Tác động của biến đổi khí hậu đến một số khía cạnh xã hội tỉnh Vĩnh Long

10 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:13

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến một số khía cạnh xã hội tại tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, bao gồm sức khỏe, nơi cư trú, văn hóa, giáo dục. Các yếu tố tác động được xem xét bao gồm ngập lụt do triều, xâm nhập mặn (XNM), hạn hán, sạt lở, giông lốc, nhiệt độ và lượng mưa. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GỊN SAIGON UNIVERSITY TẠP CHÍ KHOA HỌC SCIENTIFIC JOURNAL ĐẠI HỌC SÀI GÒN OF SAIGON UNIVERSITY Số 65 (5/2019) No 65 (5/2019) Email: tcdhsg@sgu.edu.vn ; Website: https://tapchikhoahoc.sgu.edu.vn TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ KHÍA CẠNH XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG Assessment of climate change impacts to some social aspects in Vinh Long Province ThS Trần Thị Thúy(1), TS Lê Ngọc Tuấn(2) Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn Mơi trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM (1) (2)Trường TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tác động biến đổi khí hậu (BĐKH) đến số khía cạnh xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, bao gồm sức khỏe, nơi cư trú, văn hóa, giáo dục Các yếu tố tác động xem xét bao gồm ngập lụt triều, xâm nhập mặn (XNM), hạn hán, sạt lở, giông lốc, nhiệt độ lượng mưa Bằng phương pháp thu thập xử lý số liệu, GIS, ma trận đánh giá rủi ro tham vấn chuyên gia, kết nghiên cứu cho thấy ngập lụt vấn đề đáng quan tâm địa phương, sức khỏe nơi cư trú khía cạnh có khả chịu nhiều tác động BĐKH thiên tai, khu vực cần quan tâm nâng cao lực thích ứng bao gồm huyện Vũng Liêm, Trà Ôn thành phố Vĩnh Long Kết nghiên cứu cung cấp sở cho việc hoạch định chiến lược ứng phó BĐKH địa phương, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Từ khóa: biến đổi khí hậu, ngập lụt, xâm nhập mặn ABSTRACT This work aimed at assessing impacts of climate change to some social aspects in Vinh Long province till 2020 related to health, residence, culture, and education Considered impact factors were inundation, saltwater intrusion, landslide, storm, temperature, and precipitation By data collecting and analysis, GIS, risk assessment matrix, and expert methods, inundation was found as the most concern issue in the local Health and residence of community should be significantly affected by climate change and disasters Areas needing improving adaptive capacity to climate change would include Vung Liem, Tra On districts and Vinh Long city This work would provide certain basis for planning strategies to cope with climate change in the local, contributing to goals of sustainable development Keywords: climate change, inundation, saltwater intrusion mối lo ngại hàng đầu nhiều quốc gia, có Việt Nam, đặc biệt vùng đồng dải ven biển đồng Sông Cửu Long (ĐBSCL) với nguy ngập lụt khoảng 39% diện tích NBD 1m vào cuối kỉ 21 [1] Theo đó, tác Đặt vấn đề Biến đổi khí hậu (BĐKH) - mà trước hết nóng lên tồn cầu nước biển dâng (NBD) - thách thức lớn nhân loại kỷ 21 Thiên tai tượng thời tiết cực đoan ngày gia tăng Email: lntuan@hcmus.edu.vn 33 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 65 (5/2019) động BĐKH đến ngành kinh tế lĩnh vực xã hội cần đánh giá -cung cấp sở để thực quy hoạch, kế hoạch, giám sát… góp phần nâng cao lực thích ứng hệ thống Tác động BĐKH đến lĩnh vực xã hội trọng nhiều khía cạnh [2]: (i) Di dân [3-5]; (ii) Sức khỏe cộng đồng y tế [6-8]; (iii) Cơ sở hạ tầng xã hội trường học, di tích văn hóa lịch sử… [913] Nhìn chung, tùy vào mục tiêu quy mơ nghiên cứu, khía cạnh lựa chọn đánh giá đơn lẻ kết hợp cách phù hợp Vĩnh Long khu vực cảnh báo ngập lụt nặng bối cảnh nước biển ngày dâng cao [1] Bên cạnh đó, xâm nhập mặn (XNM) vấn đề đáng quan tâm diễn biến độ mặn cực đại theo khơng gian sơng tỉnh Vĩnh Long tăng dần qua năm (2007-2016) ngày lấn sâu vào nội địa Ngoài ra, thiên tai sạt lở, giông lốc, hạn hán… xảy thường xuyên [14], theo nguy gây tác động nghiêm trọng đến đời sống xã hội địa phương, đặc biệt bối cảnh BĐKH Vì vậy, việc đánh giá tác động BĐKH đến lĩnh vực xã hội tỉnh Vĩnh Long đóng vai trò quan trọng, cung cấp sở hoạch định sách, chiến lược, biện pháp thích ứng phù hợp điều kiện cụ thể, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững địa phương Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực đánh giá tác động BĐKH thông qua yếu tố có liên quan (như ngập lụt, XNM, hạn hán, giơng lốc, lượng mưa nhiệt độ) đến số khía cạnh xã hội (sức khỏe, nơi cư trú, văn hóa, giáo dục) toàn địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gồm Tp Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Trà Ơn, Tam Bình, Bình Tân, Bình Minh Long Hồ) 2.1 Phương pháp thu thập tài liệu xử lý số liệu Các tài liệu, số liệu liên quan đến lĩnh vực xã hội, tình hình BĐKH tỉnh Vĩnh Long, kế hoạch ứng phó với BĐKH… thu thập, sau xử lý phần mềm Excel Bên cạnh đó, nghiên cứu hướng đến việc đánh giá tác động BĐKH nên kết mô kịch BĐKH phần mềm SIMCLIM theo tiếp cận báo cáo AR4 IPCC, nguy XNM ngập lụt triều (sau gọi ngập lụt) bối cảnh BĐKH kế thừa [15] (Bảng Hình 1) Bảng 1: Kịch BĐKH năm 2020 cho tỉnh Vĩnh Long [15] Kịch Lượng mưa (mm) Nhiệt độ (oC) Nước biển dâng (cm) B2 1491,80 27,64 A1FI 1492,86 27,67 B2 – Kịch phát thải trung bình; A1FI – Kịch phát thải cao 34 TRẦN THỊ THÚY - LÊ NGỌC TUẤN TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN (b) (a) Hình 1: Nguy (a) xâm nhập mặn (b) ngập lụt triều năm 2020 – AIFI [15] 2.2 Phương pháp GIS (Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lý) Phần mềm Mapinfo 11.5 ArGIS sử dụng để thành lập đồ tác động, đồ rủi ro yếu tố liên quan đến BĐKH ngập lụt, XNM, nhiệt độ, lượng mưa… gây lĩnh vực xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 2.3 Phương pháp ma trận đánh giá rủi ro BĐKH Được sử dụng để đánh giá tính rủi ro BĐKH, qua đó, xác định khu vực có lĩnh vực xã hội đáng quan tâm yếu tố BĐKH cần thích ứng Tính rủi ro tổng hợp xác định sở tính rủi ro yếu tố BĐKH cụ thể, gọi rủi ro thành phần Tùy vào khả xảy thiệt hại liên quan, tính rủi ro yếu tố BĐKH địa phương đánh giá phân cấp theo thang điểm sau: Bảng 2: Thang đánh giá tính rủi ro BĐKH < RR ≤ 1 < RR ≤ 2 < RR ≤ 3 < RR ≤ 4 < RR ≤ Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao phiếu câu hỏi - Tính trọng số trung gian yếu tố (wi'): (i) Chấp nhận mi nhỏ có wi’ 1; (ii)Tính wi’ yếu tố khác 2.4 Phương pháp chuyên gia Mối quan hệ lĩnh vực xã hội yếu tố BĐKH khác nhau, vậy, việc xác định trọng số 07 yếu tố BĐKH xét cần thiết Các bước thực sau: - Tham vấn 20 chuyên gia lĩnh vực môi trường BĐKH (từ trường đại học, viên nghiên cứu…) để xếp hạng tầm quan trọng yếu tố (yếu tố quan trọng, điểm xếp hạng cao) - Xác định điểm xếp hạng yếu tố: mi = Tổng điểm yếu tố i / Tổng số công thức: wi ' mi (min) mi - Tính trọng số thức yếu wi ' tố: wi = n w ' i 35 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 65 (5/2019) mặn địa bàn tỉnh: gây thương vong cho 03 người Thành phố Vĩnh Long, 01 người huyện Trà Ôn [14] nhiễm mặn nguồn nước huyện phía nam tỉnh (Hình 2) Ngập lụt BĐKH ảnh hưởng đến sở hạ tầng y tế thể qua số lượng sở y tế bị ngập Bảng Hình 3a trình bày trạng số sở y tế nằm diện tích đất bị ngập phân theo huyện/thành phố địa bàn tỉnh Vĩnh Long Tình hình ngập lụt Vĩnh Long năm 2020 theo kịch A1FI có xu tăng so với trạng (Hình 3b) Bên cạnh đó, theo quy hoạch, diện tích đất y tế năm 2020 gia tăng đáng kể so với trạng (2,65 lần), theo gia tăng mối quan tâm vấn đề ngập lụt khu vực phục vụ y tế địa phương Tóm lại, nhiệt độ, lượng mưa ngập lụt yếu tố có khả gây nhiều tác động đến sức khỏe cộng đồng tỉnh Vĩnh Long, XNM, hạn hán chưa có biểu ảnh hưởng Diện tích đất y tế huyện Trà Ôn có nguy bị ảnh hưởng cao nhất, sau Thị xã Bình Minh Thành phố Vĩnh Long Kết thảo luận 3.1 Tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực xã hội tỉnh Vĩnh Long 3.1.1 Sức khỏe cộng đồng Nhiệt độ Nhiệt độ tối cao tỉnh Vĩnh Long dao động khoảng 35oC – 36,5oC (giai đoạn 1986 – 2005) điều kiện thuận lợi cho loài vi khuẩn, nấm mốc phát triển, tăng khả gây dịch bệnh, bùng phát dịch bệnh liên quan đến nước vệ sinh môi trường tiêu chảy, sốt xuất huyết, đau mắt, sốt rét, bệnh giun sán ký sinh trùng, suy dinh dưỡng trẻ em, ngộ độc thức ăn sốt rét, sốt xuất huyết, viêm màng não, bệnh đường ruột, suy dinh dưỡng.v.v Lượng mưa Nhiệt độ ngày tăng cao với thay đổi thất thường lượng mưa mùa góp phần gây nên bệnh đường tiêu hóa Đây điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển gây bệnh sốt rét, sốt xuất huyết bệnh truyền nhiễm khác Sạt lở, giông lốc, xâm nhập mặn Giai đoạn 2011 – 2014 ghi nhận tác động sạt lở, giông lốc xâm nhập Bảng 3: Hiện trạng số sở y tế vùng có nguy ngập lụt địa bàn tỉnh Vĩnh Long TT Huyện/TP Số sở y tế bị ngập TT Huyện/TP Số sở y tế bị ngập Tam Bình 7/12 Bình Tân 4/10 Vĩnh Long 8/12 Bình Minh 4/6 Mang Thít 8/11 Trà Ôn 6/13 Vũng Liêm 10/18 Long Hồ 10/13 36 TRẦN THỊ THÚY - LÊ NGỌC TUẤN TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN Hình 2: Xâm nhập mặn (năm 2020-A1FI) vị trí sở y tế tỉnh Vĩnh Long (a) (b) Hình 3: Cơ sở y tế vùng có nguy ngập lụt tỉnh Vĩnh Long: (a) Hiện trạng, (b) 2020 – A1FI 3.1.2 Nơi cư trú Vĩnh Long tỉnh chịu đồng thời tác động chế độ lũ thượng nguồn mực nước triều biển Đơng Trong đó, cộng đồng dân cư chủ yếu tập trung vùng đồng ven sông nên ảnh hưởng BĐKH NBD đến đời sống người dân tương đối lớn, đặc biệt ngập lụt nơi cư trú 37 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 65 (5/2019) Bảng 4: Thống kê diện tích đất bị ngập địa bàn tỉnh Vĩnh Long Hiện trạng STT Huyện/ thành phố Năm 2020–B2 Diện tích đất Tỷ lệ* Diện tích đất Tỷ lệ* bị ngập (km2) (%) bị ngập (km2) (%) Tam Bình 1.045,62 16,4 1381,69 18,8 Vĩnh Long 785,86 53,4 1405,77 61,2 Mang Thít 724,77 21,5 1211,17 29,2 Vũng Liêm 1.668,77 23,7 2927,52 35,4 Bình Tân 423,62 18,6 640,38 20,8 Bình Minh 774,13 41,0 1296,34 50,5 Trà Ôn 938,38 15,3 1479,02 20,6 Long Hồ 1.412,83 29,3 2415,79 41,6 *: Tỷ lệ diện tích đất bị ngập/tổng diện tích đất tự nhiên Bảng cho thấy Thành phố Vĩnh Long khu vực có tỷ lệ diện tích đất bị ngập nhiều (53,4% vào 2014 61,2% vào 2020-B2) Các khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ơn, Mang Thít Năm 2020, tình hình ngập lụt có xu hướng gia tăng, dẫn đến diện tích đất bị ngập nhiều Bên cạnh ngập lụt, nơi người dân tỉnh Vĩnh Long bị ảnh hưởng giơng, lốc xốy 3.1.3 Văn hóa – Giáo dục Đối với lĩnh vực giáo dục BĐKH đa phần ảnh hưởng đến sở vật chất giáo dục Nhiều sở giáo dục (CSGD) địa bàn có nguy bị ngập trình bày Bảng Hình Bảng 5: Hiện trạng số sở giáo dục vùng ngập tỉnh Vĩnh Long TT Huyện/TP Số CSGD bị ngập TT Huyện/TP Số CSGD bị ngập Tam Bình 37/75 Bình Tân 11/27 Vĩnh Long 23/28 Bình Minh 13/22 Mang Thít 45/62 Trà Ơn 45/93 Vũng Liêm 99/133 Long Hồ 52/73 38 TRẦN THỊ THÚY - LÊ NGỌC TUẤN TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN Năm 2020, độ sâu phạm vi ngập lụt huyện thay đổi [15], nhiên quy hoạch CSGD địa bàn đến năm 2020 khơng thay đổi nhiều, tác động liên quan có khả thay đổi khơng đáng kể Đối với lĩnh vực văn hóa BĐKH NBD làm ngập khu di tích, văn hóa nằm khu vực đất thấp tỉnh Vĩnh Long Văn Thánh Miếu, Chùa Phước Hậu, Chùa Tiên Châu, Đình Long Thanh, Đình Tân Hoa (Đình Cái Đơi), Lăng Ơng Tiền qn thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn, Miếu Công Thần, Thánh tịnh Ngọc Sơn Quang, Thất Phủ miếu (chùa Ông), nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, nét văn hóa đặc trưng tỉnh Tóm lại, BĐKH có xu hướng gia tăng, thể rõ qua yếu tố nhiệt độ, lượng mưa, giông lốc, XNM… đáng quan tâm ngập lụt Sức khỏe nơi cư trú khía cạnh xã hội có khả chịu nhiều tác động BĐKH thiên tai, theo cần quan tâm thích ứng Các đối tượng tác động chủ yếu ngập lụt giông lốc Lĩnh vực xã hội Thành phố Vĩnh Long có khả bị ảnh hưởng BĐKH nhiều (ngược lại huyện Bình Tân) Dự báo năm 2020, tác động BĐKH đến lĩnh vực xã hội tỉnh Vĩnh Long gia tăng, đặc biệt huyện Long Hồ, Trà Ơn, Tam Bình, Mang Thít TP.Vĩnh Long (a) (b) Hình 4: Cơ sở giáo dục có nguy bị ngập tỉnh Vĩnh Long: (a) trạng, (b) năm 2020 (A1FI) vực xã hội tỉnh Vĩnh Long trình bày Bảng 6, đó, huyện Vũng Liêm, Trà Ơn Thành phố Vĩnh Long khu vực đáng quan tâm (Hình 5) Đến năm 2020, mức độ rủi ro BĐKH có xu hướng gia tăng tăng cường XNM, đặc biệt Vũng Liêm, Mang Thít, Trà Ơn (Hình 6, Bảng 6) 3.2 Xác định đối tượng tác động khu vực đáng quan tâm Như đề cập, ngập lụt gây nhiều tác động đến sức khỏe, đời sống, văn hóa giáo dục địa bàn nên mức độ rủi ro tượng cao hơn; theo sau giơng bão, lốc xốy, nhiệt độ hạn hán Chỉ số rủi ro BĐKH lĩnh 39 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 65 (5/2019) (a) (b) Hình 5: Hiện trạng số rủi ro BĐKH tỉnh Vĩnh Long: (a) Trung bình; (b) Cực đại Bảng 6: Chỉ số rủi ro BĐKH lĩnh vực xã hội tỉnh Vĩnh Long Giông Nhiệt Lượng Ngập Hạn XNM Sạt lở bão, lốc TB Max độ mưa lụt hán xốy Trọng số Tx Bình Minh Bình Tân Long Hồ Mang Thít Tam Bình Trà Ơn Tp Vĩnh Long Vũng Liêm 0,20 0,11 0,20 0,05 0,15 0,14 0,15 Hiện trạng 1 1 1,01 Năm 2020 1 1 1,01 Hiện trạng 1 1 0,81 Năm 2020 1 1 0,81 Hiện trạng 1 1 1 1 Năm 2020 1 1 1 1 Hiện trạng 1 1 1 0,86 Năm 2020 1 1 0,91 Hiện trạng 1 1 1 0,95 Năm 2020 1 1 1 0,95 Hiện trạng 1 1 1,3 Năm 2020 1 1 1,4 Hiện trạng 1 1 1,19 Năm 2020 1 1 1,19 Hiện trạng 2 2 1,46 Năm 2020 2 1,51 40 TRẦN THỊ THÚY - LÊ NGỌC TUẤN TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN (b) (a) Hình 6: Chỉ số rủi ro BĐKH tỉnh Vĩnh Long năm 2020-B2: (a) Trung bình; (b) Cực đại chiếm tỷ trọng cao; đáng quan tâm huyện Vũng Liêm, Trà Ôn Thành phố Vĩnh Long Đến năm 2020, xu hướng ngập lụt XNM gia tăng, theo gia tăng mức độ rủi ro BĐKH hầu hết địa phương, đòi hỏi hoạch định giải pháp ứng phó tương thích, góp phần đảm bảo hiệu kinh tế, an sinh xã hội mục tiêu phát triển bền vững Kết luận Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tác động BĐKH đến số khía cạnh xã hội tỉnh Vĩnh Long Kết cho thấy sức khỏe nơi cư trú có khả chịu nhiều tác động BĐKH thiên tai, đặc biệt ngập lụt tương lai (2020) Đối với tính rủi ro BĐKH, số yếu tố xét, ngập lụt nhiệt độ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài nguyên Môi trường, 2016 Kịch Biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam [2] Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường, 2011 Tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động biến đổi khí hậu xác định giải pháp thích ứng Nhà xuất Tài nguyên – Môi trường Bản đồ Việt Nam [3] Lê Anh Tuấn, 2010 Tác động biến đổi khí hậu nước biển dâng lên tính đa dạng sinh học xu di dân vùng bán đảo Cà Mau, đồng sông Cửu Long Hội thảo khoa học “Bảo tồn giá trị dự trữ sinh hỗ trợ cư dân vùng ven biển tỉnh Cà Mau trước biến đổi khí hậu”, Thành phố Cà Mau, tr1-9 [4] Black, Richard, Stephen R.G Bennett, Sandy M Thomas & John R Beddington 2011 Climate change: Migration as adaptation Nature 478: 447-449 [5] Lương Ngọc Thúy, Phan Đức Nam, 2015 Tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp di cư người nơng dân Tạp chí Xã hội học số (129), tr 82-92 41 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 65 (5/2019) [6] Wlokas HL, 2008 The impacts of climate change on food security and health in Southern Africa Journal of Energy in Southern Africa, Vol 19 (4), 12-20 [7] Hales, S., et al., 2002 Potential effect of population and climate changes on global distribution of dengue fever: an empirical model Lancet, 360, 830-834 [8] Ahern M., R.S Kovats, P Wilkinson, R Few, and F Matthies (2005), Global health impacts of floods: epidemiologic evidence, Epidemiologic Reviews, Vol 27, 36–46 [9] Adger, W.N., Kelly, P.M., 1999 Social vulnerability to climate change and the architecture of entitlements Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 4, 253–266 [10] Adger, W.N., 1999 Social Vulnerability to Climate Change and Extremes in Coastal Vietnam World Development Vol 27, No 2, pp 249-269 [11] Dolan, A.H., Walker I.J., 2006 Understanding Vulnerability of Coastal Communities to Climate Change Related Risks, Journal of Coastal Research, Special Issue No 39 Proceedings of the 8th International Coastal Symposium (ICS 2004), Vol III (Winter 2006), pp 1316-1323 [12] Handmer, J.W., Dovers S., Downing T.E, 1999 Societal Vulnerability to Climate Change and Variability, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 4, 267-281 [13] Katharine Vincent, 2004 Creating an Index of Social Vulnerability to Climate Change for Africa, Tyndall Centre for Climate Change Research, Working Paper 56 [14] Ban huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Long, 2015 Báo cáo kết phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long 2015 [15] Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, 2016 Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Long Ngày nhận bài: 07/5/2017 Biên tập xong: 15/5/2019 42 Duyệt đăng: 20/5/2019 ... phố Vĩnh Long Kết thảo luận 3.1 Tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực xã hội tỉnh Vĩnh Long 3.1.1 Sức khỏe cộng đồng Nhiệt độ Nhiệt độ tối cao tỉnh Vĩnh Long dao động khoảng 35oC – 36,5oC (giai... sinh xã hội mục tiêu phát triển bền vững Kết luận Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tác động BĐKH đến số khía cạnh xã hội tỉnh Vĩnh Long Kết cho thấy sức khỏe nơi cư trú có khả chịu nhiều tác động. .. PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Long, 2015 Báo cáo kết phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long 2015 [15] Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, 2016 Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của biến đổi khí hậu đến một số khía cạnh xã hội tỉnh Vĩnh Long, Tác động của biến đổi khí hậu đến một số khía cạnh xã hội tỉnh Vĩnh Long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn