Một số bài học kinh nghiệm của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006

8 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:08

Bài viết trình bày bài học kinh nghiệm của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006: xác định đúng nội dung tổng điều tra; xác định đúng các phương pháp sử dụng và một số khuyến nghị. Kinh nghiệm Tổng điều tra MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN NĂM 2006 PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc* C uộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp sinh môi trường, xử lý chất thải đòa bàn nông thuỷ sản năm 2011, tiến hành theo Quyết thôn,…và thông tin khác sở hạ đònh số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm tầng, hệ thống hoạt động dòch vụ, môi trường 2010 Thủ tướng Chính phủ Để xây dựng sống hệ thống khuyến nông, lâm, ngư từ cấp xã Phương án cho điều tra này, Thường trực Ban đến cấp thôn Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương (TĐTTW) tham Nhìn chung, với hệ thống phiếu điều tra gồm khảo tiếp thu nhiều học kinh nghiệm rút loại, loại phiếu điều tra toàn loại từ Tổng điều tra trước (1994, 2001 phiếu điều tra mẫu với nhiều tiêu đảm bảo cung 2006) Trong phạm vi báo này, tác giả cấp thông tin phản ánh thực xin giới thiệu học kinh nghiệm (xác đònh nội trạng nông thôn tranh tổng thể sản dung phương pháp) rút từ TĐT năm 2006 xuất nông nghiệp, thuỷ sản nước ta năm đầu thực kế hoạch năm 2006-2010 HAI BÀI HỌC KINH NGHIỆM Bài học thứ nhất: Xác đònh nội dung Đánh giá tổng quát nội dung TĐT nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2006 đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế - xã hội Tổng điều tra Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ phục vụ công tác nghiên cứu, đạo điều hành, sản năm 2006 (sau viết tắt TĐT2006) hoạch đònh sách, kế hoạch phát triển kinh tế kế thừa nhiều nội dung thu thập Tổng - xã hội lãnh đạo cấp, ngành lónh điều tra năm 2001 năm 1994, đồng thời có bổ vực nông, lâm nghiệp thủy sản nói riêng sung số nội dung phù hợp với yêu cầu toàn kinh tế nói chung Đồng thời cấp, ngành Các nội dung bổ sung thu thập nhiều thông tin chuyên ngành phục vụ thông tin hiệu sản xuất số nông sản, công tác nghiên cứu, phân tích sâu thành thuỷ sản chủ yếu, thông tin nông thôn như: kết đạt được, tồn nguyên nhân giúp thực số chương trình mục tiêu quốc cho cấp lãnh đạo có đề chủ trương, gia hỗ trợ người nghèo, sử dụng nước sạch, vệ sách giải pháp phù hợp, có hiệu * Hội Thống kê Việt Nam 24 CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra Tuy nhiên, hạn chế nhược điểm bất cập lớn nhiều cần rút kinh nghiệm TĐT năm Chúng cho nội dung làm 2011 Nhược điểm xác đònh nội dung Tổng điều cho TĐT nặng nề, gây khó khăn đạo tra năm 2006 ôm đồm nhiều vấn đề, thực hiện, tốn kinh phí, chất lượng số liệu thu lớn, nhiều tiêu điều tra mẫu phức tạp, chi thập bò hạn chế liên quan nhiều tiết, thời gian ngắn vượt yêu cầu phạm vi đến nội dung chủ yếu Tổng điều tra Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp Kết điều tra xã hội học tỉnh (Yên Sự kết hợp nhiều nội dung tiêu với hệ Bái, Phú Thọ, Hà Tây, Thái Nguyên) Hội Thống thống phiếu điều tra gồm loại, thu thập 1000 kê Việt Nam công bố ý kiến đánh giá câu hỏi vừa tổng hợp vừa chi tiết chuyên sâu chuyên gia hội thảo Ban chủ làm cho Tổng điều tra nặng nề, tải, gây nhiệm Đề án Phản biện Tổng điều tra nông thôn, không khó khăn cho khâu tổ chức đạo TĐT nông nghiệp thuỷ sản 2006, tổ chức cho lãng phí kinh phí, thời gian nội dung điều tra bảng hỏi thể Một số nội dung vượt phạm vi TĐT nông thôn, nông nghiệp thu thập phương án TĐT năm 2006 tải so với yêu cầu khả thực tế qua phiếu điều tra, như: An ninh lương thực, vai Phạm vi rộng, quy đònh phức tạp, trò phụ nữ, tình hình phát triển sở chế biến không thật rõ ràng nhược điểm rõ nét sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản, tình hình xác đònh phạm vi TĐT 2006 điều tra toàn hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển làng nghề…- điều tra mẫu Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông, Khái niệm phạm vi điều tra toàn năm lâm nghiệp thủy sản, sử dụng phân bón, thuốc 2006 khác kỳ trước Phạm vi điều tra trừ sâu, thuốc diệt cỏ, sử dụng nước vệ sinh toàn năm 2006 không bao gồm khu vực thò trấn môi trường nông thôn phường chuyển từ xã lên sản xuất nông Các nội dung điều tra mẫu nhiều, nghiệp chủ yếu (trên 60%) Trong chi tiết lại có phần trùng lặp với điều tra năm 1994 Phương án 104 TĐT 1994 ghi: chuyên môn chi phí sản xuất loại cây, Đơn vò điều tra toàn gồm toàn hộ, đơn chủ yếu lúa, chè búp, cà phê, nuôi lợn thòt, nuôi vò sản xuất kinh doanh thuộc ngành nông lâm cá tra, cá ba sa, nuôi tôm sú, kinh tế hộ nông thôn thuỷ sản khu vực nông thôn, toàn xã (tích luỹ, đầu tư, vốn ) Các nội dung số thò trấn, phường mà sản xuất nông nghiệp khó thu thập Tổng điều tra vượt có vai trò đònh khả điều tra viên xã thôn trình độ văn hoá, chuyên môn thấp Mặt khác số liệu thu Bài học thứ 2: Xác đònh phương pháp sử dụng thập năm 2005 đến năm 2008 công bố Các phương pháp áp dụng khâu nên giá trò sử dụng bò hạn chế giá thay đổi Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ lớn, tính thời thông tin không Thực tế sản năm 2006 xác đònh số lượng đơn vò điều chất lượng số liệu thu thập từ điều tra mẫu tra, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, chuẩn bò không cao so với điều tra chuyên đề nội dung phân bố tài liệu, kinh phí cho đòa phương, thu chi phí lao động kinh phí cho điều tra thập số liệu đơn vò điều tra, kiểm tra, tra, THÁNG - 2011 25 Kinh nghiệm Tổng điều tra nghiệm thu, tổng hợp nhanh quy đònh số liệu chấn chỉnh rút kinh nghiệm kòp thời phương án quy trình cụ thể đến toàn lực lượng tham gia Tổng điều tra, Việc thiết kế loại phiếu điều tra (kể điều cấp sở Điểm công tác thu thập số tra toàn bộ, điều tra mẫu) có nhiều cải tiến để liệu đòa phương có phân công rõ ràng điều thu thập đầy đủ số liệu đáp ứng nhu tra viên theo loại phiếu điều tra Tính chất cầu thông tin TĐT, câu hỏi đặt chuyên môn hoá thể từ tập huấn đến triển chọn lọc, tương đối đơn giản, phù hợp với trình khai nên góp phần hạn chế sai sót nâng độ phần lớn cán điều tra viên nay, cao chất lượng số liệu Việc giám sát, kiểm tra bò trùng, bò bỏ sót nhiều câu hỏi tổ trưởng BCĐ cấp đòa phương sở thừa thực từ ngày đầu nên phát huy Về phương pháp xác đònh số lượng đơn vò tác dụng tích cực điều tra thông qua việc thực qui đònh Công tác giám sát, kiểm tra tập trung cao cụ thể chặt chẽ việc lập bảng kê loại độ mang tính đònh đến chất lượng đơn vò điều tra Việc chọn phương pháp lập bảng kê điều tra Hầu toàn cán cốt cán thay cho vẽ sơ đồ 55 tỉnh thành (như không nghiệp vụ tốt ngành Thống kê từ tỉnh đến vẽ sơ đồ) thành công Ban đạo Trung huyện huy động tham gia vào công tác ương ưu điểm đáng ghi nhận Tính bình quân đòa bàn điều tra có 4-5 Phần lớn điều tra viên sử dụng bảng kê lần giám sát viên cấp đến kiểm tra Nhờ trình điều tra nên tránh tình trạng trùng chấn chỉnh, uốn nắn kòp thời sai sót, sót, sau điều tra ghi rõ ngày điều tra, nhiều nâng cao trình độ nghiệp vụ ĐTV Tổ trưởng trường hợp trình điều tra, điều tra viên Hàng tuần có tổ chức trực báo tiến độ điều tra theo phát thêm đơn vò thuộc đối tượng điều hệ thống từ xã đến tỉnh để nắm bắt đạo kòp tra sót lập bảng kê thời Những nơi lực lượng tổ công tác mỏng yếu, Phương pháp thu thập thông tin đòa bàn BCĐ cấp tỉnh ý tăng cường hỗ trợ quy đònh chặt chẽ, tổ chức điều tra thí điểm chuyên viên giỏi Cục Thống kê đảm bảo cho trước mở rộng nhờ tính khả thi cao Phương Tổng điều tra đạt kết tốt Nhìn pháp kiểm tra phiếu điều tra đòa bàn thực chung, chất lượng điều tra đồng nghiêm túc, thường xuyên theo cấp theo Ưu điểm phương pháp phúc tra Ban quy đònh Phương án Ngoài việc kiểm tra đạo Trung ương xây dựng Quy trình phúc tra trực tiếp xã, số huyện tập trung toàn để hướng dẫn đòa phương thực thống số phiếu điều tra vài ngày đầu để kiểm tra, xử công tác phúc tra Quy trình phúc tra nêu lý vấn đề phát sinh rút kinh nghiệm tổ quy đònh cụ thể chặt chẽ cho vấn đề chức thu thập số liệu cho đòa bàn, điều tra tổ chức phúc tra đòa phương như: Tỷ lệ, nội viên Sau tuần triển khai thu thập số liệu, hầu dung, phương pháp chọn đơn vò phúc tra, phương hết BCĐ cấp tỉnh có thông báo nghiệp vụ để kòp pháp phúc tra, tổng hợp số liệu phúc tra Điểm đáng thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm cho BCĐ cấp lưu ý quy trình phúc tra quy đònh rõ cụ thể Vì vậy, hạn chế đạo trách nhiệm, nhiệm vụ cấp (cấp tỉnh, cấp sai sót nghiệp vụ trình thu thập huyện) trình đạo tổ chức thực 26 CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra phúc tra tăng theo tỷ lệ tương ứng, chưa kể kinh phí đòa Hạn chế, nhược điểm xác đònh phương pháp phương hỗ trợ cho khâu vẽ sơ đồ Như vậy, kinh phí sử dụng TĐT năm 2006 cần rút kinh nghiệm tăng thêm cho tỉnh có vẽ sơ đồ lên tới 600 nhiều Dưới nhược điểm chủ yếu triệu đồng, riêng khâu xác đònh số lượng đơn vò Phương pháp xác đònh đơn vò điều tra: điều tra (hộ nông thôn) Theo quy đònh Phương án Tổng điều tra, Tỉnh Bình Đònh, kinh phí TW tăng gấp ban hành theo Quyết đònh số 288/QĐ-TCTK ngày đôi tỉnh khác chọn để vẽ sơ đồ, tỉnh 27 tháng năm 2006 Trưởng ban đạo Tổng phải hỗ trợ thêm kinh phí cho Ban đạo triển điều tra TW, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp khai khâu kỹ thuật phức tạp phải huy động thuỷ sản 2006, đòa bàn nông thôn tỉnh: cán ngành khác tham gia vẽ sơ đồ nên Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Bình Đònh, Bình tổng chi phí cho khâu cao nhiều so với Thuận, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang đònh mức TW Tốn kết Đồng Tháp Phương pháp xác đònh số lượng đơn vò hiệu vẽ sơ đồ lại không tăng tương xứng, điều tra đòa bàn nông thôn “Thực vẽ sơ chí giảm so với phương pháp lập bảng kê đồ lập bảng kê đòa bàn điều tra Kết so sánh tỷ lệ sai số số liệu hộ nông thôn Đòa bàn điều tra thôn (ấp, nông thôn tỉnh thu thập phương pháp vẽ sơ bản) Những thôn nhiều hộ (trên 250 hộ đồ kết hợp với lập bảng kê số liệu thực tế miền núi 350 hộ thôn nghiệm thu sau kết thúc TĐT tỉnh đồng chia thôn thành đòa 1,75% Trong tiêu tương ứng 55 bàn nhỏ để vẽ sơ đồ) đảm bảo đòa tỉnh lại sử dụng phương pháp lập bảng kê bàn điều tra có từ 120-200 hộ ” có 0,61% Một số tỉnh vẽ sơ đồ để xác đònh Phương pháp xác đònh đơn vò điều tra hộ nông số lượng hộ nông thôn có sai số lớn Bình thôn TĐT năm 2006 dựa sơ đồ bảng Thuận 7,3%; Thái Bình 3,21%, Hải Phòng kê Tuy nhiên, kết thực phương pháp 4,06% tỉnh dùng bảng kê sai số lại vẽ sơ đồ tỉnh qua thực tế bộc lộ nhiều nhược thấp: Hà Tây 0,16%; Hưng Yên 0,21%; Hải Dương điểm, hạn chế bất cập lớn so với phương pháp 0,83% lập bảng kê Điều gây tốn thời gian, Theo báo cáo Tổ thường trực BCĐ TW, tỷ kinh phí từ tập huấn đến triển khai xác đònh số lệ kinh phí phân cho khâu vẽ sơ đồ bảng kê so với lượng đơn vò điều tra đòa phương Do phải tổng kinh phí phân bổ cho đòa phương 5,76%, chuẩn bò cho vẽ sơ đồ nên lớp tập huấn nghiệp tỷ lệ tỉnh có vẽ sơ đồ lập vụ điều tra thử đưa nội dung vẽ sơ đồ bảng kê cao gấp lần tỷ lệ chung Cụ thể: vào chương trình không đạt kết Cuối Hải Phòng 11,02%; Thái Bình 12,29%; Bắc Ninh cùng, phương án TĐT xác đònh chọn tỉnh áp dụng 11,15%; Bình Đònh 10,61%; Thành phố Hồ Chí phương pháp vẽ sơ đồ kết hợp lập bảng kê Tại Minh 10,10%; Bình Dương 10,29%; Đồng Tháp tỉnh này, việc xác đònh số lượng đơn vò điều tra hộ 10,23% Tiền Giang 12,07%, chung tỉnh nông thôn, khối lượng công việc Ban đạo 11,24% (chưa tính phần sử dụng TW), so với tỷ tỉnh tăng gấp đôi, kinh phí đầu tư cho lệ 4,76% 55 tỉnh lập bảng kê, không vẽ sơ khâu công việc đòa phương có vẽ sơ đồ đồ Điều đáng quan tâm kinh phí tăng THÁNG - 2011 27 Kinh nghiệm Tổng điều tra gấp đôi, kỹ thuật phức tạp, tốn nhiều thời gian Phạm vi TĐT nên rõ ràng thống từ khái công sức tăng gấp 2,3 lần kết đạt niệm đơn vò, đối tượng điều tra đến chuẩn hoá Khái lại không tăng lên mà ngược lại giảm so với niệm phạm vi đòa bàn điều tra năm 2006, phương pháp rẻ tiền, dễ làm cần bổ sung hoàn thiện Hướng hoàn thiện chuẩn Như vậy, việc xác đònh số lượng đơn vò điều tra tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp hoá phạm vi đối tượng đơn vò điều tra cho chu kỳ TĐT thuỷ sản năm 2006 theo phương pháp vẽ sơ đồ Phương pháp xác đònh đơn vò điều tra: Xuất (9 tỉnh) thay cho phương pháp lập bảng kê truyền phát từ kinh nghiệm nước, gợi ý FAO thống nhược điểm lớn nhất, cụ thể nhất, cần rút thực tế triển khai phương pháp xác đònh số kinh nghiệm không nên lặp lại Bất cập lượng đơn vò Tổng điều tra nông thôn, nông không mặt phương pháp luận, tính nghiệp thuỷ sản năm 2006, đề nghò đònh hướng khả thi, gây tốn công sức tiền nhà nước, tới sử dụng phương pháp lập chậm thời gian mà không phù hợp với thông lệ bảng kê đơn vò hộ nông thôn, hộ nông nghiệp, hộ quốc tế khuyến cáo FAO thuỷ sản loại hộ khác Một số nhược điểm khác phương pháp Phương pháp chọn mẫu đơn vò điều tra chất như: Thiết kế hệ thống phiếu đầu vào chưa lượng hiệu có đưa vào TĐT nên chọn lọc với đảm bảo thống với phiếu tổng hợp (đầu ra) nội dung ít, phạm vi hẹp, sử dụng phương pháp nên nhiều bất cập gây khó khăn cho điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên kết hợp phương pháp viên thực Nhiều thông tin đầu vào không chuyên gia tổng hợp hệ thống tiêu đầu nên lãng Các chu kỳ TĐT tới nên khai thác tối đa phí thời gian, kinh phí tất khâu từ đầu đến nguồn tư liệu, số liệu có điều tra, kết thúc TĐT tổng điều tra khác (Tổng điều tra dân số, điều tra Phương pháp chọn mẫu hộ điều tra bộc thu chi gia đình, điều tra trang trại, HTX, kiểm kê đất, rừng ) để tiết kiệm kinh phí, thời gian Quan lộ nhiều hạn chế hệ hệ thống biểu đầu vào, đầu MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TĐT nên theo hướng lấy hệ thống tiêu đầu tra Nội dung TĐT: Đònh hướng chu kỳ tới làm cho xây dựng hệ thống tiêu đầu vào giảm mạnh nội dung không phù hợp với yêu để tránh lãng phí thông tin thu thập không cầu Tổng điều tra nông nghiệp, thuỷ sản theo tổng hợp Các thông tin đầu vào đầu thông lệ quốc tế điều kiện Việt Nam Các nội TĐT chu kỳ nên thống nội dung, dung điều tra mẫu chuyển sang điều tra chuyên đề phương pháp tính để đản bảo tính so sánh theo để phù hợp với yêu cầu thông tin có tính thời thời gian / phục vụ công tác quản lý Nghiên cứu hạn chế không đưa đưa nội dung có điều tra thường xuyên, đònh kỳ vào TĐT 28 CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra Chương trình Tổng điều tra nông nghiệp TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI VÀ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG NGHIỆP CỦA MỸ Đoàn Dũng* Đặt vấn đề Tổng điều tra nông nghiệp (Agricultural Census) tiến hành 150 nước, vùng lãnh thổ, gồm: 41 nước Châu Phi, 23 nước Bắc Trung Mỹ, 13 nước Nam Mỹ, 28 nước Châu Á, 31 nước Châu Âu 14 nước Châu Đại Dương Ở khu vực Đông nam Á có nước, gồm: Indonexia, Thái Lan, Phillipin, Myanma, Lào Việt Nam Tổ chức Lương thực giới (Food Agriculture Oganization - FAO) xây dựng Chương trình Tổng điều tra nông nghiệp (World Programme for the Census of Agriculture) từ năm 1920 Thế kỷ XX Chương trình thực cho tổng điều tra 10 năm cập nhật cho 10 năm tổng điều tra Đến nay, cập nhật cho tổng điều tra lần thứ Tổng điều tra nông thôn nghiệp nghiệp Việt Nam tổng điều tra lớn ghi Luật Thống kê (2003)1 tiến hành theo chu kỳ năm lần Đến nay, tiến hành lần tổng điều tra vào năm 1994, 2001 2006 Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp (viết gọn tổng điều tra nông nghiệp) năm 1994 2001 chưa đánh giá theo qui trình chặt chẽ để tồn đề xuất biện pháp khắc phục cho lần tổng điều tra tồn lớn Hay nói khác, lần tổng điều tra trước chưa có quan độc lập làm nhiệm vụ phản biện Đề án “Phản biện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2006” Hội Thống kê đề xuất thực hoạt động thiết thực có ý nghóa lớn không mặt khoa học mà có ý nghóa lớn kinh tế xã hội Nghiên cứu tài liệu có liên quan, tài liệu tổng điều tra nông nghiệp nước nội dung thiếu qui trình phản biện tổng điều tra nông nghiệp năm 2006 Đề án Bài viết giới thiệu nét Chương trình tổng điều tra nông nghiệp FAO tổng điều tra nông nghiệp Mỹ nhằm cung cấp tài liệu để tham chiếu trình xây dựng nội dung, qui trình phản biện đề án Chương trình tổng điều tra nông nghiệp Tổ chức Lương thực giới - Chương trình tổng điều tra nông nghiệp Tổ chức Lương thực tế giới (viết gọn Chương trình Tổng điều tra nông nghiệp FAO) xây dựng cho tổng điều tra nông nghiệp lần tiến hành từ năm 1926 đến năm 1935 (WCA 1930) nhằm khuyến nghò nước tiến hành Tổng điều tra nông nghiệp theo chu kỳ, nội dung quán để so sánh kết tổng điều tra nước Viện Khoa học thống kê Luật Thống kê: Tổng điều tra dân số nhà chu kỳ 10 năm; Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp chu kỳ năm; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp chu kỳ năm * THÁNG - 2011 29 Kinh nghiệm Tổng điều tra khu vực; Chương trình tổng điều tra lần thứ từ 1936 đến 1945 (WCA 1940); lần thứ từ 1946 đến 1955 (WCA 1950); lần thứ từ 1956 đến 1965 (WCA 1960); lần thứ từ 1966 đến 1975 (WCA 1970); lần thứ từ 1976 đến 1985 (WCA 1980); lần thứ từ 1986 đến 1995 (WCA 1990); lần thứ từ 1996 đến 2005 (WCA 2000) lần thứ từ 2006 đến 2015 (WCA 2010) Như vậy, 10 năm Chương trình Tổng điều tra nông nghiệp FAO cập nhật lần (gọi chu kỳ 10 năm), chu kỳ tổng điều tra có sửa đổi, bổ sung số nội dung so với chu kỳ tổng điều tra trước Tuỳ theo điều kiện nước tiến hành tổng điều tra nông nghiệp lần, lần, chí hàng năm theo chu kỳ tổng điều tra nông nghiệp FAO Chẳng hạn: Một số nước, như: Mỹ, Canada, Ấn độ tiến hành tổng điều tra nông nghiệp lần chu kỳ tổng điều tra FAO (chu kỳ năm/lần); số nước khác, như: Phillippine, Indonesia, Thổ Nhó kỳ, Úc, Pakistan tiến hành tổng điều tra lần chu kỳ tổng điều tra FAO (chu kỳ 10 năm/lần); số nước khác lại tiến hành tổng điều tra nông nghiệp hàng năm, như: Bỉ, Lucxembourg, Hà Lan Hiện nay, có số nước tiến hành tổng điều tra nông nghiệp lần đầu, như: Trung Quốc, Angeri, Maroc, Butan, Rumani, Bồ đào Nha Thái Lan, từ chu kỳ tổng điều tra lần thứ (WCA 1990) tiến hành tổng điều tra lần chu kỳ FAO (các chu kỳ trước tổng điều tra lần) Việt Nam tiến hành Tổng điều tra nông nghiệp lần vào năm 1994 thuộc chu kỳ tổng điều tra lần thứ (WCA 1990) FAO; tổng điều tra lần thứ vào năm 2001 thuộc chu kỳ tổng điều tra lần thứ (WCA 2000); tổng điều tra lần thứ (năm 2006) tổng điều tra lần thứ (năm 2011) nằm chọn chu kỳ tổng điều tra lần thứ (WCA 2010) FAO Như vậy, Việt Nam tiến hành tổng điều tra nông nghiệp theo chu kỳ năm/lần, từ tổng điều tra nông nghiệp lần thứ trở nằm chọn chu kỳ tổng điều tra nông nghiệp FAO 30 Điều nói nên tổng điều tra nông nghiệp Việt Nam hoà nhập vào chương trình tổng điều tra nông nghiệp giới mà nằm nhóm với Mỹ, Canada Ấn độ (xét chu kỳ điều tra) - Tài liệu hướng dẫn tổng điều tra nông nghiệp FAO: Chương trình tổng điều tra nông nghiệp 2010 FAO (WCA) cung cấp tài liệu chi tiết tổng điều tra nông nghiệp, gồm 12 chương: (1) Giới thiệu chung; (2) Tầm quan trọng tổng điều tra nông nghiệp; (3) Phương pháp luận tổng điều tra; (4) Nội dung/chỉ tiêu tổng điều tra; (5) Dữ liệu cấp xã; (6) Quan hệ Tổng điều tra nông nghiệp với Tổng điều tra dân số tổng điều tra khác; (7) Kết hợp Tổng điều tra nông nghiệp với tổng điều tra thuỷ sản; (8) Thu thập bổ sung số liệu nông nghiệp hộ gia đình đơn vò sản xuất nông nghiệp; (9) Chương trình điều tra nông nghiệp; (10) Các dàn mẫu cho tổng điều tra điều tra nông nghiệp; (11) Các khái niệm, đònh nghóa sử dụng tổng điều tra nông nghiệp; (12) Phiếu điều tra hệ thống biểu tổng hợp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2006 Việt Nam cố gắng soạn thảo ban hành số tài liệu phục vụ tổng điều tra, nhiên, so với tài liệu nói Chương trình tổng điều tra nông nghiệp 2010 FAO khoảng cách lớn - Nội dung thông tin tổng điều tra nông nghiệp: Chương trình tổng điều tra nông nghiệp 2010 FAO đưa nội dung (chỉ tiêu) thông tin cần thu thập tổng điều tra đưa khái niệm, đònh nghóa nội dung tiêu, nhằm hướng nước thu thập thông tin đạt chuẩn mực quốc tế Nội dung thông tin cần thu thập chương trình tổng điều tra 2010 FAO, gồm 13 nhóm thông tin khác nhau: (1) Thông tin chung; (2) thông tin đất đai; (3) thông tin tưới tiêu quản lý nước; (4) thông tin trồng trọt; (5) thông tin chăn nuôi; (6) thông tin áp dụng biện pháp kỹ thuật; (7) thông tin dòch vụ nông CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra nghiệp; (8) thông tin đặc trưng nhân học xã hội học; (9) thông tin lao động; (10) thông tin an ninh lương thực hộ gia đình; (11) thông tin nuôi trồng thuỷ sản; (12) thông tin lâm nghiệp; (13) thông tin quản lý trang trại Trong nhóm thông tin nói gồm số thông tin cốt lõi số thông tin bổ sung Ví dụ: Nhóm thông tin đất đai, thông tin cốt lõi tổng diện tích đất, loại đất sử dụng, loại đất sở hữu ; thông tin bổ sung diện tích đất, diện tích đất cho thuê, năm bắt đầu canh tác, năm chuyển đổi canh tác, trạng suy giảm đất - Quan hệ tổng điều tra nông nghiệp với tổng điều tra dân số: Chương trình tổng điều tra nông nghiệp 2010 FAO đưa điểm liên quan tổng điều tra nông nghiệp với tổng điều tra dân số: (1) Đơn vò điều tra; (2) Sử dụng chung khái niệm, đònh nghóa bảng phân loại; (3) Sử dụng chung tài liệu thực đòa; (4) Sử dụng danh sách hộ gia đình tổng điều tra dân số làm dàn mẫu tổng điều tra nông nghiệp; (5) Sử dụng số liệu liên quan đến tổng điều tra nông nghiệp từ tổng điều tra dân số; (6) Thu thập bổ sung số liệu liên quan đến tổng điều tra nông nghiệp tổng điều tra dân số; (7) Liên kết số liệu từ hai tổng điều tra; (8) Thực điều tra kết hợp thực đòa Chương trình tổng điều tra nông nghiệp 2010 FAO coi tài liệu chuẩn quốc tế để nước vận dụng vào tổng điều tra nông nghiệp giao đoạn 2006 - 2015 Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp nước ta tiến hành năm 2006 tổng điều tra vào năm 2011 thuận lợi phương diện phương pháp luận kinh nghiệp tổng điều tra nước Đồng thời Chương trình tổng điều tra nông nghiệp 2010 FAO quan trọng để phản biện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2006 nước ta đạt mức theo chuẩn mực quốc tế THÁNG - 2011 Tổng điều tra nông nghiệp Mỹ Mỹ tiến hành tổng điều tra nông nghiệp vào năm 1840 tiến hành đònh kỳ liên tục từ đến Tư liệu tổng điều tra nông nghiệp Mỹ khai thác website: http://www.agcensus.usda.gov Tổng điều tra nông nghiệp năm 2007 vào năm 2012 Mỹ nằm chọn vào vòng thứ Chương trình tổng điều tra nông nghiệp FAO (WAC 2010) Đến tháng 12 năm 2007 giai đoạn thu thập thông tin tổng điều tra năm 2007, kết thúc giai đoạn thu thập thông tin vào ngày 4/2/2008 Do hạn chế thời gian, viết tập trung giới thiệu phiếu điều tra sử dụng tổng điều tra nông nghiệp năm 2007 Mỹ Tổng điều tra nông nghiệp năm 2007 Mỹ sử dụng phiếu điều tra dầy 24 trang giấy khổ A4, gồm 35 phần: (1) diện tích; (2) đất; (3) thủy lợi; (4) chương trình bảo tồn thiên nhiên bảo hiểm mùa vụ; (5) thu hoạch mùa vụ; (6) công suất dự trữ lương thực; (7) thu hoạch cỏ thức ăn gia súc; (8) trồng rừng lấy gỗ; (9) ươm giống, trồng rau nhà, trồng hoa, nấm, hạt giống rau; (10) loại rau, khoai tây loại dưa; (11) hoa, hạt; (12) quả; (13) gia súc; (14) cừu; (15) gia cầm; (16) lợn; (17) thủy sản; (18) ong; (19) chăn nuôi gia súc gia cầm khác; (20) hợp đồng sản xuất cung cấp cho khách hàng; (21) giá trò bán hàng; (22) Các sản phẩm hữu nông nghiệp; (23) vay từ công ty kinh doanh tín dụng hàng hóa; (24) toán từ chương trình nông nghiệp bang liên bang; (25) thu nhập từ nguồn có liên quan đến nông nghiệp; (26) chi phí sản xuất; (27) lao động nông nghiệp; (28) sử dụng phân bón; (29) giá thò trường đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bò; (30) máy móc thiết bò; (31) hoạt động nông nghiệp ranh giới khu bảo tồn; (32) thực tiễn hoạt động; (33) loại hình tổ chức; (34) lực lượng điều hành; (Xem tiếp trang 45) 31 ... nội dung có điều tra thường xuyên, đònh kỳ vào TĐT 28 CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra Chương trình Tổng điều tra nông nghiệp TỔ CHỨC... cho tổng điều tra điều tra nông nghiệp; (11) Các khái niệm, đònh nghóa sử dụng tổng điều tra nông nghiệp; (12) Phiếu điều tra hệ thống biểu tổng hợp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2006. .. dụng vào tổng điều tra nông nghiệp giao đoạn 2006 - 2015 Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp nước ta tiến hành năm 2006 tổng điều tra vào năm 2011 thuận lợi phương diện phương pháp luận kinh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài học kinh nghiệm của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006, Một số bài học kinh nghiệm của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn