Một số điểm cần chú ý trong xác định cỡ mẫu cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

7 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:05

Kết hợp điều tra mẫu các chỉ tiêu về Lực lượng lao động và Biến động tự nhiên của dân số (sinh, chết) trong các cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở (TĐT) là một cách làm mang lại hiệu quả thiết thực nhằm tiết kiệm kinh phí, tăng thêm nội dung điều tra, nâng cao hơn chất lượng điều tra, giảm thiểu đáng kể các sai số phi mẫu. đầu Trong trường hợp sở địa phương khơng có trách nhiệm xử lý số liệu điều tra mẫu tổng điều tra, việc áp dụng cơng nghệ ICR phi tập trung không phù hợp Ngược lại, sở địa phương có hệ thống cơng nghệ thơng tin có số liệu Tổng điều tra điều tra mẫu để xử lý, hữu ích lắp đặt máy qt v Nếu công nghệ ICR lựa chọn cho Tổng điều tra, hệ thống cần thử nghiệm với điều tra mẫu với điều tra thử Tổng điều tra trước triển khai thức với Tổng điều tra Tất vấn đề xuất hiện, từ thiết kế phiếu đến xuất kết quả, khó khăn thường khác quốc gia Hơn nữa, việc quản lý giám sát chữ viết tay điều tra viên, vận chuyển, bảo quản bàn giao phiếu điều tra cơng việc khơng dễ dàng Các khó khăn nói cần lường trước định áp dụng cơng nghệ cho Tổng điều tra Kết luận Hệ thống ICR công nghệ hiệu nhập số liệu điều tra mẫu lớn tổng điều tra Nếu đảm bảo cung cấp phiếu điều tra với số liệu hợp lý, kịp thời có chất lượng, hệ thống cần can thiệp người so với nhập số liệu biện pháp thủ cơng Bởi Tổng điều tra thu thập số liệu quy mô lớn, hệ thống qt hình ảnh lắp đặt có hiệu phù hợp xử lý số liệu khoảng thời gian theo yêu cầu Đối với việc đầu tư lớn vậy, khả sử dụng công nghệ sau Tổng điều tra kết thúc cần cân nhắc Công nghệ ICR cho phép xử lý số liệu thời gian ngắn Tuy nhiên, số vấn đề cần phải quan tâm Chất lượng giấy in phiếu, chất lượng in, phân phối, bảo quản, bàn giao tài liệu cần đến quan tâm mc số điểm cần ý xác định cỡ mẫu cho tổng điều tra dân số nhà năm 2009 Phan c Lc(*) K t hp điều tra mẫu tiêu Lực lượng lao động Biến động tự nhiên dân số (sinh, chết) Tổng điều tra Dân số nhà (TĐT) cách làm mang lại hiệu thiết thực nhằm tiết kiệm kinh phí, tăng thêm nội dung điều tra, nâng cao chất lượng điều tra, giảm thiểu đáng kể sai số phi (*) mẫu Kết điều tra mẫu kết hợp Tổng điều tra Dân số nhà 1989, 1999 tổng hợp, ước lượng suy rộng cho cấp tỉnh, thành phố theo hai khu vực thành thị nông thôn công bố sớm sau thời điểm TĐT thường năm, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo Chuyên viên Vụ Thống kê Dân số Lao động 20 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª Việc phân định địa bàn điều tra (ĐBĐT) TĐT theo qui mô “địa bàn chuẩn” với số hộ bình quân địa bàn dao động khoảng 100 ± 20 hộ ứng vơi khoảng 500 (±100) nhân miền xuôi qui mô 80 hộ (±20) ứng với khoảng 400 (±50) nhân miền núi, vùng sâu, vùng xa giúp thiết lập dàn mẫu là: “Danh sách địa bàn điều tra” theo hai khu vực thành thị nông thôn tỉnh, thành phố Mỗi tỉnh, thành phố có hai dàn mẫu, nước có 128 dàn mẫu (2001) Các dàn mẫu thực giúp Tổng Cục Thống kê chọn đơn vị mẫu chùm cấp (ĐBĐT) cho điều tra Biến động dân số KHHGĐ hàng năm giai đoạn sau TĐT từ 2001-2007 Kết hợp với sơ đồ ĐBĐT Danh sách hộ địa bàn (gọi là: Bảng kê số nhà, số hộ, số người”) chọn đơn vị mẫu cấp (hộ) cho điều tra Lao động - Việc làm năm 2001-2005, điều tra Mức sống dân cư năm 2002, 2004, 2006 điều tra tiêu Nhân học AIDS 2006 Tuy nhiên, việc thiết kế cỡ mẫu TĐT 1989 1999 thực tế thấp so với dự định thiết kế ban đầu 5% số dân Tỷ lệ mẫu thực tế 1989 4,3% 1999 3,2% Do phạm vi mẫu nhỏ dự tính nên số kiện người chết vòng 12 tháng trước thời điểm điều tra thu từ mẫu khơng đủ đại diện để tính tiêu kỳ vọng sống cho hai khu vực thành thị, nông thôn số tỉnh/thành phố Phạm vi điều tra mẫu TĐT 1989, 1999 điều tra Biến động dân số - KHHGĐ hàng năm từ 2001 - 2007 nêu tóm tắt bảng đây: Bảng 1: Phạm vi điều tra mẫu qua năm TĐT sau TĐT TỔNG SỐ ĐBĐT Tổng điều tra TĐT 1989 TĐT 1999 Điều tra BĐDS 2001-2003 2004-2007 SỐ HỘ ĐIỀU TRA MẪU SỐ ĐBĐT MẪU Tỷ lệ mẫu (%) Qui mô ĐB mẫu (hộ) Thành Nông thị thôn Thành thị Nông thôn Thành thị Nông thôn Thành thị Nông thôn 21724 37384 110117 128946 2011 2540 3610 2745 256151 259727 4,3 3,2 101 95 770 1414 2830 2426 83791 140527 279662 233254 2,2 2,3 109 99 99 96 Trong TĐT Dân số Nhà 2009 tới, việc xây dựng dàn mẫu giống làm TĐT 1999 cần thiết hữu ích, qui mơ đơn vị hành cấp xã/phường qui mô đơn vị cấp xã/phường thơn/xóm/ấp/bản/tổ dân phố nước ta khác biệt khỏ nhiu, rt khú khn chuyên san tổng điều tra dân số năm 2009 vic la chn n vị mẫu từ danh mục đơn vị hành Trong phần nghiên cứu đề xuất việc xác định cỡ mẫu TĐT 2009, giả định đơn vị chọn mẫu cấp nên chọn ĐBĐT (đơn vị mẫu chùm) 21 Giả sử mức tăng tương ứng giống thời kỳ 1989 – 1999; Ước tính tổng số ĐBĐT nước năm 2009 là: 53044 ĐB thành thị 147775 ĐB nông thôn (ứng với ước tính tổng số dân số 85894000 người), số lượng ĐBĐT mẫu xác định tương ứng với cỡ mẫu nghiên cứu sau: Bảng 2: Số ĐBĐT mẫu tương ứng với cỡ mẫu nghiên cứu Ước Phạm vi mẫu nước 2009 Mẫu 1989 (4,3%) Mẫu 1999 (3,2%) Mẫu 5% Mẫu 6% Mẫu 7% Mẫu 8% Mẫu 9% Mẫu 10% Mẫu 15% Số ĐBĐT mẫu Thành Nông thị thôn 4910 4845 3604 3146 5631 4915 6757 5898 7884 6882 9010 7865 10136 8848 11262 9831 16894 14746 Tỷ lệ mẫu (*) Thành Nông TT/NT thị thôn 9,3 3,3 6,8 2,1 3,2 10,6 3,3 3,2 12,7 4,0 3,2 14,9 4,7 3,2 17,0 5,3 3,2 19,1 6,0 3,2 21,2 6,7 3,2 31,8 10,0 3,2 (*) Tỷ lệ mẫu thành thị, nông thôn nước áp dụng theo phương pháp phân bổ chuyên gia LHQ, Tiến sĩ Tunner, chuyên gia chọn mẫu UNSD (1999) Việc xác định cỡ mẫu phù hợp TĐT 2009 nhằm để ước lượng tiêu lực lượng lao động, đặc biệt tỷ lệ lao động thất nghiệp thuộc khu vực thành thị tỉnh, thành phố Ước lượng số trường hợp lao động thất nghiệp bình quân thuộc khu vực thành thị thu từ ĐBĐT mẫu khu vực thành thị (mỗi địa bàn điều tra 30 hộ) tương ứng với mức độ tỷ lệ thất nghiệp (TLTN) khác theo phạm vi mẫu khác tính tốn bảng Bảng 3: Ước lượng số trường hợp lao động thất nghiệp bình quân thuộc ĐBĐT mẫu khu vực thành thị (mỗi ĐB điều tra 30 hộ) Phạm vi mẫu nước Mẫu 1989 (4,3%) Mẫu 1999 (3,2%) Mẫu 5% Mẫu 6% Mẫu 7% Mẫu 8% Mẫu 9% Mẫu 10% Mẫu 15% 22 TLTN TLTN TLTN TLTN TLTN 4‰ 4,5 ‰ 5‰ 5,5 ‰ 6‰ 39 28 44 53 62 71 80 89 133 44 32 50 60 70 80 90 100 150 48 35 55 67 78 89 100 111 166 53 39 61 73 85 98 110 122 183 58 43 67 80 93 106 120 133 200 Thông tin Khoa học Thống kê Hiu qu thiết kế cỡ mẫu TĐT 2009 nghiên cứu thông qua số lượng kiện sinh, chết vòng 12 tháng trước điều tra (đặc biệt số kiện chết xuất ít) Một mẫu đại diện cho khu vực thành thị/nông thôn tỉnh thành phố cần xác định để thu khoảng 200 trường hợp chết Các thông tin người chết giới tính, tuổi chết tập khoảng 200 trường hợp chết đủ đại diện để ước lượng gián tiếp kỳ vọng sống tập dân số cần nghiên cứu Mặt khác, nghiên cứu tỷ lệ chết thô (CDR) qua năm từ 2005 - 2007 Tỷ lệ chết thô tỉnh/thành phố giảm nhiều, dao động từ 4,5‰ đến 6‰ Do cần phải ước lượng số kiện chết thu khu vực thành thị, nông thôn tỉnh, thành phố (64 tỉnh x khu vực) theo cỡ mẫu khác theo tỷ lệ chết thô khác Ước lượng sau: Bảng 4: Ước tính số kiện chết bình quân 12 tháng trước điều tra thu từ mẫu khu vực thành thị nông thôn tỉnh, thành phố theo mức CDR Số người chết/1 tỉnh/KV Mẫu 1989 (4,3%) Mẫu 1999 (3,2%) Mẫu 5% Mẫu 6% Mẫu 7% Mẫu 8% Mẫu 9% Mẫu 10% Mẫu 15% CDR=4,5‰ Thành Nông thị thôn 139 102 160 192 224 255 287 319 479 147 96 149 179 209 239 269 299 448 CDR=5‰ Thành Nông thị thôn 155 114 177 213 248 284 319 355 532 Số liệu bảng bảng cho thấy, khu vực (thành thị/nông thôn) số tỉnh có tỷ lệ chết thơ thấp 4,5‰, có tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị thấp 4,5‰, tổ chức điều tra mẫu phạm vi ứng với tỷ lệ mẫu nước 5% thu bình quân 160 trường hợp chết 50 trường hợp thất nghiệp khu vực thành thị Đối với nước có phân bố dân số tương đối đồng theo khu vực, theo tỉnh, thành phố việc phân bổ s lng chuyên san tổng điều tra dân số năm 2009 164 106 166 199 232 265 299 332 498 CDR=5,5‰ Thành Nông thị thôn 170 125 195 234 273 312 351 390 585 180 117 182 219 255 292 328 365 547 CDR=6‰ Thành Nông thị thôn 186 136 213 255 298 341 383 426 639 196 127 199 239 279 319 358 398 597 đơn vị chọn mẫu (số ĐBĐT, số hộ, số khẩu) cho đơn vị thứ cấp tương đối thuận lợi Thông thường phân bổ mẫu theo tỷ trọng dân số Việc phân bổ mẫu theo tỷ trọng dân số có ưu điểm kết điều tra mẫu phù hợp với cấu dân số gốc nên tổng hợp chung kết điều tra mẫu tỉnh, thành phố (đơn vị thứ cấp) thành kết điều tra nước vùng mà gia quyền kết điều tra Do phân bố dân số theo tỉnh, thành phố Việt Nam có khác biệt nhiều, nên 23 hiệu thiết kế mẫu nhằm đảm bảo cỡ mẫu phải tương ứng với qui mô dân số khu vực Trong TĐT trước, với giúp đỡ kỹ thuật chuyên gia Liên Hợp Quốc, UNSD - Tiến sỹ Anis Maitra (1989) Tiến sỹ Tunner (1999) có khuyến nghị áp dụng phương pháp phân bổ mẫu theo tỷ lệ mẫu nghịch đảo Với phương pháp này, cỡ mẫu (người) theo qui mô dân số khu vực tầng (tỉnh/thành phố) thể bảng đây: Bảng Tóm tắt hiệu thiết kế nhằm đảm bảo cỡ mẫu tương ứng với qui mô dân số khu vực Số lượng khu vực Thành thị Nông thôn Cỡ mẫu 3.2% 5% 1999 6% 7% 10% 15% Phân bổ số dân điều tra mẫu khu vực tương ứng với cỡ mẫu Dưới 60000 60000-
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số điểm cần chú ý trong xác định cỡ mẫu cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Một số điểm cần chú ý trong xác định cỡ mẫu cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn