Tổ chức thống kê Úc

6 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:00

Nội dung của bài viết trình bày cơ cấu tổ chức thống kê Úc; hoạt động và trách nhiệm của Cục thống kê Úc; sơ đồ tổ chức của cơ quan thống kê Úc. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết. Tổ chức Thống kê Úc Nguyễn Thái Hà Cơ cấu tổ chức Cục Thống kê Úc (The Australian Bureau of Statistics - ABS) tổ chức thống kê quốc gia thức Úc Đứng đầu ABS Cục trưởng chức vụ luật pháp quy đònh, thức hóa theo Đạo luật Cục Thống kê Úc ban hành năm 1975 Về tổ chức ABS có Nhóm thống kê chuyên môn, nhóm báo cáo trực tiếp với Phó cục trưởng thống kê Úc Ban dòch vụ/hỗ trợ báo cáo trực tiếp với Cục trưởng ABS có Văn phòng Cục (văn phòng trung ương) đặt Canberra Phòng thống kê khu vực đặt bang vùng lãnh thổ(1) Tất phòng thống kê khu vực (tách hẳn với Văn phòng cục), có số nhiệm vụ hoạt động thống kê quốc gia Tổ chức ABS chia làm hai khối, khối Thống kê chuyên môn(2) khối Dòch vụ/hỗ trợ thống kê(3) Tổ chức thống kê chuyên môn mô tả theo sơ đồ A - Các Nhóm chuyên môn thống kê: Cục Thống kê Úc có Nhóm chuyên môn, nhóm: Kinh tế vó mô Hội nhập; Thống kê Dân số, Lao động, Công nghiệp Môi trường; Thống kê xã hội Ngoài nhóm chuyên môn, ABS có phòng Dự án chuyên môn Cục trưởng phụ trách trực tiếp Dưới tổ chức nhóm chuyên môn Nhóm Kinh tế vó mô Hội nhập, có phòng (xem sơ đồ B) Nhóm Thống kê Dân số, Lao động, Công nghiệp Môi trường, có phòng (xem sơ đồ C) Nhóm Thống kê xã hội, có phòng (xem sơ đồ D) ABS có Ban dòch vụ/hỗ trợ, chủ yếu thực dòch vụ Trong Ban có phòng, cụ thể sau: Ban thu thập tổng hợp dòch vụ phổ biến thông tin, có phòng: - Phòng thu thập tổng hợp; - Phòng Dòch vụ khách hàng Ban Phương pháp Quản lý số liệu, có phòng: - Phòng dòch vụ thống kê; - Phòng Dòch vụ phân tích; - Phòng Quản lý số liệu Phân loại; - Phòng Chỉ đạo dòch vụ thống kê quốc gia Ban dòch vụ công nghệ, có phòng: - Phòng ứng dụng công nghệ; - Phòng sở hạ tầng kỹ thuật; - Phòng kế hoạch chiến lược công nghệ Ban dòch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, có phòng: - Văn phòng cục; (1) Úc gồm tiểu bang (New South Wales, Queensland, South Australia, Victoria, Tasmania, Western Australia) vùng lãnh thổ (Thủ đô Ô-xtrây-li-a - Australian Capital Territory phía Bắc - Northern Territory) Ngoài ra, Ô-xtrây-li-a có số lãnh thổ phụ thuộc, gồm số đảo quần đảo như: Ashmore Cartier, Christmas, Cocos, Biển San hô, Heard, Mc Donald, Norfolk Macquarie (Thông tin Úc từ nguồn http://www.mofa.gov.vn/) (2) Macroeconomic & Integration Group; Population, Labour, Industry & Environmet Statistics Group; Social Statistics Group (3) Integrated Collection& Dessimination Services Division; Methodology & Data Management Division; Technology Services Divion; Corporate Service Division CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 47 Tổ chức Thống kê Úc Sơ đồ A: Sơ đồ B: Sơ đồ C: Sơ đồ D: - Phòng Nguồn nhân lực; - Phòng hỗ trợ doanh nghiệp; - Phòng Quản lý tài Các phòng thống kê khu vực: ABS có phòng thống kê khu vực, là: - Phòng Thống kê khu vực New South Wale - Phòng Thống kê khu vực Tây Úc - Phòng Thống kê khu vực ACT - Phòng Thống kê khu vực Nam Úc - Phòng Thống kê khu vực Tasmania - Phòng Thống kê khu vực Queenslans 48 - Phòng Thống kê khu vực Victoria - Phòng Thống kê khu vực phía Bắc - Phòng Thống kê khu vực Thủ đô Các phòng thống kê khu vực có trách nhiệm việc cung cấp dòch vụ thống kê thuộc khu vực bang thuộc phạm vi lãnh thổ họ Các phòng thống kê hoạt động cam kết với quyền bang khu vực lãnh thổ dòch vụ ưu tiên thống kê, thường thông qua ủy ban bang vùng lãnh thổ, theo cấu tổ chức xây dựng cho mục tiêu Ở khu THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Tổ chức Thống kê Úc vực phía Tây Úc Tasmania, giám đốc khu vực quản lý phòng thống kê Trưởng thống kê bang Tất giám đốc thống kê khu vực báo cáo trực tiếp với Phó cục trưởng (cụ thể xem Sơ đồ tổ chức Cục Thống kê Úc) Hoạt động trách nhiệm Cục thống kê Úc Hoạt động trách nhiệm Cục thống kê Úc đặt Đạo luật Cục Thống kê Úc ban hành năm 1975 Đạo luật Thống kê Tổng điều tra dân số ban hành năm 1905 Cục Thống kê Tổng điều tra dân số Liên Bang Úc thành lập theo Đạo luật Thống kê Tổng điều tra dân số, ban hành năm 1905 Đến năm 1975 trở thành Cục Thống kê Úc Đạo luật Cục Thống kê Úc ban hành năm 1975 thức hóa vai trò Cục trưởng thống kê (Australian Statistician) xác đònh rõ chức nhiệm vụ Cục Thống kê Úc Đạo luật Cục Thống kê Úc năm 1975 Đạo luật Cục Thống kê Úc năm 1975 thức hóa ABS quan quyền lực luật pháp quy đònh riêng, xác đònh rõ nhiệm vụ chức ABS, thức hóa chức vụ Cục trưởng thống kê mô tả điều khoản, theo đó, liên quan đến bổ nhiệm cách chức Cục trưởng Thống kê Đạo luật Cục Thống kê Úc năm 1975 quy đònh việc bổ nhiệm cán ABS thành lập Hội đồng tư vấn thống kê Úc Đạo luật Tổng điều tra Thống kê năm 1905 Đạo luật Tổng điều tra Thống kê năm 1905 quy đònh Cục trưởng thống kê có quyền thực hoạt động thu thập thông tin thống kê, có Tổng điều tra Dân số Nhà ở, đạo trực tiếp người cung cấp thông tin thống kê, cần Đạo luật quy đònh ABS công bố phổ biến tài liệu biên soạn, phân tích thống kê, đảm bảo độ tin cậy thông tin thống kê thu thập theo Đạo luật (4) Nhiệm vụ ABS thu thập, tổng hợp, phân tích phổ biến rộng rãi thông tin xã hội kinh tế Số liệu thống kê ABS phục vụ phủ, doanh nghiệp, tổ chức công nghiệp, học giả đối tượng sử dụng khác muốn hiểu rõ xã hội kinh tế Úc ABS cung cấp số liệu thống kê kinh tế, xã hội môi trường, phạm vi bao gồm phủ, nhà nước cộng đồng ABS có chức điều phối liên quan đến hoạt động thống kê tổ chức thức khác phủ, Úc nước Mục tiêu Giúp đỡ khuyến khích trình đònh, nghiên cứu thảo luận sở có đầy đủ thông tin cần thiết, quan phủ với cộng đồng, dòch vụ thống kê chất lượng cao, khách quan đáp ứng yêu cầu đặt Quyền lực pháp luật Đạo luật Tổng điều tra Thống kê năm 1905 quy đònh Cục trưởng Thống kê có quyền thực hoạt động thu thập số liệu thống kê, trực tiếp đạo người tổ chức việc cung cấp thông tin thống kê, cần thiết Đạo luật quy đònh ABS có nghóa vụ bổn phận hoạt động xuất phổ biến tài liệu biên soạn phân tích thông tin thống kê, để trì độ tin cậy thông tin thu thập theo Đạo luật Đạo luật 1975 thể chức nhiệm vụ Cục trưởng ABS Vai trò ABS(4): (a) Thành lập quan thống kê trung ương Chính phủ Úc, theo thỏa thuận với quyền bang, cung cấp dòch vụ thống kê cho tổ chức quyền đó; (b) Thu thập, biên soạn, phân tích phổ biến số liệu thống kê thông tin liên quan; Đạo luật Thống kê Úc 1975, Mục CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 49 Tổ chức Thống kê Úc (c) Đảm bảo điều phối hoạt động tổ chức nhà nước hoạt động thu thập, biên soạn phổ biến số liệu thống kê thông tin liên quan, cụ thể là: - Tránh trùng lắp thu thập thông tin số liệu tổ chức nhà nước cho mục tiêu thống kê; - Có khả so sánh, thống số liệu thống kê tổ chức nhà nước biên soạn; - Sử dụng tối đa khả thông tin phương tiện thu thập thông tin có cho mục đích thống kê tổ chức nhà nước; (d) Xây dựng, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quy đònh thực hoạt động cho mục tiêu thống kê tổ chức nhà nước; (e) Tư vấn trợ giúp tổ chức nhà nước liên quan đến thống kê; (f) Tạo hội liên hệ Úc nước, Úc tổ chức quốc tế khác, liên quan đến nội dung thống kê Đạo luật Cục Thống kê Úc năm 1975 có quy đònh việc thành lập Hội đồng tư vấn thống kê Úc (The Australian Statistics Advisory CouncilASAC) để cung cấp liệu đầu vào có chất lượng liên quan đến đònh hướng phát triển ưu tiên chương trình hoạt động ABS Theo Đạo luật Thống kê 1956 (thỏa thuận với bang), dòch vụ thống kê liên bang Úc quyền bang gắn kết từ năm 1958 (từ năm 1924 vùng Tasmania) Cho dù không thuộc phạm vi luật đònh, thỏa thuận tương tự áp dụng cho vùng biên giới lãnh thổ Hội đồng tư vấn thống kê Hội đồng tư vấn thống kê Úc (Australian Statistics Advisory Council- ASAC) tổ chức tư vấn quan trọng ABS, thành lập theo Đạo luật Cục thống kê Úc ASAC cung cấp thông tin đầu vào có giá trò, theo đònh hướng ưu tiên chương trình làm việc, hàng năm báo cáo lên quốc hội Hội đồng tư vấn họp hai lần /năm Theo Đạo luật Cục Thống kê Úc năm 1975, vai trò Hội đồng tư vấn thống kê tư vấn cho Bộ trưởng Cục trưởng thống kê liên quan đến: - Hoàn thiện, mở rộng điều phối dòch vụ thống kê cung cấp cho mục đích công - Các ưu tiên chương trình hoạt động hàng năm dài hạn phê chuẩn, liên quan đến lónh vực việc cung cấp dòch vụ thống kê , - Bất vấn đề liên quan đến hoạt động dòch vụ thống kê Chủ tòch Hội đồng tư vấn thống kê ông Geoff Allen, giám đốc công ty tư vấn Allen Consulting Các thành viên ASAC Thủ tướng Thống đốc bang đònh Các thành viên khác Hội đồng tư vấn thống kê Bộ trưởng phụ trách ABS đònh, thành viên đại diện cho lợi ích doanh nghiệp, phủ, học viện cộng đồng Hội đồng tư vấn thống kê có nhiệm vụ: Để đảm bảo, tuân theo Hiến chương luật pháp quy đònh Hội đồng, tư vấn cho Bộ trưởng Cục trưởng thống kê liên quan đến thu thập phổ biến số liệu thống kê theo thứ tự ưu tiên liên quan, khách quan, chặt chẽ(5), phù hợp, kòp thời, có tính xây dựng thực tế vấn đề nhậy cảm người cung cấp người sử dụng số liệu thống kê Diễn đàn thống kê nhà nước Hàng năm ABS đăng cai tổ chức Diễn đàn thống kê nhà nước, thành viên khu vực nhà nước khu vực lãnh thổ Hội đồng tư vấn thống kê nhà nước tham gia diễn đàn, bàn bạc, thảo luận ưu tiên thống kê, (5) Tính chặt chẽ (tính liên kết): tính chặt chẽ thông tin thống kê phản ánh mức độ mà kết nối với nguồn thông tin thống kê khác trình phân tích liên kết theo chuỗi thời gian (nguồn: Quản lý chất lượng số liệu thống kê Cục Thống kê quốc gia Ô-xtrây-li-a) http://www.gso.gov.vn/ 50 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Tổ chức Thống kê Úc vấn đề quan trọng thống kê khu vực Trong năm 2008-2009, Diễn đàn thống kê nhà nước tập trung vào vấn đề người xứ Úc, thống kê trẻ em niên phát triển dân số kinh tế cấp đòa phương Cùng với vấn đề này, Diễn đàn thống kê nhà nước xem xét vấn đề kết nối liệu, có mã số đòa lý Số đăng ký doanh nghiệp sở liệu quản lý hành nhà nước Trách nhiệm Bộ trưởng Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng năm 2009, phụ trách Cục Thống kê quốc gia Úc ông Hon Chris Bowen MP, Thứ trưởng kinh tế, Bộ trưởng Chính sách cạnh tranh Các vấn đề tiêu dùng Từ tháng năm 2009, thượng nghò sỹ Hon Nick Sherry giữ cương vò thứ trưởng kinh tế, phụ trách ABS Kết hoạt động Trong danh mục phân bổ ngân sách 2008-2009, kết hoạt động ABS: Dòch vụ thống kê quốc gia cung cấp thông tin thống kê chất lượng cao, khách quan đáp ứng yêu cầu đặt việc đònh, nghiên cứu thảo luận, quan phủ cộng đồng Hai nhóm kết cụ thể ABS sản xuất phổ biến Thống kê kinh tế, Thống kê Dân số xã hội Thống kê kinh tế chủ yếu sản xuất từ chương trình điều tra kinh doanh ABS Số liệu thống kê kinh tế bao gồm phạm vi rộng số liệu thống kê liên quan đến cấu hoạt động kinh tế Úc Thống kê dân số xã hội chủ yếu sản xuất thông qua chương trình điều Nguồn: tra hộ gia đình ABS Các số liệu thống kê liên quan đến dân số Úc, có tổng điều tra dân số, thống kê dân số, thònh vượng xã hội kinh tế dân số Cả hai nhóm thông tin thống kê kinh tế thống kê dân số xã hội cung cấp thông tin CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ khách quan, quan phủ cộng đồng sử dụng việc đònh Hai lónh vực thống kê liên quan đến việc thu thập số liệu có phạm vi rộng qua tổng điều tra dân số, điều tra nguồn số liệu quản lý hành Nguồn nhân lực ABS có 36 cán cấp cao phủ (không tính Cục trưởng), có 10 nữ Tính đến 30 tháng năm 2009, ABS có 2878 cán công chức (trong có 138 người không trả lương) gồm 1379 nam 1499 nữ Trong số 2740 cán công chức có 1574 cán công chức thuộc Cục Thống kê Úc 1166 cán công chức thuộc phòng thống kê vùng khu vực lãnh thổ, với số lượng cán công chức khác (từ 10 đến 303 người), cụ thể là: Báo cáo năm 2008-2009 Cục thống kê Úc Nguồn: Các tài liệu từ website Cục thống kê Úc (http://www.abs.gov.au/) Và số tài liệu liên quan 51 Sơ đồ tổ chức Cơ quan thống kê Úc (ngày 30/06/2009) Tổ chức Thống kê Úc 52 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ ... thể xem Sơ đồ tổ chức Cục Thống kê Úc) Hoạt động trách nhiệm Cục thống kê Úc Hoạt động trách nhiệm Cục thống kê Úc đặt Đạo luật Cục Thống kê Úc ban hành năm 1975 Đạo luật Thống kê Tổng điều tra... 2008-2009 Cục thống kê Úc Nguồn: Các tài liệu từ website Cục thống kê Úc (http://www.abs.gov.au/) Và số tài liệu liên quan 51 Sơ đồ tổ chức Cơ quan thống kê Úc (ngày 30/06/2009) Tổ chức Thống kê Úc 52... thống kê Cục Thống kê quốc gia Ô-xtrây-li-a) http://www.gso.gov.vn/ 50 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Tổ chức Thống kê Úc vấn đề quan trọng thống kê khu vực Trong năm 2008-2009, Diễn đàn thống kê
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thống kê Úc, Tổ chức thống kê Úc

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn