Hoạt động quản lý chất lượng thống kê của cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:07

Đánh giá môi trường sản xuất số liệu thống kê; đánh giá về quy trình sản xuất số liệu thống kê; mức độ chính xác về thu thập số liệu tại địa bàn; đánh giá về công bố số liệu và dịch vụ... hoạt động quản lý chất lượng thống kê quan thống kê quốc gia hàn quốc Một số vấn đề chung Hệ thống Thống kê quốc gia Hàn Quốc tổ chức theo mô hình phân tán Cũng giống tình trạng nhiều nước khác, số liệu thống kê Hàn Quốc có khác biệt lớn nguồn, độ tin cậy số liệu hạn chế, có ý kiến cho r»ng sè liƯu thèng kª qc gia cã chÊt lượng thấp Đơn cử điều tra đầu tư thiết bị Ngân hàng Hàn Quốc Cơ quan Thống kê quốc gia thực dẫn đến sai lệch dự báo phát triển kinh tế Trên báo chí có viết yêu cầu cần phải đưa số liệu thống kê "mổ xẻ" Đứng trước tình hình Cơ quan thống kê Quốc gia Hàn Quốc báo cáo Tổng thống vào ngày 19/2/2006 lập kế hoạch rà soát lại điều tra thống kê từ - năm lần Cơ quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc thực quản lý chất lượng thống kê từ năm 1999 Theo lộ trình từ năm 1999 đến năm 2002 giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm, xác định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng điều tra thống kê Giai đoạn 2002-2005 áp dụng tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng điều tra thống kê Cơ quan Thống kê Quốc gia thực hiện, năm đánh giá 10 điều tra Các quan quản lý Nhà nước yêu cầu Cơ quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc đánh giá chất lượng điều tra Bộ, ngành khác Việc đánh giá chất lượng điều tra thống kê chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê thực từ tháng 10/2005 Trong thực tế, thực đánh giá chất lượng điều tra gặp nhiều khó khăn phản ứng tổ chức thực điều tra Để đánh giá chất lượng toàn 500 điều tra thống kê, quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc thực Dự án đánh giá chất lượng năm (2006-2008) Thành phần tham gia đánh giá chất lượng gồm có: Cơ quan Thống kê Quốc gia, Uỷ ban Thống kê, Đội đánh giá chất lượng Viện nghiên cứu thống kê Đội đánh giá chất lượng thống kê gồm: Các Chuyên gia thống kê, Viện nghiên cứu, nhà nghiên cứu sách Các chủ đề đánh giá chấ lượng thống kê: Doanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính, BSI, lương, việc làm, nhân lực, nhà đất đai, Nông nghiệp Thuỷ sản, Y tế, Phúc lợi, Năng lượng Cơ quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc đánh giá chất lượng điều tra thống kê thông qua phương pháp điều tra Năm 2006 năm đầu thực dự án đánh giá chất lượng điều tra, ưu tiên đánh giá lại điều tra thống kê có tầm quan trọng sử dụng, phổ biến thông tin Tổng số có 107 điều tra thống kê đánh giá với ngân sách dự tính 1,6 triệu đô la Các điều tra lại đánh giá hai năm Mục đích việc đánh giá để xây dựng chiến lược cải thiện chất lượng số liệu thống kê 41 quốc gia sở Sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn quản lý chất lượng Nâng cấp chất lượng chung thống kê quốc gia việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoàn thiện chất lượng Mục tiêu cuối để tăng độ tin cậy số liệu thống kê quốc gia Đánh giá chất lượng điều tra thống kê Chất lượng điều tra thống kê đánh giá sở tiêu chuẩn: - Môi trường sản xuất số liệu thống kê; - Qui trình sản xuất số liệu thống kê - Mức độ xác thu thập số liệu địa bàn; - Mức độ hoàn chỉnh công bố số liệu dịch vụ; kiến đánh giá môi trường điều tra, vấn đề khác tổ chức điều tra; - Phỏng vấn người quản lý điều tra để khẳng định nội dung phiếu điều tra va thu thập thông tin liên quan; - Đánh giá báo cáo sở điều kiện chủ yếu hoạt động sản xuất thống kê; Có tham khảo tài liệu liên quan khác nhận thông tin phản hồi 2.2 Đánh giá qui trình sản xuất số liệu thống kê Đánh giá mức độ phù hợp qui trình sản xuất số liệu thống kê thông qua phương pháp đánh giá chủ quan theo danh sách kiểm tra, phương pháp khách quan thành viên xem xét chất lượng Qui trình đánh giá gồm hoạt động: - Mức độ thoả mãn người sử dụng; - Nỗ lực cải thiện chất lượng số liệu thống kê 2.1 Đánh giá Môi trường sản xuất số liệu thống kê: Thông qua đánh giá tình trạng sản xuất số liệu thống kê điều tra công nhận người giao nhiệm vụ quản lý điều tra Qui trình đánh giá môi trường thống kê gồm có hoạt động: - Lập kế hoạch đánh giá: lập kế hoạch đánh giá cụ thể, giới thiệu chương trình, thời gian, phiếu hỏi thu thập ý kiến người quản lý điều tra; - Chuẩn bị phiếu đánh giá với nội dung: Môi trường điều tra, điều kiện ý 42 - Lập kế hoạch: thời gian, phương pháp bước thực hiện, ngày tháng, thời gian vấn, - Lựa chọn tiêu đánh giá chất lượng: có khâu lựa chọn tiêu; tham khảo sổ tay, tài liệu hướng dẫn; định tiêu đánh giá cuối cùng; - Chỉ định người đánh giá : Với yêu cầu quan điểm tự đánh giá, đề xuất hoàn thiện chất lượng (chỉ định hai chuyên gia đánh giá cho điều tra thống kê); - Thực đánh giá: Tự đánh giá thông qua điều tra nhà quản lý điều tra, với tài liệu có liên quan; nghiên cứu kết tự đánh giá, đưa ý kiến; - Báo cáo: Xem xét phân tích tài liệu tự đánh giá đánh giá bên ngoài: Đo Thông tin Khoa học Thống kê lường mức chất lượng theo bước đánh giá; vấn đề cải thiện chất lượng; vấn đề phúc tra: lặp lại kịch với vai trò điều tra - Thông tin phản hồi: Báo cáo lãnh đạo Viện thống kê đánh giá đội - Phúc tra: vấn qua điện thoại người trả lời chọn, thực phúc tra sau điều tra địa bàn sớm tốt 2.3 Đánh giá mức độ xác thu thập số liệu địa bàn Sử dụng phương pháp kiểm tra nội dung điều tra thông qua vấn lại điện thoại Thu thập thông tin về: tình hình địa bàn thu thập số liệu, phát sai số phi chọn mẫu hoạt động thực địa (từ người vấn người trả lời từ cán thực địa) Qui trình đánh giá hoạt động thu thập số liệu địa bàn gồm có: - Lập kế hoạch: Về thời gian, phương pháp khoản mục: Danh sách người trả lời (qua điện thoại), đào tạo cán phúc tra, bảo mật/an ninh; Nếu không sẵn có danh sách người trả lời phải xuống địa bàn điều tra - Chọn mẫu người trả lời: 10%/100 người trả lời phương pháp chọn ngẫu nhiên; gặp kó khăn người trả lời, sai số điện thoại, từ chối trả lời thay mẫu khác - Kịch phúc tra: khoản mục chung: tình hình địa bàn, tên người trả lời, giới tính, phương pháp thu thập, độ dài thời gian điều tra, khoản mục phúc tra (không thĨ h­ cÊu nÕu kh«ng pháng vÊn thùc tÕ) - Tuyển dụng đào tạo người thực phúc tra: có vai trò kiểm tra hướng dẫn vấn điều tra, chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê - Kiểm tra phân tích: so sánh kết phúc tra với phiếu gốc: phân tích lý mâu thuẫn - Báo cáo thông tin phản hồi: báo cáo cuối tình hình địa bàn mức độ xác thực, báo cáo Lãnh đạo Viện Thống kê Lãnh đạo quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc 2.4 Đánh giá công bố số liệu dịch vụ Sử dụng phương pháp đánh giá mức độ trung thực xuất phÈm, kiĨm tra sai sãt vỊ sè liƯu, xem xÐt vấn đề mà người sử dụng quan tâm Qui trình đánh giá bao gồm: - Lập kế hoạch về: thời gian, phương pháp đánh giá; tiêu chuẩn, khoản mục đánh giá, - Tuyển chọn đào tạo: chọn người kiểm tra: cách sử dụng, cấu trúc sở liệu xuất phẩm; Hướng dẫn, vấn đề quan tâm - Kiểm tra lỗi về: số liệu thống kê, đồ thị, bảng biểu, thuật ngữ, đơn vị, thích, nguồn Thuận tiện cho người sử dụng: văn liên quan đến số liệu - Nghiên cứu phân tích: nghe ý kiến người quản lý điều tra phân tích loại lỗi mức độ thuận tiện cho 43 người sử dụng, số lỗi tính bình quân 10 trang tài liệu, khoản mục không công bố tuyến); Phân theo loại nhà chuyên môn người sử dụng nói chung 2.5 Đánh giá mức độ hài lòng người sư dơng sè liƯu chđ u - Xư lý sè liệu phân tích: dịch vụ cho sử dụng, mức độ hai lòng người sử dụng, phân tích theo danh sách (do người sử dụng số liệu đánh giá) Thông qua phương pháp kiểm tra tình trạng sử dụng số liệu thống kê, xác định mức độ hài lòng nhận biết yêu cầu người sử dụng số liệu Mức độ hài lòng người sử dụng: người sử dụng đánh giá sở liên quan đến "mức độ phù hợp người sử dụng", tình trạng sử dụng, mức độ hài lòng, yêu cầu người sử dụng thông qua bỏ phiếu người sử dụng chủ yếu Qui trình đánh giá: - Lập kế hoạch: Thời gian, phương pháp, khoản mục ; tập trung thảo luận với người quản lý điều tra kế hoạch thực hiện, lập danh sách người sử dụng số liệu chủ yếu cho lĩnh vực thống kê - Lập danh sách người sử dụng số liệu chủ yếu: Công chức Chính phủ, người mua số liệu vi mô, uỷ ban tư vấn, khách hàng sách; người sử dụng Internet số liệu thống kê, bạn đọc thư viƯn - ThiÕt kÕ phiÕu hái: DÞch vơ cho ng­êi sử dụng, mức độ hài lòng, vấn đề tồn yêu cầu người sử dụng số liệu - Điều tra mức độ hài lòng người sử dụng: đánh giá thông qua đội đánh giá công ty nghiên cứu: mô hình hỗn hợp (điều tra qua điện thoại, thư điện tử, máy Fax, điều tra trực 44 - Báo cáo thông tin phản hồi: báo cáo lãnh đạo tổ chưc thống kê; thông tin cho ng­êi sư sè liƯu vỊ h­íng c¶i thiƯn chất lượng tương lai 2.6 Đánh giá lỗ lực để cải thiện chất lượng Thông qua phương pháp kiểm tra kế hoạch cải thiện chất lượng, đánh giá kết - Điều tra nhà quản lý điều tra để lựa chọn hoàn thiện vấn đề tồn người quản lý - Phân tích yếu tố chất lượng thống kê đánh giá việc thực để cải thiện chất lượng Các đội đánh giá báo cáo kết đánh giá chất lượng điều tra thống kê lên Uỷ ban Thống kê quốc gia có khuyến nghị cần phải sửa đổi, khắc phục Việc theo dõi, kiểm tra sửa đổi theo kiến nghị đội đánh giá kiểm tra năm/2 lần Các đơn vị, tổ chức điều tra khả sửa đổi theo khuyến nghị đội đánh giá Cơ quan Thống kê quốc gia trợ giúp kỹ thuật Nguyễn Thái Hà (chọn giới thiÖu) Nguån: Quality Managerment of National statistical - Quality managerment in Korean national statistical systems focused on Quality assessment Th«ng tin Khoa häc Thèng kª ... liệu thống kê quốc gia Đánh giá chất lượng điều tra thống kê Chất lượng điều tra thống kê đánh giá sở tiêu chuẩn: - Môi trường sản xuất số liệu thống kê; - Qui trình sản xuất số liệu thống kê -.. .quốc gia sở Sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn quản lý chất lượng Nâng cấp chất lượng chung thống kê quốc gia việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoàn thiện chất lượng Mục tiêu cuối để... quản lý điều tra để lựa chọn hoàn thiện vấn đề tồn người quản lý - Phân tích yếu tố chất lượng thống kê đánh giá việc thực để cải thiện chất lượng Các đội đánh giá báo cáo kết đánh giá chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động quản lý chất lượng thống kê của cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc, Hoạt động quản lý chất lượng thống kê của cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn