Vai trò của thống kê cấp huyện đối với các cuộc điều tra thống kê

9 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:59

Thống kê cấp huyện là tổ chức cuối cùng nhưng rất quan trọng trong hệ thống tổ chức Thống kê tập trung của Nhà nước. Vì vậy Thống kê cấp huyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong các hoạt động thống kê nói chung và điều tra thống kê nói riêng ở tất cả các thời kỳ phát triển của ngành Thống kê. Vai trò đó không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của ngành Thống kê mà từ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và cơ sở. Các yêu cầu đó đã được thể hiện trong các văn bản pháp lý như Luật Thống kê, các Nghị định và Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về ngành Thống kê và hoạt động thống kê. Vai trò thống kê cấp huyện điều tra thống kê Ths Nguyn Sinh Phng(*) hng kê cấp huyện tổ chức cuối quan trọng hệ thống tổ chức Thống kê tập trung Nhà nước Vì Thống kê cấp huyện có vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động thống kê nói chung điều tra thống kê nói riêng tất thời kỳ phát triển ngành Thống kê Vai trò khơng phải xuất phát từ ý muốn chủ quan ngành Thống kê mà từ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội Nhà nước từ Trung ương đến địa phương sở Các yêu cầu thể văn pháp lý Luật Thống kê, Nghị định Chỉ thị, Nghị Đảng Nhà nước ngành Thống kê hoạt động thống kê T Triển khai thực văn pháp lý Nhà nước, thống kê cấp huyện thực vai trò việc thu thập thông tin thống kê, đặc biệt điều tra thống kê I Vai trò Thống kê cấp huyện Tổng điều tra thống kê ngành Theo Luật thống kê, dự thảo chương trình điều tra thống kê quốc gia theo thông lệ quốc tế, năm qua ngành Thống kê Việt Nam triển khai Tổng điều tra lớn phạm vi nước là: Tổng điều tra dân số nhà Đây điều tra lớn ngành Thống kê tiến hành theo chu kỳ 10 năm/lần, theo thông lệ quốc tế với nội dung phức (*) tạp Phạm vi điều tra rộng bao gồm toàn quận, huyện nước huyện địa bàn triển khai tất bước trình Tổng điều tra Vai trò Thống kê huyện Tổng điều tra Dân số nhà thể mặt sau đây: - Thường trực Ban đạo TĐT cấp huyện: Phòng Thống kê huyện, quan tham mưu thường trực, nòng cốt giúp Ban đạo huyện tổ chức đạo triển khai khâu chuẩn bị, trưng tập điều tra viên, thành lập ban đạo huyện, xã, tập huấn nghiệp vụ, vẽ sơ đồ, lập bảng kê địa bàn điều tra, tổ chức đạo thu thập số liệu, kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra xã, tổng hợp nhanh phục vụ yêu cầu thông tin lãnh đạo địa phương huyện, xã… Theo phương án Tổng điều tra BCĐ TW, huyện cấp quyền tương đương thành lập Ban đạo TĐT cấp huyện Ban đạo huyện Chủ tịch Phó Chủ tịch huyện làm trưởng ban, thành viên trưởng phòng ban, ngành liên quan Trưởng phòng thống kê huyện Phó ban thường trực, kiêm tổ trưởng tổ thường trực Trong thực tế năm qua, trưởng ban đạo huyện danh nghĩa để đạo ban, ngành thành viên BCĐ, cơng việc tổ chức đạo, điều hành toàn Tổng điều tra Trưởng phòng thống kê huyện Phòng Thống kê huyện quan thường trực Tổng điều tra dân số Hội Thống kê Việt Nam chuyªn san thống kê cấp huyện - thực trạng giảI ph¸p 17 nhà địa bàn huyện chịu trách nhiệm tồn q trình kết Tổng điều tra theo quy định phương án điều tra Ban đạo Tổng điều tra TW kế hoạch triển khai BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Theo đạo BCĐ Tổng điều tra tỉnh, Phòng Thống kê huyện trực tiếp đạo thành viên tham gia Ban đạo huyện tổ thường trực để triển khai bước chuẩn bị Bước triển khai công tác tuyên truyền theo kế hoạch tài liệu BCĐ Tổng điều tra TW tỉnh đề Ban đạo huyện tổ chức đạo công tác phạm vi toàn huyện từ cấp huyện đến cấp xã Các hoạt động tuyên truyền BCĐ huyện triển khai phổ biến thơng qua hình thức: sử dụng phương tiện thơng tin đại chúng báo chí, đài truyền huyện, đài truyền xã, thôn, tổ dân phố, khu hành trung tâm huyện Ngồi ra, số BCĐ huyện tổ chức tuyên truyền qua băng rôn, hiệu treo trục đường giao thông địa bàn huyện xã để chuyển tải thơng tin đến hộ gia đình, quan, tổ dân phố mục đích ý nghĩa tác dụng điều tra, vai trò, trách nhiệm tổ chức hộ gia đình điều tra địa bàn Thông qua hoạt động này, tổ chức hộ gia đình nắm nghĩa vụ quyền lợi Tổng điều tra dân số, nhà ở, từ tham gia tích cực vào bước điều tra địa bàn cung cấp thống tin xác cho điều tra viên bước triển khai BCĐ điều tra huyện hướng dẫn BCĐ điều tra xã lập bảng kê vẽ sơ đồ địa bàn điều tra hộ sinh sống địa bàn huyện theo quy định phương án Đây công việc khó khăn đòi hỏi Phòng 18 Thống kê huyện mặt phối hợp với thành viên khác Ban đạo huyện, địa chính, tư pháp, hộ tịch để khai thác kinh nghiệm tư liệu ngành này, mặt khác phải tập trung lực lượng cán bộ, thời gian, kinh phí để thực theo quy trình Là điều tra tồn diện, đối tượng điều tra người dân làm ăn, sinh sống địa bàn huyện Nhiệm vụ Phòng thống kê huyện là: + Xác định địa bàn vẽ sơ đồ Về địa bàn điều tra thôn, ấp, bản, khối phố, tổ dân phố Để làm việc BCĐ cấp huyện, chủ trì Phòng Thống kê huyện phối hợp với BCĐ xã, phường, thị trấn vào đặc điểm địa lý, hành chính, ranh giới cụm dân cư thành thị, nơng thơn từ chia cụm dân cư thành địa bàn để vẽ sơ đồ theo địa bàn Hiệu chỉnh đồ: Là việc sửa lại sơ đồ cho với thay đổi địa giới hành chính, dân cư phát sinh từ lập xong sơ đồ đến thời điểm Tổng điều tra dân số + Xác định nhà hộ điều tra sơ đồ Các hoạt động cụ thể thống kê huyện khâu vẽ sơ đồ hướng dẫn BCĐ điều tra cấp xã thực công tác: + Xây dựng sơ đồ xã, phường; + Phân chia sơ đồ xã phường thành địa bàn điều tra; + Hiệu sơ đồ địa bàn điều tra Như vai trò Thống kê huyện khâu vẽ sơ đồ lớn không quan làm thay Chất lượng sơ đồ chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động thống kê huyện Để hoàn thành tốt khâu này, Tổng điều tra dân số nhà vừa Thông tin Khoa học Thống kê qua Phũng Thng kờ huyện phải tập trung toàn lực lượng để triển khai cơng đoạn theo quy trình TĐT BCĐ Trung ương tỉnh - Trưng tập điều tra viên tổ chức lớp tập huấn cho điều tra viên Là tổng điều tra lớn, nội dung phức tạp nên Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà cấp huyện mà nòng cốt Phòng Thống kê huyện phải trực tiếp tuyển chọn, trưng tập số lượng điều tra viên địa bàn với số hàng nghìn người Vì vai trò Thống kê huyện cơng tác có ý nghĩa định đến bước điều tra Để làm việc đó, Phòng Thống kê huyện phải dựa vào quyền cấp xã, phường, thị trấn, chí trưởng thơn, ấp bản, khối phố để tuyển chọn điều tra viên vừa đủ số lượng vừa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu Tổng điều tra Trong điều kiện máy Thống kê xã chủ yếu kiêm nhiệm văn phòng UBND xã, phường năm qua nay, nhiệm vụ Phòng Thống kê huyện nặng nề khơng thể quan làm thay Trong năm qua, nhờ tổ chức Thống kê huyện ổn định, quan hệ Phòng Thống kê huyện với UBND xã chặt chẽ, đội ngũ cán thống kê huyện tăng cường nắm địa bàn xã, phường địa bàn nên công tác trưng tập điều tra viên, đội trưởng tiến hành thuận lợi, kể xã miền núi, vùng xa, vùng sâu, hải đảo - Tập huấn nghiệp vụ: Phòng Thống kê huyện chủ trì tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ, Đội trưởng, Giám sát điều tra viên xã Tổng điều tra dân số nhà tổ chức chặt chẽ theo quy định TW tỉnh, hình thành đội, ban, điều tra viên để thực quy trình điều tra địa bàn xã, phường, thị trấn Mỗi tổ chức, cá nhân điều tra viên có chức nhiệm vụ khác nên phải tập huấn nghiệp vụ theo chương trình phù hợp Để làm việc này, bên cạnh đạo hỗ trợ BCĐ cấp tỉnh, vai trò định thành cơng lớp tập huấn BCĐ huyện mà Phòng Thống kê nòng cốt Vai trò thể nhiều mặt từ tổ chức lớp tập huấn, chuẩn bị địa bàn làm thử, phương tiện sinh hoạt, lại tài liệu, giảng viên phù hợp với chương trình, nội dung, yêu cầu phương án Tổng điều tra BCĐ TW BCĐ tỉnh, thành phố - Thu thập số liệu: Thống kê huyện có vai trò chủ chốt công tác triển khai thu thập thông tin địa bàn điều tra xã Vai trò thống kê huyện khâu công tác nặng nề Thực tế Tổng điều tra dân số nhà chu kỳ vừa qua cho thấy, thống kê huyện, cụ thể Phòng Thống kê tham gia trực tiếp đạo triển khai công tác thu thập số liệu xã huyện theo hình thức chủ yếu sau: - Với chức Phó ban thường trực, Phòng Thống kê huyện phân cơng thành viên khác Ban đạo huyện phối hợp với BCĐ TĐT xã đạo đội triển khai phương án điều tra địa bàn thời điểm, phương pháp quy trình quy định - Phân cơng cán Phòng Thống kê triển khai nội dung điều tra mẫu để thu thập thông tin chất lượng dân số, tỷ lệ sinh đẻ phụ nữ độ tuổi, tỷ lệ trẻ sơ sinh sống, thực trạng cân nặng, chiều cao trẻ sơ sinh tiêu khác - Phối hợp với thành viên khác để đạo xã trọng điểm huyện, từ chuyªn san thèng kª cấp huyện - thực trạng giảI pháp 19 rỳt kinh nghiệm cho đội điều tra điều tra viên địa bàn huyện - Tổ chức kiểm tra, giám sát tra công tác thu thập thông tin xã huyện để giúp Ban đạo xã, đội điều tra kịp thời phát hiện, uốn nắn sai sót điều tra viên tuần đầu tiên, bổ sung cách thức đạo, triển khai công tác điều tra xã đơn vị điều tra khác huyện tiến độ Công tác Ban đạo huyện phối kết hợp với Ban đạo xã thực theo đạo thống Ban đạo tỉnh TW, thống kê huyện nòng cốt - Tổ chức công tác phúc tra Ban đạo huyện hướng dẫn Ban đạo xã tổ thường trực chọn địa bàn tiêu biểu để phúc tra kết điều tra theo tỷ lệ quy định phương án Phúc tra cơng việc khó khăn, đòi hỏi cán phúc tra phải có chun mơn nghiệp vụ kinh nghiệm công tác nên chủ yếu cán Phòng Thống kê huyện - Thống kê huyện chủ trì tổ chức cơng tác tổng hợp nhanh phiếu điều tra để báo cáo sơ cho Ban đạo huyện tỉnh theo quy định phương án, đồng thời cung cấp số liệu sơ cho lãnh đạo huyện BCĐ cấp huyện Thực tế năm qua cho thấy cơng tác Phòng Thống kê huyện thực đạt kết Thông qua Tổng hợp nhanh, kết TĐT dân số nhà địa bàn huyện phát huy tác dụng kịp thời cấp huyện - Kết thúc điều tra: Ban đạo huyện, trực tiếp Thống kê huyện chủ trì tổng kết cơng tác với ngành xã huyện Công tác sơ kết, tổng kết điều tra xã toàn huyện thực chế độ báo cáo tiến độ kết điều tra với Ban 20 đạo huyện, tỉnh hoạt động quan trọng nhằm đánh giá mức kết đạt rút kinh nghiệm mặt Tổng điều tra địa bàn Thống kê huyện chủ trì Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản chu kỳ năm/lần Đây hoạt động thống kê nông nghiệp huyện, năm 1994, tiếp đến 2001 2006 Vai trò Phòng Thống kê huyện quan trọng Huyện địa bàn rộng lớn gồm nhiều xã, có Ban đạo Tổng điều tra riêng Dưới số đánh giá tổng quát vai trò thống kê huyện điều tra theo hoạt động BCĐ huyện Thu thập thơng tin: Vai trò thống kê huyện thể hoạt động tương tự Tổng điều tra dân số nhà Tuy nhiên tính đặc thù Tổng điều tra nên vai trò Thống kê huyện tập trung chủ yếu vào đạo thực hoạt động: - Xác định số lượng đơn vị điều tra theo đối tượng điều tra Đây công việc trực tiếp Phòng Thống kê huyện nên nhiệm vụ nặng nề Đối với số lượng hộ nông thôn hộ nơng nghiệp địa bàn, Phòng Thống kê huyện thay mặt BCĐ huyện đạo BCĐ xã triển khai lập bảng kê vẽ sơ đồ địa bàn hộ nơng thơn (9 tỉnh năm 2006) Phòng Thống kê huyện trực tiếp lập danh sách trang trại, HTX, doanh nghiệp nông lâm thủy sản địa bàn huyện Chọn mẫu hộ mẫu để điều tra tiêu thu nhập, chi tiêu, tích lũy hộ nông thôn hiệu sản xuất chủ yếu địa bàn huyện Th«ng tin Khoa häc Thèng kª - Dù điều tra theo cách nào, tồn diện hay chọn mẫu thống kê huyện giữ vai trò Phó ban thường trực BCĐ huyện, chủ lực việc lựa chọn điều tra viên, tuyên truyền, tập huấn, đạo triển khai bước điều tra từ đầu đến kết thúc - Kiểm tra, tra, giám sát tổ điều tra xã đơn vị Trong trình điều tra, Phòng Thống kê huyện thường xuyên cử cán phòng kiểm tra, đảm bảo điều tra viên ghi chép rõ ràng, xác hộ trực tiếp ghi vào phiếu điều tra Để đảm bảo chất lượng tài liệu điều tra điều tra viên, công tác kiểm tra kiểm tra lại trình điều tra giám sát viên Ban đạo điều tra sở qui định chặt chẽ phạm vi địa bàn giao - Tổng hợp nhanh kết Tổng điều tra để báo cáo với BCĐ tỉnh lãnh đạo huyện nhằm phát huy tác dụng điều tra Bên cạnh kết quả, ưu điểm, vai trò thống kê huyện điều tra hạn chế, nhược điểm: - Vai trò thống kê huyện thực quy trình lập bảng kê, xác định số lượng đơn vị điều tra chưa thể rõ nét Theo báo cáo Cục Thống kê Phú Thọ hạn chế Thống kê huyện TĐT NTNNTS năm 2006 thể mặt: điều tra Do họ chưa tạo điều kiện cho Ban đạo triển khai quy trình điều tra thơn, xóm - Cơng tác tun truyền Tổng điều tra hình thức Đội ngũ điều tra viên nhiều Phòng thống kê chưa tham mưu chọn lọc nên số điều tra viên khơng thực quy trình, phương pháp quy định tiếp cận hộ, ghi phiếu điều tra - Có nhiều tổ trưởng chưa làm tốt chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ điều tra viên nên không phát kịp thời sai sót điều tra viên khâu thu thập số liệu địa bàn Sự đạo Phòng Thống kê huyện BCĐ xã tổ trưởng số nơi bất cập, chưa thường xuyên Theo đánh giá Ban đạo TW, nhược điểm hoạt động BCĐ cấp, cấp huyện xã là: - Ban đạo cấp sở (huyện, xã) thành lập sớm công việc chưa phát sinh nên thời gian chờ đợi lâu, số nơi có thay đổi nhân nên ảnh hưởng đến hoạt động BCĐ - Một số thành viên BCĐ (huyện, xã) hoạt động hình thức, chủ yếu đốc thúc tiến độ, đạo nghiệp vụ nhiều hạn chế - Một số Ban đạo huyện mà nòng cốt Phòng Thống kê huyện hoạt động chưa - Việc huy động điều tra viên tổ trưởng xã, dựa vào chức danh (trưởng thơn, cán xã) mà chưa ý đến lực khả tham gia (thời gian) nên tác dụng hạn chế - Tác động Phòng Thống kê huyện Ban đạo huyện xã chưa nhiều nên số cán huyện, xã chưa nhận thức rõ nội dung, yêu cầu phương pháp - Thu thập thơng tin địa bàn số huyện tình trạng điều tra viên khơng đến hộ (miền núi) mà tập trung hộ lại để kê khai (sau tỉnh kiểm tra phát chuyªn san thèng kê cấp huyện - thực trạng giảI pháp 21 sửa) Một số điều tra viên không nắm nghiệp vụ điều tra nên số liệu ban đầu nhiều sai sót - Cơng tác kiểm tra, tra, phúc tra Thống kê huyện tổ điều tra viên chưa đều, chưa thường xuyên Phạm vi kiểm tra tập trung vào phiếu 01, chưa ý đến từ phiếu 02 đến phiếu 07 nên tác dụng hồn thiện số liệu loại phiếu cấp huyện xã Những hạn chế bất cập thống kê cấp huyện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2006 có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Về khách quan: - Nội dung Tổng điều tra nhiều, khả mặt thống kê cấp huyện hạn chế, số lượng cán ít, trình độ khơng đồng nói chung thấp so với yêu cầu, kinh phí - Mạng lưới thống kê xã yếu, lại kiêm nhiệm cơng tác văn phòng nên thời gian đầu tư cho tổng điều tra hạn chế - Thành viên Ban đạo huyện xã đầy đủ ban ngành khơng có chun mơn, lại bận nhiều cơng việc quyền chun mơn khác nên mức độ tham gia hoạt động điều tra hạn chế, tác dụng không nhiều, số hình thức - Đội ngũ điều tra viên nhiều trình độ khơng đồng nói chung thấp, khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu TĐT Theo kết điều tra Hội Thống kê Việt Nam, Phòng Thống kê huyện Mỹ Đức, Hà Tây: tồn huyện có 232 điều tra viên tham gia TĐT này, có 148 người chưa qua đào tạo, 90 người có 22 trình độ trung học sở, 141 người tham gia điều tra lần đầu nên chưa có kinh nghiệm Tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ có 95 điều tra viên, có 65 người chưa qua đào tạo, 37 người có trình độ trung học sở 46 người tham gia điều tra lần đầu Tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên có 19/87 điều tra viên tham gia TĐT năm 2001 Về chủ quan: - Công tác tổ chức đạo TĐT Phòng Thống kê huyện nói chung hạn chế Là phó ban thường trực BCĐ huyện khả phối hợp với ban ngành huyện lãnh đạo xã chưa chưa thường xuyên - Hoạt động tham mưu Phòng thống kê huyện cho BCĐ huyện điều tra nhiều hạn chế bất cập Điều thể rõ huy động điều tra viên, tổ chức tập huấn, công tác tuyên truyền địa bàn huyện - Một số Thống kê huyện có tư tưởng chủ quan đạo nghiệp vụ, tập huấn điều tra viên, tổ trưởng tham gia nhiều Tổng điều tra, có điều tra nơng thơn, nơng nghiệp thủy sản năm 2006 Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp, chu kỳ năm/lần Là Tổng điều tra có đối tượng phức tạp gồm nhiều ngành nghề sản xuất hoạt động dịch vụ khác Về số lượng đơn vị điều tra không nhiều Tổng điều tra dân số nông thơn, nơng nghiệp thủy sản tính phức tạp lại nhiều Phương án TĐT ban hành theo Quyết định 349/2007/QĐ-TĐT Ban đạo TĐT TW ban hành ngày 10/4/2007 quy định rõ mục đích, nội dung, phng phỏp, Thông tin Khoa học Thống kê phm vi, đơn vị, đối tượng tổ chức điều tra Phương án rõ, huyện địa bàn tổ chức, đạo Tổng điều tra Ban đạo TĐT cấp huyện cấp xã tổ chức tương tự TĐT dân số, nhà TĐT nông thôn, nông nghiệp thủy sản Vai trò Thống kê huyện phó ban thường trực TĐT, trực tiếp đạo TĐT địa bàn huyện Xã có BCĐ TĐT cấp xã, nhiên xã khơng có cán thống kê chuyên trách nên vai trò Phòng thống kê huyện BCĐ xã quan trọng nghiệp vụ tổ chức, đạo tổ trưởng, điều tra viên Về sở kinh tế bao gồm đơn vị hạch toán kinh tế độc lập hạch toán phụ thuộc rải rác nhiều địa bàn nhiều huyện, tỉnh khác Phương án Tổng điều tra quy định: đơn vị hoạt động kinh tế (thời gian liên tục tháng trở lên), xác định theo thời điểm, không phân biệt quy mô, đơn vị lớn hay nhỏ, có hạch tốn độc lập hay khơng "Ví dụ: doanh nghiệp lớn có hạch tốn độc lập, đóng địa điểm đơn vị điều tra, chi nhánh hay phân xưởng đóng địa điểm khác, quầy bán hàng nhỏ, hạch tốn phụ thuộc, có địa điểm hoạt động riêng biệt… đơn vị điều tra, hay trường đại học đơn vị điều tra, khoa trường đó, đóng địa điểm khác đơn vị điều tra " (Nguyễn Thị Liên: TĐT sở kinh tế, hành nghiệp năm 2007 Tạp chí "Con số kiện" số 10-2006, trang 6) Trường hợp Việt Nam phổ biến để xác định khơng dễ có thống kê huyện có đủ thông tin để lập bảng kê danh mục đơn vị điều tra địa bàn huyện Về đơn vị hành tính chất phức tạp nhiều Theo phương án tổng điều tra, đối tượng điều tra sở hành địa bàn huyện, quận bao gồm tồn quan hành nghiệp có địa bàn trước tháng đến thời điểm điều tra, tính từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã phường, thị trấn Như vậy, số đơn vị điều tra sở hành nghiệp thuộc phạm vi điều tra lớn phức tạp Đây Tổng điều tra với chu kỳ năm/ lần Thống kê huyện, quận địa bàn chủ yếu để thu thập thơng tin Phòng Thống kê huyện với tư cách Phó Ban đạo TĐT cấp huyện, thường trực TĐT có trách nhiệm tổ chức, đạo bước tiến hành điều tra sở kinh tế - hành địa bàn huyện, bao gồm xã huyện ban, ngành, cơng ty, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc địa bàn huyện Thực trạng vai trò thể mặt sau đây: Chủ trì tổ chức đạo công tác chuẩn bị Tổng điều tra địa bàn huyện theo phương án kế hoạch ngành, trực tiếp Ban đạo Tổng điều tra cấp tỉnh Phối hợp với ban ngành huyện để xác định số lượng đơn vị điều tra, tổ chức đạo công tác thu thập thông tin thực trạng đơn vị sở kinh tế hành nghiệp địa bàn huyện Kiểm tra, phúc tra hoạt động điều tra địa bàn Tổng hợp nhanh báo cáo sơ kết điều tra với Cục Thống kê tỉnh lãnh đạo huyện theo quy định phương án điều tra Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm điều tra địa bàn huyện Đến nay, thống kê huyện tham gia chu kỳ Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp Kết điều tra chuyên san thống kê cấp huyện - thực trạng giảI pháp 23 cú s úng gúp tớch cc ca Phòng Thống kê huyện Từ vai trò thống kê huyện khẳng định, dù khó khăn bất cập nhiều II Vai trò thống kê huyện điều tra định kỳ hàng năm hàng quý hàng tháng Điều tra doanh nghiệp: Là điều tra lớn hàng năm, tiến hành năm gần với đối tượng toàn doanh nghiệp hoạt động đến thời điểm điều tra tất thành phần kinh tế với phạm vi khác Đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên điều tra toàn doanh nghiệp có 10 lao động điều tra mẫu 20% Thời gian điều tra từ 1-3 hàng năm kết thúc 15-5 Nội dung điều tra phức tạp: từ tình hình doanh nghiệp đến kết đầu tư sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm tuỳ theo ngành lĩnh vực cụ thể Các tiêu khó thu thập điều tra vốn nguồn vốn đầu tư, tài sản doanh nghiệp, giá trị sản xuất doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, sản phẩm sản xuất, kinh doanh dịch vụ, số tiêu xử lý chất thải công nghiệp, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ năm Để triển khai điều tra vai trò thống kê cơng nghiệp huyện, quận thành phố lớn quan trọng Huyện, quận địa bàn hoạt động doanh nghiệp thuộc ngành thành phần kinh tế, chủ yếu doanh nghiệp ngồi quốc doanh quy mô nhỏ, sản xuất phân tán, tổ chức hạch tốn, thống kê khơng có, sở số liệu nghèo nàn (có quận số lượng doanh nghiệp lên tới 24 5000-7000 doanh nghiệp) Trong máy hoạt động phòng ban quản lý, theo dõi doanh nghiệp địa bàn huyện không ổn định, cán thống kê doanh nghiệp vừa thiếu lại vừa yếu Vì vậy, để triển khai điều tra doanh nghiệp, Thống kê huyện gặp nhiều khó khăn bất cập nhiều mặt Tuy vậy, năm qua, thống kê nhiều quận, huyện cố gắng khắc phục hoàn thành tốt điều tra Điều tra sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản Cuộc điều tra tiến hành vào thời điểm 1/10 hàng năm (trừ năm tiến hành Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp) Cuộc điều tra tiến hành theo hai phương pháp Phương pháp 1: điều tra mẫu để ước lượng số lượng sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản Phương pháp 2: điều tra mẫu để ước lượng kết sản xuất kinh doanh sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản Điều tra mức sống hộ gia đình theo chu kỳ năm/lần Đây điều tra mẫu thu thập thông tin kinh tế - đời sống hộ gia đình thành thị nông thôn Là điều tra định kỳ có nội dung phong phú, phương pháp phức tạp, tiến hành phạm vi tỉnh địa bàn điều tra huyện Tuy huyện địa bàn chọn mẫu lại địa bàn điều tra nên vai trò thống kê huyện lớn Là điều tra có ý nghĩa khơng TW tỉnh mà quan trọng lãnh đạo cấp huyện nên thống kê huyện quan tâm Những năm qua thực chương trình điều tra ngành, nhiều Phòng Thống kê huyện phối hợp chặt chẽ với Cục Thống Th«ng tin Khoa häc Thèng kª kê để triển khai bước điều tra từ chọn mẫu đến tổ chức thu thập thông tin hộ, đến nghiệm thu kết điều tra Nhiều huyện không nằm diện điều tra triển khai điều tra theo yêu cầu lãnh đạo huyện đạt kết tốt Các điều tra định kỳ hàng năm lĩnh vực nông lâm thủy sản chủ yếu triển khai địa bàn huyện(1) Điều tra lao động việc làm hàng năm để phục vụ tính toán tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn Đây điều tra lớn tiến hành hàng năm Tổng cục Thống kê Bộ Lao động Thương binh Xã hội thực Địa bàn điều tra huyện nên vai trò tổ chức đạo thu thập thơng tin thuộc Phòng Thống kê huyện với phối hợp Phòng Lao động TB XH huyện Các điều tra đột xuất ngành thiên tai, dịch bệnh, thiếu đói giáp hạt điều tra khác theo yêu cầu huyện tỉnh Đánh giá chung: Thực trạng Tổng điều tra lớn điều tra hàng năm, hàng quý hàng tháng thống kê huyện tiến hành lớn Khó khăn nhiều, bất cập phổ biến năm qua, Phòng Thống kê huyện cố gắng hồn thành với phạm vi, trách nhiệm giao Nhờ đó, điều tra thống kê ngành đạt kết khá, nguồn cung cấp thông tin định lượng chủ yếu cho Nhà nước đối tượng dùng tin Tài liệu tham khảo Luật Thống kê - NXB Thống kê HN 2004 Nghị định 93/2007/NĐ-CP Chính phủ chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy TCTK Quyết định 188/2005/QĐ-TTg ngày 26/7/2007 Thủ tướng Chính phủ tổ chức Tổng điều tra nơng thôn, nông nghiệp thủy sản 2006 Quyết định 187/2006/ QĐ-TTg ngày 15/8/2006 Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp lần thứ vào năm 2007 Các phương án TĐT Dân số nhà ở; TĐT nông thôn, nông nghiệp thủy sản, TĐT sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm Chế độ báo cáo điều tra Tổng cục Thống kê Hệ thống tiêu Thống kê quốc gia Tạp chí "Con số Sự kiện" - Các số có liên quan đến điều tra thống kê Thông tin Khoa học Thống kê - Viện KHTK 10 Báo cáo sơ kết TĐT nông thôn, nông nghiệp thủy sản 2006 BCĐTW BCĐ tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Tây, Ninh Bình, Thái Bình, Tuyên Quang 11 Kết điều tra xã hội học Đề án Phản biện TĐT NTNNTS 2006 Hội Thống kê Việt Nam (1) Nguyễn Sinh Cúc - Báo cáo chuyên đề: Thực trạng hoạt động thống kê nông, lâm, thủy sản cấp huyện (Đề tài cấp Tổng cục 2007-2008 TS Nguyễn Văn Tiến làm chủ nhiệm) chuyªn san thèng kª cÊp hun - thùc trạng giảI pháp 25 ... kết Tổng điều tra để báo cáo với BCĐ tỉnh lãnh đạo huyện nhằm phát huy tác dụng điều tra Bên cạnh kết quả, ưu điểm, vai trò thống kê huyện điều tra hạn chế, nhược điểm: - Vai trò thống kê huyện. .. địa bàn điều tra huyện Tuy huyện địa bàn chọn mẫu lại địa bàn điều tra nên vai trò thống kê huyện lớn Là điều tra có ý nghĩa khơng TW tỉnh mà quan trọng lãnh đạo cấp huyện nên thống kê huyện quan... thống kê huyện tham gia chu kỳ Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp Kết điều tra chuyªn san thống kê cấp huyện - thực trạng giảI pháp 23 có đóng góp tích cực Phòng Thống kê huyện Từ vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của thống kê cấp huyện đối với các cuộc điều tra thống kê, Vai trò của thống kê cấp huyện đối với các cuộc điều tra thống kê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn