Chuyên san số 2: Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007

14 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:56

Nội dung của tài liệu bao gồm: cơ cấu cơ sở kinh tế theo ngành; số lượng lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo loại hình tổ chức; số lượng cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo vùng địa lý; số lượng lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo vùng địa lý; làng nghề khu vực thành thị và cơ cấu phân theo tình trạng pháp lý... Phụ lục KẾT QUẢ SƠ BỘ TỔNG ĐIỀU TRA CSKTHCSN NĂM 2007 TÊN BẢNG Bảng số 01 Số lượng sở kinh tế, hành chính, nghiệp Bảng số 02 Số lượng lao động sở KTHCSN phân theo loại hình tổ chức 1/7/2007 Bảng số 03 Số lượng sở KTHCSN phân theo vùng địa lý - 1/7/2007 Bảng số 04 Số lượng lao động sở KTHCSN phân theo vùng địa lý - 1/7/2007 Bảng số 05 Số khu/cụm công nghiệp cấu phân theo trạng hoạt động loại hình - 1/7/2007 Bảng số 06 Số khu/cụm công nghiệp phân theo trạng hoạt động vùng địa lý 1/7/2007 Bảng số 07 Làng nghề khu vực thành thị cấu phân theo tình trạng pháp lý 1/7/2007 Bảng số 08 Làng nghề khu vực thành thị phân theo vùng địa lý - 1/7/2007 Bảng số 09 Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp, quan, đoàn thể, hiệp hội phân theo ngành SXKD loại hình tổ chức - 1/7/2007 Bảng số 10 Lao động sở SXKD thuộc doanh nghiệp, quan, đoàn thể, hiệp hội phân theo ngành SXKD loại hình tổ chức - 1/7/2007 Bảng số 11 Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp, quan, đoàn thể, hiệp hội phân theo loại hình sở loại hình tổ chức - 1/7/2007 Bảng số 12 Lao động sở SXKD thuộc doanh nghiệp, quan, đoàn thể, hiệp hội phân theo loại hình sở loại hình tổ chức - 1/7/2007 Bảng số 13 Số lượng cấu sở SXKD cá thể phân theo ngành SXKD - 1/7/2007 Bảng số 14 Lao động sở SXKD cá thể phân theo ngành SXKD - 1/7/2007 chuyªn san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 47 Bng s 01 SỐ LƯỢNG CƠ SỞ KTHCSN Số lượng sở (Cơ sở) TỔNG SỐ Tốc độ phát triển (%) 1/7/02 1/7/07 2880004 4145810 144,0 100592 183920 182,8 2619341 160071 3751158 210732 143,2 131,6 759462 26817 184791 1576930 332004 887259 58299 257325 2301653 641274 116,8 217,4 139,3 146,0 193,2 I Phân theo loại hình tổ chức Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp, quan, đoàn thể, hiệp hội Số sở SXKD cá thể Số sở hành chính, nghiệp, Đảng, đồn thể, hiệp hội II Phân theo ngành SXKD Công nghiệp Xây dựng Vận tải, kho bãi Thương mại dịch vụ (*) Ngành khác Ghi chú: (*) Gồm: thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành Cơ cấu sở kinh tế theo ngành (năm 2002) 12% Cơ cấu sở kinh tế theo ngành (năm 2007) 26% 15% 21% 1% 1% 6% 6% 55% 48 57% Công nghiệp Vận tải, kho bãi Xây dựng Thương mại dịch vụ Ngnh khỏc Thông tin Khoa học Thống kê Biu s 02 SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ KTHCSN PHÂN THEO LOẠI HÌNH TỔ CHỨC - 1/7/2007 Tốc độ phát triển (%) Số lao động (người) 1/7/02 1/7/07 10793376 16579850 153,6 Lao động sở SXKD thuộc doanh nghiệp, quan, đoàn thể, hiệp hội 838747 6966449 181,5 Lao động sở SXKD cá thể 4436747 6546510 147,6 Lao động sở hành chính, nghiệp, Đảng, đồn thể, hiệp hội 2517882 3066891 121,8 3827596 5964085 155,8 Xây dựng 547610 1017264 185,8 Vận tải kho bãi 487071 649735 133,4 Thương mại dịch vụ (*) 2685239 4427680 164,9 Ngành khác 3245860 4521086 139,3 TỔNG SỐ I Phân theo loại hình tổ chức II Phân theo ngành SXKD Công nghiệp (*) Xem ghi Bảng số 01 Cơ cấu lao động theo ngành (năm 2002) 30% 35% 25% 5% 5% Cơ cấu lao động theo ngành (năm 2007) 27% 27% Công nghiệp Vận tải, kho bãi Xây dựng Thương mại dịch vụ19 - 71 38 28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 28,2 28,2 26,3 31,9 - Đông Bắc 5,2 4,3 7,3 5,5 Bắc Trung Bộ 9,5 10,6 10,9 3,3 21,5 21,6 15,3 30,8 2,8 2,6 2,9 3,3 Đông Nam Bộ 20,5 21,8 16,8 20,9 Đồng Sông Cửu Long 12,3 10,9 20,4 4,4 Đồng Sông Hồng Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng Sông Cửu Long Cơ cấu theo vùng (%) Đồng Sông Hồng Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên chuyªn san sè tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 100,0 53 Bng s 07 LNG NGHỀ KHU VỰC THÀNH THỊ VÀ CƠ CẤU PHÂN THEO TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ - 1/7/2007 Số làng nghề (làng) Số làng có nghề truyền thống (làng) TỔNG SỐ Tổng số Trong đó: làng nghề truyền thống 48 116 99 Đã công nhận 25 82 73 Đang làm hồ sơ 13 24 19 Đủ tiêu chuẩn không làm hồ sơ 10 10 Cơ cấu theo tình trạng pháp lý (%) 100,0 100,0 100,0 Đã công nhận 52,1 70,7 73,7 Đang làm hồ sơ 27,1 20,7 19,2 Đủ tiêu chuẩn không làm hồ sơ 20,8 8,6 7,1 Bảng số 08 LÀNG NGHỀ KHU VỰC THÀNH THỊ PHÂN THEO VÙNG ĐỊA LÝ - 1/7/2007 Đơn vị tính: làng A TỔNG SỐ 54 Số làng nghề (làng) Số làng có nghề truyền thống Tổng số Trong đó: làng nghề truyền thống 48 116 99 Đồng Sông Hồng Đông Bắc Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ Đồng Sông Cửu Long Cơ cấu theo vùng (%) 15 19 100,0 44 46 12 100,0 34 43 10 100,0 Đồng Sông Hồng Đông Bắc Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ Đồng Sông Cửu Long 31,3 2,1 10,4 39,6 6,3 10,4 37,9 0,9 4,3 39,7 6,9 10,3 34,3 5,1 43,4 7,1 10,1 Thông tin Khoa học Thống kê Bng số 09 SỐ CƠ SỞ SXKD THUỘC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, HIỆP HỘI PHÂN THEO NGÀNH SXKD VÀ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC - 1/7/2007 Đơn vị tính: sở Ngành sản xuất kinh doanh Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch (*) Ngành khác Công nghiệp Xây dựng Vận tải kho bãi 183920 39362 19410 10650 76060 38438 182888 38749 19403 10625 75858 38253 31776 3834 1633 3801 7067 15441 144037 31488 17614 6692 68284 19959 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 7075 3427 156 132 507 2853 II Số sở SXKD thuộc quan, đoàn thể, hiệp hội 1032 613 25 202 185 Cơ cấu sở theo loại hình tổ chức (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 98,4 100,0 99,8 99,7 99,5 Doanh nghiệp nhà nước 17,3 9,7 8,4 35,7 9,3 40,2 Doanh nghiệp nhà nước 78,3 80,0 90,7 62,8 89,8 51,9 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 3,8 8,7 0,8 1,2 0,7 7,4 II Số sở SXKD thuộc quan, đoàn thể, hiệp hội 0,6 1,6 0,0 0,2 0,3 0,5 Tổng số TỔNG SỐ I Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước I Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp (*) Xem ghi Bng s 01 chuyên san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 55 Bảng số 10 LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD THUỘC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, HIỆP HỘI PHÂN THEO NGÀNH SXKD VÀ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC - 1/7/2007 Đơn vị tính: người Ngành sản xuất kinh doanh Tổng số Công nghiệp Xây dựng Vận tải kho bãi Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch (*) TỔNG SỐ 6966449 4025005 800620 304534 965792 870498 I Lao động sở SXKD thuộc doanh nghiệp 6953663 021311 800159 304280 960724 867189 Doanh nghiệp nhà nước 1681120 740068 213929 108220 161913 456990 Doanh nghiệp nhà nước 3703684 1838713 578287 181703 764430 340551 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi 1568859 1442530 7943 14357 34381 69648 II Lao động sở SXKD thuộc quan, đoàn thể, hiệp hội 12786 3694 461 254 5068 3309 Cơ cấu theo loại hình tổ chức (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I Lao động sở SXKD thuộc doanh nghiệp 99,8 99,9 99,9 99,9 99,5 99,6 Doanh nghiệp nhà nước 24,1 18,4 26,7 35,5 16,8 52,5 Doanh nghiệp nhà nước 53,2 45,7 72,2 59,7 79,2 39,1 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước II Lao động sở SXKD thuộc quan, đoàn thể, hiệp hội 22,5 35,8 1,0 4,7 3,6 8,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 Ngành khác (*) Xem ghi Bảng số 01 56 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª Bảng số 11 SỐ CƠ SỞ SXKD THUỘC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, HIỆP HỘI PHÂN THEO LOẠI HÌNH CƠ SỞ VÀ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC - 1/7/2007 Đơn vị tính: sở Loại hình sở Đơn vị phụ trợ/địa điểm SXKD Doanh nghiệp đơn Trụ sở Chi nhánh Văn phòng đại diện 183920 113883 18141 32686 4129 15081 182888 113883 18141 31769 4129 14966 31776 2146 2464 18408 679 8079 144037 107985 14940 12979 1403 6730 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 7075 3752 737 382 2047 157 II Số sở SXKD thuộc quan, đồn thể, hiệp hội 1032 Cơ cấu theo loại hình tổ chức (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 97,2 100,0 99,2 Doanh nghiệp nhà nước 17,3 1,9 13,6 56,3 16,4 53,6 Doanh nghiệp nhà nước 78,3 94,8 82,4 39,7 34,0 44,6 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi 3,8 3,3 4,1 1,2 49,6 1,0 II Số sở SXKD thuộc quan, đoàn thể, hiệp hội 0,6 Tổng số TỔNG SỐ I Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước I Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp 917 chuyên san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 115 2,8 0,8 57 Bảng số 12 LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD THUỘC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, HIỆP HỘI PHÂN THEO LOẠI HÌNH CƠ SỞ VÀ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC - 1/7/2007 Đơn vị tính: người Loại hình sở Đơn vị phụ trợ/địa điểm kinh doanh Tổng số Doanh nghiệp đơn Trụ sở Chi nhánh Văn phòng đại diện TỔNG SỐ 6966449 4153569 1544968 862573 37030 368309 I Lao động sở SXKD thuộc doanh nghiệp 6953663 4153569 1544968 851283 37030 366813 Doanh nghiệp nhà nước 1681120 407462 573867 474019 7768 218004 Doanh nghiệp nhà nước 3703684 2458485 760186 338323 14232 132458 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 1568859 1287622 210915 38941 15030 16351 II Lao động sở SXKD thuộc quan, đoàn thể, hiệp hội 12786 Cơ cấu theo loại hình tổ chức (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I Lao động sở SXKD thuộc doanh nghiệp 99,8 100,0 100,0 98,7 100,0 99,6 Doanh nghiệp nhà nước 24,1 9,8 37,1 55,0 21,0 59,2 Doanh nghiệp nhà nước 53,2 59,2 49,2 39,2 38,4 36,0 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi 22,5 31,0 13,7 4,5 40,6 4,4 II Lao động sở SXKD thuộc quan, đoàn thể, hiệp hội 0,2 58 11290 1496 1,3 Thông tin Khoa học Thống kê 0,4 Bảng số 13 SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH SXKD - 1/7/2007 Đơn vị tính: sở Trong tổng số A TỔNG SỐ Tổng số Đã có giấy chứng nhận ĐKKD Đã nộp thuế môn Đã nộp thuế GTGT 3751158 1029489 1357973 988707 847899 116581 173486 111404 38896 1042 1306 1137 246675 62455 75613 52963 2225593 727023 963693 719527 392095 122388 143875 103676 100,0 100,0 100,0 100,0 22,6 11,3 12,8 11,3 Xây dựng 1,0 0,1 0,1 0,1 Vận tải, kho bãi 6,6 6,1 5,6 5,4 Thương mại dịch vụ (*) 59,3 70,6 71,0 72,8 Ngành khác 10,5 11,9 10,6 10,5 Công nghiệp 2, Xây dựng Vận tải, kho bãi Thương mại dịch vụ (*) Ngành khác Cơ cấu theo ngành (%) Công nghiệp (*) Xem ghi Bảng s 01 chuyên san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 59 Bảng số 14 LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH SXKD - 1/7/2007 Đơn vị tính: người Trong Tổng số A TỔNG SỐ Lao động trả công, trả lương Tỷ lệ lao động trả công, trả lương (%) 6546510 5222505 79,8 1939041 1389128 71,6 Xây dựng 219457 56719 25,8 Vận tải, kho bãi 345201 286854 83,1 3461888 3012629 87,0 580923 477175 82,1 100,0 100,0 - 29,6 26,6 - Xây dựng 3,4 1,1 - Vận tải, kho bãi 5,3 5,5 - 52,9 57,7 - 8,9 9,1 - Công nghiệp Thương mại dịch vụ (*) Ngành khác Cơ cấu theo ngành (%) Công nghiệp Thương mại dịch vụ (*) Ngành khác (*) Xem ghi Bảng số 01 60 Thông tin Khoa học Thống kê ... Tổng số TỔNG SỐ I Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước I Số sở SXKD thuộc doanh nghip 917 chuyên san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007. .. TỔNG SỐ I Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước I Số sở SXKD thuộc doanh nghiệp (*) Xem ghi Bảng số 01 chuyªn san sè tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp. .. Long Cơ cấu theo vùng (%) Đồng Sông Hồng Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên chuyên san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 100,0 53 Bng số 07 LÀNG NGHỀ KHU VỰC THÀNH THỊ VÀ CƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên san số 2: Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007, Chuyên san số 2: Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn