổ Đề tài mã số C2017-24-05/HĐ-KHCN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Carli A., Pane L., Romairone V (1994), “A study of phytoplankton populations of the Riva Trigoso Bay (Gulf of Genoa) in relation to eutrophication features of the water”, In: UNEP/FAO (1994), Final reports on research projects dealing with eutrophication problems, MAP Technical Reports Series No 78 UNEP, Athens [2] Dương Trí Dũng, Nguyễn Văn Cơng, Lê Cơng Quyền (2011), “Sử dụng số động vật đáy đánh giá nhiễm nước rạch Tầm Bót, Long Xun, tỉnh An Giang”, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 20A:18-27 17 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 65 (5/2019) [3] Dzeha T., Mwangi S.N., Kudoja W (1998), “Phytoplankton distribution and density as indicators eutrophication: A case study of the Mombasa Marine Park and Reserves, Kenya”, In: FISA/PARADI (1998), African Fishes and Fisheries Diversity and Utilisation Poissons et Peches Africains Diversite et Utilisation, Grahamstown (South Africa) [4] Đào Thanh Sơn, Hồ Thị Ngọc Hà (2015), “Đánh giá chất lượng nước mặt sông Thị Vải sở thực vật phù du”, Tạp chí Khoa học Ứng dụng, 21:68-78 [5] Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải (2002), Động vật chí Việt Nam – Tập – Giáp xác nước ngọt, NXB Khoa học Kỹ thuật [6] Everett L.G (1980), Groundwater Monitoring, General Electric Company, Schenectady, New York [7] Kolenati, F.A (1848), “Stettiner entomologische zeitung 9”, In: Liebmann, H (1960), Handbouch der Frischwasser and Abwasserbioligie, Board I and II, Munchen [8] Kolkwitz, R and Marsson, M (1909), “Okologie der tierischen saprobien”, Int rev ges Hydrobiol., 2:126-152 [9] Mai Viết Văn, Trần Đắc Định, Nguyễn Anh Tuân (2012), “Thành phần loài mật độ sinh vật phù du phân bố vùng ven biển Sóc Trăng – Bạc Liêu”, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 23a: 89-99 [10] MRC (2010), Biomonitoring Methods for the Lower Mekong Basin, Mekong River Commission, Vientiane [11] Nguyễn Văn Tuyên (2003), Đa dạng sinh học tảo thủ vực nội địa Việt Nam – Triển vọng Thử thách, NXB Nông Nghiệp TP Hồ Chí Minh [12] Phạm Văn Miên, Lê Trình (2004), Nghiên cứu hoàn thiện tiêu sinh học để đánh giá chất lượng phân vùng, phân loại môi trường nước thủy vực TP.HCM, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM [13] Sabahi E.A., Rahim S.A., Zuhairi W.Y.W., Nozaily F.A., Alshaebi F (2009), The characteristics of leachate and groundwater pollution at municipal solid waste landfill of Ibb City, Yemen, Am J Environ Sci 5:256-266 [14] Sladecek V (1973), System of Water Quality from the Biological Point of View (Limnology Report; No 7), Lubrecht & Cramer Ltd [15] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 10200 PLANKTON (2012) [16] UNEP/WHO (1996), Water Quality Assessments - A Guide to Use of Biota, Sediments and Water, In: Deborah Chapman (1996), Environmental Monitoring (Second Edition), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Health Organization, United Nations Enviroment Programme 18 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG Cộng TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN [17] Viện Mơi trường Tài nguyên (2018), Báo cáo Kết quan trắc động vật TP Hồ Chí Minh tỉnh miền Tây Nam Bộ đợt năm 2017, Đại học Quốc gia TP.HCM [18] Унифицированные методы исследования качества вод, Часть III, Методы биологического анализа вод, Издание третье, Приложение 2, Атлас сапробных организмов, Совет экономической взаимопомощи [Текст] : справочник, – М, : Секретариат СЭВ, 1977, – 228 с, : ил, ; 36 см, – Библиогр,: с,17-92 Ngày nhận bài: 20/4/2019 Biên tập xong: 15/5/2019 19 Duyệt đăng: 20/5/2019 ... thời tính tốn số đa dạng nhằm đánh giá chất lượng nước kênh rạch xung quanh khu vực bãi chôn lấp Đây nghiên cứu đánh giá tác động khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước hệ thống nước dựa lưu vực... loài động vật phù du thị Các loài động vật phù du thị vùng nước nhiễm mặn, phân vùng nước hydrocarbonate – carbonate phân vùng độ nhiễm bẩn hữu thể Bảng 2, Bảng Bảng sau Bảng Động vật phù du thị... Trong đó, vùng nước mặt kênh rạch nội thành TP.HCM có mức độ nhiễm dao động từ nặng đến nhẹ (Viện Môi trường Tài nguyên, 2018) Hình Chỉ số đa dạng H’ kênh rạch xung quanh Đa Phước Chỉ số cân Pielou
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng nước kênh rạch khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước dựa vào sự đa dạng hệ động vật phù du và chỉ số ô nhiễm, Đánh giá chất lượng nước kênh rạch khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước dựa vào sự đa dạng hệ động vật phù du và chỉ số ô nhiễm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn