Một số kinh nghiệm từ tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:08

Bài viết trình bày một số kinh nghiệm từ tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung. Mét sè kinh nghiƯm tõ tỉ chøc Tỉng ®iỊu tra Nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2006 Phạm Quang Vinh(*) C ho đến thời điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản (NT, NN TS) hoàn thành khâu nghiệm thu cấp tỉnhvà công bố kết tổng hợp nhanh n­íc Tõ thùc tÕ tỉ chøc Tỉng ®iỊu tra thời gian qua, sơ nêu số kinh nghiệm cho việc tổ chức điều tra lín kh¸c Tỉng cơc còng nh­ cho chÝnh Tổng điều tra NT, NN TS chu kỳ tới + Những thông tin phức tạp, khó thu thập nên thiết kế nội dung điều tra mẫu số lượng đơn vị điều tra lựa chọn điều tra viên có trình độ Công tác chuẩn bị 1.2 In ấn, phân phát tài liệu 1.1 Xây dựng phương án, hệ thống phiếu, giải thích qui trình - Tổng điều tra phát sinh nhiều loại tài liệu, có loại với số lượng lớn, phát sinh địa phương có loại phát sinh ít, không địa phương, chí việc xác định số lượng khó Do vậy, nên nghiên cứu phân chia tài liệu thành nhóm: nhóm Ban đạo TW in chuyển cho địa phương nhóm tài liệu địa phương chủ động in phô tô (số lượng ít, không khó xác định số lượng); Công việc giai đoạn thực thực dựa nội dung sau: - Những học, kinh nghiệm từ Tổng điều tra trước; Kinh nghiệm nước, khuyến nghị quốc tế; - ý kiến đơn vị Tổng Cục, Bộ, ngành liên quan, địa phương; - Có tham gia từ đầu Trung tâm tin học thiết kế phiếu điều tra; - Tổ chức điều tra thử; - Đảm bảo tính khả thi: + Thiết kế đơn giản, dễ hiểu loại phiếu có số lượng lớn phải sử dụng lực lượng điều tra viên sở; (*) - Giải thích nội dung phiếu điều tra: đưa vào sổ tay điều tra viên nhận biết mối quan hệ tiêu phiếu loại phiếu điều tra để điều tra viên kiểm tra, chấn chỉnh sở - Tính toán thời gian cần thiết cho việc tiến hành thđ tơc tr­íc in (thêi gian chn bÞ hå sơ, đăng tin, nộp hồ sơ dự thầu, xét thầu) Cần tính toán chuyển tài liệu để địa phương kết hợp phát cho huyện, x· vµo thêi gian tËp hn nghiƯp vơ; Vơ tr­ëng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản 28 Thông tin Khoa học Thống kê - In màu khác cho loại phiếu khác để dễ kiểm tra, kiểm soát, tránh thất lạc (bìa trang đầu, phiếu số lượng nhiều để màu trắng); - Giao nhận tài liệu: gắn kết trách nhiệm nhà in cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua việc qui định rõ chất lượng (gửi mẫu cục thống kê) Những vấn đề phát sinh (số lượng, chất lượng) cục thống kê phải trực tiếp trao đổi với nhà in 1.3 Kinh phí - Nên có văn hướng dẫn chi tiêu (Thông tư Bộ Tài chính, Hướng dẫn Tổng cục) thật chi tiết cho tất công việc địa phương - Đây vấn đề mà BCĐ địa phương toàn lực lượng tham gia quan tâm triển khai công việc nghiệp vụ; - Chú ý định mức hợp lý vùng (núi cao, núi thấp, đồng bằng) tất khâu công việc; - Ngoài kinh phÝ in Ên tµi liƯu in Ên phÈm vỊ kÕt TĐT TW, nên dự trù kinh phí in ấn tài liệu ấn phẩm địa phương Công tác đạo tổng điều tra - Tranh thủ lãnh đạo cấp uỷ, qun (tíi dù c¸c cc häp, c¸c líp tËp hn, thị đạo cấp thực hiện); - Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cấp, cấp địa phương, phân công rõ ràng trách nhiệm thành viên BCĐ tổ thường trực; có lịch họp BCĐ, Tổ thường trực, họp giao ban với lực lượng giám sát, kiểm tra Trong việc xây dựng kế hoạch cần đặc biệt lưu ý đến tính cân đối, không trùng chéo hợp lý loại công việc (Tách riêng tập huấn vẽ sơ đồ, lập bảng kê với tập huấn nghiệp vụ, việc vẽ sơ đồ, lập bảng kê cần bố trí sớm, tránh vào thời gian tập huấn nghiệp vụ; cần xem xét xây dựng lịch tập huấn cụ thể cho cấp, đảm bảo thời gian hợp lý lớp tập huấn để có đủ thời gian cho đội ngũ giảng viên nghiên cứu bổ sung minh hoạ phù hợp với thực tế địa phương; - Tuyên truyền thông qua nhiều hình thức (truyền hình, báo, panô, hệ thống loa phóng thanh, ); - Huy động lực lượng có ngành Thống kê lực lượng ngành liên quan (nhất ngày triển khai thu thập số liệu để xuống kiểm tra, giám sát sở); - Chú trọng kiểm tra tất khâu, đặc biệt tập trung kiểm tra từ đầu việc vẽ sơ đồ, lập bảng kê (sẽ khó bố trí lực lượng lúc mà BCĐTW Tổ thường trực tập trung vào công việc chuẩn bị cho tập huấn nghiệp vụ) Trên sở kiểm tra, sớm có thông báo nghiệp vụ để chấn chỉnh kịp thời; - Nâng cao tr¸ch nhiƯm cđa Tỉ tr­ëng kiĨm tra phiÕu điều tra viên phụ trách yếu tố đặc biệt quan trọng việc phát hiện, uốn nắn kịp thời sai sót mang tính hệ thống điều tra viên (lưu ý thiết kế phiÕu cã mơc cho tỉ tr­ëng ký, ghi hä tªn); chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 29 - Lưu ý sử dụng lực lượng kiểm tra, giám sát sở, ban, ngành khác địa phương Nhiều trường hợp không thông thạo nghiệp vụ nên đạo sai thiên đôn đốc tiến độ Huy động lực lượng tham gia tổng điều tra - Đối với vẽ sơ đồ, lập bảng kê: nên huy động lực lượng địa xã, phường để vẽ sơ đồ sơ đồ địa bàn điều tra Hướng dẫn việc sử dụng lực lượng khác tham gia vào lập bảng kê để tránh tuỳ tiện kiểm tra, giám sát lẫn nhau; - Điều tra viên: nên có hướng dẫn đạo trước đối tượng để huy động làm điều tra viên theo loại phiếu (khó, phức tạp lực lượng thống kê huyện, loại phiếu dễ huy động lực lượng xã) Điều tra viên nên ý lực lượng trẻ, cán xã, phường Lực lượng điều tra viên trưởng thôn phần lớn tuổi cao, tiếp thu nội dung nhiều hạn chế phiếu điều tra nhiều sai sót Những địa bàn thuộc vùng núi cao huy động khó khăn thời gian giáo viên nghỉ hè không địa bàn - Lưu ý thời điểm để có kế hoạch trước chủ động; - Qui định rõ số lượng điều tra viên cần huy động, thời gian thu thập số liệu nên rút ngắn lại (Nông nghiệp tháng) Tập huấn nghiệp vụ - Qui định rõ thời gian, nội dung (giới thiệu tài liệu, thảo luận, làm kiểm tra, thực tập) qui mô lớp tập huấn, cấp xã; - Tập huấn theo nhóm điều tra viên (phiếu 1- chủ yếu lực lượng xã - tập huấn 30 riêng; loại phiếu khác chủ yếu lực lượng huyện điều tra - tập huấn riêng); - Có kế hoạch hỗ trợ lực lượng huyện yếu, thiếu lực lượng công tác tập hn; - KiĨm tra, gi¸m s¸t trùc tiÕp viƯc tËp huấn cấp (chấn chỉnh kịp thời, tăng trách nhiệm); - Bố trí thời gian hợp lý lớp tập huấn cấp đạo thực nghiêm túc theo kế hoạch Trên thực tế, có địa phương tập huấn cho cấp huyện chậm, dẫn đến khoảng thời gian chưa hợp lý tập huấn cho cấp huyện cho cấp xã (khoảng cách ngắn, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị giảng viên) Vẽ sơ đồ, lập bảng kê - Vẽ sơ đồ góp phần xác định số lượng đơn vị điều tra nghiêm túc so với lần Tổng điều tra trước; dễ dàng cho công tác kiểm tra, giám sát; - Kết hợp lập bảng kê hộ toàn diện với bảng kê hộ mẫu (giá thành); - Hạn chế phân công người làm việc (vẽ sơ đồ, lập bảng kê điều tra) Tuy nhiên, khó khăn việc trưng tập lực lượng địa bàn miền núi - Phần lớn điều tra viên sử dụng sơ đồ bảng kê trình điều tra nên tránh tình trạng trùng sót, sau điều tra ghi rõ ngày điều tra, nhiều trường hợp trình điều tra, điều tra viên phát thêm đơn vị thuộc đối tượng điều tra sót lập bảng kê Thông tin Khoa học Thống kê - Bố trí thời gian cho công tác rà soát, hiệu chỉnh sơ đồ, bảng kê (Tổng điều tra nông nghiệp thời gian gấp, công việc chủ yếu điều tra viên thực trình điều tra) Vẽ sơ đồ công việc không đơn giản, đòi hỏi có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng trước triển khai Do cần cân nhắc kỹ việc thực công tác phạm vi n­íc Thu thËp sè liƯu - T¹o khÝ thÕ ngày quân (tổ chức đoàn có quay phim, truyền hình, báo chí); - Qui định rõ ngày đầu điều tra số lượng hộ (thường hộ) để rút kinh nghiệm Ngoài việc kiểm tra trực tiếp xã, cấp huyện cần tập trung toàn số phiếu điều tra ngày đầu ®Ĩ kiĨm tra vµ rót kinh nghiƯm cho tõng x· Ban đạo tỉnh, thành phố, huyện cần qui định cụ thể thời gian họp báo cáo tiến độ triển khai công việc xử lý vấn đề phát sinh Chậm nhất, sau tuần triển khai thu thập số liệu, có thông báo nghiệp vụ để kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm cho Ban đạo cấp đồng thời thông tin kịp thời đến toàn lực lượng tham gia Tổng điều tra, cấp sở - Sử dụng sổ nháp để ghi vấn đề thắc mắc, tiêu khó hiểu chưa rõ; - Phát xử lý kịp thời điểm nóng thu thập số liệu (dân không hợp tác, điều tra viên chỗ tập huấn địa phương không tổ chức điều tra,) Dự phòng phương án huy động lực lượng nơi khác (thôn khác, xã huyện xuống điều tra); - Khắc phục tượng chạy theo tiến độ, dẫn đến tình trạng làm nhanh, vượt so với tiến độ yêu cầu chưa đảm bảo chất lượng số liệu Công tác tra Quán triệt từ đầu chủ trương triển khai công tác tra Tổng điều tra (Bố trí thời gian cho Thanh tra trình bày lớp tập huấn) Thực tế cho thấy, công tác tra ®· cã t¸c dơng râ rƯt viƯc tỉ chøc thực nghiêm túc qui trình, qui định BCĐTW, đặc biệt khâu thu thập số liệu, hạn chế nhiều tình trạng không đến đơn vị điều tra để khai thác thông tin Triển khai công tác tra từ đầu: vẽ sơ đồ, lập bảng kê (chưa làm nhiều Tổng điều tra NT, NN, TS) Tổng điều tra NT, NN, TS mét cc Tỉng ®iỊu tra lín Tỉng cục Thống kê tiến hành định kỳ năm/lần Mặc dù lần tổng điều tra diễn bối cảnh khác nhau, tổng điều tra khác có yêu cầu khác nhau, loại hình tổng điều tra có đặc điểm chung, là: số lượng đơn vị điều tra lớn, khối lượng thông tin cần thu thập xử lý lớn, qui trình tổ chức điều tra gồm nhiều bước, cần chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch, thực huy động nguồn lực người tài Vì vậy, để tổng điều tra đạt hiệu cao, việc tổng kết kinh nghiệm cần thiết Trên số kinh nghiệm tổng hợp nhanh từ tổng điều tra NT, NN, TS năm 2006 Mong r»ng, víi lý ln vµ thùc tiƠn cđa nhiỊu lần tổng điều tra, Tổng cục Thống kê đúc kết học đầy đủ, biên soạn thành tài liệu để thống sử dụng cho tổng điều tra sau chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 31 ... để tổng điều tra đạt hiệu cao, việc tổng kết kinh nghiệm cần thiết Trên số kinh nghiệm tổng hợp nhanh từ tổng điều tra NT, NN, TS năm 2006 Mong rằng, với lý luận thực tiễn nhiều lần tổng điều tra, ... nhiều Tỉng ®iỊu tra NT, NN, TS) Tỉng ®iỊu tra NT, NN, TS Tổng điều tra lớn Tổng cục Thống kê tiến hành định kỳ năm/ lần Mặc dù lần tổng điều tra diễn bối cảnh khác nhau, tổng điều tra khác có yêu... lần tổng điều tra, Tổng cục Thống kê đúc kết học đầy đủ, biên soạn thành tài liệu để thống sử dụng cho tổng điều tra sau chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm từ tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006, Một số kinh nghiệm từ tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn