Những yêu cầu đặt ra cho hệ thống thông tin thống kê trong thời gian tới

6 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:05

Bên cạnh đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất trong triển khai công tác thống kê tài chính, Bộ Tài chính đã tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến và xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế. IAOS 2014 Những yêu cầu đặt cho Hệ thống… NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN THỐNG KÊ TRONG THỜI GIAN TỚI Hồng Xn Nam Phó Cục trưởng Cục Tin học Thống kê tài chính, Bộ Tài Trong năm qua, Bộ Tài tích xác định, năm qua Bộ Tài cực triển khai cơng tác thống kê tài đạt triển khai đồng nhiều giải pháp, nội dung nhiều kết tích cực, việc xây dựng Hệ thống nhằm xây dựng tổ chức công tác thống kê tài tiêu Chế độ báo cáo thống kê tài chính; thu thống từ trung ương đến địa phương, hỗ thập, tổng hợp phổ biến thông tin thống kê đáp trợ Sở Tài phát triển cơng tác thống kê tài ứng nhu cầu khai thác đơn vị thuộc địa phương nghiệp vụ, lực, tổ Bộ, cá nhân tổ chức chức phương tiện, cơng cụ Bộ Tài Trước bối cảnh mới, tình hình mới, vấn đề đặt công tác thống kê Tài thời gian tới cần giải pháp để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Hệ thống thông tin số liệu thống kê ngành tài Việt Nam? Trong viết nêu số vấn đề đặt cho công tác thống kê thời gian tới Thống kê tài bao gồm tập hợp tồn lưu lượng tồn lượng tài sản công nợ tài tất khu vực kinh tế Thống kê tài tổ chức trình bày để lưu lượng khu vực kinh tế tồn lượng tương ứng tài sản cơng nợ tài hồn thiện hệ thống khn khổ pháp lý công tác thống kê đơn vị, lĩnh vực thuộc Bộ Tài như: Chế độ thống kê thuế nội địa; Hệ thống tiêu thống kê kho bạc nhà nước; Uỷ ban chứng khoán nhà nước thực việc xây dựng lại chế độ báo cáo theo hướng tinh giản hạng mục, đầu mối báo cáo Bên cạnh đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chế sách nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống triển khai công tác thống kê tài chính, Bộ Tài tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến xây dựng, chuẩn hóa quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế như: Công tác thống kê tài gắn liền với - Chuẩn hóa hệ thống tiêu biểu mẫu, hạn chế hoạt động định hướng, hoạch định điều chỉnh chồng chéo, trùng lắp; Xây dựng quản lý sách, điều hành tài quốc bảng mã tập trung đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng gia Cùng với trình thực cải cách thể chế phần mềm tập trung ngành tài chính; quản lý kinh tế - tài chính, đòi hỏi cơng tác thống kê phải cải cách phù hợp - Hồn thành triển khai hệ thống thơng tin tích hợp Ngân sách - Kho bạc (TABMIS), tạo Tiếp tục triển khai chiến lược xây dựng phát tảng thông tin ngân sách - kho bạc ổn định triển cơng tác thống kê tài đến năm 2015 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 13 13 Đổi để làm nhiều … IAOS 2014 mạnh mẽ, có khả giao diện với phần mềm quản lý khác; - Thống kê tài doanh nghiệp nhà nước (Cục Tài doanh nghiệp); - Triển khai Hệ thống trao đổi thông tin ngành Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính; Đồng thời phát triển hệ thống thơng tin Thuế, Hải quan, Chứng khoán, Dự trữ; Xây dựng triển khai thực hệ thống giao diện DMFASTABMIS (đây hệ thống cho phép kết nối số liệu vay nợ với TABMIS để tăng cường công tác thống kê nợ công) Công tác thu thập thông tin thống kê thực qua hình thức đa dạng, phong phú, hệ thống - Thống kê bảo hiểm thương mại; - Thống kê tài sản công (Cục Quản lý Công sản); - Thống kê Dự trữ quốc gia (Tổng cục Dự trữ Nhà nước); - Thống kê Hải quan (chủ yếu xuất nhập thuế hải quan); - Thống kê Giá thị trường (Cục Quản lý giá); tiêu chế độ báo cáo thống kê tài Trong lĩnh vực tài mà Chính bước đảm bảo tính đồng nguồn thông tin phủ phải điều hành rộng phạm vi mà Bộ Tài đầu vào tin cậy Hệ thống tiêu thống kê quốc phụ trách Vì có nhiều lĩnh vực mà cơng tác thống gia hệ thống tiêu thống kê khác Cơng tác kê tài chung chưa bao quát như: công bố sử dụng thông tin thống kê ngày - Các Quỹ xã hội: Bảo hiểm xã hội bảo chuẩn hóa, sản phẩm thống kê đa dạng, hiểm y tế; Quỹ từ thiện; Quỹ Khuyến học; phong phú Bên cạnh ẩn phẩm thống kê truyền Các Quỹ ngành nghề; thống, với kết từ việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cho phép Bộ Tài áp dụng nhiều biện pháp công bố thông tin đa dạng qua Cổng thơng tin điện tử, qua mạng máy tính,… - Các Quỹ cạnh Ngân sách: Quỹ Kinh phí Tổng liên đoàn lao động VN; Ngân sách phần tự thu tự chi ngành Luật cho phép không báo cáo chung NSNN (Quỹ Bình ổn giá, Quỹ Có thể nói, thời gian qua cơng tác thống kê tài đạt nhiều kết quả, thơng tin thống kê tài góp phần quan trọng cơng tác nghiên cứu, hoạch định hỗ trợ định tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, cơng tác thống kê tài bộc lộ số hạn chế như: Thứ nhất, công tác thống kê tài Việt nam tổ chức chủ yếu gắn theo chức trách nhiệm vụ đơn vị Bộ Tài chính: thưởng xuất khẩu,…) - Nhiều vấn đề mà theo chuẩn mực quốc tế thuộc tài cơng tác thống kê tài chưa bao quát hết như: điều hành sách tỷ giá, điều khiển lãi suất kinh tế , Thứ hai, công tác thống kê tài Việt Nam chủ yếu tổ chức thu thập tổng hợp lại số liệu theo truyền thống Những so sánh, phân tích mức sơ khai, đơn giản phục vụ hoạt động quản lý tài mức đơn - Thống kê Ngân sách Nhà nước (Vụ Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước); giản, chưa có nhìn nhận dãy số liệu liên tục để đánh giá quy luật kiện Các phận làm công tác thống kê đơn vị - Thống kê thuế (Tổng cục Thuế); 14 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 14 IAOS 2014 Những yêu cầu đặt cho Hệ thống… thiếu phối hợp để phân tích nhìn nhận điều chỉnh sách, phân tích dự báo cảnh báo vấn đề theo nhiều giác độ khác nhau, dẫn đến vấn đề liên quan tới an ninh, ổn định phát triển tình trạng thiếu nhìn mang tính tồn diện tài quốc gia Trong thời gian tới công dài hạn tác thống kê tài cần tập trung hồn thành tốt Thứ ba, Công tác ứng dụng công nghệ thông nhiệm vụ sau đây: tin vào công tác thống kê phân tích dự báo Thứ nhất, hồn thiện hệ thống tiêu quốc hạn chế, chưa áp dụng cách hiệu mơ gia ngành tài nhằm đáp ứng tốt cho hình phân tích dự báo phục vụ hỗ trợ định nhu cầu quản lý tài cơng hoạch định Việt Nam trình hội nhập sâu sách quản lý tài cơng phù hợp với thơng lệ với kinh tế giới, yêu cầu trao đổi thông tin nói quốc tế Trước mắt, cần xây dựng hệ thống chung thơng tin lĩnh vực tài nói riêng thống kê tài Việt Nam sở mơ hình với nước khu vực giới ngày GFS IMF, phấn đấu đến năm 2020 tiếp tục phát trở nên quan trọng Thực tiễn qua khủng hoảng triển thành Thống kê Tài Quốc gia kinh tế giới thời gian qua cho thấy cần thiết phải có thống đẩy mạnh trao đổi thông tin thống kê tài nhằm chia sẻ tăng cường khả cảnh báo quốc gia Để làm tốt yêu cầu này, phải có tương đồng tiêu phương pháp thống kê Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) xây dựng Cẩm nang GFS 1986 2001, Thứ hai, bổ sung, sửa đổi chế độ thông tin báo cáo thống kê định kỳ từ đơn vị thuộc Bộ, quỹ tài cơng ngân sách, quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế Đẩy mạnh chuẩn hoá, đồng liệu Xây dựng sở liệu thống kê vi mơ, vĩ mơ ngành tài nhiều phiên dự thảo khuôn mẫu cho Thứ ba, cải tiến hồn thiện bảng phân cơng tác thống kê tài quốc gia Vấn loại, bảng danh mục, mã dùng chung toàn ngành, đề đặt việc tổ chức triển khai vận dụng đáp ứng yêu cầu công tác hoạch định, điều để phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội chỉnh sách, quản lý, điều hành phân tích quốc gia Hệ thống thơng tin báo cáo dự báo, phù hợp với chuẩn mực quốc tế thuận thực bao gồm: Báo cáo tình hình tài lợi cho ứng dụng cơng nghệ thơng tin Đồng thời Chính phủ; Báo cáo kết hoạt động đảm bảo tích hợp với chế độ thơng tin báo cáo Chính phủ; Báo cáo tình hình biến động tài thống kê định kỳ, đặc biệt tích hợp thơng tin từ sản; Báo cáo lưu chuyển dòng tiền; Thuyết minh hệ thống: báo cáo tài chính,… Để hồn thành mục tiêu xây dựng hệ thống thơng tin thống kê tài thu thập cách kịp thời, đầy đủ thông tin, số liệu tình hình tài (các nguồn tình hình huy động, sử dụng chúng tồn kinh tế quốc dân), phục vụ yêu cầu phân tích đánh giá, khuyến nghị hoạch định CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC - Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS); - Hệ thống Thông tin Quản lý nợ (DMFAS); - Hệ thống Hải quan điện tử thực chế quản lý Hải quan mộtcửa quốc gia phục vụ đại hóa Hải quan Việt nam (VNACCS/VCIS); 15 15 Đổi để làm nhiều … IAOS 2014 - Hệ thống thông tin từ Tổng cục Thuế như: Mục tiêu chung hệ thống GFMIS nhằm phần mềm thuế thu nhập cá nhân (PIT), Hệ thống cho phép Chính phủ đối chiếu, tổng hợp, quản lý thuế tập trung; đánh giá, giám sát báo cáo thông tin - Hệ thống thông tin từ Kho bạc Nhà nước liệu liên quan đến tài cơng quốc gia như: Quản lý ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước, đầu cách minh bạch, hiệu Về mặt ý tưởng, hệ tư tài chính; thống triển khai thông qua việc tin - Hệ thống thông tin từ Ủy Ban chứng khoán nhà nước như: Hệ thống thị trường chứng khốn thống nhất; - Hệ thống thơng tin từ Tổng Cục dự trữ Nhà nước như: Hệ thống ứng dụng Quản lý vật tư hàng hóa quản lý kho; - Hệ thống thông tin quan Bộ Tài như: Hệ thống kho liệu tài quốc gia, hệ thống phần mềm ứng dụng công tác quản lý ngân sách, quản lý tài sản cơng, quản lý giá, kế tốn đơn vị sử dụng ngân sách,… học hóa tồn vòng đời Quản lý Tài cơng, lập dự toán ngân sách tới toán, kiểm toán thu chi công tác thống kê báo cáo tài Hệ thống tin học hóa cần bao phủ tất đơn vị sử dụng ngân sách nhằm đảm bảo tính minh bạch trách nhiệm giải trình việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng giám sát nguồn lực có giá trị cần thiết để liên kết tổ chức Chính phủ nhằm hỗ trợ trình định Một hệ thống GFMIS theo dõi kiện tài ghi lại giao dịch, thông tin tổng hợp, cung cấp báo cáo hỗ trợ việc định Thứ tư, tăng cường hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin, liệu thống kê tài với Chính phủ với Bộ, ngành đáp ứng nhu cầu phân tích, nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược, dự báo, cảnh báo, nghiên cứu khoa học Đa dạng hố sản phẩm thơng tin thống kê, đảm bảo thông tin thống kê phổ biến kịp thời, minh bạch, quy định pháp luật phù hợp với thực tế Việt Nam Thứ năm, cần khẩn trương xây dựng, tích hợp hệ thống thơng tin liệu tài mạnh, linh hoạt hỗ trợ cho tìm kiếm nhiều chiều để thực so sánh phân tích đa dạng, phong phú Một yếu tố quan trọng để xây dựng ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu người sử dụng, phát triển tích hợp các Hệ thống thơng tin tài tạo công cụ giải pháp hỗ trợ đắc lực cho công tác điều hành định Tuy nhiên, tốn lớn 16 sách GFMIS nhìn nhận hệ thống ứng dụng cơng nghệ thơng tin, kết nối tất liệu tài (các khoản thu, chi) đơn vị, tổ chức để trao đổi phân tích liệu, từ tạo kho liệu tài cơng cho tồn quốc gia Tùy thuộc vào mức độ phát triển nước việc tăng cường hệ thống hóa, ứng dụng CNTT nguồn lực sẵn có, hệ thống GFMIS xây dựng theo mơ hình triển khai khác giữ chất mơ hình khung chuẩn ban đầu Mơ hình GFMIS cung cấp tranh tổng thể giải pháp cơng nghệ đại hóa quản lý tài cơng, ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý, đối chiếu, tổng hợp, đánh giá, giám sát báo cáo thông tin liệu liên quan đến tài cơng quốc gia cách minh bạch, hiệu CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 16 IAOS 2014 Những yêu cầu đặt cho Hệ thống… Tài liệu tham khảo: Cơ quan Thương mại Phát triển (USTDA) thuộc phủ Mỹ (2008), Báo cáo cuối Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án hệ thống thông tin thống kê tài quốc gia (NFSIS), Bộ Tài Việt Nam Báo cáo dự án tư vấn Hệ thống thơng tin tài Chính phủ -GFMIS (2013) - Bộ Tài Việt Nam Bộ Tài (2010), Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin liệu thống kê tài đến năm 2015 Bộ Tài chính, Báo cáo định kỳ tiến độ thực chiến lược thống kê Việt Nam năm 2011-2013 Chính phủ (2011), Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ (2012), Chiến lược Tài đến năm 2020 Hình 1: Mơ hình tham khảo Cem Dener (Ngân hàng Thế giới) Mơ hình GFMIS CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 17 17 18 Hình 2: Kiến trúc chức Mơ hình GFMIS đề xuất giai đoạn 2015 - 2020 IAOS 2014 Những yêu cầu đặt cho Hệ thống… CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC ... vào tin cậy Hệ thống tiêu thống kê quốc phụ trách Vì có nhiều lĩnh vực mà cơng tác thống gia hệ thống tiêu thống kê khác Công tác kê tài chung chưa bao qt như: cơng bố sử dụng thông tin thống kê. .. kiện Các phận làm công tác thống kê đơn vị - Thống kê thuế (Tổng cục Thuế); 14 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 14 IAOS 2014 Những yêu cầu đặt cho Hệ thống thiếu phối hợp để... mặt ý tưởng, hệ tư tài chính; thống triển khai thơng qua việc tin - Hệ thống thơng tin từ Ủy Ban chứng khốn nhà nước như: Hệ thống thị trường chứng khoán thống nhất; - Hệ thống thông tin từ Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yêu cầu đặt ra cho hệ thống thông tin thống kê trong thời gian tới, Những yêu cầu đặt ra cho hệ thống thông tin thống kê trong thời gian tới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn