Mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng ở cục Thống kê thành phố Hà Nội

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:05

Bài viết trình bày việc đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ cho việc tính toán và tổng hợp chung của cả hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, mặt khác đáp ứng nhu cầu thông tin về hành chính kinh tế - xã hội trên địa bàn của cục Thống kê thành phố Hà Nội. mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng cục thống kê thành phố hà nội Công Xuân Mùi(*) C ục Thống kê thành phố Hà Nội số 64 cục thống kê tỉnh, thành phố nước, đóng vai trò vừa đơn vị báo cáo thống kê tổng hợp, vừa đầu mối triển khai chế độ báo cáo, điều tra thu thập, xử lý thông tin từ đơn vị sở Một mặt phải đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ cho việc tính toán tổng hợp chung hệ thống tiêu thống kê quốc gia, mặt khác phải đáp ứng nhu cầu thông tin tình hình kinh tế - xã hội địa bàn cho đối tượng dùng tin Cả hai mặt công tác nhiệm vụ trọng tâm Cục Thống kê địa phương Hiện nay, mối quan hệ sản xuất thông tin thống kê người dùng tin không quan hệ phiến diện, chiều, người sản xuất sản xuất mà không quan tâm thông tin sử dụng nào, có sử dụng hay không, hay người dùng tin biết đưa yêu cầu đòi hỏi phải đáp ứng mà không cần biết khả điều kiện có người sản xuất Thông tin thống kê trở thành loại hàng hoá công cộng, có cung cầu xác định Chất lượng thông tin đó, xác định mức độ phù hợp, tính xác, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính chặt chẽ, minh bạch khả tiếp cận thông tin Cục Thống kê Hà Nội bước cải thiện nâng cao chất lượng, hiệu việc cung cấp thông tin cho người sử dụng phạm vi thành phố theo hướng tiếp cận (*) Tính phù hợp Trong điều kiện hạn chế mặt, đặc biệt kinh phí phục vụ địa phương, Cục Thống kê Hà Nội cố gắng cung cấp sản phẩm số liệu thống kê đa dạng như: (a) Các số liệu kinh tế tổng hợp theo định kỳ tháng, quí, năm; (b) Các số liệu thống kê chuyên đề (Thống kê công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, dân số, văn hoá, giáo dục, y tế, tài chính, ) theo định kỳ; (c) Các số liệu báo cáo phân tích mặt kinh tế, xã hội đánh giá mục tiêu trung dài hạn phục vụ yêu cầu đánh giá thực nghị Đảng bộ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thành phố yêu cầu lập kế hoạch cho năm tiếp theo; (d) Các số liệu kết điều tra/tổng điều tra Những sản phẩm đáp ứng đầy ®đ nhu cÇu cđa ng­êi sư dơng Cơ thĨ, ®èi với công tác điều hành, đạo quản lý kinh tế xã hội, số liệu thống kê đóng vai trò nguồn thông tin trực tiếp tin cậy nhất, sử dụng thức kỳ họp đánh giá lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa bàn hàng tháng, hàng quí năm Các số liệu thống kê kinh tế xã hội tập hợp thành hệ thống, theo dãy số thời gian phát huy vai trò tích cực việc xây dựng, thực đánh giá, tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn địa phương Cục Trưởng Cục Thống Kê Hà Nội 24 Thông tin Khoa học Thống kê Tuy nhiên có yêu cầu số liệu thống kê di dân, thu nhập, chi tiêu hộ gia đình tỷ lệ nghèo (những năm điều tra theo phương ¸n tõ TCTK), c¸c chØ tiªu vỊ ph¸t triĨn người cấp tỉnh, thành phố, tiêu môi trường (như mức độ ô nhiễm nguồn nước không khí), mức độ đáp ứng dịch vụ công cộng (nước sạch, vệ sinh), tiêu phát triển đô thị (diện tích xanh, diện tích công viên, vườn hoa, tỷ lệ hành khách sử dụng phương tiện công cộng ) số tiêu thống kê lĩnh vực văn hoá - xã hội chưa đáp ứng Đối với yêu cấu đột xuất (chẳng hạn yêu cầu số liệu đánh giá tình hình thiệt hại chăn nuôi có dịch cúm gia cầm; đánh giá ảnh hưởng việc việc tăng giá USD ảnh hưởng việc tăng giá điện, giá vật tư kinh tế địa bàn), chưa có phương pháp phù hợp khả xử lý, tổng hợp số liệu hạn chế nên mức độ đáp ứng chưa cao Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nhóm người sử dụng nhà nghiên cứu, giảng dạy, phục vụ mục đích kinh doanh, tìm hiểu thị trường, số ấn phẩm thống kê, đặc biệt Niên giám thống kê, in ấn phát hành rộng rãi hai thứ tiếng, đưa lên trang web địa phương, phục vụ đông đảo đối tượng có nhu cầu Mặc dù có điểm tích cực, song nhu cầu thông tin thống kê nhóm đòi hỏi chuyên sâu chi tiết, khác biệt hệ thống thu thập thông tin ban đầu hệ thống tiêu báo cáo mà Cục Thống kê thực hiện, đòi hỏi nhiều công sức chi phí để thực Tính xác Mặc dù số liệu thống kê sử dụng rộng rãi cho mục đích quản lý xã hội chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê mục đích khác, có nhiều câu hỏi tính xác thực đặt Phần lớn nhận định, đánh giá có quan điểm thống số liệu thống kê phản ¸nh kh¸ trung thùc xu h­íng vËn ®éng cđa c¸c tượng kinh tế - xã hội địa bàn thành phố như: tăng trưởng kinh tế ngành, thành phần địa bàn; tình hình huy động sử dụng vốn đầu tư, kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng mức hàng hoá bán lẻ dịch vụ, số giá, mức tăng dân số tình hình nhập cư, di cư Một số tiêu đánh giá có độ xác cao số tuyệt đối tương đối tiêu tài địa phương (tình hình thu, chi ngân sách), an ninh trật tự văn hoá - xã hội Điều đáng nói lại tiêu thống kê thu thập lại từ sở, ban ngành tỉnh, thành phố, số liệu ngành thống kê đảm nhận vai trò Qua đánh giá Cục Thống kê, người sử dụng số liệu phạm vi địa phương có quan điểm trí cao tiêu kinh tế lớn phản ánh xu hướng phát triển địa bàn Tuy nhiên, có bất đồng việc đánh giá tượng số tuyệt đối Chẳng hạn, GRP bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, số doanh nghiệp hoạt động địa bàn, khối lượng vốn từ thực chia theo nguồn vốn Ngoài nhiều tiêu thống kê đảm bảo độ tin cậy mức độ tổng số, vào chi tiết bắt đầu bộc lộ bất hợp lý Bản thân Cục Thống kê Hà Nội cố gắng việc nâng cao tính xác số liệu thống kê, tất khâu từ thu thập, xử lý, tổng hợp phân tích kết Tuy nhiên, thiếu phương pháp chuẩn mực để đánh giá sai số, nên điểm yếu việc đáp ứng nhu cÇu 25 cđa ng­êi sư dơng ChØ cã mét sè điều tra (điều tra dân số, điều tra doanh nghiệp điều tra hộ gia đình) có đánh giá sai số, song không tiến hành thường xuyên không sử dụng để chỉnh lý số liệu phạm vi Thành phố Tính kịp thời Phần lớn số liệu thống kê cho người dùng tin phạm vi thành phố cung cấp cách kịp thời, đặc biệt yêu cầu mang tính định kỳ, thường xuyên với nội dung, định dạng biết trước Tuy nhiên có trường hợp số liệu có yêu cầu đột xuất mặt thời gian (sớm khoảng tuần đến 10 ngày báo cáo tháng 10 ngày đến tháng báo cáo quí đánh giá năm để đảm bảo phục vụ kỳ họp HĐND hội nghị UBND) Cục Thống kê gặp không khó khăn lúng túng) để đảm bảo yêu cầu kịp thời, người sản xuất thông tin phải đánh đổi tính xác đầy đủ số liệu Tuy nhiên trường hợp để đáp ứng nhu cầu mặt thời gian, phải đánh đổi tính xác Điều thấy rõ trường hợp có yêu cầu đột xuất liên quan nhiều phận nghiệp vụ thống kê khác nhau; đòi hỏi khai thác số liệu nhanh theo yêu cầu riêng ngành hay lĩnh vực cụ thể Mặc dù đa phần yêu cầu khai thác thông tin từ số liệu sở liệu ban đầu có sẵn, song để đáp ứng cần phải rút ngắn thời gian tiếp nhận xử lý yêu cầu, có phối hợp chặt chẽ, có hiệu phận, đòi hỏi cán thống kê phải có tác phong, lề lối làm việc chu đáo khẩn trương 26 Một trở ngại khác việc đảm bảo tính thời gian chế điều hành cách thức tổ chức thu thập, xử lý công bố kết ngành thống kê Hầu hết điều tra Tổng cục Thống kê chủ trì tổ chức thu thập thông tin ban đầu nhập số liệu cục Thống kê, khâu tổng hợp, phân tích kết công bố số liệu lại tiến hành TT tính toán Tổng cục Vụ chuyên ngành Quá trình thường kéo dài, thường không khai thác thông tin kịp thời thuận tiện để phục vụ cho người dùng tin cấp tỉnh, thành phố Các điều tra trẻ vị thành niên (1999), Điều tra tài khoản quốc gia (2001), Tổng điều tra dân số (1999), Tổng điều tra sở kinh tế hành nghiệp (2001), tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn (2002), §iỊu tra MSHGD 2000, 2002, 2004 §iỊu tra du lịch (2004) gặp phải bất cập Khả tiếp cận thông tin Đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê lãnh đạo cấp, ngành Thành phố hai ưu tiên hàng đầu Cục Thống kê Hà Nội Tuy nhiên, ch­a cã qui chÕ chÝnh thøc vỊ viƯc cung cÊp số liệu cho đối tượng có nhu cầu, khung phí cho dịch vụ thống kê nên khả tiếp cận thông tin thống kê cấp tỉnh thành phố nhiều hạn chế Nếu nhu cầu thông tin đối tượng khác tập trung tiêu thống kê chủ yếu, có tính thường xuyên phổ biến hệ thống tiêu niên giám thống kê, việc tiếp cËn còng kh¸ thn tiƯn víi chi phÝ thÊp VÊn đề tồn việc phổ biến thông tin thống kê chưa có chế mặt cung Thông tin Khoa học Thống kê cấp thông tin, chưa có phân công cá nhân, phận chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu, qui trình phục vụ rõ ràng, cụ thể, nên việc giải nhu cầu lúng túng tuỳ tiện đơn vị Tình trạng có thông tin, có nhu cầu sử dụng lại không đến người dùng phổ biến, bất cập, gây lãng phí hiệu Tính minh bạch số liệu Quan sát từ phía Cục Thống kê Hà Nội cho thÊy hiƯn ng­êi sư dơng tin ë cÊp thµnh phố có thói quen không tìm hiểu cặn kẽ xem nội dung, khái niệm, phương pháp tính tiêu Thêm vào đó, nói chung trình độ cđa ng­êi sư dơng tin cÊp tØnh thµnh còng chưa thực cao Vì vậy, có tình trạng người sử dụng sai mục đích diễn dịch sai ý nghĩa số liệu cung cấp Cục Thống Kê Hà Nội cố gắng bước đầu việc chủ động nâng cao tính minh bạch số liệu thống kê, thông qua việc cung cấp khái niệm, nội dung ý nghĩa số tiêu chính, kèm với sản phẩm số liệu Ngoài ra, có yêu cầu, cung cấp thông tin liên quan đến khái niệm, phạm vi, nguồn thông tin, phương pháp thu thập, xử lý Trong định hướng nâng cao chất lượng thống kê địa phương, cục thống kê Hà Nội tiếp tục có cố gắng nhằm hỗ trợ người dùng tin tốt hơn, thông qua việc giới thiệu, giúp họ lựa chọn sản phẩm mong muốn, làm cho người dùng tin biết rõ khái niệm, ý nghĩa, phạm vi phương pháp tính số liệu thống kê, tránh gây nhầm lẫn, giải thích sai sử dụng sai chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê Tính chặt chẽ Mặc dù phần lớn tiêu kinh tế xã hội địa phương thu thập thường xuyên hệ thống, điểm hạn chế thường nhắc đến công tác thu thập, xử lý số liệu chưa hoàn thiện phương pháp phân tích tiêu đo lường tính quán cđa sè liƯu V× vËy sư dơng hƯ thèng sè liệu địa phương chưa thuận tiện đo lường tiến đạt thời kỳ dài so sánh vùng, tỉnh thành phố Đây điểm yếu bản, khó khắc phục thống phạm vi toàn ngành Thống kê Hầu hết chuyên ngành thống kê có bất cập việc sử dụng bảng phân tổ, phân loại thống Chẳng hạn việc phân tổ theo thành phần kinh tế, nghiệp vụ thống kê tài khoản quốc gia sử dụng phân tổ theo thành phần kinh tế, vận tải sử dụng thành phần (nhµ n­íc vµ ngoµi nhµ n­íc), xt nhËp khÈu sư dụng cách phân loại (xuất địa bàn, xuất địa phương, khu vực nhà nước, khu vực nhà nước khu vực có vốn đầu tư nước ngoài), nông nghiệp sử dụng chủ yếu thành phần (nhà nước, tập thể cá thể) Trong phân ngành ngành công nghiệp chia theo ngành cấp II, ngành dịch vụ (ngành L kinh doanh tài sản dịch vụ tư vấn, tư vấn, ngành O, giáo dục, ngành N, y tế, ngành P, phục vụ cá nhân cộng đồng ) có ngành cấp I cấp IV Hiện nay, xuất ngày nhiều yêu cầu đảm bảo tính thống số liệu theo dãy thời gian Điều đáng, song khó đáp ứng Chẳng hạn việc 27 tách/nhập đơn vị hành cấp tỉnh cấp huyện qua nhiều thời kỳ giai đoạn lịch sử suốt 60 năm qua; trình đổi phương pháp hệ thống tiêu thống kê, cản trở khách quan khác việc đảm bảo tính so sánh số liệu thống kê Hoạt động kinh tế xã hội phức tạp việc nắm bắt, xử lý thông tin nói chung thông tin thống kê nói riêng cách toàn diện, kịp thời xác thực đòi hỏi thiếu giác độ vĩ mô đơn vị sở Số liệu luôn phải ước tính, dự báo xác kịp thời tốt giới hạn nguồn lực người vật chất, đồng thời phải hệ thống hoàn chỉnh, làm thành tranh tổng thể tình hình kinh tế xã hội địa phương phải hữu ích việc cho phép so sánh tỉnh, thành phố khác Ngoài ra, bên cạnh số tiêu tổng hợp chính, nhu cầu đáp ứng thông tin thống kê thành phố Hà Nội có khác biệt nhiều so với phạm vi nước, hay tỉnh, vùng khác Với vai trò trung tâm kinh tế đầu tầu tăng trưởng nước, bên cạnh thông tin phát triển kinh tế nhu cầu thông tin phát triển đô thị, vấn đề nhà ở, cung cấp dịch vụ công cộng thiết yếu, di dân, thất nghiệp đô thị, ô nhiễm môi trường, tội phạm, tệ nạn xã hội coi vấn đề xúc, coi nhu cầu thông tin hàng đầu Nhu cầu khác việc đáp ứng thông tin thống kê, điều kiện nguồn lực ngành thống kê cấp địa phương hạn chế, dẫn đến việc ưu tiên lựa chọn thu thập, tổng hợp tiêu ảnh hưởng đến chất lượng tiêu lại 28 chất lượng chung toàn hệ thống tiêu Đây vấn đề lớn việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đáp ứng ngày tốt nhu cầu người dùng tin địa phương mà Cục Thống kê thực Ngoài ra, năm 2006, Cục Thống kê bắt đầu triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2000 Mặc dù hệ thống quản lý, không liên quan đến việc áp dụng tiêu chn hay ®o l­êng thĨ, song qua viƯc chn hoá đồng qui trình xử lý công việc, giúp cho việc kiểm soát chất lượng xử lý yêu cầu có hiệu hơn, nên coi bước đột phá việc nâng cao chất lượng số liệu thống kê Cục Thống kê Hà Nội Tuy nhiên có yêu cầu đòi hỏi thuộc phạm vi Tổng cục Thống kê cần phải thực Trong đó, có việc xác định chi tiết cụ thể lĩnh vực công tác chuyên môn, khía cạnh cụ thể tiêu chí phản ánh chất lượng cần ưu tiên, để có giải pháp kế hoạch giải Đồng thời loại bỏ bớt tiêu thống kê, nội dung phân loại, phân tổ sử dụng thùc tÕ, nh­ng hiƯn vÉn tån t¹i hƯ thèng báo cáo, điều tra tập trung thực tốt nội dung lại Đây nội dung cốt yếu việc nâng cao hiệu xã hội công tác thống kê địa phương, bối cảnh nguồn nhân lực, vật lực hạn hẹp Đồng thời cần sớm đưa vào triển khai thực hệ thống tiêu thống kê cấp tỉnh thành phố phù hợp với yêu cầu quản lý vùng; đồng thời qua đảm bảo tính minh bạch thống thông tin thống kê cấp địa phương Thông tin Khoa häc Thèng kª ... héi địa phương phải hữu ích việc cho phép so sánh tỉnh, thành phố khác Ngoài ra, bên cạnh số tiêu tổng hợp chính, nhu cầu đáp ứng thông tin thống kê thành phố Hà Nội có khác biệt nhiều so với phạm... thông tin thống kê lãnh đạo cấp, ngành Thành phố hai ưu tiên hàng đầu Cục Thống kê Hà Nội Tuy nhiên, chưa có qui chế chÝnh thøc vỊ viƯc cung cÊp sè liƯu cho c¸c đối tượng có nhu cầu, khung phí cho. .. dịch vụ thống kê nên khả tiếp cận thông tin thống kê cấp tỉnh thành phố nhiều hạn chế Nếu nhu cầu thông tin đối tượng khác tập trung tiêu thống kê chủ yếu, có tính thường xuyên phổ biến hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng ở cục Thống kê thành phố Hà Nội, Mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng ở cục Thống kê thành phố Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn