Một số chỉ tiêu khoa học công nghệ của Hàn Quốc, Malaixia, Đài Loan và Nhật Bản

6 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:01

Bài viết nhằm giúp bạn đọc có thông tin tham khảo để phục vụ nghiên cứu, giới thiệu một số chỉ tiêu thống kê khoa học công nghệ của một số nước châu Á. Một số tiêu khoa học công nghệ hàn quốc, malaixia, đài loan nhật Nguyn Thỏi H Đ ể giúp bạn đọc có thơng tin tham khảo phục vụ nghiên cứu, xin giới thiệu số tiêu thống kê khoa học công nghệ số nước Châu Á Tuy nhiên, nước khác có cách giới thiệu số lượng, trình tự kết cấu tiêu có khác Ở xin giới thiệu tiêu thống kê khoa học công nghệ theo cách riêng biệt nước Hàn Quốc Các tiêu khoa học công nghệ công nghệ Hàn Quốc thể qua nhóm tiêu Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Tiếp cận công nghệ thông tin Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Số máy tính cá nhân tính 100 dân - Số điện thoại di động tính 100 dân - Số người sử dụng internet từ tuổi trở lên tính 100 người - Số máy chủ Internet tính 1000 dân Tiếp cận cơng nghệ thơng tin - Khả sử dụng máy tính số sử dụng máy tính bình qn người - Số địa e-mail số sử dụng gửi thư điện tử bình qn người - Số máy tính kết nối số sử dụng cho truyền thông - Sử dụng cafe PC số sử dụng cafe PC bình quân người Trong Tổng điều tra dân số 2000 có bổ sung thêm câu hỏi tiếp cận công nghệ thông tin sử dụng: - Các hộ gia đình có thiết bị cơng nghệ thơng tin (máy tính, máy fax, ăng ten chảo, có sử dụng dịch vụ cáp truyền hình, đường truyền internet tốc độ cao - Sử dụng máy tính cá nhân, internet, thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại di động, máy nhắn tin cá nhân) Tiếp cận thông nghệ thông tin doanh nghiệp Bộ bưu viễn thơng Cơng ty máy tính quốc gia- tổ chức cấp thực điều tra hàng năm kỹ thuật số hoá doanh nghiệp (có từ lao động trở lên), gồm tiêu: - Số hộ gia đình có máy tính các thiết bị khác (Ti vi, điện thoại, máy tính cá nhân, máy fax, v.v ) - Số máy tính cá nhân tính bình qn cơng ty - Số người có thiết bị truyền thông (điện thoại di động, máy nhắn tin, v.v) - Tỷ trọng cơng ty có tiếp cận Internet chuyªn san khoa học công nghệ với phát triển kinh tÕ - Tỷ lệ cơng ty có mạng nội Cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc bổ sung thêm câu hỏi sử dụng công nghệ thông tin Điều tra công nghiệp gồm tiêu: - Số máy tính nối mạng internet Điều tra thương mại điện tử doanh nghiệp doanh nghiệp - Doanh thu, thống kê bán hàng theo sản phẩm - Lực lượng cán công nghệ thơng tin - Chi phí hoạt động kinh doanh - Đầu tư cho công nghệ thông tin - Tổng số tiền bán hàng - Những rào cản việc sử dụng công nghệ thông tin - Trang bị máy tính thiết bị (máy chủ lớn, máy chủ có quy mơ vừa, máy trạm, trạm máy tính thiết bị ngoại vi) Thương mại điện tử Điều tra thương mại điện tử Cơ quan thống kê quốc gia tiến hành, chia làm khu vực theo phạm vi khác là: từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp từ doanh nghiệp đến phủ Điều tra thương mại điện tử với người tiêu dùng - Số lao động - Tổng thu nhập (chi phí kinh doanh, chi phí giao hàng, hoa hồng nhận được, phí tốn, v.v ) - Loại hàng hố bn bán - Thành phần người mua (người sử dụng công nghiệp, người tiêu dùng thường xuyên, nhà phân phối trung gian) - Hệ thống hỗ trợ thương mại điện tử (về phân phối, toán, bảo mật, v.v ) - Các kế hoạch biện pháp để thúc đẩy thương mại điện tử - Tiền vận chuyển - Tiền phân phối - Tiền toán, v.v Điều tra thương mại điện tử với phủ - Số lượng tổng số bán hàng theo loại hàng hoá - Số lượng tổng số hợp đồng theo loại - Tình hình thương mại điện tử - Kế hoạch thương mại điện tử Ngành Công nghệ thơng tin viễn thơng Đóng góp ngành cơng nghệ thông tin truyền thông kinh tế so sánh quốc tế về: - Lực lượng cán - Đầu tư cho nghiên cứu triển khai - Xuất - Nhập Khoa học công nghệ - Đầu tư cho nghiên cứu triển khai - Chi phí cho nghiên cứu triển khai Th«ng tin Khoa häc Thèng kª - Chi cho nghiên cứu triển khai theo % GDP - Giá trị thực nghiên cứu triển khai - Lực lượng nghiên cứu Về nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ gồm có tiêu về: Lực lượng nghiên cứu triển khai (5 tiêu); Lực lượng nghiên cứu triển khai khu vực tư nhân (3 tiêu); Nhân lực nghiên cứu - Phát minh/sáng chế đăng ký phát triển (2 tiêu); Nhân lực nghiên cứu Malaixia phát triển theo tổ chức quốc tịch (2 Chỉ tiêu khoa học công nghệ Malaysia chia làm nhóm nhóm tiêu về: - Giáo dục đào tạo khoa học công nghệ - Nguồn nhân lực khoa học công nghệ - Các hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ - Đổi - Thương mại khoa học công nghệ - Xuất phẩm trích dẫn - Nhận thức cơng chúng khoa học công nghệ - Sự ủng hộ công chúng khoa học công nghệ - So sánh quốc tế khoa học công nghệ Về Giáo dục đào tạo khoa học công nghệ gồm tiêu về: Giáo dục đào tạo khoa học kỹ thuật cấp III trước đại học; Giáo dục đại học khoa học kỹ thuật (5 tiêu); Giáo dục đại học khoa học công nghệ - tổ chức giáo dục tư (6 tiêu) tiêu); Các nhà khoa học nghiên cứu sinh Malaysia làm việc nước Về hoạt động nghiên cứu phát triển gồm có tiêu: Chi cho nghiên cứu phát triển; Chi tiêu cho nghiên cứu phát triển công nghiệp (4 tiêu); Nghiên cứu phát triển khu vực tư nhân (3 tiêu); Chi cho nghiên cứu phát triển tổ chức nghiên cứu phủ; Chi cho nghiên cứu phát triển cấp học cao hơn; Kết nghiên cứu phát triển (2 tiêu) Về đổi khu vực sản xuất có 13 tiêu Về bn bán thương mại gồm có tiêu Về xuất trích dẫn gồm có tiêu Nhận thức, hiểu biết thái độ khoa học cơng nghệ có 12 tiêu Về ủng hộ công chúng khoa học cơng nghệ gồm có 13 tiêu So sánh quốc tế khoa học kỹ thật gồm có tiêu Nhận thức thái độ cơng chúng khoa học cơng nghệ chuyªn san khoa học công nghệ với phát triển kinh tÕ Đài Loan Chỉ tiêu khoa học kỹ thuật Đài Loan gồm nhóm tiêu về: Phân tích nguồn đầu vào kết khoa học kỹ thuật; Các hoạt động khoa học kỹ thuật đánh giá theo khu vực; Ngân sách quyền trung ương ngân sách địa phương giành cho nghiên cứu triển khai; Kết khoa học công nghệ; Công viên khoa học; So sánh sánh quốc tế hoạt động khoa học kỹ thuật Về phân tích nguồn đầu vào kết khoa học kỹ thuật có tiêu tiêu khoa học kỹ thuật; chi tiêu cho nghiên cứu triển khai; Cán nghiên cứu triển khai Kết khoa học kỹ thuật So sánh quốc tế về khoa học kỹ thuật có 14 tiêu có tiêu liên quan đến chi cho nghiên cứu triển khai: từ ngân sách phủ; theo %GDP; theo khu vực thực hiện; theo nguồn tài chính; theo loại nghiên cứu tiêu khác lực lượng cán khoa học kỹ thuật; số trích dẫn khoa học; số giáo dục; số tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật; số đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; cán cân thương mại kỹ thuật (số nhận được/số trả) Về hoạt động khoa học kỹ thuật gồm nhóm tiêu đánh giá chung; tiêu giành cho khu vực doanh nghiệp, tiêu khu vực phủ, khu vực phi phủ, khu vực giáo dục đại học, Ngân sách quyền trung ương ngân sách/kinh phí địa phương cho nghiên cứu triển khai, kết khoa học công nghệ, cơng viên khoa học Từng nhóm tiêu có 10 tiêu cụ thể chi cho nghiên cứu triển khai theo khu vực thực hiện; theo nguồn tài chính; theo loại hình nghiên cứu triển khai; theo loại chi phí; theo lĩnh vực khoa học cơng nghệ; chi bình quân năm cho cán nghiên cứu Lực lượng cán nghiên cứu triển khai theo tuổi, theo khu vực làm việc; theo nghề nghiệp; theo trình độ chuyên môn; theo lĩnh vực khoa học kỹ thuật Đối với khu vực doanh nghiệp gồm có 24 tiêu cụ thể chi cho nghiên cứu phát triển theo: nguồn tài chính, loại hình nghiên cứu, loại chi phí, lĩnh vực khoa học; Lực lượng cán khoa học theo: giới, nghề nghiệp, trình độ chuyên mơn, lĩnh vực khoa học, nguồn tài chính, loại chi phí, theo ngành kinh tế trình độ chun mơn Đối với khu vực phủ có tiêu về: Chi cho nghiên cứu triển khai phủ theo nguồn đầu tư, theo loại nghiên cứu triển khai; theo loại chi phí; theo lĩnh vực khoa học kỹ thuật Lực lượng nghiên cứu triển khai phủ theo nghề nghiệp, theo trình độ chun mơn; lĩnh vực khoa học công nghệ; Khu vực giáo dục đại học có tiêu về: Chi cho giáo dục đại học theo nguồn tài chính; theo loại hình nghiên cứu, theo loại chi phí; theo lĩnh vực khoa học Nguồn nhân lực giáo dục đại học theo nghề nghiệp, theo trình độ chun mơn, theo lĩnh vực khoa học kỹ thuật Khu vực phi lợi nhuận tư nhân có tiêu về: chi cho nghiên cứu triển khai theo nguồn tài chính; theo loại nghiên cứu triển khai; khai theo loại chi phí; theo lĩnh Th«ng tin Khoa häc Thèng kª vực khoa học kỹ thuật; theo nghề nghiệp; theo trình độ chun mơn; theo lĩnh vực khoa học kỹ thuật Ngân sách quyền trung ương ngân sách/kinh phí địa phương cho nghiên cứu triển khai bao gồm: ngân sách quyền trung ương giành cho khoa học cơng nghệ (khơng tính quốc phòng) theo bộ/ngành kinh phí bang giành cho nghiên cứu triển khai theo mục tiêu kinh tế xã hội Về kết khoa học cơng nghệ gồm có: Báo cáo hàng năm số trích dẫn khoa học theo lĩnh vực khoa học kỹ thuật; Số phát minh/sáng chế ứng dụng chứng nhận theo quốc gia; Số phát minh/sáng chế cấp chứng nhận theo loại phát minh/sáng chế; Cán cân toán; Giá trị nhập xuất công nghệ theo ngành kinh tế theo quốc gia Công viên khoa học gồm tiêu về: Doanh thu khu vực công viên khoa học theo ngành; Chi khu vực công viên khoa học cho nghiên cứu triển khai theo ngành kinh tế, theo loại chi phí, theo loại nghiên cứu Lực lượng nghiên cứu khu công viên khoa học theo ngành kinh tế, theo trình độ chuyên môn, theo tuổi, theo suất Nhật Bản Phạm vi điều tra nghiên cứu triển khai Nhật doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức công, trường cao đẳng, đại học viện nghiên cứu Năm 2005 tổng số có 17000 đơn vị điều tra, có khoảng 13000 doanh nghiệp, 1000 tổ chức phi lợi nhuận tổ chức công, 3000 trường cao đẳng đại học Số phiếu điều tra chiếm khoảng 79% doanh nghiệp, 99% tổ chức phi lợi nhuận tổ chức công, 100% trường cao đẳng đại học Điều tra nghiên cứu triển khai dành cho doanh nghiệp có vốn từ 100 triệu yên trở lên gồm tiêu nhân lực, vốn, tài chính, doanh thu chi phí cho nghiên cứu triển khai (RD) báo cáo theo năm tài Ngồi thơng tin chung tên, địa chỉ, tình trạng doanh nghiệp tiêu điều tra cụ thể về: lao động; vốn; doanh thu; lợi nhuận; trao đổi công nghệ quốc tế; hoạt động nghiên cứu triển khai Chỉ tiêu lao động làm việc lĩnh vực nghiên cứu triển khai (cán nghiên cứu, lao động trợ giúp nghiên cứu, kỹ sư, nhân viên nhân lực hỗ trợ khác cán nghiên cứu có tiến sỹ) Số cán nghiên cứu tham gia bỏ doanh nghiệp Số cán nghiên cứu theo chuyên môn (19 chuyên ngành) Chi phí doanh nghiệp cho RD gồm có: chi phí lao động, vật liệu, chi phí tài sản cố định, phí hợp đồng, chi phí khác khấu hao TSCĐ Chi phí cho RD theo loại hoạt động (nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiờn cu phỏt trin) chuyên san khoa học công nghƯ víi ph¸t triĨn kinh tÕ 11 Chi phí cho RD theo loại sản xuất dịch vụ (31 loại) Chi cho RD theo mục tiêu lựa chọn (khoa học đời sống, công nghệ thông tin, vật liệu, công nghệ nanơ, lượng, thăm dò vũ trụ, nghiên cứu đại dương) Quỹ RD nhận từ nguồn: phủ trung ương, địa phương, hợp tác chuyên môn, tổ chức quản lý kết hợp, công ty, trường đại học tư, tổ chức phi lợi nhuận tổ chức nước ngồi Quỹ RD trả cho tổ chức: phủ trung ương, địa phương, hợp tác chuyên môn, tổ chức quản lý kết hợp, công ty, trường đại học tư, tổ chức phi lợi nhuận tổ chức nước ngồi Chi cho RD gồm: chi phí lao động, vật liệu, chi phí cho tài sản cố định, phí hợp đồng chi phí khác Chi cho RD theo loại hoạt động Chi cho RD theo mục tiêu lựa chọn Nguồn RD nhận Nguồn RD phải trả Phiếu điều tra giành cho trường cao đẳng đại học gồm tiêu: Loại trường đại học/cao đẳng/kỹ thuật viện nghiên cứu Lĩnh vực khoa học hoạt động RD (12 loại) Số người tham gia RD Phiếu điều tra giành cho tổ chức phi lợi nhuận tổ chức phủ Số cán nghiên cứu nhập bỏ tổ chức Ngồi thơng tin chung tên, địa chỉ, tình trạng doanh nghiệp Phiếu điều tra gồm có tiêu điều tra về: Số cán nghiên cứu thường xuyên theo chuyên ngành (42 chuyên ngành) Lao động Chi phí Hoạt động RD Lĩnh vực hoạt động RD chủ yếu (11 Chi cho RD theo loại hoạt động Chi cho RD theo mục tiêu lựa chọn Đầu tư cho RD thu Đầu tư RD trả cho bên ngoài loại) Số người làm việc lĩnh vực RD Số cán nghiên cứu tham gia bỏ tổ chức Số cán nghiên cứu theo chuyên môn (24 chuyên ngành) 12 Tổng chi cho RD Nguồn tài liệu: Development of ICT Indicators in Korea; Malaysian Science and technology indicators; IT Taiwan; Survey of Research and Development of Japan Th«ng tin Khoa häc Thèng kª ... tế khoa học kỹ thật gồm có tiêu Nhận thức thái độ công chúng khoa học cơng nghệ chuyªn san khoa học công nghệ với phát triển kinh tế Đài Loan Chỉ tiêu khoa học kỹ thuật Đài Loan gồm nhóm tiêu. .. công nghệ - Đổi - Thương mại khoa học công nghệ - Xuất phẩm trích dẫn - Nhận thức cơng chúng khoa học công nghệ - Sự ủng hộ công chúng khoa học công nghệ - So sánh quốc tế khoa học công nghệ. .. (2 Chỉ tiêu khoa học công nghệ Malaysia chia làm nhóm nhóm tiêu về: - Giáo dục đào tạo khoa học công nghệ - Nguồn nhân lực khoa học công nghệ - Các hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số chỉ tiêu khoa học công nghệ của Hàn Quốc, Malaixia, Đài Loan và Nhật Bản, Một số chỉ tiêu khoa học công nghệ của Hàn Quốc, Malaixia, Đài Loan và Nhật Bản

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn