Kết quả điều tra thử sản phẩm công nghiệp hàng tháng ở 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:12

Bài viết trình bày một số nét khái quát về cuộc điều tra; kết quả tính các chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho theo số liệu điều tra; đánh giá kết quả của cuộc điều tra thử nghiệm; nguyên nhân những tồn tại và bài học rút ra từ cuộc điều tra thử nghiệm... Kết điều tra thử sản phẩm công nghiệp hàng tháng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương I Một số nét khái quát điều tra Cuộc điều tra thử nghiệm tỉnh, thành phố tiến hành từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2005 nhằm thực mục tiêu cụ thể sau: - Khẳng định phương pháp điều tra: xác định xem tài liệu liên quan phiếu điều tra, tài liệu hướng dẫn, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp biên soạn tổng hợp số liệu có phù hợp với điều kiện Việt Nam hay không - Phân tích ý kiến phản hồi doanh nghiệp: ý kiến phản hồi DN điều tra khó khăn, thuận lợi việc trả lời thông tin phiếu điều tra, thời gian báo cáo Những ý kiến phản hồi làm sở sở để hoàn thiện phương án điều tra - Thu thập liệu để xây dựng Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): thu thập số liệu để tính Chỉ số ban đầu sản phẩm công nghiệp chủ yếu Chỉ số sản xuất công nghiệp tính sở khối lượng sản phẩm thay cho phương pháp bảng giá cố định Vớí mục tiêu nêu trên, điều tra thí điểm thực 48 ngành công nghiệp cấp với 524 sản phẩm đại diện cho toàn ngành công nghiệp chế biến nước Trong tổng số 2000 doanh nghiệp chọn đại diện cho 48 ngành công nghiệp, thực tế điều tra thu phiếu 1927 doanh nghiệp Cuộc điều tra tiến hành kỳ tháng liên tiếp quí IV năm 2005 tỉnh: Bắc Ninh; Vĩnh Phúc; Thanh Hoá; Đồng Nai; Bình Dương thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội; Hải Phòng; Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh Nhìn chung tỷ lệ thu thập phiếu điều tra hàng tháng tỉnh, thành phố đạt cao, từ 90% ®Õn 100% Tuy nhiªn, tû lƯ phiÕu thu ®óng thêi hạn quy định (ngày 12 hàng tháng) đạt thấp có chênh lệch lớn tỉnh, thành TØnh cã tû lÖ thu phiÕu cao nhÊt tÝnh ®Õn h¹n nép ®¹t 92,8%; tØnh cã tû lệ thu phiếu thấp đạt 41,7% II kết tính số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho theo số liệu điều tra Các số tổng hợp công bố hàng tháng nhằm đánh giá biến động ngành công nghiệp là: Chỉ số sản xuất, số tiêu thụ số tồn kho Các số tính công bố cho sản phẩm điều tra; ngành công nghiệp chi tiết toàn ngành công nghiệp chế biÕn, cã thĨ tÝnh cho cÊp tØnh, thµnh vµ cấp quốc gia Do số liệu điều tra thử lần thứ tỉnh, thành phố gồm tháng quý IV năm 2005, nên kết tính số điều tra thử lần tạm lấy tháng 10 năm 2005 làm gốc để so sánh cho tháng 11 tháng 12 năm 2005 (tháng 10=100%) Qua điều tra thử, kết tính số sản xuất, số tiêu thụ số tồn kho sau (xem biểu đồ): Thông tin Khoa học Thống kê Chỉ số sản xuất, tiêu thụ tồn kho ngành công nghiệp chế biến tháng 11 12 năm 2005 (Tháng 10 = 100%) 1000 900 Chỉ số sản xuất 800 Chỉ số tiêu thụ 700 Chỉ sè tån kho 600 500 400 300 200 100 Tháng 10 Tháng 11 III Đánh giá kết điều tra thử nghiệm Những mặt - Về mặt phương pháp luận: điều tra thử nghiệm sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ yếu hàng tháng đưa vào áp dụng Việt Nam theo phương pháp chuẩn quốc tế hợp lý có tính khả thi cao, thay cho phương pháp hành đánh giá biến động ngành công nghiệp hàng tháng tiêu giá trị sản xuất theo giá cố định - Kỹ thuật chọn mẫu điều tra áp dụng điều tra thử nghiệm tương đối hợp lý, phù hợp với chuẩn mực quốc tế dựa sở nguồn số liệu thực tế sẵn có, đảm bảo tính đại diện ngành công nghiệp cấp 4, sản phẩm doanh nghiệp toàn ngành công nghiệp, ngành công nghiệp cấp 4, đạt từ 75% trở lên hợp lý Chuyên san số sản xuất công nghiệp Tháng 12 - Các tiêu thiết kế phiếu điều tra phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam Các tiêu chủ yếu gồm: khối lượng sản phẩm sản xuất, khối lượng sản phẩm xuất kho, khối lượng sản phẩm tồn kho trị giá hàng xuất kho tháng thiết kế đủ để thu thập tổng hợp thông tin tính số chu kỳ sản xuất là: Chỉ số sản xuất, Chỉ số tiêu thụ Chỉ số tồn kho theo sản phẩm, tính cho ngành chi tiết cho toàn ngành công nghiệp Hầu hết doanh nghiệp tham gia điều tra thử cho biết không gặp khó khăn việc điền thông tin theo tiêu thiết kế phiếu điều tra - Danh mục sản phẩm/mặt hàng áp dụng điều tra thử bổ sung hoàn chỉnh nhiều so với danh mục hành, giúp cho việc thu thập tổng hợp thông tin chi tiết theo sản phẩm/mặt hàng đại diện cho ngành chi tiết toàn ngành công nghiệp thử nghiệm tỉnh/thành phố chưa đáp ứng yêu cầu thông tin - Tài liệu hướng dẫn điều tra gồm định điều tra thử, phương án điều tra, giải thích nội dung phiếu điều tra bảng danh mục như: danh mục ngành, danh mục sản phẩm/mặt hàng điều tra biên soạn đầy đủ, chi tiết, rõ ràng - Danh mục sản phẩm/mặt hàng công nghiệp chủ yếu áp dụng điều tra thử bổ sung hoàn chỉnh trước, khiếm khuyết, chưa hoàn chỉnh mặt số lượng, chủng loại, đơn vị tính, giải thích nội dung, - Phần mềm nhập tin kiểm tra, tổng hợp kết nhìn chung thiết kế tốt, giao diện hợp lý, dễ thực tiện lợi - Chọn mẫu doanh nghiệp điều tra: phương pháp chọn mẫu doanh nghiệp điều tra không kết hợp theo sản phẩm/mặt hàng chưa sát với thực tế - Công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tác dụng phương pháp luận công tác tập huấn cho điều tra viên thực tốt Những mặt chưa - Về phương pháp luận: xem xét đơn phương pháp luận quốc tế nhu cầu thu thập, sử dụng thông tin hàng tháng nhiều nước giới khu vực như: yêu cầu thông tin tổng hợp cấp quốc gia, không tổng hợp theo cấp địa phương, không phân biệt theo khu vực loại hình kinh tế phương pháp luận áp dụng điều tra thử hoàn toàn có tính khả thi Nhưng đặc thù hệ thống quản lý kinh tÕ cđa ViƯt Nam tíi cÊp hun/qn, nªn thông tin đánh giá tình hình sản xuất ngành công nghiệp hàng tháng phải có toàn quốc, tỉnh/thành phố huyện/quận Mặt khác thông tin yêu cầu phải chia theo khu vực loại hình kinh tế như: khu vùc doanh nghiƯp nhµ n­íc, khu vùc ngoµi qc doanh khu vực có vốn đầu tư nước Phạm vi ngành công nghiệp chế biến mà công nghiệp khai thác, sản xuất phân phối điện, nước, doanh nghiệp mà khu vực sản xuất cá thể Vì vậy, phương án điều tra 10 - PhÇn mỊm nhËp tin, kiĨm tra, tỉng hợp phân tích: cần bổ sung, hoàn chỉnh chức kiểm tra, cảnh báo lỗi Đồng thời cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn chi tiết kỹ thuật tổng hợp phân tích số liệu cho cán thống kê cấp tỉnh huyện - Một số hạn chế liên quan đến việc triển khai điều tra chất lượng thông tin thu thập: + Công tác tuyên truyền áp dụng phương pháp luận cho doanh nghiệp chưa thực tốt số địa phương, tỷ lệ doanh nghiệp đến dự hội thảo tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tác dụng phương pháp luận điều tra (đặc biệt ý nghĩa tác dụng doanh nghiệp) thấp Một số địa phương chưa quan tâm mức đến công tác mà chủ yếu cứng nhắc dựa vào Luật Thống kê để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện, ảnh hưởng đến tính tự nguyện nhiệt tình tham gia điều tra doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng thông tin thu thập + Mặc dù tỷ lệ thu phiếu đạt cao, hầu hết Cục Thống kê thu phiếu chậm so với thời hạn qui định Thông tin Khoa học Thống kê + Mét sè Cơc Thèng kª ch­a tỉ chøc kiĨm tra kỹ thông tin trước truyền Tổng Cục nên vài sai sót làm cho chất lượng thông tin số sản phẩm không đảm bảo độ tin cậy Những sai sót phổ biến là: Thu thập không đủ sản phẩm theo qui định danh mục, sai tên sản phẩm, sai đơn vị tính, nhầm lẫn, không thống ghi dấu thập phân, so sánh đối chiếu tính hợp lý thông tin kỳ điều tra tiêu phiếu điều tra để phát sai sót, bất hợp lý thông tin thu thập Do vËy, sè liƯu trun tin cđa mét sè Cơc Thèng kê truyền Tổng Cục phải tiếp tục kiểm tra, làm đưa vào tổng hợp IV Nguyên nhân tồn học rút từ điều tra thử nghiệm Điều tra thử nghiệm chủ yếu quan tâm đến việc áp dụng phương pháp luận theo chuẩn mực quốc tế, chưa quan tâm đến việc làm thoả mãn đầy đủ nhu cầu, thói quen sử dụng thông tin đối tượng dùng tin nước nên phương án ®iỊu tra ch­a phï hỵp víi thùc tÕ ViƯt Nam Ví dụ điều tra thử nghiệm chưa quan tâm đến việc giải nhu cầu phổ biến thông tin đến cấp tỉnh, không điều tra phổ biến thông tin đến cấp huyện, không điều tra sở cá thể, Bài học rút là: Điều tra thử nghiệm nhằm áp dụng phương pháp luận muốn thành công, cần phải áp dụng chuẩn mực quốc tế mặt phương pháp luận, mà phải trọng giải quyết, đáp ứng nhu cầu thực tế nước Trình độ điều tra viên chưa đáp ứng yêu cầu ®iỊu tra ch­a quen víi Chuyªn san chØ sè sản xuất công nghiệp phương án Chỉ đạo Cục Thống kê chưa thực quan tâm mức đến yêu cầu điều tra, nên có sai số phi mẫu lớn Điều tra thử nghiệm tổ chức trùng thời điểm, trùng đơn vị điều tra định kỳ hàng tháng Tổng cục Thống kê, nên ảnh hưởng đến tiến độ kết điều tra Từ đánh giá mặt chưa ®­ỵc cđa cc ®iỊu tra thư nghiƯm, ®Ĩ cã thĨ áp dụng phương pháp luận điều tra khối lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu hàng tháng vào thực tiễn Việt Nam, cần hoàn thiện thêm công việc chủ yếu sau: - Hoàn thiện hệ thống, phương pháp luận điều tra để đảm bảo có kết tổng hợp công bố hàng tháng cho cấp: quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương huyện/quận Muốn làm vậy, cần tiếp tục hoàn thiện phương pháp chọn mẫu đơn vị điều tra doanh nghiệp hộ cá thể, không cấp tỉnh/thành phố mà cấp huyện/quận - Tiếp tục bổ sung hoàn thiện danh mục sản phẩm/mặt hàng công nghiệp với tiêu chủ yếu: tên sản phẩm/mặt hàng, mã số, đơn vị tính, giải thích nội dung sản phẩm số nguyên tắc giúp cho việc qui đổi đơn vị tính cá biệt đơn vị tính chuẩn qui định - Hoàn thiện chương trình nhập tin, kiểm tra, cảnh báo lỗi - Hoàn thiện tổ chức hội thảo, tập huấn sâu rộng chương trình tổng hợp, công bố kết hàng tháng cho cán ngành thống kê cấp: trung ương, tỉnh/ thành phố 11 ... 11 III Đánh giá kết điều tra thử nghiệm Những mặt - Về mặt phương pháp luận: điều tra thử nghiệm sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ yếu hàng tháng đưa vào áp dụng Việt Nam theo phương pháp chuẩn... theo sản phẩm/ mặt hàng đại diện cho ngành chi tiết toàn ngành công nghiệp thử nghiệm tỉnh /thành phố chưa đáp ứng yêu cầu thông tin - Tài liệu hướng dẫn điều tra gồm định điều tra thử, phương án điều. .. ngành công nghiệp Hầu hết doanh nghiệp tham gia điều tra thử cho biết không gặp khó khăn việc điền thông tin theo tiêu thiết kế phiếu điều tra - Danh mục sản phẩm/ mặt hàng áp dụng điều tra thử
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả điều tra thử sản phẩm công nghiệp hàng tháng ở 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kết quả điều tra thử sản phẩm công nghiệp hàng tháng ở 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn