Đổi mới các chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng của Việt Nam

1 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:57

Bài viết khẳng định về phương pháp luận và tập dượt cho đội ngũ điều tra viên của các địa phương; có được dãy số liệu hàng tháng của năm 2006 về sản xuất công nghiệp, làm cơ sở so sánh khi triển khai thực hiện chính thức từ năm 2007. Đổi tiêu Thống kê Công nghiệp hàng tháng Việt Nam Lê Mạnh Hùng(*) T rước yêu cầu quản lý kinh tế thị trường định hướng XHCN có quản lý Nhà nước đáp ứng thông tin cho trình hội nhập quốc tế, công tác thống kê nước ta thực đổi toàn diện chuyên môn nghiệp vụ tổ chức xếp lại máy Ngành Thống kê nước, nhằm thực thắng lợi Định hướng phát triển Thống kê Việt Nam đến năm 2010 Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Công tác thống kê công nghiệp lĩnh vực thống kê chuyên ngành trọng yếu cung cấp thông tin thiếu cho quản lý Nhà nước cấp nhiều đối tượng dùng tin khác nước Những năm qua, lĩnh vực thống kê công nghiệp có số đổi hệ thống tiêu, phương pháp tính, tổ chức thu thập ứng dụng công nghệ thông tin, nhờ thông tin thống kê công nghiệp đáp ứng yêu cầu quan Đảng, Nhà nước, cấp quan, tổ chức quốc tế Nhưng so với yêu cầu thông tin phục vụ quản lý thực trình hội nhập kinh tế nước ta, công tác thống kê nói chung công tác thống kê công nghiệp nói riêng hạn chế bất cập Phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng lạc hậu, không phù hợp với hoạt động công nghiệp chế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Điều hạn chế tính xác, tính đầy đủ, tính so sánh quốc tế số liệu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực báo cáo hàng tháng thống kê công nghiệp khó khăn (*) Thực tế yêu cầu thống kê công nghiệp phải nhanh chóng chuyển đổi phương pháp, áp dụng phương pháp tính số sản xuất, số tiêu thụ, số tồn kho sở điều tra mẫu sản phẩm công nghiệp hàng tháng Được hỗ trợ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) theo dự án phát triển thống kê công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thống kê nghiên cứu phương pháp điều tra, tính tiêu nói trên, thử nghiệm số tỉnh, thành phố trọng yếu công nghiệp tiến hành điều tra tiền trạm 25 tỉnh, thành phố năm 2006 Cuộc điều tra tiền trạm thực nhằm mục đích: (1) Khẳng định phương pháp luận tập dượt cho đội ngũ điều tra viên địa phương (2) Để có dãy số liệu hàng tháng năm 2006 sản xuất công nghiệp, làm sở so s¸nh triĨn khai thùc hiƯn chÝnh thøc tõ năm 2007 Sự đổi nội dung, phương pháp thu thập tính tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp Việt Nam phù hợp với chuẩn mực công nghiệp quốc tế Nhiệm vụ trước mắt thống kê công nghiệp thực tốt điều tra tiền trạm năm 2006 chuẩn bị để triển khai thực thức nước từ năm 2007 Tiến sĩ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Thông tin Khoa học Thèng kª
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới các chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng của Việt Nam, Đổi mới các chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng của Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn