Một số nét về điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thái Lan

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:06

Bài viết trình bày khái quát về thống kê công nghiệp Thái Lan; một số nhận định về điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thái Lan và một số kiến nghị. Một số nét điều tra hàng tháng sản phẩm công nghiệp chủ yếu Thái Lan I Khái quát thống kê công nghiệp Thái Lan Theo đề nghị Chính phủ Thái Lan (trực tiếp Bộ Công nghiệp), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai dự án Nghiên cứu phát triển Thống kê Công nghiệp Thái Lan từ năm 1998 đến năm 2000 với trọng tâm Điều tra hàng tháng sản phẩm công nghiệp chủ yếu để đánh giá xu hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến Thái Lan Tổ chức thực Bộ Công nghiệp Thái Lan quan chịu trách nhiệm tổ chức thực điều tra ngành công nghiệp chế biến hàng tháng Các bước thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu sở, thu thập, nhập tin tổng hợp số liệu quan ngành thống kê trúng thầu tực Bộ Công nghiệp Thái Lan chịu trách nhiệm xuất phát hành số liệu Đây mô hình tổ chức điều tra nói chung Thái Lan Số liệu sau tổng hợp sơ lần thứ nhất, Bộ Công nghiệp tổ chức họp thường kỳ vào ngày cuối tháng để thẩm định kết Sau kết thẩm định, số liệu sơ tháng báo cáo xuất phát hành sơ lần thứ nhất, tiếp đến xuất phát hành số liệu điều chỉnh lần thứ hai vào ngày thứ 45 sau tháng báo cáo Các số tính toán hàng tháng gồm: (1) Chỉ số sản xuất, (2) Chỉ số tiêu thơ, (3) ChØ sè sư dơng lao ®éng, (4) ChØ sè sư dơng c«ng st, (5) ChØ sè tån kho sản Chuyên san số sản xuất công nghiệp phẩm (so sánh lượng tồn kho kỳ), (6) Chỉ số tỷ lệ tồn kho (so sánh tỷ lệ tồn kho/tiêu thụ kỳ), (7) Chỉ số suất lao động Dàn mẫu điều tra hàng tháng (từ tháng năm 2000 đến nay) - Tổng số sở mẫu chọn: 2000 sở (trong tổng số 120000 sở công nghiệp chế biến) - Tổng số ngành chọn: 50 ngành ISIC cấp (trong tổng số 148 ngành), tương ứng với mã ngành kinh tế Thái Lan cấp 5-TSIC chiếm 70% GDP ngành công nghiệp chế biến - Tổng số sản phẩm chọn: 400 sản phẩm (trong công bố thường xuyên số 203 sản phẩm) Dàn mẫu đại diện cho cấp quốc gia (không đại diện cho cấp tỉnh, TP) II Một số nhận định điều tra hàng tháng sản phẩm công nghiệp chủ yếu Thái Lan Những thuận lợi kết đạt - Cuộc điều tra hàng tháng sản phẩm công nghiệp chủ yếu Thái Lan thực cÊp qc gia ViƯc tỉ chøc ®iỊu tra, chän mÉu, tổng hợp phổ biến kết chung cho toàn quốc tương tự nhiều nước giới áp dụng Cách thức tổ chức điều tra công bố số liệu theo mô hình tạo thuận lợi việc tổ chức điều tra, dễ dàng việc chọn mẫu ngành, sản phẩm sở điều tra, tiết kiệm kinh 29 phí điều tra, kịp thời công bố số liệu giảm bớt số lượng ngành, sản phẩm đơn vị điều tra - Phân tổ thống kê việc phổ biến thông tin hàng tháng Thái Lan đơn phân tổ theo ngành theo sản phẩm nên việc chọn mẫu tổng hợp, công bố số liệu đơn giản dễ thực - Công tác điều tra tổng hợp số liệu hàng tháng sản xuất công nghiệp Thái Lan quan chuyên trách thực hiện, nên tính chuyên môn hoá điều tra tương đối cao, thường xuyên có từ 20 đến 25 điều tra viên hàng ngày chuyên đảm nhiệm công tác thu thập, kiểm tra, nhập tin tổng hợp số liệu nên nhìn chung kết điều tra có điều kiện đạt kết tốt - Phiếu điều tra hàng tháng công nghiệp Thái Lan chi tiết, hữu ích cho việc cung cấp phổ biến thông tin đa dạng hoạt động liên quan đến trình sản xuất, tiêu thụ, tồn kho ngành công nghiệp - Phiếu điều tra không in sẵn gửi xuống sở điều tra mà lưu dạng điện tử mạng Các sở điền thông tin vào phiếu điều tra in sẵn kết nối qua mạng để điền thông tin vào phiếu điều tra điện tử để truyền nhanh chóng, tự động cho quan điều tra (tuy nhiên tỷ lệ sử dụng gửi phiếu điều tra điện tử đạt 2-3% hàng tháng) - Về công bố thông tin, Thái Lan công bố thông tin lần/tháng, báo cáo sơ công bố khoảng tháng sau tháng báo cáo báo cáo điều chỉnh công bố vào ngày thứ 45 sau tháng báo cáo Trước công bố, họp thẩm định tổ chức thường kỳ Bộ Công nghiệp với 30 tham dự, đánh giá quan, đối tượng dùng tin chủ yếu, nhà chuyên môn hiệp hội SXKD nên có điều kiện làm tăng thêm độ tin cậy thông tin công bố Hiện thông tin hàng tháng ngành sản phẩm công nghiệp công bố chi tiết phong phú với 50 ngành công nghiệp chế biến cấp 4, 203 sản phẩm chủ yếu ấn phẩm cấp miễn phí (hàng tháng phát hành khoảng 2000 bản) cho số đối tượng dùng tin chủ yếu tất sở chọn điều tra Ngoài thông tin tổng hợp công bố công khai internet tiếng Thái Lan - Cuộc điều tra hàng tháng Thái Lan tổ chức cấp toàn quốc nên Thái Lan dễ dàng chọn đơn vị điều tra sở kinh tế Đối với sở có đủ điều kiện cung cấp số liệu hàng tháng chủ động điền thông tin vào phiếu điều tra gửi trực tiếp cho quan điều tra Các sở đủ điều kiện cung cấp thông tin chi tiết doanh nghiệp mẹ điền phiếu gửi trực tiếp cho quan điều tra Chọn đơn vị điều tra sở kinh tế thuận lợi cho việc thu thập thông tin chi tiết sản phẩm chủ yếu phản ánh xác kết tính toán sè - HƯ thèng l­u tr÷, cËp nhËt, xư lý số liệu cung cấp thông tin Thái Lan đại có tính chuyên môn hoá cao Công việc thường xuyên trung tâm thông tin Bộ Công nghiệp đảm nhận, quan tâm phát triển hoàn thiện Một số hạn chế việc tổ chức điều tra + Thái Lan tổ chức thống kê theo mô hình phân tán nên việc tổ chức điều tra hàng Thông tin Khoa học Thống kê tháng phụ thuộc vào nhiều quan việc thu thập cập nhật thông tin để tính toán quyền số (ngành, sở, lao động, sản phẩm sản xuất, xuất khẩu, ) Nguồn số liệu để tính toán quyền số Thái Lan không đầy đủ cập nhật + Tỷ lệ trả lời sở điều tra Thái Lan không cao, điều tra viên chuyên trách phải nhiều thời gian để tiếp xúc với sở thường xuyên điện thoại thuyết phục sở gửi báo cáo + Kinh phí dành cho điều tra hàng tháng Thái Lan, theo phản ánh Bộ Công nghiệp quan trúng thầu tổ chức điều tra thấp không bổ sung, cải thiện kịp thời Thái Lan áp dụng thức phương pháp thống kê sản phẩm công nghiệp chủ yếu với hỗ trợ kỹ thuật JICA năm liên tục cải tiến, hoàn thiện Cho đến nay, kết công bố hàng tháng đối tượng dùng tin chủ yếu quan ChÝnh phđ, c¸c hiƯp héi SXKD, c¸c doanh nghiƯp nhà đầu tư nước đánh giá tốt Điều khẳng định việc áp dụng phương pháp thống kê sản phẩm công nghiệp chủ yếu hàng tháng Thái Lan phù hợp hữu ích III Một số kiến nghị Có thể nói, Thái Lan áp dụng thành công phương pháp điều tra hàng tháng sản phẩm công nghiệp chủ yếu JICA hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam tiến hành điều tra thử nghiệm lần thứ khuôn khổ dự án Nghiên cứu Phát triển Thống kê Công nghiệp Việt Nam nhằm thử nghiệm để tìm phương pháp điều tra phù hợp áp dụng vào thực tế để thay cho phương pháp đánh giá tốc Chuyên san số sản xuất công nghiệp độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 Do đặc điểm Việt Nam việc phân cấp quản lý điều hành kinh tế đòi hỏi hầu hết cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, chí cấp xã nên phải có thông tin hàng tháng tình hình sản xuất công nghiệp nói riêng ngành kinh tế nói chung đáp ứng cho cấp quản lý Đòi hỏi đặt ngành thống kê vào phải tổ chức điều tra cho cung cấp số liệu hàng tháng cho cấp quản lý Điều khó khăn, tốn kinh phí, công sức ảnh hưởng đến tính kịp thời số liệu tổng hợp công bố Đây điểm khác biệt lớn điều kiện để tiến hành điều tra thường xuyên Việt Nam Thái Lan Tương tự Nhật Bản Thái Lan, hầu giới thường tổ chức điều tra công bố số liệu hàng tháng cấp quốc gia Xuất phát từ đặc điểm vậy, để áp dụng phương pháp điều tra hàng tháng sản phẩm công nghiệp chủ yếu JICA hỗ trợ kỹ thuật vào Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế, kiến nghị: + Cấp áp dụng để điều tra phổ biến thông tin báo cáo nhanh hàng tháng nên thực cấp Trung ương, tỉnh/thành phố cấp huyện/quận Có nghĩa là, ngành công nghiệp chế biến, việc chọn mẫu ngành, sở sản phẩm chủ yếu để tổng hợp phổ biến thông tin hàng tháng đại diện cho cấp tỉnh, TP + Chỉ phân theo ngµnh kinh tÕ tíi cÊp vµ chi tiÕt cho sản phẩm chủ yếu mà không phân tổ theo loại hình kinh tế 31 việc thu thập thông tin phổ biến kết nhanh hàng tháng + Chọn mẫu đơn vị điều tra theo lý thuyết tốt chọn sở Tuy nhiên đặc điểm Việt Nam phải tổ chức chọn đơn vị điều tra đại diện cho cấp tỉnh, TP nên khó hoàn toàn áp dụng đơn vị điều tra cấp sở mà phải kết hợp chọn doanh nghiệp sở điều tra Đến điều kiện thực tế cho phép điều tra công nghiệp hàng tháng đại diện cho cấp toàn quốc đơn vị chọn mẫu sở đơn vị điều tra phù hợp Đối với số ngành đặc thù tập trung vào số tổng công ty lớn như: ngành khai than, dầu khí ngành sản xuất, tập trung phân phối ®iƯn, khÝ ®èt vµ n­íc (chđ u lµ SX vµ phân phối điện) nên lấy đơn vị điều tra Tổng Công ty (phạm vi toàn quốc) + Phiếu điều tra cần thiết kế đưa vào áp dụng theo mức độ tăng dần từ đơn giản, thông tin đến đầy đủ phong phú thông tin theo thời gian điều kiện áp dụng Phiếu điều tra nên áp dụng theo loại gồm có phiếu điều tra in sẵn phiếu điều tra điện tử để áp dụng phù hợp cho sở điều tra có khả trả lời khác nhau, tiến tới ngày tăng tỷ lệ số sở tham gia trả lời phiếu điều tra điện tử + Việc tổ chức điều tra tổng hợp, phổ biến thông tin cần tin học hoá cao để đảm bảo ngày cung cấp thông tin chi tiết số ngành số sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp, tạo thuận tiện cho đối tượng dùng tin, đặc biệt cung cấp cho doanh nghiệp tham gia điều tra để phục vụ cho công tác kinh doanh họ Tuy điều kiện áp dụng phương pháp luận điều tra sản phẩm công nghiệp chủ yếu JICA hỗ trợ kỹ thuật vào Việt Nam gặp nhiều khó khăn việc áp dụng vào thực tiễn so với Thái Lan, với quan tâm đạo Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, phối hợp đơn vị liên quan Tổng cục, hỗ trợ Nhóm Nghiên cứu JICA nỗ lực, vận dụng sáng tạo cán Tổng cục Thống kê Cục Thống kê tỉnh, TP, dự án Nghiên cứu phát triển thống kê Công nghiệp Việt Nam chắn thực thành công Việt Nam Vụ Thống kê Công nghiệp Xây dựng Sự cần thiết phải chuyển đổi (Tiếp theo trang 5) - áp dụng phương pháp mới, đòi hỏi phải đổi gần toàn chế độ báo cáo điều tra hàng tháng, chẳng hạn đổi tiêu, tổ chức, máy, phương thức thu thập số liệu phương pháp tính toán tổng hợp, phân tổ số liệu Do cần đào tạo lại kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán thống kê công nghiệp từ trung ương đến địa phương Tóm lại yêu cầu thay đổi phương pháp 32 thống kê công nghiệp hàng tháng cấp bách mang tính tất yếu khách quan Tuy vậy, trình thay cũ diễn không đơn giản dễ dàng, đòi hỏi phải có chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ phương pháp luận điều kiện cần thiết khác; không mà chậm trễ kéo dài, không khẩn trương để thay phương pháp cũ không phù hợp Vụ Thống kê Công nghiệp Xây dựng Thông tin Khoa học Thèng kª ... thông tin công bố Hiện thông tin hàng tháng ngành sản phẩm công nghiệp công bố chi tiết phong phú với 50 ngành công nghiệp chế biến cấp 4, 203 sản phẩm chủ yếu ấn phẩm cấp miễn phí (hàng tháng phát... cho số đối tượng dùng tin chủ yếu tất sở chọn điều tra Ngoài thông tin tổng hợp công bố công khai internet tiếng Thái Lan - Cuộc điều tra hàng tháng Thái Lan tổ chức cấp toàn quốc nên Thái Lan. .. tốt Điều khẳng định việc áp dụng phương pháp thống kê sản phẩm công nghiệp chủ yếu hàng tháng Thái Lan phù hợp hữu ích III Một số kiến nghị Có thể nói, Thái Lan áp dụng thành công phương pháp điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số nét về điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thái Lan, Một số nét về điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thái Lan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn