Các chủ đề cần được điều tra trong tổng điều tra nhà ở

4 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:57

Nội dung của bài viết trình bày các yếu tố quyết định lựa chọn các chủ đề; ưu tiên các yêu cầu quốc gia; danh sách các chủ đề; các chủ đề theo đơn vị điều tra trong tổng điều tra nhà ở... các chủ đề cần điều tra tổng điều tra nhµ ë Các yếu tố định lựa chọn chủ đề Xem xét để lựa chọn chủ đề tổng điều tra nhà ở, cần xuất phát từ tầm quan trọng yêu cầu giới hạn thống kê để thu thập số liệu xử lý xuất thời gian hợp lý Những gợi ý ứng dụng cụ thể cho tổng điều nhà ở, thơng thường tổng điều tra dân số nhà thường thực đồng thời liền nhau, có nhiều khả số chủ đề yêu cầu phiếu điều tra vượt khả điều tra viên điều kiện xử lý số liệu Khả chắn vấn đề gặp phải số nước phát triển, ví dụ để xác định rõ riêng số đơn vị nhà loại nhà theo loại khác nhau, số lượng đặc trưng mặt pháp lý người chiếm giữ khả hệ thống cung cấp nước Tuy nhiên, việc làm khơng khả thi không mong muốn trường hợp bổ xung thêm nhiều chủ đề - cố gắng đưa nhiều thêm chủ đề, thành cơng chất lượng tổng điều tra phải huỷ bỏ Vì chủ đề đưa vào phiếu điều tra (nói đến chủ đề liên quan đến thông tin thu thập tòa nhà, nơi hộ gia đình) xác định sở cân đối giữa: yêu cầu đất nước (quốc gia địa phương) số liệu tổng điều tra nhà đáp ứng; đạt khả so sánh quốc tế, sở so sánh khu vực chuyªn san tổng điều tra dân số năm 2009 v th gii; sẵn lòng khả cơng chúng cung cấp thông tin phù hợp với chủ đề; khả chuyên môn điều tra viên liên quan đến việc thu thông tin chủ đề quan sát trực tiếp; toàn nguồn lực quốc gia sẵn có để thực tổng điều tra Xem xét cân đối yêu cầu cần xem xét thuận lợi hạn chế phương pháp thay để có số liệu thu thập chủ đề cho trước bối cảnh chương trình hợp quốc gia thu thập số liệu thống kê nhà Để lựa chọn chủ đề điều tra, cần quan tâm đến việc sử dụng mang tính tiếp nối lịch sử, việc sử dụng tạo điều kiện để đo lường thay đổi theo thời gian Tuy nhiên, điều tra viên nên tránh thu thập thông tin lâu yêu cầu Thông tin không nên thu thập đơn giản thu thập theo truyền thống thời gian trước Vì vậy, việc cần làm xem xét định kỳ chủ đề điều tra theo truyền thống đánh giá lại nhu cầu số liệu mà tổng điều tra đóng góp Ưu tiên yêu cầu quốc gia Ưu tiên trước hết phải sở thực tế tổng điều tra nhà thiết kế để đáp ứng yêu cầu quốc gia Sẽ thống số yêu cầu quốc gia, khuyến nghị cho khu vực khuyến nghị toàn cầu, nhu cầu quốc gia phải ưu tiên trước, sau 29 đến khuyến nghị khu vực cuối khuyến nghị tồn cầu Điều phải nghĩ đến trước tiên tổng điều tra nhà phải cung cấp thông tin chủ đề có giá trị lớn quốc gia, với câu hỏi xếp theo phương pháp để luận số liệu sử dụng tối đa nước Kinh nghiệm chứng tỏ nhu cầu quốc gia phục vụ tốt tổng điều tra có chủ đề công nhận chung theo chất giá trị xác định theo tiêu chuẩn khu vực tiêu chuẩn toàn cầu hoạch tổng điều tra Các mục tiêu quốc gia quốc tế thường tương thích với nhau, khuyến nghị quốc tế dựa sở nghiên cứu chung kinh nghiệm thực tiễn nước Nếu hoàn cảnh đặc biệt, nước, cần phải chuyển hướng theo tiêu chuẩn quốc tế, cần giải thích rõ ràng chuyển hướng xuất phẩm tổng điều tra cần thể quốc gia thay đổi cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Sự phù hợp chủ đề Điều thừa nhận nhiều nước tìm chủ đề tổng điều tra nhà theo ưu tiên quốc gia quan tâm địa phương để bổ sung thêm vào chủ đề đưa khuyến nghị Và số liệu nhà bổ sung thêm từ điều tra nhà để có thơng tin chủ đề đưa vào tổng điều tra chúng sức điều tra viên yêu cầu người vấn đào tạo đặc biệt Cũng có khả số nước lơ với chủ đề khuyến nghị cụ thể cho tổng điều tra, ví dụ chủ đề điện có sẵn hầu hết dãy số số liệu điều tra nhà nước Ngược lại, số chủ đề khơng điều tra thiếu toàn điều kiện cụ thể, đặc biệt khu vực nông thôn số nước phát triển Vai trò quan trọng so sánh quốc tế Mong muốn đạt khả so sánh khu vực quốc tế mối quan tâm đáng kể khác việc lựa chọn phát triển có hệ thống chủ đề kế 30 Các chủ đề điều tra cần người trả lời sẵn lòng cung cấp thông tin trả lời phù hợp Đối với chủ đề thông tin thu thập thông qua quan sát trực tiếp điều tra viên phụ thuộc vào khả chun mơn điều tra viên Vì vậy, cần tránh chủ đề gây sợ hãi, thiên kiến theo địa phương mê tín dị đoan, câu hỏi phức tạp khó cho người trả lời mức trung bình câu hỏi mà điều tra viên trả lời dễ dàng Cú pháp sử dụng cho câu hỏi cần thiết để có trả lời tin cậy phải dựa vào tình hình quốc gia, diễn đạt cần kiểm tra kỹ trước điều tra Các nguồn sẵn có cho tổng điều tra Lựa chọn chủ đề điều tra cần phải xem xét cẩn thận mối quan hệ với toàn nguồn sẵn có tổng điều tra Thu thập số liệu xác hiệu với số lượng hạn chế chủ đề, theo bảng biểu xuất phẩm có lợi việc thu thập số liệu theo danh sách chủ đề tham vọng, mà khơng có khả điều tra, Th«ng tin Khoa häc Thèng kª lập bảng biểu lưu giữ sở liệu Để cân đối yêu cầu số liệu nguồn có, phạm vi câu hỏi cần mã hóa trước phải xem xét Đây nhân tố quan trọng việc xác định cho dù không khả thi phương diện kinh tế để điều tra chủ đề tổng điều tra Danh sách chủ đề Đơn vị điều tra tổng điều tra nhà tòa nhà, nhà ở, hộ gia đình Tòa nhà liên quan gián tiếp đơn vị điều tra quan trọng tổng điều tra nhà thông tin liên quan đến xây dựng (loại nhà, vật liệu xây dựng tường bên đặc trưng cụ thể khác) yêu cầu miêu tả vị trí xác định nhà tòa nhà, để xây dựng chương trình nhà Trong tổng điều tra nhà ở, câu hỏi đặc điểm xây dựng thường có cấu trúc liên quan đến tòa nhà nhà điều tra theo vị trí, thơng tin thu thập cho đơn vị nhà cho nhà khác đặt vị trí Các đơn vị điều tra chủ yếu thứ hai tổng điều tra loại nhà Số liệu thu thập cung cấp đầy đủ tình trạng nhà sở thích hợp để xây dựng chương trình nh chuyên san tổng điều tra dân số năm 2009 Đơn vị điều tra thứ ba hộ gia đình/người sở hữu nơi ở, số lượng, đặc điểm chủ hộ người có thẩm quyền, tình trạng sở hữu chi phí nhà Danh sách chủ đề liệt kê dựa kinh nghiệm tổng điều tra toàn cầu tổng điều tra theo khu vực vài thập kỷ qua Các chủ đề đưa vào danh sách chủ đề có đồng thuận cao liên quan đến mức độ quan trọng tính khả thi, đến việc đo lường đánh giá điều kiện nhà xây dựng chương trình nhà ở: nghiên cứu kinh nghiệm tổng điều tra nhà chứng tỏ tính khả thi thu thập thơng tin chủ đề giành cho tổng điều tra nhà Những chủ đề chứng tỏ có khó khăn yêu cầu câu hỏi thời gian sử dụng chắn điều tra điều tra mẫu nhà Các chủ đề chủ đề quan tâm có giá trị chung nước khu vực có vai trò quan trọng việc tạo khả so sánh toàn diện thống kê mức quốc tế Các chủ đề bổ sung chủ đề cần thu thập theo thứ tự cho phép để chuẩn bị lập bảng biểu để đáp ứng phần lớn yêu cầu người sử dụng 31 Các chủ đề theo đơn vị điều tra tổng điều tra nhà TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Chủ đề Loại Vật liệu xây dựng - tường bên Năm xây dựng Số hộ tòa nhà Vật liệu xây dựng - mái, sàn Thang máy Nhà cửa trang trại nơng nghiệp Tình trạng sửa chữa Vị trí Tình trạng sở hữu Sở hữu Số phòng Số phòng ngủ Diện tích sàn Cung cấp nước Vệ sinh Nước thải Điều kiện tắm Bếp Nhiên liệu sử dụng để đun nấu Ánh sáng/sử dụng điện Rác thải rắn Lò sưởi Nước nóng Ống dẫn ga Sử dụng nhà Có một hộ gia đình Số người Tuổi giới tính chủ hộ/người có thẩm quyền Đất đai Chi phí th nhà Trang bị đồ đạc Thiết bị công nghệ thông tin Số xe tơ Đồ dùng lâu bền Có khoảng khơng bên ngồi - Tòa nhà          Nhà Hộ tập Đơn vị thể nhà  Hộ gia đình (*)                                                            Chủ đề chính; - Chủ đề xuất phát từ chủ đề chính;  - Chủ đề bổ sung (*) Thuật ngữ hộ gia đình bao gồm cá nhân hộ gia đình Nguyễn Thái Hà (chọn giới thiệu) Nguồn: Topics to be Investigated in Housing Censuses (pages1-4) Tài liệu Vụ thống kê Liên hợp quốc 32 Thông tin Khoa học Thống kê ... điều tra chủ đề tổng điều tra Danh sách chủ đề Đơn vị điều tra tổng điều tra nhà tòa nhà, nhà ở, hộ gia đình Tòa nhà liên quan gián tiếp đơn vị điều tra quan trọng tổng điều tra nhà thông tin liên... lường đánh giá điều kiện nhà xây dựng chương trình nhà ở: nghiên cứu kinh nghiệm tổng điều tra nhà chứng tỏ tính khả thi thu thập thông tin chủ đề giành cho tổng điều tra nhà Những chủ đề chứng tỏ... chắn điều tra điều tra mẫu nhà Các chủ đề chủ đề quan tâm có giá trị chung nước khu vực có vai trò quan trọng việc tạo khả so sánh toàn diện thống kê mức quốc tế Các chủ đề bổ sung chủ đề cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chủ đề cần được điều tra trong tổng điều tra nhà ở, Các chủ đề cần được điều tra trong tổng điều tra nhà ở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn