Một số câu hỏi thường gặp trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

5 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:07

Bài viết trình bày một số câu hỏi thường gặp trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Hỏi đáp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 Một số câu hỏi thường gặp TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 HỎI: Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 thực theo Quyết đònh nào? TRẢ LỜI: Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 thực theo Quyết đònh số 1785/QĐ-TTg ngày 27/9/2010 Thủ tướng Chính phủ HỎI: Mục đích Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2011 gì? TRẢ LỜI: Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản nông thôn nhằm ba mục đích sau: - Thứ nhất, phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn cải thiện mức sống dân cư nông thôn phạm vi nước đòa phương; - Thứ hai, phục vụ đánh giá kết thực số nội dung chương trình mục tiêu quốc gia công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế tiêu khu vực nông nghiệp nông thôn; - Thứ ba, xây dựng sở liệu khu vực nông nghiệp nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu làm dàn chọn mẫu cho số điều tra đònh kỳ năm 52 HỎI: Đề nghò cho biết Tổng điều tra thu thập thông tin gì? TRẢ LỜI: Cuộc Tổng điều tra thu thập thông tin sau: - Các thông tin thực trạng sản xuất khu vực nông nghiệp, bao gồm: số đơn vò sản xuất (hộ, trang trại), lao động, việc làm, sử dụng đất, chăn nuôi, máy móc, thiết bò, áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất, hoạt động trợ giúp sản xuất… - Các thông tin nông thôn dân cư nông thôn, bao gồm: số lượng hộ, lao động, việc làm, đào tạo nghề, điều kiện sống, vay vốn, tích lũy dân cư nông thôn; thực trạng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với tiêu chí nông thôn mới… - Các thông tin phục vụ nghiên cứu giới khu vực nông nghiệp nông thôn như: Vai trò phụ nữ sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản; tuổi, giới tính, trình độ học vấn trình độ chuyên môn kỹ thuật số chức vụ lãnh đạo xã,… HỎI: Cuộc Tổng điều tra thu thập thông tin đơn vò điều tra nào? TRẢ LỜI: Cuộc Tổng điều tra thu thập thông tin đơn vò điều tra sau đây: - Các hộ khu vực nông thôn, gồm hộ nằm khu vực quốc phòng quản lý, công trình Nhà nước (trừ người độc thân sống CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Hỏi đáp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 tập thể trường học, đơn vò thuộc lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nông, lâm trường, nhà chung, nhà chùa…); - Các hộ nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản khu vực thành thò; - Các cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chí kinh tế trang trại theo quy đònh Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; - Các Ủy ban nhân dân xã HỎI: Khái niệm hộ Tổng điều tra? Những hộ đối tượng điều tra Tổng điều tra? TRẢ LỜI: Trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 qui đònh hộ người hay nhóm người ăn chung, chung, họ có (hoặc không có) quan hệ hôn nhân ruột thòt, nuôi dưỡng Đối tượng điều tra hộ thường trú – hộ thường xuyên sống đòa bàn từ tháng trở lên 12 tháng qua; hộ có đăng ký hộ thường trú đòa bàn Một số trường hợp đặc biệt hộ sống chưa đủ tháng 12 tháng qua thuộc đối tượng điều tra như: hộ chuyển đến có ý đònh cư trú lâu dài hộ tách chưa đủ tháng Ở khu vực nông thôn điều tra tất hộ thường trú thuộc loại hình kinh tế; khu vực thành thò điều tra hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản HỎI: Những người độc thân thuê nhà trọ, sống tập thể làm việc khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc khu vực nông thôn có thuộc đối tượng điều tra không? TRẢ LỜI: Có, khu vực nông thôn điều tra người THÁNG - 2011 độc thân thuê nhà trọ sống tập thể công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất, qui ước phòng trọ, phòng tính hộ, chủ hộ người đònh kinh tế hộ người cao tuổi HỎI: Những hộ không thuộc đối tượng Tổng điều tra? TRẢ LỜI: Trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 qui đònh loại hộ sau không thuộc đối tượng điều tra: - Hộ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản khu vực thành thò; - Hộ chuyển nơi khác trước thời điểm 01/7/2011 cư trú thôn, ấp, tháng 12 tháng qua; - Những người độc thân sống tập thể trường học, đơn vò thuộc lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nông, lâm trường, nhà chung, nhà chùa; - Các hộ độc thân sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuê nhà sống khu vực nông thôn HỎI: Thế hộ điều tra toàn bộ? Thế hộ điều tra mẫu? TRẢ LỜI: Hộ điều tra toàn hộ nông thôn hộ nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản thành thò Hộ điều tra toàn yêu cầu cung cấp thông tin hộ Hộ điều tra mẫu hộ nông thôn chọn vào mẫu điều tra để thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu chuyên sâu, bao gồm: tích luỹ khả huy động vốn hộ nông thôn; hoạt động hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản, tác động sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản tới môi trường… 53 Hỏi đáp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 HỎI: Sự khác việc cung cấp thông tin hộ điều tra toàn hộ điều tra mẫu? TRẢ LỜI: Hộ điều tra toàn phải trả lời câu hỏi Phiếu số 01/TĐTNN-HO – Phiếu thu thập thông tin tình hình hộ Hộ điều tra mẫu bên cạnh phải trả lời câu hỏi Phiếu số 01/TĐTNN-HO – Phiếu thu thập thông tin tình hình hộ yêu cầu trả lời câu hỏi Phiếu số 04/TĐTNN-HM – Phiếu thu thập thông tin kinh tế hộ nông thôn 10 HỎI: Cá nhân, hộ gia đình có quy mô sản xuất xác đònh trang trại? TRẢ LỜI: Theo quy đònh Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng năm 2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau: Đối với sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp đồng thời phải đạt: a) Có diện tích mức hạn điền, tối thiểu: 3,1 vùng Đông Nam Bộ Đồng Sông Cửu Long; 2,1 vùng lại b) Giá trò sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm Đối với sở chăn nuôi phải đạt giá trò sản lượng hàng hóa từ tỷ đồng/năm trở lên Đối với sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 giá trò sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên 11 HỎI: Phương pháp sử dụng Tổng điều tra để thu thập thông tin hộ thuộc phạm vi điều tra trang trại? TRẢ LỜI: 54 Phương pháp vấn trực tiếp sử dụng Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 Theo đó, điều tra viên đến hộ thuộc phạm vi điều tra trang trại vấn trực tiếp chủ hộ, chủ trang trại để thu thập thông tin Trường hợp chủ hộ mặt vấn thành viên khác hộ thành viên trả lời đầy đủ, xác thông tin phiếu điều tra Trường hợp chủ trang trại mặt trang trại vấn người giao quản lý trang trại 12 HỎI: Khi bắt đầu thu thập thông tin đòa bàn điều tra? TRẢ LỜI: Thời gian vấn đơn vò điều tra để thu thập thông tin đòa bàn sáng ngày 01/7/2011 13 HỎI: Khi kết thúc thu thập thông tin đòa bàn điều tra? TRẢ LỜI: Các đơn vò điều tra toàn bao gồm: hộ điều tra toàn bộ, trang trại Ủy ban nhân dân xã vấn vòng 15 ngày, ngày 01/7/2011 đến hết ngày 15/7/2011 Đối với hộ điều tra mẫu vấn vòng 30 01/7/2011 đến hết ngày 30/7/2011 14 HỎI: Điều tra viên gì? Làm để nhận biết điều tra viên đến hộ vấn? TRẢ LỜI: Điều tra viên người Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã tuyển dụng, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện tập huấn nghiệp vụ điều tra để thu thập thông tin Tổng điều tra theo qui đònh phương án qui trình thu thập thông tin cấp có thẩm quyền qui đònh CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Hỏi đáp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 Điều tra viên đến hộ phải đeo thẻ ĐIỀU TRA VIÊN Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh cấp phát 15 HỎI: Nghóa vụ quyền lợi hộ, trang trại Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011? TRẢ LỜI: Hộ, trang trại Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 có nghóa vụ cung cấp đầy đủ, xác, kòp thời thông tin theo yêu cầu Tổng điều tra cho điều tra viên Thông tin thu thập Tổng điều tra giúp cấp, ngành xây dựng kế hoạch, hoạch đònh sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn cải thiện mức sống dân cư nông thôn phạm vi nước đòa phương Đây lợi ích lâu dài mà hộ, trang trại thụ hưởng 16 HỎI: Pháp luật hành nước ta qui đònh quyền nghóa vụ tổ chức, cá nhân điều tra thống kê nào? TRẢ LỜI: Điều 16 Luật Thống kê qui đònh quyền nghóa vụ tổ chức, cá nhân điều tra thống kê sau: Tổ chức, cá nhân điều tra thống kê có quyền nghóa vụ sau đây: Được thông báo đònh điều tra thống kê; Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ thời hạn theo yêu cầu người thực điều tra thống kê; Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật điều tra thống kê 17 HỎI: Pháp luật hành nước ta qui đònh THÁNG - 2011 bảo mật thông tin thống kê nào? TRẢ LỜI: Điều 27 Luật Thống kê qui đònh bảo mật thông tin thống kê sau: Thông tin thống kê phải giữ bí mật bao gồm: i Thông tin thống kê gắn với tên, đòa cụ thể tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đồng ý cho công bố; ii Những thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước 18 HỎI: Những thông tin cá nhân hộ trang trại cung cấp có giữ kín không? Có dùng cho mục đích khác không? TRẢ LỜI: Thông tin hộ, trang trại bảo mật theo qui đònh Luật Thống kê dùng để tổng hợp chung cho đòa bàn điều tra, thôn, ấp, cấp hành (xã, huyện, tỉnh, toàn quốc), không dùng cho mục đích khác 19 HỎI: Tổng điều tra thu thập thông tin việc làm chiếm thời gian nhiều người 12 tháng qua để làm gì? TRẢ LỜI: Thông tin việc làm chiếm thời gian nhiều người 12 tháng qua để xác đònh ngành hoạt động lao động, giúp cho việc đánh giá cấu chuyển dòch cấu lao động khu vực nông thôn, giúp Nhà nước có sở để quy hoạch, xây dựng sách cụ thể nhằm giải vấn đề liên quan đến lao động, việc làm khu vực nông thôn 20 HỎI: Kê khai diện tích loại đất hộ sử dụng số lượng gia súc, gia cầm hộ nhằm mục đích gì? 55 Hỏi đáp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 TRẢ LỜI: Việc kê khai diện tích loại đất hộ sử dụng số lượng gia súc, gia cầm hộ để giúp Ban đạo Tổng điều tra cấp có thông tin để tính toán quy mô sản xuất (về đất đai, chăn nuôi) hộ đánh giá tình hình tích tụ ruộng đất nông thôn, làm sở để xây dựng sách phát triển kinh tế - xã hội khu vực 21 HỎI: Việc xác đònh ngành sản xuất hộ vào tiêu chí nào? TRẢ LỜI: Trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011, ngành sản xuất hộ xác đònh thời gian lao động, tức là, ngành sản xuất kinh doanh sử dụng toàn phần lớn lao động hộ Trường hợp hộ có số lao động tham gia cho từ ngành trở lên ngành sản xuất ngành tạo thu nhập lớn 22 HỎI: Cách tính diện tích nuôi trồng thủy sản Tổng điều tra qui đònh nào? TRẢ LỜI: Diện tích nuôi thủy sản hộ tính theo vụ, 12 tháng qua Nếu nuôi nhiều vụ cộng toàn diện tích nuôi trồng vụ 23 HỎI: Căn vào đâu để xác đònh lónh vực sản xuất trang trại? TRẢ LỜI: Trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản) trang trại có tỷ trọng giá trò nông sản hàng hóa ngành chiếm 50% cấu giá trò sản lượng hàng hóa nông, lâm nghiệp thủy sản trang trại năm Trường hợp ngành chiếm 50% cấu giá trò sản lượng hàng hóa gọi trang trại tổng hợp 56 24 HỎI: Trong suốt trình thu thập thông tin Tổng điều tra (theo qui đònh từ 01 đến 30/7/2011) mà điều tra viên đến vấn người dân phải làm gì? TRẢ LỜI: Nếu suốt trình thu thập thông tin Tổng điều tra (theo qui đònh từ 01 đến 30/7/2011) mà điều tra viên đến vấn người dân báo cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã/phường/thò trấn nơi cư trú, gọi điện Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương theo số máy điện thoại cố đònh: (04) 38463522, (04) 38234903, (04) 37343802 số di động 0913037692, 0913530234, 0912281585 Mọi phát thông báo hoan nghênh 25 HỎI: Khi cần tìm hiểu thông tin liên quan tới Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 hỏi đâu? TRẢ LỜI: Trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 xin liên hệ qua Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, có trụ sở đặt Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản - Tổng cục Thống kê theo số máy điện thoại cố đònh: (04) 38463522, (04) 38234903, (04)37343802, số điện thoại di động: 0913037692, 0913530234, 0912281585, gửi thư điện tử (email) qua đòa hộp thư điện tử: nonglamthuysan@gso.gov.vn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản Trung ương hoan nghênh tinh thần hợp tác giúp đỡ tất hộ, trang trại, cán thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố, đoàn thể quần chúng quyền cấp để Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2011 thực thành công./ CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 ... SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Hỏi đáp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 Điều tra viên đến hộ phải đeo thẻ ĐIỀU TRA VIÊN Ban Chỉ đạo Tổng điều. .. tra cấp tỉnh cấp phát 15 HỎI: Nghóa vụ quyền lợi hộ, trang trại Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011? TRẢ LỜI: Hộ, trang trại Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm. .. Phát triển nông thôn; - Các Ủy ban nhân dân xã HỎI: Khái niệm hộ Tổng điều tra? Những hộ đối tượng điều tra Tổng điều tra? TRẢ LỜI: Trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 qui
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số câu hỏi thường gặp trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, Một số câu hỏi thường gặp trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn