Sự cần thiết phải chuyển đổi phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng hiện nay

4 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:09

Thống kê công nghiệp hàng tháng hiện nay được hình thành từ cơ chế hoạch hóa tập trung và tồn tại suốt nửa thế kỷ qua, đến nay cả về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính đều bộc lộ những hạn chế đòi hỏi phải có sự thay đổi toàn diện cả về chỉ tiêu và phương pháp tính toán. Sự cần thiết phải chuyển đổi phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng T hống kê công nghiệp hàng tháng hình thành từ chế kế hoạch hoá tập trung tồn suốt nửa kỷ qua, đến hệ thống tiêu phương pháp tính bộc lộ hạn chế đòi hỏi phải có thay đổi toàn diện tiêu phương pháp tính toán (1) Không đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành Nhà nước Thông tin hàng tháng công nghiệp cung cấp tốc độ phát triển sản xuất chung ngành công nghiệp 34 sản phẩm chủ yếu (trong có số sản phẩm đến không chủ yếu như: Sữa đặc có đường ) Trong yêu cầu thông tin kinh tế thị trường việc đánh giá tăng trưởng, phải biết xu hướng tiêu thụ, tồn kho sản phẩm; không chung cho toàn ngành, toàn quốc mà phải phản ảnh chi tiết đến sản phẩm, nhóm ngành sản phẩm, toàn quốc khu vực Bởi cần phải thay đổi tiêu báo cáo công nghiệp hàng tháng hành hệ thống tiêu đáp ứng yêu cầu (2) Phương pháp tính tiêu không thích hợp Hiện nay, Tổng cục Thống kê dùng tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá cố định năm 1994 để đánh giá tốc độ tăng trưởng công nghiệp Nội dung phương pháp tính tiêu giá trị sản xuất theo giá cố định lấy toàn mặt hàng sản phẩm sản xuất tháng Chuyên san số sản xuất công nghiệp nhân (x) với đơn giá sản phẩm tương ứng Bảng giá cố định 1994 Cách tính phù hợp với kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp trước với sản phẩm sản xuất giá bán ổn định lâu dài, tất kế hoạch nhà nước quy định Phương pháp có nhiều ưu điểm, dễ tính toán, số liệu có độ tin cậy cao Vì tồn 30 năm với chế kế hoạch hoá tập trung bao cÊp cđa nỊn kinh tÕ nãi chung vµ ngành công nghiệp nói riêng Chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý Nhà nước, hai yếu tố đảm bảo cho tính giá trị sản xuất theo giá cố định không còn, là: mặt hàng không ổn định, đặc biệt ngành công nghiệp thay đổi nhanh giá thay đổi theo quan hệ cung cầu, chí thay đổi phương thức toán lượng hàng mua bán Vì dùng tiêu giá trị sản xuất theo giá cố định để tính tốc độ phát triển ngành công nghiệp bộc lộ tồn khiến không phù hợp với thực tế do: - Mặt hàng sản phẩm đa dạng, phong phú, thay đổi kiểu dáng, chất lượng nên hàng tháng thống kê đầy đủ tất sản phẩm mặt hàng sản phẩm sở sản xuất - Trong kinh tế thị trường đặc biệt ngành công nghiệp khái niệm giá cố định không tồn yếu tố: + Hầu hết sản phẩm mặt hàng sản phẩm thay đổi, nên mặt hàng cố định để áp bảng giá cố định; Vì khái niệm giá cố định + Với hàng vạn sản phẩm mặt hàng sản phẩm công nghiệp, có bảng giá cố định bao hàm đầy đủ; mặt khác hàng tháng phát sinh sản phẩm mới, mặt hàng khả để cập nhật bổ sung vào bảng giá cố định - Chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cố định phải tính từ sở sản xuất, có số liệu đầy đủ mặt hàng sản phẩm, đơn vị tổng hợp cấp sở để tính mà thực nhiệm vụ tổng hợp từ sở lên Trong kinh tế thị trường với nhiều loại hình sản xuất, nhiều thành phần kinh tế khác nhau, quy mô sở phân tán, việc yêu cầu sở tính tiêu giá trị sản xuất theo giá cố định điều không tưởng Từ tồn phương pháp, kinh tế chuyển sang chế thị trường, khiến không vai trò tuyệt đối hoá thời kỳ kế hoạch hoá tập trung ngày hạn chế đến tính xác, đầy đủ sè liƯu, thËm chÝ ph¶n ¶nh sai lƯch c¶ b¶n chất tượng phát triển sản xuất công nghiệp mà phần lớn đơn vị sở không tính theo bảng giá cố định Ngoài việc tính giá trị sản xuất từ sở cộng lên, thay đổi tổ chức sản xuất dẫn đến thay đổi giá trị sản xuất, khối lượng sản xuất toàn ngành thay đổi Tóm lại nói phương pháp tính tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp hàng tháng (kể năm) tiêu giá trị sản xuất theo giá cố định thực tế không tính Để khắc phục tình trạng đó, Tổng cục Thống kê sử dụng giải pháp quy đổi từ giá trị sản xuất theo giá thực tế từ doanh thu công nghiệp giá cố định, phải dùng giá cố định bình quân sản phẩm Việc phải sử dụng giải pháp thực xen kẽ điều kiện kiểm soát thống gần triệu sở sản xuất công nghiệp phạm vi nước thuộc 64 tỉnh, thành phố gần 800 huyện, quận chất lượng số liệu bị suy giảm, độ tin cậy không cao phản ảnh chưa sát với chất phát triển ngành công nghiệp khó tránh khỏi, điều không phù hợp phương pháp cũ với kinh tế thị trường (3) Không đảm bảo tính so sánh quốc tế Số liệu thống kê công nghiệp hàng tháng nước tính toán trực tiếp từ sản phẩm công nghiệp vật chủ yếu đại diện cho ngành sản phẩm, số nước tính bổ sung tiêu giá trị tăng thêm theo giá so sánh Không có nước sử dụng tiêu giá trị sản xuất lại tính theo giá cố định để đánh giá tốc độ tăng trưởng công nghiệp n­íc ta hiƯn Bëi vËy sè liƯu thèng kª công nghiệp hàng tháng nước ta tính so sánh quốc tế tiêu báo cáo, phương pháp tính toán hoàn toàn khác biệt, không giống với nước không theo chuẩn mực thông lệ Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc quy định Với tồn hạn chế thống kê công nghiệp hàng tháng, bộc lộ tất không phù hợp với yêu cầu thông tin nước Phương pháp không cho phép khả kiểm tra, kiểm soát chuyên môn nghiệp vụ thống kê cấp với cấp đặc biệt với sở Điều đòi hỏi phải thay phương pháp mới, khắc phục Thông tin Khoa học Thống kê tồn hạn chế phương pháp cũ, phù hợp với thực tế tại, đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan kinh tế thị trường đường lối chủ động hội nhập quốc tế nhà nước ta Phương pháp dự kiến thay cho phương pháp cũ phương pháp thống kê sản phẩm công nghiệp hàng tháng Nếu thực phương pháp khắc phục toàn hạn chế phương pháp hành, đáp ứng nhu cầu thông tin tốt hơn, rộng rãi cho đối tượng dùng tin, cụ thể là: - Thông tin cung cấp hàng tháng không đánh giá tốc độ tăng trưởng sản xuất, mà cung cấp thông tin tiêu số tiêu thụ sản phẩm, số tồn kho; không cho phạm vi toàn ngành công nghiệp, mà thông tin phản ảnh chi tiết đến ngành, nhóm ngành sản phẩm cụ thể, thông tin cần thiết kinh tế thị trường - Chất lượng thông tin nâng lên, độ tin cậy thông tin cao hơn, số liệu tổng hợp tính toán từ thông tin ban đầu khối lượng sản phẩm vật sản xuất đủ đại diện cho ngành nhóm ngành sản phẩm, đại diện cho vùng địa phương - Phương pháp thu thập số liệu phương pháp tổng hợp tính toán phù hợp với kinh tế thị trường theo chuẩn mực thống kê công nghiệp quốc tế Vì thông tin cung cấp ổn định, đầy đủ cho đối tượng dùng tin nước, đảm bảo tính so sánh quốc tế - Mở rộng đối tượng cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu quan quản lý nhà Chuyên san số sản xuất công nghiệp nước cấp, nhà đầu tư, quan nghiên cứu khác, Tuy nhiên áp dụng phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng, đòi hỏi phải đổi đồng không cán thống kê, sở công nghiệp cung cấp thông tin mà với người sử dụng thông tin, cụ thể là: - Phải thay đổi nhận thức quan điểm phương pháp luận mới, thấy cần thiết, cấp bách phải thay phương pháp cũ Điều xem dễ dàng, phương pháp cũ quen thuộc tồn gần 50 năm với người làm thống kê, người báo cáo thống kê người sử dụng thông tin thống kê Trong phương pháp lại có nhiều điểm mà lâu nghe nói mà chưa áp dụng, học lý thuyết chưa giỏi thực hành vấn đề quyền số, lược đồ chọn mẫu, phân tích chu kỳ tồn kho Hoặc với người báo cáo lâu quen với việc cung cấp số tiêu đơn giản, ch­a cã sè liƯu chÝnh thøc th× dù tÝnh, phải báo cáo theo quy định cụ thể theo mặt hàng, không báo cáo thông tin sản xuất mà tiêu thụ, tồn kho có quan hệ cân nhau, tạo cảm giác nặng nề khó chấp nhận Đối với người sử dụng thông tin cần phải thay đổi hoàn toàn tập quán thích sử dụng số tuyệt đối mà không cần biết số tuyệt đối có phạm vi đến đâu, phương pháp tính độ tin cậy cao hay thấp Chuyển sang phương pháp mới, thông tin cung cấp nhiều hơn, chi tiết chủ yếu số lại mở khả phân tích nhận định sâu sắc hơn, toàn (tiếp theo trang 32) diện việc thu thập thông tin phổ biến kết nhanh hàng tháng + Chọn mẫu đơn vị điều tra theo lý thuyết tốt chọn sở Tuy nhiên đặc điểm Việt Nam phải tổ chức chọn đơn vị điều tra đại diện cho cấp tỉnh, TP nên khó hoàn toàn áp dụng đơn vị điều tra cấp sở mà phải kết hợp chọn doanh nghiệp sở điều tra Đến điều kiện thực tế cho phép điều tra công nghiệp hàng tháng đại diện cho cấp toàn quốc đơn vị chọn mẫu sở đơn vị điều tra phù hợp Đối với số ngành đặc thù tập trung vào số tổng công ty lớn như: ngành khai than, dầu khí ngành sản xuất, tập trung phân phối điện, khí đốt nước (chủ yếu SX phân phối điện) nên lấy đơn vị điều tra Tổng Công ty (phạm vi toàn quốc) + Phiếu điều tra cần thiết kế đưa vào áp dụng theo mức độ tăng dần từ đơn giản, thông tin đến đầy đủ phong phú thông tin theo thời gian điều kiện áp dụng Phiếu điều tra nên áp dụng theo loại gồm có phiếu điều tra in sẵn phiếu điều tra điện tử để áp dụng phù hợp cho sở điều tra có khả trả lời khác nhau, tiến tới ngày tăng tỷ lệ số sở tham gia trả lời phiếu điều tra điện tử + Việc tổ chức điều tra tổng hợp, phổ biến thông tin cần tin học hoá cao để đảm bảo ngày cung cấp thông tin chi tiết số ngành số sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp, tạo thuận tiện cho đối tượng dùng tin, đặc biệt cung cấp cho doanh nghiƯp tham gia ®iỊu tra ®Ĩ phơc vơ cho công tác kinh doanh họ Tuy điều kiện áp dụng phương pháp luận điều tra sản phẩm công nghiệp chủ yếu JICA hỗ trợ kỹ thuật vào Việt Nam gặp nhiều khó khăn việc áp dụng vào thực tiễn so với Thái Lan, với quan tâm đạo Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, phối hợp đơn vị liên quan Tổng cục, hỗ trợ Nhóm Nghiên cứu JICA nỗ lực, vận dụng sáng tạo cán Tổng cục Thống kê Cục Thống kê tỉnh, TP, dự án Nghiên cứu phát triển thống kê Công nghiệp Việt Nam chắn thực thành công Việt Nam Vụ Thống kê Công nghiệp Xây dựng Sự cần thiết phải chuyển đổi (Tiếp theo trang 5) - áp dụng phương pháp mới, đòi hỏi phải đổi gần toàn chế độ báo cáo điều tra hàng tháng, chẳng hạn đổi tiêu, tổ chức, máy, phương thức thu thập số liệu phương pháp tính toán tổng hợp, phân tổ số liệu Do cần đào tạo lại kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán thống kê công nghiệp từ trung ương đến địa phương Tóm lại yêu cầu thay đổi phương pháp 32 thống kê công nghiệp hàng tháng cấp bách mang tính tất yếu khách quan Tuy vậy, trình thay cũ diễn không đơn giản dễ dàng, đòi hỏi phải có chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ phương pháp luận điều kiện cần thiết khác; không mà chậm trễ kéo dài, không khẩn trương để thay phương pháp cũ không phù hợp Vụ Thống kê Công nghiệp Xây dựng Thông tin Khoa häc Thèng kª ... thành công Việt Nam Vụ Thống kê Công nghiệp Xây dựng Sự cần thiết phải chuyển đổi (Tiếp theo trang 5) - áp dụng phương pháp mới, đòi hỏi phải đổi gần toàn chế độ báo cáo điều tra hàng tháng, ... số sản xuất công nghiệp nước cấp, nhà đầu tư, quan nghiên cứu khác, Tuy nhiên áp dụng phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng, đòi hỏi phải đổi đồng không cán thống kê, sở công nghiệp cung... nhập quốc tế nhà nước ta Phương pháp dự kiến thay cho phương pháp cũ phương pháp thống kê sản phẩm công nghiệp hàng tháng Nếu thực phương pháp khắc phục toàn hạn chế phương pháp hành, đáp ứng nhu
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự cần thiết phải chuyển đổi phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng hiện nay, Sự cần thiết phải chuyển đổi phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng hiện nay

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn