Một số bài học kinh nghiệm từ tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002

4 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:10

Bài viết trình bày một số kinh nghiệm trong cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002: công tác chuẩn bị điều tra; công tác chỉ đạo, điều hành điều tra; xây dựng nội dung, thiết kế phiếu điều tra, thiết kế biểu tổng hợp đầu ra; kiểm tra, xử lý, đánh mã và nhập tin; công bố kết quả, khai thác số liệu và phân tích. Một số học kinh nghiệm từ Tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp năm 2002 Nguyễn Thị Liên(*) N ăm 2007, nước ta tiến hành tổng điều tra sở kinh tế hành nghiệp lần thứ theo Quyết định số 187/2006TTg cđa Thđ t­íng ChÝnh phđ So víi lÇn tr­íc, cc tổng điều tra lần có số điều kiện thuận lợi hơn: tác chuẩn bị bao gồm việc chủ yếu + Quyết định Tổng điều tra Thủ cấp Trong tổng điều tra này, đối tướng ban hành sớm gần năm so với thời tượng điều tra đa dạng, có nhiều loại điểm điều tra sớm gần tháng so với sở không thường xuyên phải thực tổng ®iỊu tra 2002; nhê ®ã, cã nhiỊu chÕ ®é b¸o cáo tham gia điều tra thời gian để tiến hành công tác chi nhánh, đơn vị phụ trợ, quan nhà chuẩn bị điều tra thí điểm, soạn thảo nước, đơn vị hành nghiệp, thế, phương án, tuyên truyền, dự toán kinh phí, cần phải có văn yêu cầu quan sau đây: - Cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện pháp lý cho điều tra : định điều tra, định thành lập ban đạo quyền cấp, Bộ ngành, + Những học rút từ hai tổng điều tra trước (năm 1995 2002) kinh nghiệm quý báu cho ban đạo cấp, cho giám sát viên, điều tra viên cho doanh nghiệp, đơn vị chủ quản đối tượng phối hợp đạo trình tổ chức điều tra Đây việc chưa làm tổng điều tra trước đối tượng tham gia tổng điều tra lần - Cần lập kế hoạch chi tiết công việc Qua thực tiễn tổ chức đạo tiến hành hai tổng điều tra lần trước, Ban đạo Tổng điều tra rút số học kinh nghiệm sau: Công tác chuẩn bị điều tra thời gian; cố gắng bám sát hoàn thành việc theo chương trình, có đảm bảo tính chủ động, không sót, không chồng lấn công việc - Chuẩn bị kỹ tài liệu hướng dẫn Công tác chuẩn bị phần quan như: phương án, biểu mẫu, giải thích phiếu trọng qui trình tiến hành tổng điều tra, sổ tay điều tra viên, sổ tay ®éi ®iỊu tra Cã thĨ nãi, nÕu chn bÞ tèt trưởng, đặc biệt qui trình như: hướng nửa chặng đường dẫn đến thắng dẫn bước tiến hành điều tra, qui trình lập lợi Qua hai lần tổng điều tra cho thấy công danh sách, qui trình tập huấn, kiểm tra, tổng (*) Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại Dịch vụ Giá chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 19 hợp nhanh, nghiệm thu Về điểm này, tổng tra (ví dụ: khoản mục lớn, ý điều tra năm 2002 làm tương đối tốt, đến công tác tuyên truyền, thông tin liên tạo điều kiện thuận lợi cho trình lạc, chi phí lại, khoản chi trang bị cho triển khai điều tra Tuy nhiên, kinh nghiệm điều tra viên, giám sát viên phù hiệu, rút là: tài liệu viết cho cấp cần số vật dụng cá nhân mũ, áo mưa, phù hợp với yêu cầu trình độ để tạo điều kiện thuận lợi cho họ làm đối tượng sử dụng Ví dụ loại Sổ tay điều nhiệm vụ ); định mức kinh phí cần tra cần viết ngắn gọn nên đưa tính toán phù hợp điều kiện số giá nhiều ví dụ trường hợp nhận tiêu dùng liên tục tăng; đồng thời sớm thông dạng sở báo cho cấp, đơn vị định mức - Công tác tuyển chọn giám sát viên, điều tra viên cần tìm giải pháp khả thi Cuộc tổng điều tra có đối tượng đa dạng, nhiều đơn vị ®iỊu tra rÊt khã tiÕp cËn, v× thÕ, mét khó khăn lớn triển khai đội ngũ giám sát viên chưa đủ số lượng nhiều người chưa đáp ứng yêu cầu công việc; đặc biệt họ chưa dành trọn vẹn thời gian trình tham gia điều tra Tuy nhiên, điều đáng nói tổng điều tra lần việc tìm nguồn để tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên vấn đề nan giải chi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực - Công tác tuyên truyền khâu thiếu trước hết tạo khí cho điều tra, làm cho cấp ngành quán triệt, hiểu rõ mục đích ý nghĩa coi trọng mức công tác điều tra Tuy nhiên, tổng điều tra lần trước, công tác chưa thực mức Công tác điều hành, đạo điều tra - Ban đạo điều tra cấp: máy điều khiển sù vËn hµnh cđa cc - TËp hn nghiƯp vơ khâu điều tra, cần đòi hỏi máy khoẻ, cần trọng Với tính chất phức tạp chạy đều, đồng bộ, quán Kinh nghiệm nêu trên, học rút tõ tỉng ®iỊu tõ hai cc ®iỊu tra tr­íc cho thấy máy tra lần trước phải có thời gian tập huấn điều hành chưa thực đạt yêu cầu nghiệp vụ dài hơn, kỹ hơn; nội dung tËp ®ã Thùc tÕ, ch­a cã bé phËn th­êng trùc, huấn khác cho cấp, đối tượng đường dây nóng giải vấn đề cần có phần tập, thực hành điều tra phát sinh; cán ban đạo cấp trường Có giúp điều giải đáp, trả lời câu hỏi không thống tra viên nắm vững công việc nhất, dẫn đến khó khăn cho địa phương - Điều kiện kinh phí cho điều tra xử lý cần chuẩn bị tốt với việc tính đủ Chưa có ban (tổ) đạo điều tra đến khoản mục cần chi tổng điều tận cấp xã/phường, địa bàn điều tra 20 Thông tin Khoa học Thống kê qui định theo đơn vị hành cấp mã cho xử lý máy tính Tuy nhiên, thấp tổ dân phố/ thôn/xóm/ấp tổng điều tra năm 2002 tập - Như nêu, ưu điểm trung phần điều tra toàn diện, chưa ý tổng điều tra năm 2002 đưa ®Õn viƯc kÕt hỵp ®iỊu tra mÉu mét sè qui trình, có qui trình tổ chức, đạo chuyên đề để qua phân tích điều tra qui định nghiệp vụ Tuy vấn đề chuyên sâu nhiên, vấn đề cần nhấn mạnh kiểm tra nhắc nhở cấp triển khai điều tra phải nghiêm chỉnh chấp hành qui trình đó, tránh trường hợp tự động xử lý theo cách khác, xem nhẹ chí không tuân thủ qui định, yêu cầu Vấn đề không Ngoài ra, số câu hỏi chưa giải thích rõ khó giải thích (trong phiếu điều tra sở hành nghiệp) dẫn đến thông tin không xác không thu thông tin tồn tổng điều tra mà tồn Về thông tin đầu tổng điều chung nhiều điều tra thống kê khác, tra, ®· rót kinh nghiƯm nhiỊu tõ c¸c ®ã dÉn đến không đảm bảo chất lượng số điều tra khác, liệu thu thập Ví dụ, để thu thập tiêu khâu yếu, việc chậm đưa thiết kế biểu doanh thu sở sản xuất kinh doanh cá tổng hợp kết điều tra chưa khắc thể cho sát thực tế, điều tra viên cần phải kết phục hợp hỏi chủ sở, đánh giá, tính toán qua thực tế quan sát thuyết phục chủ sở Kiểm tra xử lý, đánh mã nhập tin hiểu rõ tính hợp lý số chấp thuận Kiểm tra, đánh mã công việc Tuy nhiên, thực tế điều tra viên quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng thu số liệu chủ sở khai báo Một ví thông tin Thực tế cho thấy, có dụ khác vỊ viƯc thùc hiƯn qui tr×nh lËp danh nhiỊu cè gắng khâu kiểm tra chất sách, thực tế hai tổng điều tra trước cho thấy, có trường hợp danh sách lập nhà lượng phiếu vÉn ch­a thËt tèt, phÇn ch­a kiĨm tra kü trình độ người kiểm tra yếu Đặc biệt nhiều sai sót Xây dựng nội dung, thiết kế phiếu điều đánh mã ngành kinh tế Giả sử tra, thiết kế biểu tổng hợp đầu thông tin mô tả Nhìn chung, nội dung thông tin thiết nhiều mã số đánh sai, không thống nhất; kế phiếu điều tra tổng điều tra năm 2002 ra, phổ biến tình trạng thông tương đối hợp lý Các câu hỏi đưa vào tin mô tả sai không rõ nên tất yếu dẫn xuất phát từ yêu cầu đầu thông tin, đến việc đánh mã không xác, số liệu mục đích rõ ràng Thiết kế phiếu dễ hiểu, đủ tổng hợp chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 21 Về nhập tin, năm gần đây, Khai thác số liệu khâu yếu máy tính, thiết bị mạng tăng cường tổng điều tra Mặc dù nội dung thông số lượng, nâng cấp chất lượng, trình tin phong phú quan tâm khai độ sử dụng cán nâng cao thác số liệu của, cấp, ngành Tuy nhiên, vấn đề nhập tin nhiều hạn chế Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại, nguyên nhân: không dành tình trạng này, ví dụ: khâu giới thiệu tuyên thời gian thức cho nhập tin; kỹ năng, truyền kết sản phẩm từ điều tra yếu, trình độ nhập tin chưa đáp ứng yêu cầu cách khai thác sử dụng liệu chưa thuận tinh thần trách nhiệm chưa cao tiện, khó tìm Ngoài có nguyên nhân từ thói quen người dùng tin, là: hầu Vì cần tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp tốt cho vấn đề tổng điều tra tới thích sử dụng thông tin thu thập, dẫn đến việc không chủ động khai thác số liệu, thiếu thấy Công bố kết quả, khai thác số liệu cần tự tổ chức điều tra; kết lãng phí phân tích thời giờ, nhân lực, tiền không đảm Tổng điều tra năm 2002 có kinh bảo yêu cầu phương pháp, chất lượng nghiệm làm tốt công tác công bố kết Như đề cập trên, nội dung thông khai thác số liệu phân tích Số liƯu tin tỉng ®iỊu tra rÊt phong phó NÕu tổng hợp nhanh công bố kịp thời Số dùng phân tổ kép phân tích liệu thức trung ương địa nhiều vấn đề số lượng sở kinh tế theo phương khớp, kết tổng điều ngành, theo loại hình tổ chức, theo địa địa phương hầu hết in ấn để phương nguồn thông tin có giá trị sử dụng Tuy nhiên, việc hoàn thành để viết chuyên đề lao ®éng, tr×nh ®é Ên phÈm sè liƯu chÝnh thøc vỊ tổng điều tra nước chậm Nguyên nhân chủ yếu chất lượng số liệu thu thập đào tạo, giới Nếu thực tốt khâu khai thác, hiệu tổng điều tra nhân lên gÊp béi ch­a cao, cßn mÊt nhiỊu thêi gian hiƯu Trên học kinh chỉnh; đồng thời, nhân lực cho việc nghiệm chủ yếu rút từ thực tế phong thiếu Bên cạnh cần hướng dẫn đầy đủ phú công tác điều tra; học cho địa phương bố trí kinh phí không liên quan đến hai điều cần thiết việc công bố số liệu điều tra tra trước mà tình hình chung hiệu nhiều điều tra thống kê khác 22 Thông tin Khoa học Thống kª ... phiếu điều tra sở hành nghiệp) dẫn đến thông tin không xác không thu thông tin tồn tổng điều tra mà tồn Về thông tin đầu tổng điều chung nhiều điều tra thống kê khác, tra, rút kinh nghiệm nhiều từ. .. tác điều tra Tuy nhiên, tổng điều tra lần trước, công tác chưa thực mức Công tác điều hành, đạo điều tra - Ban đạo điều tra cấp: máy ®iỊu khiĨn sù vËn hµnh cđa cc - TËp hn nghiệp vụ khâu điều tra, ... theo đơn vị hành cấp mã cho xử lý máy tính Tuy nhiên, thấp tổ dân phố/ thôn/xóm/ấp tổng điều tra năm 2002 tập - Như nêu, ưu điểm trung phần điều tra toàn diện, chưa ý tổng điều tra năm 2002 đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài học kinh nghiệm từ tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002, Một số bài học kinh nghiệm từ tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn