Những thay đổi trong các cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở Việt Nam từ năm 1994 đến nay

5 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:07

Những thay đổi trong các cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở Việt Nam từ năm 1994 đến nay với các nội dung: mục tiêu,phạm vi, đối tượng cuộc tổng điều tra; nội dung cuộc tổng điều tra; phương pháp tổng điều tra; những bổ sung thay đổi khác trong tổng điều tra. Kinh nghiệm Tổng điều tra NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1994 ĐẾN NAY Nguyễn Hoà Bình C uộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản (viết tắt TĐTNTNN & TS) theo Quyết đònh số: 1785/QĐ - TTg ngày 27 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ vào năm 2011 Tổng điều tra lần thứ tổ chức nước ta; Tổng điều tra trước tiến hành vào năm: 1994, 2001 2006 So với TĐTNN nhiều nước TĐTNTNN & TS Việt Nam không điều tra chuyên ngành nông nghiệp, mà bao gồm lónh vực lâm nghiệp thuỷ sản; phạm vi, đơn vò điều tra gồm hộ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản khu vực thành thò mà bao gồm toàn hộ (nông nghiệp phi nông nghiệp) khu vực nông thôn So sánh TĐTNTNN & TS nước ta 16 năm qua Tổng điều tra năm 1994 điều tra nên khó khăn nhiều nhất, ngành Thống kê lúc hiểu biết điều tra Tuy vậy, với phương châm vừa học, vừa làm, từ năm 1990 Vụ Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản (nay Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản) bắt đầu sưu tầm tài liệu, nghiên cứu lý luận từ tài liệu liên quan nước thực tiễn TĐTDS nước vào năm 1979 1989 Trong đáng ý sách chương trình Tổng điều tra nông nghiệp giới năm 1990 (Programme for the 1990 world Census of Agriculture) FAO (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp Quốc) 36 tài liệu TĐTNN số nước (Thái Lan, Philippin, ) Công tác nghiên cứu giúp ích nhiều cho việc xây dựng phương án, xác đònh mục tiêu, xây dựng hệ thống tiêu bước đạo Tổng điều tra, Chính vậy, Thủ tướng Chính phủ đònh số: 568/TTg Ngày 19 - 11 - 1993 việc tiến hành Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp đòa bàn nước vào năm 1994, giai đoạn chuẩn bò cho Tổng điều tra khởi động nhanh chóng hiệu Tổng cục Thống kê theo Quyết đònh Thủ tướng Chính phủ với vai trò thường trực Tổng điều tra (không thành lập Ban đạo Tổng điều tra Trung ương) chủ trì phối hợp với Bộ, ngành liên quan (Uỷ Ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Thuỷ sản, Tổng cục Quản lý ruộng đất, Bộ Tài chính, Ban kinh tế Trung ương) đề nghò cử cán nghiệp vụ phối hợp đạo thực Tổng điều tra Theo đònh số: 141 - TCTK/QĐ ngày 18 12 - 1993 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê tổ chuyên viên gồm 24 người (thuộc Bộ ngành Trung ương TCTK) thành lập Trên sở chức năng, nhiệm vụ qui đònh, tổ chuyên viên tiến hành dự thảo phương án, xây dựng phiếu điều tra giải thích, dự thảo hệ thống biểu tổng hợp nhanh tổng hợp thức,… Sau tổ chức nhiều lần Hội thảo khoa học Trung ương tiến hành điều tra thử tỉnh (Thái Bình, Nghệ An, Thái CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra Nguyên, Kiên Giang) đại diện cho vùng kinh tế khác nước để xây dựng đònh mức giao khoán công việc, dự toán kinh phí hoàn thiện phương án, biểu mẫu Tổng điều tra Dưới hướng dẫn Trung ương đến cuối năm 1993 Ban đạo cấp (Tỉnh, huyện, xã) thành lập Các bước là: Tuyển chọn điều tra viên; mở lớp tập huấn nhiều cấp; lập bảng kê hộ theo đòa bàn (thôn, ấp, bản) Công tác tuyên truyền cho Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn tiến hành cấp cách linh hoạt sáng tạo phương tiện hình thức thích hợp Công việc in ấn, phát hành phân phối khối lượng lớn tài liệu phục vụ cho Tổng điều tra thực khẩn trương theo kế hoạch chung Mọi khoản kinh phí chi tiêu phục vụ cho Tổng điều tra dự toán thống Bộ Tài Tổng cục Thống kê chuyển theo tiến độ công việc cho đòa phương Giai đoạn chuẩn bò hoàn tất vào cuối tháng năm 1994 để chuyển sang giai đoạn Tổng điều tra bắt đầu vào ngày 01 đến ngày 30/7/1994 Trong giai đoạn này, công tác điều tra tiến hành đòa phương với giám sát chặt chẽ giám sát viên Trung ương (mỗi người phụ trách từ - tỉnh) Ban đạo TĐT cấp Kết thúc trình điều tra công tác tổng hợp nhanh, sau chuyển sang bước nghiệm thu tài liệu Tổng điều tra cấp Giai đoạn bàn giao tổng hợp phiếu điều tra (hộ, xã doanh nghiệp) giao cho Trung tâm tính toán Hà Nội, TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng thực Bước vào năm 1995 công tác điều tra chọn mẫu với qui mô 45.000 hộ tiếp tục triển khai khu vực (thành thò nông thôn) phạm vi nước Đến cuối năm 1995 toàn công việc in ấn, công bố, xuất tài liệu Tổng điều tra hoàn thành, chia thành tập với 421 biểu, 2111 trang in; so với nước Việt Nam rút ngắn thời gian thực Tổng điều tra (không kể điều tra mẫu) khoảng năm THÁNG - 2011 Kết điều tra cho thấy Tổng điều tra diễn qui mô lớn liên quan đến 9.616 xã, 71.952 thôn, ấp, 11.974.515 hộ, 1.658 đơn vò quốc doanh nông, lâm nghiệp, thuỷ sản với 57.088.078 nhân khẩu, 27.380.589 lao động Sau Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp vào năm 1994, ngành Thống kê tiếp tục đạo thắng lợi TĐTNTNN & TS vào năm 2001, 2006 bước vào TĐTNTNN & TS năm 2011 Những kết tiến bổ sung thay đổi TĐTNTNN & TS từ năm 1994 đến thể mặt sau: Về mục tiêu, phạm vi, đối tượng đơn vò Tổng điều tra: Cho đến mục tiêu TĐTNTNN & TS nước ta đề từ đầu sát với chuẩn mực quốc tế thực tiễn nông nghiệp, nông thôn nước ta Đối với điều tra toàn mục đích thứ nhằm thu thập thông tin nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản phục vụ việc đánh giá thực trạng xu hướng phát triển, thiết lập để làm sở xây dựng kế hoạch, hoạch đònh sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Tuy để đạt mục tiêu thứ hai: Tạo lập dàn mẫu cho điều tra thường xuyên hàng năm Tổng điều tra so sánh quốc tế, theo đến Tổng điều tra năm 2011 với cách thiết kế phiếu điều tra (phiếu số 01/TĐTNN-HO - Tình hình hộ) đảm bảo có đủ kiện (về số lao động hộ chia theo ngành nghề hoạt động diện tích gieo trồng hàng năm lâu năm chủ yếu diện tích nuôi trồng thuỷ sản số lượng loại gia súc, gia cầm chủ yếu hộ) để xác lập bảng kê danh sách hộ trồng lúa, hộ trồng hàng năm khác, hộ chăn nuôi phục vụ cho điều tra mẫu suất, sản lượng lúa, cây, khác Cách thiết kế đủ để tổng hợp số hộ chuyên ngành (hộ nông 37 Kinh nghiệm Tổng điều tra nghiệp, hộ lâm nghiệp, hộ thuỷ sản, hộ công nghiệp, hộ xây dựng,…) theo khái niệm sau: - Một đảm bảo tổng hợp số hộ nông nghiệp theo khái niệm quốc tế, TĐTNN nước (là điều tra chuyên ngành nông nghiệp) nên khái niệm hộ nông nghiệp qui đònh hộ có lao động tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp năm điều tra - Hai đảm bảo tổng hợp số hộ nông nghiệp (cũng hộ chuyên ngành khác) theo khái niệm qui đònh TĐTNTNN & TS Việt Nam hộ có toàn phần lớn lao động hộ tham gia hoạt động chuyên ngành năm điều tra nhằm tránh tổng hợp trùng lắp hộ vượt tổng số hộ đòa bàn nông thôn Mặt khác, phạm vi, đơn vò điều tra TĐTNT, NN nước ta từ đầu (1994) qui đònh: Điều tra toàn loại hộ (nông nghiệp phi nông nghiệp) đòa bàn nông thôn (khác với nước điều tra hộ nông nghiệp nước) Cho đến phạm vi điều tra kế thừa TĐTNTNN & TS phù hợp với nhu cầu thực tiễn phục vụ đánh giá toàn diện nông thôn, nông nghiệp nước ta theo tinh thần Nghò Đảng (nhất Nghò TW 5, Nghò TW vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn) Một điểm khác so với nước kinh tế trang trại phát triển với qui mô lớn điều tra thường bỏ qua nông hộ có qui mô sản xuất nhỏ (như nuôi 20 gia cầm, lợn, trồng trọt 0,1 ha,…) Đối với Việt Nam từ TĐTNT & NN 1994, vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp nước (qui mô sản xuất hộ phổ biến nhỏ, phân tán) nên qui đònh điều tra toàn hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm điều tra qui mô lớn hay nhỏ Về nội dung Tổng điều tra: Vấn đề liên quan nhiều đến việc nghiên 38 cứu xây dựng hệ thống tiêu cho Tổng điều tra (điều tra toàn diện điều tra mẫu), kể việc chuẩn hoá khái niệm, nội dung phương pháp tính tiêu, mã hoá tiêu,… Ngay từ Tổng điều tra năm 1994, nội dung điều tra toàn diện tập trung vào yếu tố hộ (gồm: Nhân khẩu, lao động; nhà số đồ dùng; diện tích đất; diện tích gieo trồng; chăn nuôi loại máy chủ yếu) Tuy vậy, Tổng điều tra NN & NT năm 1994 ngành thuỷ sản với 3.260 km bờ biển, 112 cửa sông lạch, triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế biển, gần triệu mặt nước nội đòa,… có nhiều tiềm chưa quan tâm ý đầy đủ, tiêu số hộ, diện tích nuôi trồng thuỷ sản số lượng tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản không tiêu khác Đồng thời, nội dung Tổng điều tra năm 1994 thiếu tiêu phản ánh môi sinh, môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững, Mặt khác, Tổng điều tra nước ta năm 1994 không điều tra khu vực thành thò Qui đònh này, trình điều tra không tỉnh (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai,…) phải điều tra thêm hộ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản khu vực thành thò để tổng thể chung hộ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản toàn tỉnh Quá trình tổng hợp số liệu chung cho thấy: qui đònh làm thiếu tranh chung nông, lâm nghiệp thuỷ sản nước không đồng so sánh kết TĐTNN với nước Trong tiêu sản lượng lâu năm điều tra toàn bộ, tổng hợp kết cho thấy chất lượng số liệu thấp, không sử dụng Nội dung điều tra mẫu bên cạnh nội dung thiết thực (cơ cấu kinh tế nông thôn, hiệu sản xuất trồng, gia súc chủ yếu) có nội dung (như: Thu nhập, chi tiêu nhà ở) hộ nông thôn trùng lắp với điều tra toàn diện với điều tra mức sống dân cư Do đó, từ TĐTNTNN & TS năm 2001, 2006 để khắc phục nhược điểm nêu không CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra điều tra sản lượng lâu năm, không điều tra thu nhập, chi tiêu nhà hộ Đồng thời bổ sung điều tra hộ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản khu vực thành thò tiêu điều tra thuỷ sản, vốn đầu tư phát triển hộ nông thôn,… Trong nội dung TĐTNTNN & TS năm 2011 có cải tiến sau: - Khai thác nhiều kiện từ Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 (như: vẽ sơ đồ đòa bàn, bảng kê hộ dân số, khái niệm hộ, nhân thường trú, 15% số đòa bàn mẫu chủ,…) để làm lập bảng kê danh sách hộ đòa bàn thôn/xã điều tra xây dựng qui trình điều tra hộ mẫu - Cân đối nội dung TĐTNTNN & TS với điều tra khác chương trình điều tra thống kê quốc gia ngành Thống kê để giảm bớt nội dung điều tra (như điều tra doanh nghiệp, điều tra mức sống dân cư, điều tra lao động - việc làm,…) Từ tinh giản không điều tra doanh nghiệp, HTX nông, lâm nghiệp, thuỷ sản điều tra doanh nghiệp hàng năm; không điều tra thu nhập, chi tiêu hộ dân cư Vụ Thống kê Xã hội - Môi trường điều tra theo chu kỳ năm tổ chức lần vào năm chẵn, - Bổ sung thêm nhiều nội dung theo khuyến nghò FAO phục vụ yêu cầu đánh giá thực Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) Liên Hợp Quốc (như: an ninh lương thực, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, lao động việc làm, xoá đói giảm nghèo,…) bổ sung thêm yêu cầu Nghò Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghò Trung ương lần thứ vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân (như: phát triển nông nghiệp bền vững; kết thực chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ người nghèo; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò phụ nữ sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; ảnh hưởng sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đến môi trường,…) Cùng với hoàn thiện nội dung điều tra, việc THÁNG - 2011 chuẩn hoá khái niệm, nội dung phương pháp tính tiêu, mã hoá tiêu chuẩn hoá số đáp ứng yêu cầu tổng hợp xử lý kỹ thuật đại (Scanning) Về phương pháp Tổng điều tra: Cùng với việc bổ sung hoàn thiện nội dung Tổng điều tra, phương pháp điều tra hoàn thiện bước Một thay đổi lớn so với Tổng điều tra năm 1994 xây dựng qui trình thực Tổng điều tra từ năm 2001 đến (gồm: qui trình lập bảng kê, tập huấn nghiệp vụ, thu thập kiểm tra đòa bàn, điều tra mẫu, phúc tra, nghiệm thu) Các qui trình coi chuẩn mực phải thực nghiêm túc Tổng điều tra, yếu tố đònh giảm bớt sai số phi chọn mẫu, nâng cao chất lượng số liệu Tổng điều tra Ví dụ: Trong qui trình thu thập kiểm tra thu thập số liệu đòa bàn điều tra qui đònh rõ việc làm ngày điều tra viên tổ trưởng điều tra; cách vấn đối tượng điều tra, cách kiểm tra cân đối tiêu phiếu điều tra phiếu điều tra; cách bàn giao tài liệu hàng ngày tổ trưởng điều tra viên; cách kiểm tra ngẫu nhiên tổ trưởng với điều tra viên,… Những bổ sung thay đổi qui trình điều tra nêu ngày hoàn thiện TĐTNTNN & TS sau (xem giới thiệu qui trình áp dụng TĐTNTNN & TS năm 2011) Phương pháp điều tra mẫu TĐTNTNN & TS ngày hoàn thiện theo hướng khách quan, khoa học bước phân tầng, chọn mẫu theo khoảng cách, khắc phục cách chọn chủ quan, tuỳ tiện Nếu năm 1994 phạm vi điều tra bao gồm khu vực nông thôn thành thò đến Tổng điều tra từ năm 2001 đến tập trung điều tra mẫu khu vực nông thôn, phục vụ giải đáp yêu cầu thiết thực mục tiêu quốc gia thời kỳ nông nghiệp, nông thôn nông dân (xem nội dung 39 Kinh nghiệm Tổng điều tra phương pháp điều tra mẫu TĐTNTNN & TS năm 2011) Về thời điểm, thời kỳ Tổng điều tra: Đối với nước ta, cộng đồng 54 dân tộc, diện tích tự nhiên trải dài hàng nghìn km từ Bắc xuống Nam với đòa hình phức tạp (miền núi, trung du, đồng bằng, hải đảo), khí hậu, thời tiết đa dạng biến đổi khác theo vùng miền, Điều cho thấy: chọn thời điểm Tổng điều tra thích hợp cho tất vùng, miền nước ta khó Thực tế TĐTNT NN & TS năm 2001 chọn vào tháng 10 (từ 01 - 30/10/2001), Đồng sông Cửu long vào mùa ngập lũ, nên gặp nhiều khó khăn, tốn thêm kinh phí cho việc di chuyển điều tra viên kiểm tra giám sát Tổ trưởng điều tra BCĐTĐT cấp Do vậy, tổng điều tra TĐTNT NN & TS từ năm 2006 đến qui đònh sớm vào ngày 01/7 Tuy vậy, vào thời điểm tỉnh miền núi, Tây Nguyên số huyện, xã thuộc vùng sâu , vùng xa tỉnh mùa mưa đến sớm gặp nhiều khó khăn việc điều tra Trong TĐTNTNN năm 1994 (vào ngày 01/7/1994) cho phép huyện, xã đặc thù triển khai điều tra sớm (nhưng không sau ngày 01/7 làm ảnh hưởng tiến độ chung Tổng điều tra) phải báo cáo trí quan thường trực Tổng điều tra (Tổng cục Thống kê) Về thời kỳ TĐTNTNN & TS lấy 12 tháng qua (tính từ ngày 01/7 năm trước đến ngày 30 tháng năm Tổng điều tra) Những bổ sung thay đổi khác Tổng điều tra: Có nhiều bổ sung thay đổi khác bước tổ chức đạo thực TĐTNTNN & TS 40 từ năm 1994 đến nay: - Trước hết, rút kinh nghiệm từ việc không thành lập Ban đạo Tổng điều tra Trung ương năm 1994 khiến cho việc điều hành, phối hợp Bộ ngành liên quan TW thiếu chặt chẽ Từ TĐTNTNN & TS năm 2001 thành lập Ban đạo cấp (TW, tỉnh, huyện, xã) để đảm bảo tính hệ thống, hiệu lực thông suốt từ TW đến sở - Đổi cách phân công, phân rõ trách nhiệm ngành, cấp, mở rộng thêm quyền trách nhiệm cho đòa phương; cải tiến cách phân công Tổ thường trực TW theo nhóm chuyên trách (nhóm nghiệp vụ, nhóm biểu mẫu nhóm kinh phí) nâng cao tính chuyên nghiệp trách nhiệm cụ thể nhóm - Công tác kiểm tra, giám sát Ban đạo cấp tăng cường TĐTNTNN & TS góp phần nâng cao trách nhiệm điều tra, nâng cao chất lượng số liệu điều tra - Để đảm bảo tiến độ thời gian, công việc, chất lượng số liệu Tổng điều tra công tác tuyển chọn điều tra viên bổ sung tiêu chuẩn, qui chế chặt chẽ Rút kinh nghiệm từ TĐTNT, NN năm 1994 tổ trưởng giám sát điều tra đòa bàn gây tốn thêm nhiều công sức, kinh phí để làm phiếu Từ TĐTNTNN & TS 2001 đến nay, tổ trưởng điều tra tuyển chọn kỹ với tiêu chuẩn, chất lượng đòi hỏi cao điều tra viên./ CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NAÊM 2011 ... SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra điều tra sản lượng lâu năm, không điều tra thu nhập, chi tiêu nhà hộ Đồng thời bổ sung điều tra hộ nông, ... ngày điều tra viên tổ trưởng điều tra; cách vấn đối tượng điều tra, cách kiểm tra cân đối tiêu phiếu điều tra phiếu điều tra; cách bàn giao tài liệu hàng ngày tổ trưởng điều tra viên; cách kiểm tra. .. phiếu Từ TĐTNTNN & TS 2001 đến nay, tổ trưởng điều tra tuyển chọn kỹ với tiêu chuẩn, chất lượng đòi hỏi cao điều tra viên./ CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thay đổi trong các cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở Việt Nam từ năm 1994 đến nay, Những thay đổi trong các cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở Việt Nam từ năm 1994 đến nay

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn