Tổng quan về chất lượng thông tin thống kê

10 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:57

Bài viết giới thiệu tổng quan những vấn đề chung về chất lượng thông tin thống kê nhằm nâng cao, tìm ra các giải pháp phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. iệm, phân loại áp dụng để biên soạn số liệu; phương pháp thu thập số liệu phương pháp tính tiêu; đánh giá tính xác số liệu Nên đưa danh mục tiêu tính toán, đồng thời tồn phương pháp đánh giá cách tính tốt đến mức Biên soạn siêu liệu hệ thống tiêu thống kê quốc gia tiêu thống kê khác TCTK cần xây dựng thực sách phổ biến kiến thức cho người dùng tin Mỗi loại đối tượng phải có phương thức nội dung phổ biến phù hợp Đối với đại biểu Quốc hội, Tổng cục nên có buổi báo cáo khái niệm, nội dung chđ u cđa mét sè chØ tiªu kinh tÕ x· hội quan trọng; Bộ, ngành, Tổng cục tổ chức buổi tập huấn chuyên đề vỊ (TiÕp theo trang 31) Th«ng tin Khoa häc Thèng kê - Nên qui định báo cáo nhanh theo quí, thay cho b¸o c¸o nhanh theo th¸ng; - Bỉ sung chế độ báo cáo, qui định đơn vị Bộ, Ngành thực đầu tư địa bàn tỉnh phải báo cáo kết thực vốn đầu tư cho Cục thống kê; - Hàng năm, tổ chức điều tra chọn mẫu để có điều kiện tổng hợp đầy đủ, xác phần vốn đầu tư hộ dân cư Chất lượng số liệu thống kê vấn đề không riêng ngành Thống kê quan tâm, mà từ phía đối tượng dùng tin Nâng cao chất lượng số liệu thống kê phải quan tâm đến việc nâng cao tính phù hợp, khả tiếp cận, xác, toàn diện, đầy đủ, kịp thời tính thống chặt chẽ số liệu Hiện nay, nhu cầu, khả hiểu sử dụng thông tin thống kê cấp lãnh đạo, đối tượng dùng tin khác ngày cao, số liệu thống kê không bảo đảm tính thống chặt chẽ bị từ chối sử dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín Ngành Việc đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành Đảng Nhà nước không quan tâm đến cấp Trung ương, cấp tỉnh mà cần phải tập trung nhiều nữanchoncấpnhuyện Tổngnquannvềnchấtnlượngnthôngntinnthốngnkên(Tiếpntheontrangn9) khái niệm, nội dung phương pháp tÝnh mét sè chØ tiªu thèng kª cã liªn quan; đông đảo công chúng, Tổng cục thực chương trình phổ biến kiến thức qua phương tiện thông tin đại chúng 2.6 Quản lý tính chặt chẽ bao gồm ba nhóm giải pháp: (i) Xây dựng áp dụng thống khái niệm, phân loại nhằm đảm bảo tính thống tính toán toàn hệ thống thống kê; (ii) Thống qui trình tính; (iii) Phân tích, so sánh tổng hợp số liệu nhằm tìm sai lệch bất hợp lý số liệu thống kê 2.7 Thực nguyên tắc thống kê nhà nước Thực đầy đủ 10 nguyên tắc thống kê nhà nước sở nâng cao vị trí, vai trò uy tín TCTK, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê Tổng cục cần đưa giải pháp cụ thể 10 nguyên tắc thành hành động nhằm thực thực tế công tác ngành tất lĩnh vực có liên quan 32 2.8 Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng thông tin thống kê Tổng cục nên xây dựng Hệ thống đánh giá chất lượng thông tin thống kê theo sáu lĩnh vực hệ thống đánh giá chất lượng cần thực số công việc theo bước: (i) Thành lập nhóm chuyên trách đánh giá quản lý chất lượng số liệu thống kê; (ii) Nghiên cứu đề xuất lĩnh vực cần đánh giá chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế ngành Thống kê nước ta nay; (iii) Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu dùng để đánh giá chất lượng số liệu lĩnh vực; (iv) Triển khai đánh giá chất lượng Tổng cục cho lĩnh vực lựa chän cho thêi kú 2008 - 2010 Tỉng kÕt, rót kinh nghiệm cho giai đoạn sau 2.9 Các giải pháp môi trường thống kê Trong nhóm giải pháp gồm: (i) Môi trường pháp lý; (ii) Mối quan hệ với đối tượng cung cấp số liệu; (iii) Tuyển dụng đào tạo cán ngành thống kê; (iv) Xây dựng sở vật chất kỹ thuật ngành Thống kê; (v) Hợp tác quốc tế lĩnh vực thống kê Thông tin Khoa học Thống kê ... liên quan 32 2.8 Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng thông tin thống kê Tổng cục nên xây dựng Hệ thống đánh giá chất lượng thông tin thống kê theo sáu lĩnh vực hệ thống đánh giá chất lượng. .. thống kê 2.7 Thực nguyên tắc thống kê nhà nước Thực đầy đủ 10 nguyên tắc thống kê nhà nước sở nâng cao vị trí, vai trò uy tín TCTK, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê Tổng. .. thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành Đảng Nhà nước không quan tâm đến cấp Trung ương, cấp tỉnh mà cần phải tập trung nhiều nữanchoncấpnhuyện Tổngnquannvềnchấtnlượngnthôngntinnthốngnkên(Tiếpntheontrangn9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về chất lượng thông tin thống kê, Tổng quan về chất lượng thông tin thống kê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn