Đánh giá kết quả điều tra thí điểm tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 tại tỉnh Phú Yên

6 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:04

Bài viết trình bày tổ chức chỉ đạo; công tác tập huấn nghiệp vụ; công tác tuyên truyền; công tác triển khai điều tra tại địa bàn tỉnh Phú Yên... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Đánh giá kết điều tra thí điểm Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp Năm 2007 tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Xinh(*) T hực định số 1088/QĐBCĐTW công văn số 863/BCĐTW ngày 17 tháng 10 năm 2006 Trưởng Ban đạo Trung ương Tổng điều tra sở kinh tế hành nghiệp việc điều tra thí điểm tổng điều tra kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 tỉnh Phú Yên Cuộc điều tra thí điểm tiến hành Phường Thành phố Tuy hòa Xã An dân - Huyện Tuy an Địa bàn chọn điều tra thí điểm đại diện khu vực thành thị nông thôn, số sở kinh tế địa bàn 500 sở Dưới số nét rút từ điều tra thí điểm Tổ chức đạo a Thành lập tổ đạo điều tra thí điểm Được thống Lãnh đạo UBND huyện, Thành phố, xã, phường có điều tra, Cục Thống kê thành lập tổ đạo điều tra thí điểm gồm đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê làm tổ trưởng, Phó cục trưởng làm tổ phó, Lãnh đạo phòng công thương, phòng thống kê Thành phố Tuy hòa, Huyện Tuy an Lãnh đạo UBND phường xã An dân b Tuyển chọn tổ trưởng điều tra viên - Tổ trưởng: Là cán Cục Thống kê phòng thống kê huyện, thành phố, cán (*) thống kê xã/phường Mỗi tổ trưởng phụ trách khoảng điều tra viên, Tổ trưởng có nhiệm vụ thường xuyên xuống địa bàn phụ trách giám sát, hướng dẫn điều tra viên thu thập thông tin, kiểm tra phiếu điều tra thành viên - Điều tra viên bao gồm hai loại: + Điều tra viên vẽ sơ đồ: Là cán địa xã/phường, Trưởng thôn, khu phố người am hiểu thực tế địa bàn Tổng số điều tra viên vẽ sơ đồ 29 người, Phường có 15 người, xã An dân có 14 người + Điều tra viên lập danh sách thu thập phiếu điều tra: điều tra viên cán xã, trưởng thôn, khu phố am hiểu thực tế nghiệp vụ thuộc địa bàn xã, phường điều tra Tổng số điều tra viên 37 người, ®ã Ph­êng cã 21 ng­êi, x· An d©n cã 16 người Công tác tập huấn nghiệp vụ Trong hai ngày 24 25 tháng 10, Đoàn công tác BCĐ TW tập huấn nghiệp vụ cho tổ đạo điều tra, tổ trưởng điều tra viên Tổng số cã 60 ng­êi ng­êi tham dù Qua hai ngµy tËp huấn tổ trưởng điều tra viên nghe giảng viên hướng dẫn kỹ cách vẽ sơ đồ nội dung loại phiếu điều tra Lớp tập huấn dành thời gian thảo luận, giải đáp giúp cho điều tra viên nắm vững nghiệp vụ Cục trưởng Cục Thống kê Phú Yên 44 Thông tin Khoa học Thống kê Công tác tuyên truyền Công tác triển khai điều tra địa bàn Để đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích ý nghĩa điều tra thí điểm TĐT CSKTHCSN nhằm thực tốt việc cung cấp thông tin đầy đủ đạt chất lượng Tổ đạo biên soạn hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho xã/phường điều tra thí điểm a Công tác vẽ sơ đồ địa bàn điều tra Trong thời gian tổ chức triển khai trước thời điểm điều tra, UBND phường xã An dân thực tốt việc tuyên truyền đến tận đối tượng điều tra hiểu rõ nội dung, ý nghĩa điều tra nên đơn vị sở kinh tế hợp tác tốt với điều tra viên tổ trưởng Dựa đồ sử đụng đất, cán địa xã/phường phân chia sơ đồ thôn/khu phố xã/phường Điều tra viên vẽ sơ đồ cán địa chính, trưởng thôn, khu phố phân chia cụ thể địa bàn điều tra thôn, khu phố phụ trách Cách phân chia dựa vào hai tiêu chí đơn vị hành thấp (tổ dân phố, thôn) định mức số hộ cho địa bàn điều tra 100 hộ (20 hộ), số địa bàn phân chia sau: Số địa bàn điều tra Số hộ Sè c¬ së kinh tÕ Tỉng sè 4.277 46 2.039 - Ph­êng 2, Tp Tuy Hßa 2.147 25 1.241 + Khu 287 459 + Khu 368 182 + Khu 470 267 + Khu 395 67 + Khu 376 120 + Khu 278 146 2130 21 798 + Thôn Cần Lương 199 47 + Thôn Bình Chính 320 181 + Thôn Long Uyên 220 20 + Thôn An Thổ 189 106 + Thôn Bình Hòa 502 169 + Th«n Phó Mü 539 243 + Th«n Mü Long 161 32 - X· An D©n, Hun Tuy An chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 45 Trong công việc vẽ sơ đồ hướng dẫn trực tiếp đoàn công tác TW, tổ đạo điều tra tỉnh, điều tra viên vẽ sơ đồ nhiệt tình có trách nhiệm, cố gắng ngày đêm nên hoàn thành công tác này, Đoàn công tác trung ương đạo ®iỊu tra ®· trùc tiÕp h­íng dÉn c¸c ®iỊu tra viên vẽ sơ đồ nên hoàn thành hạn, công việc có số khó khăn như: - Việc phân chia địa bàn vẽ sơ đồ chủ yếu dựa đồ địa giới hành 364 có từ năm 1993 nên đến thực tế có nhiều thay đổi, để phân chia sơ đồ xã/phường địa bàn điều tra cán địa phối hợp với trưởng thôn, khu phố xuống thực địa xác định địa bàn để phân chia - Lực lượng vẽ sơ đồ tham gia lần đầu nên lúng túng việc cắt phân ranh giới địa bàn, giám sát viên phải nhiều lần xuống địa bàn để hướng dẫn chỉnh sửa nhiều thời gian - Quy định thời gian ngày để vẽ sơ đồ cho địa bàn không đủ - Trong qui trình vẽ sơ đồ có bước, từ bước đến bước thực tương đối tốt, bước vẽ nhà sơ đồ điều tra, xác định có sở kinh tế để đánh số thứ tự sở kinh tế trời để ghi ký hiệu gặp trở ngại : + Lúc điều tra viên vẽ, Cơ sở kinh tế tạm nghỉ, đóng cửa lúc không xác định cở sở kinh tế có hoạt động hay không + Cơ sở SXKD cá thể vỉa hè có sở doanh thu tương đối lớn, có sở doanh thu nhỏ So với định nghĩa sở kinh tế thỏa mãn tiêu chí là: có hoạt động SXKD, có chủ thể quản lý, có địa 46 điểm xác định, có thời gian hoạt động ổn định Do nên có tiêu chí phụ để xác định loại có phải sở KT có địa điểm cố định đưa vào vẽ sơ đồ hay không? Ví dụ tiêu chí thu nhập 20.000 đ/ngày + Trên sơ đồ chưa thể sở kinh tế địa điểm cố định, theo định nghĩa phải điều tra nơi c­ tró, vÝ dơ nh­: x©y dùng, khai thác đá chẻ, hộ xe ôm không bến bãi, - Qui mô địa bàn điều tra xác định theo địa giới hành tổ/xóm kết hợp với số lượng hộ gia đình cư trú khoảng 100 (20 hộ), TĐT dân số phù hợp, TĐT sở kinh tế HCSN chưa phù hợp Thực tế địa bàn xã An dân phân chia 21 địa bàn, số đơn vị sở kinh tế 798 sở, tỷ lệ sở KT so với hộ cư trú 37,4%, số sở kinh tế bình quân địa bàn 38 sở, địa bàn có sở kinh tế cao 73 sở/ địa bàn, thấp sở/địa bàn b.Công tác lập sổ liệt kê danh sách Điều tra viên thực theo qui trình theo đường phố, thôn xóm dựa sơ đồ thuộc địa bàn phân công, qua thực tế phát sinh sau: - Việc xác định sở kinh tế có địa điểm cố định sở kinh tế địa điểm cố định nhiều lúng túng, nguyên nhân khái niệm sở kinh tế địa điểm cố định chủ yếu hộ cá thể buôn chuyến, bán hàng rong vỉa hè, lề đường, thùc tÕ nh÷ng kinh doanh ë vØa hÌ có hộ có mức doanh thu lớn, ngược lại có hộ nhỏ số hộ kinh doanh nhà có mức doanh thu nhỏ, nên quy định hướng dẫn trường hợp cụ thể đồng thời có thêm tiêu chí phụ thu Thông tin Khoa học Thống kê nhập để khái niệm nghĩa sở kinh tế - Việc lập danh sách điều tra viên đến sở để thu thập thông tin qua thực tế chênh lệch ngành kinh doanh, lao động hộ sổ liệt kê phiếu thu thập thông tin Vì giám sát kiểm tra phải chỉnh sửa lại tên sở phiếu lập danh s¸ch, tèn nhiỊu thêi gian - Khi lËp danh s¸ch sở đóng cửa, ngừng hoạt động, điều tra viên lại nhiều lần để lập danh sách - Thực tế Phú Yên sở cá thể hoạt động khai thác đá theo định nghĩa điều tra thí điểm sở kinh tế địa điểm cố định, điều tra nơi cư trú, sơ đồ điều tra không điều tra phiếu thu thập thông tin So với điều tra trước đối tượng điều tra có hoạt động khai thác đá chẻ để tính GTSX ngành Trong thực tế tính GTSX hoạt động năm 2005 21 tỷ đồng (giá thực tế), nên cần qui định cụ thể để đưa vào điều tra sở kinh tế cá thể ngành - Về tài liệu: + Hiện có loại sổ liệt kê Sổ có địa điểm cố định địa điểm cố định Để thuận lợi nên thiết kế thành loại sổ: Sổ liệt kê DN chi nhánh doanh nghiệp, sổ liệt kê đơn vị hành nghiệp, sổ liệt kê sở SXKD cá thể có địa điểm cố định, sổ liệt kê sở SXKD cá thể địa điểm cố định Khi điều tra viên lập danh sách xác định đối tượng ghi vào sổ thích hợp + Khái niệm rõ thêm số trường hợp sau: Xe thô sơ (như xe ôm, xích lô, xe lam ) có đội tự quản có phải sở kinh tế có địa điểm cố định không Những hộ cá thể KD vỉa hè thường kinh doanh địa điểm thời gian dài, có doanh thu lớn nên xác định điều tra thu thập thông tin, hộ nhỏ như: bán chuối chiên, tủ thuốc lá, lập danh sách Hộ cho thuê nhà trọ: cần qui định thêm số lượng phòng trọ tối thiểu phòng, thực tế số lượng tương đối nhiều, hộ có số phòng lớn đóng thuế cho xã, phường, số lượng xã, phường quản lý không đóng thuế, điều tra khó thu thËp th«ng tin c VỊ phiÕu thu thËp th«ng tin c.1 Về tài liệu: - Đối với Phiếu TĐT 07-L1 (Điều tra Cơ sở cá thể) + Mục Mã số thuế: thu thập thông tin đa số hộ cá thể không nhớ phải đợi lúc sổ sách, có hộ không thu thập phải khai thác tõ ®éi th, hiƯn m· sè th cđa thuờng thay đổi nên bỏ ghi cụ thể mã số thuế mà khai thác hộ có m· sè th hay kh«ng (vÝ dơ : cã m· số thuế: Có, Không) + Bỏ mục 10: Cơ sở thuộc loại hình tổ chức nào, sở thành viên tập đoàn công ty mẹ không? + Thêm tiêu số tháng kinh doanh để kiểm tra doanh thu sở cung cấp chưa, sở vào SXKD tháng - Đối với Phiếu TĐT 07-L2 (Điều tra sở HCSN) chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 47 + Cần hướng dẫn thêm mục 14 (cơ sở thuộc loại đơn vị dự toán cấp cấp?) số trường hợp như: trường học lấy kinh phí từ phòng giáo dục, khối đoàn thể mặt trận xã phường chung kinh phÝ víi UBND x·/ph­êng - §èi víi PhiÕu TĐT 07-L3 (Điều tra mẫu Cơ sở cá thể) + Đơn vị tính: cần thống tiêu tài sản cố định - nguồn vốn doanh thu c.2 Về điều tra viên thực nhiệm vụ thu thập phiếu: - Hầu hết điều tra viên có tinh thần trách nhiệm cao, việc sử dụng trưởng thôn, trưởng khu phố làm điều tra viên phiếu điều tra cá thể có thuận lợi chỗ họ biết nắm đối tượng điều tra, có hạn chế về trình độ, công việc địa phương nhiều, nên tổ trưởng, giám sát viên cấp tỉnh phải tăng cường đôn đốc, giám sát kiểm tra điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ - PhiÕu ®iỊu tra trơ së chÝnh DN - chi nhánh DN phiếu điều tra sở kinh tế HCSN: điều tra viên cán xã/phường, cán thống kê Cục Thống kê cán phòng thống kê huyện/thành phố, riêng điều tra viên ngành Thống kê giám sát viên phải kèm chỉnh sửa điều tra viên làm được, tiêu thường sai là: doanh thu thuần, doanh thu ngµnh chÝnh cđa doanh nghiƯp còng nh­ thu chi tài sở HCSN, - Để triển khai tốt cần trọng công tác tuyên truyền từ TW đến cấp xã phường, tránh trình trạng hộ cá thể tâm lý e ngại cung cấp th«ng tin doanh thu cđa 48 - Trong tËp huấn nghiệp vụ cần có tập cụ thể thực địa để điều tra viên hiểu cách vấn nội dung tiêu từ lý thuyết áp dụng vào thực tế để khai thác đầy đủ thông tin Kiến nghị - Nên thành lập Ban đạo cấp xã/phường xã/phường 500 sở kinh tế, xã/phường không thành lập BCĐ nên thành lập tổ đạo, yếu tố quan trọng để triển khai tốt điều tra - Cần tuyển chọn tổ trưởng, tổ trưởng phụ trách điều tra viên, qui định tổ trưởng phụ trách điều tra viên số lượng nhiều nên việc thực nhiệm vụ giám sát kiểm tra không kỹ Tổ trưởng có nhiệm vụ kiểm tra điều tra viên thu thập thông tin, đánh mã phiếu điều tra, tổng hợp nhanh Thùc tÕ qua ®iỊu tra thÝ ®iĨm nhiỊu ®iỊu tra viên hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ kỹ điều tra thực tế lúng túng làm sai, tổ trưởng phải kèm chỉnh sửa điều tra viên làm Nên qui định cán ngành Thống kê làm tổ trưởng để đảm bảo chất lượng - Tuyển chọn điều tra viên: Cần tuyển chọn điều tra viên có trình độ để am hiểu nghiệp vụ + Điều tra chọn mẫu phiếu sở SXKD cá thể nên giao cho cán thống kê, qua thực tế điều tra viên cán xã, phường không thu thập được, ghi thông tin không theo yêu cầu, như: giá trị tài sản, khấu hao, doanh thu, thông tin chuyên ngành + Các điều tra viên điều tra phiếu lại tuyển chọn từ xã, phường, thôn, Thông tin Khoa học Thống kê khu phố, cộng tác viên có trình độ để đáp ứng yêu cầu điều tra + Phiếu điều tra mẫu sở SXKD cá thể: phiếu/công phù hợp + Việc vẽ sơ đồ qua điều tra thí điểm TĐT sở kinh tế HCSN hiệu không cao tốn nhiều thời gian, công sức kinh phí + Nếu cán ngành Thống kê tham gia điều tra nên qui định phương thức toán (vì theo thông tư 65/BTC không toán được) - Về định mức kinh phí: + Ngày công: 30.000 đ/ngày + Nếu thực công tác vẽ sơ đồ định mức: Vẽ sơ đồ công/địa bàn, Vẽ sơ đồ địa bàn công/địa bàn + Lập danh sách: Về định mức điều tra 50 sở/ công thấp, lập danh sách điều tra viên phải đến vấn hộ để xác định tên sở, địa chỉ, ngành nghề, lao động, mã loại đơn vị điều tra Nên đề nghị định mức có tính khả thi 30 sở/công (đồng bằng), 25 sở/công (miền núi) + Phiếu Trụ sở DN chi nhánh DN: phiếu/công phù hợp + Phiếu sở SXKD cá thể: phiếu/công (đồng bằng), đề nghị bổ sung phiếu/ công (miền núi) Trong định mức điều tra loại phiếu nêu nên cụ thể định mức khâu (khâu thu thập, hoàn thiện phiếu, nghiệm thu phiếu điều tra), qua điều tra thí điểm điều tra khác điều tra viên thực khâu thu thập, lỗi logic phiếu chưa thực Việc kiểm tra, hoàn thiện phiếu nghiệm thu cán ngành Thống kê chiếm thời gian nhiều hoàn thành tốt chất lượng + Định mức kinh phí cho xã phường thành lập BCĐ 300.000 đ/BCĐ, xã phường không thành lập BCĐ mà thành lập tổ đạo 200.000 đ/xã, phường + Kinh phí cho công tác tuyên truyền TĐT sở kinh tế HCSN Khai thác kết tổng điều tra kinh tế năm 2007 (tiếp theo trang 27) - Phiếu điều tra toàn sở hành chính, nghiệp - Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho sở điều tra chọn mẫu Nội dung thông tin loại phiếu trên, thông tin thuộc nhóm tiêu nêu trên, cần có thông tin phản ánh theo đặc thù hoạt động kinh tế ngành/nhóm ngành, thông tin sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; thông tin hoạt động chế biến, phân phối, lưu thông điều tra mẫu để có thông tin chi tiết đầu vào, đầu phản ánh cấu sản xuất/hoạt động kinh tế sở Các đối tượng sử dụng thông tin quan tâm tới độ tin cậy số lượng sở kinh tế, hành chính, nghiệp hoạt động; số lượng lao động làm việc kinh tế quốc dân tổng giá trị tăng thêm sở tạo ra, nên tổng điều tra hội để đáp ứng yêu cầu đối tượng dùng tin chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 49 ... truyền TĐT sở kinh tế HCSN Khai thác kết tổng điều tra kinh tế năm 2007 (tiếp theo trang 27) - Phiếu điều tra toàn sở hành chính, nghiệp - Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho sở điều tra chọn... SXKD tháng - Đối với Phiếu TĐT 07-L2 (Điều tra sở HCSN) chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 47 + Cần hướng dẫn thêm mục 14 (cơ sở thuộc loại đơn vị dự toán cấp cấp?)... tổng giá trị tăng thêm sở tạo ra, nên tổng điều tra hội để đáp ứng yêu cầu đối tượng dùng tin chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều tra thí điểm tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 tại tỉnh Phú Yên, Đánh giá kết quả điều tra thí điểm tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 tại tỉnh Phú Yên

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn