Thực trạng tổ chức và hoạt động của thống kê cấp huyện

5 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:55

Bài viết trình bày tổ chức cán bộ thống kê cấp huyện; hoạt động thống kê cấp huyện; những hạn chế, yếu kém của thống kê cấp huyện và những bất cập hiện nay. Thực trạng tổ chức hoạt động thống kê cÊp huyÖn Nguyễn Văn Tiến(*) Đ ể đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế - xã hội đầy đủ, kịp thời với độ tin cậy ngày cao cấp lãnh đạo, Thống kê cấp huyện bước tăng cường lực tổ chức, hoạt động đạt số kết chủ yếu sau: Tổ chức cán Cùng với phát triển ngành Thống kê qua nhiều thời kỳ, tổ chức Phòng Thống kê cấp huyện có nhiều thay đổi đạt số tiến định 1.1 Tổ chức Thống kê cấp huyện khẳng định Luật Thống kê năm 2003 (Điều 29) Chính phủ quy định cụ thể Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2003 Điều Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2007, cụ thể: Tổng cục Thống kê tổ chức theo hệ thống ngành dọc, gồm có: - Ở Trung ương có quan Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư - Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê - Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Phòng Thống kê trực thuộc (*) Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1.2 Cán thống kê cấp huyện tăng cường bước, đặc biệt năm gần số lượng biên chế cho thống kê cấp huyện Nhà nước quan tâm bổ sung trung bình năm khoảng gần 200 người từ 2741 cán năm 2005 lên 2915 cán năm 2006, đưa số bình quân cán huyện từ 4,1 người/1 huyện lên 4,3 người/1 huyện 1.3 Trình độ cán thống kê cấp huyện có tiến rõ rệt, chất lượng cán ngày nâng cao Trong thời bao cấp khơng có cán trình độ đại học, trình độ trung cấp có 25%, lại sơ cấp chưa qua đào tạo Hiện theo số liệu năm 2006 số 2915 cán thống kê huyện nước có 1035 người có trình độ đại học chiếm 35,5%, 1691 người có trình độ trung cấp chiếm 58,0%, trình độ sơ cấp có 189 người chiếm 6,5% Điều đáng lưu ý số đội ngũ cán thống kê cấp huyện nhiều người đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên ngành thống kê thông qua lớp đào tạo ngắn ngày, đào tạo lại lớp tập huấn chế độ báo cáo, tổng điều tra điều tra thống kê Đa số cán có bề dầy nhiều năm làm công tác thống kê sở nên tổng kết kinh Tiến sĩ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Thống kê Việt Nam chuyên san thống kê cấp huyện - thực trạng giảI pháp nghim thc tin, luụn nhit tỡnh v có khả hồn thành nhiệm vụ giao 1.4 Một số tồn tại, yếu Cùng với tiến đây, đội ngũ cán thống kê cấp huyện số tồn tại, yếu kém, cụ thể: - Mặc dù, năm gần đây, Chính phủ tăng cường biên chế cho thống kê cấp huyện, bình qn Phòng Thống kê huyện có 4,3 người, tỉnh Điện Biên, Hà Nam, Quảng Bình, Bình Dương Tiền Giang bình quân huyện người 15 tỉnh bình quân huyện 4,5 người; đại phận tỉnh bình qn người tỉnh bình quân huyện người - Số lượng cán thống kê huyện ít, trình độ đào tạo phần lớn trung cấp, lại phân bổ không đều, nhiều cán thống kê huyện tỉnh miền Bắc đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, tỉnh miền Nam hầu hết cán cấp huyện có trình độ trung cấp, sơ cấp nói chung cán cấp huyện đào tạo chuyên ngành thống kê, ví dụ: Trình độ cán thống kê cấp huyện đào tạo Hà Nội, Hà Tây Đồng Nai Chia theo trình độ đào tạo (%) + Đại học + Trung học + Sơ cấp Chia theo chuyên ngành đào tạo (%) + Chuyên ngành Thống kê + Các ngành khác - Nói chung lực hoạt động 673 Phòng Thống kê cấp huyện nước ln tình trạng bất cập khả có hạn so với yêu cầu khối lượng cơng việc giao phải hồn thành, mà hiệu cơng việc thường bị chậm chất lượng không cao, triển khai cơng việc hình thức Hoạt động thống kê cấp huyện Hoạt động chuyên môn thống kê cấp huyện có tiến rõ rệt đạt số kết mặt chủ yếu sau đây: 2.1 Đáp ứng nhu cầu thông tin thường xuyên phục vụ đạo, điều hành trực tiếp huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hà Nội 100 73 27 100 27 73 Hà Tây 100 56 44 100 56 44 Đồng Nai 100 29 67 100 71 29 ngành, cấp huyện Đồng thời đóng góp vào thơng tin tổng hợp chung tỉnh nước cụ thể sau: - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, tháng, tháng năm, nội dung phản ảnh đầy đủ tình hình hoạt động lĩnh vực kinh tế xã hội địa bàn huyện, bao gồm: tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội, biện pháp triển khai, kết đạt được, nguyên nhân giải pháp - Các báo cáo đột xuất thiếu đói giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn đột xuất, trật tự an tồn xã hội… - Các báo cáo tình hình kết triển khai chủ trương, sách, chương trình mục tiêu, dự án đầu t Thông tin Khoa học Thống kê phỏt trin kinh tế - xã hội, phong trào, vận động quần chúng nhân dân theo đạo quan nhà nước tổ chức trị, xã hội 2.2 Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp làm báo cáo số liệu thống kê định kỳ theo chế độ quy định, báo cáo bao gồm: - Các báo cáo số liệu nông, lâm nghiệp thủy sản theo định kỳ tháng, năm theo mùa vụ sản xuất gieo trồng - Các báo cáo số liệu tình hình kết sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải hàng tháng, quý năm - Các báo cáo số liệu tình hình kết sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ, giá cả, xuất nhập khẩu, giao thơng vận tải bưu viễn thông hàng tháng, quý năm - Các báo cáo số liệu tình hình hoạt động giáo dục, văn hố, y tế, xã hội, mơi trường, thể dục thể thao mức sống dân cư quý, tháng năm - Các báo cáo số liệu kết Tổng điều tra, điều tra định kỳ, điều tra thường xuyên điều tra chuyên đề ngành kinh tế - xã hội theo kế hoạch điều tra hàng năm - Các báo cáo đánh giá phân tích tình hình kinh tế - xã hội địa bàn, phục vụ kỳ họp HĐND UBND huyện - Các báo cáo số liệu tổng hợp năm kinh tế- xã hội như: giá trị sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế, tài chính, ngân hàng, vốn đầu tư tồn xã hội, tích luỹ vốn dân, báo cáo số liệu thực mục tiêu thiên niên kỷ, số phát triển người, số nghèo độ chênh lệch thu nhập hộ gia đình 2.3 Triển khai thực nghiêm túc, đầy đủ đạt kết tốt tổng điều tra, điều tra thống kê định kỳ, thường xuyên đột xuất theo kế hoạch điều tra Cục Thống kê tỉnh/thành phố giao điều tra theo yêu cầu địa phương, số điều tra chính: - Các điều tra tháng công nghiệp, thương mại dịch vụ - Các điều tra định kỳ sở sản xuất kinh doanh cá thể ngành kinh tế, khu vực kinh tế - Điều tra toàn doanh nghiệp hàng năm - Các điều tra nông, lâm nghiệp thủy sản - Các điều tra biến động dân số kế hoạch hoá gia đình, điều tra dân số kỳ, điều tra lao động - việc làm, điều tra di cư - Điều tra mức sống dân cư, điều tra đánh giá mục tiêu trung hạn phụ nữ, trẻ em, điều tra tàn tật, điều tra đánh giá suy dinh dưỡng - Một số điều tra để tính tài khoản quốc gia - Tổng điều tra dân số nhà 10 năm lần, Tổng điều tra sở kinh tế hành chính, nghiệp Tổng điều tra nông, lâm nghiệp thủy sản năm lần - Một số điều tra theo yêu cầu cấp tỉnh, cấp huyện Tính trung bình năm cấp huyện phải tiến hành khoảng từ 20- 25 điều tra kể quy mô lớn nhỏ 2.4 Hệ thống hố số liệu phân tích chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phục chuyªn san thèng kê cấp huyện - thực trạng giảI pháp vụ đạo, điều hành lãnh đạo địa phương, bao gồm công việc: - Biên soạn phát hành niên giám thống kê hàng năm - Hệ thống hoá số liệu kinh tế - xã hội năm, 10 năm - Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội kỳ, năm, 10 năm phục vụ Đại hội Đảng, phục vụ lãnh đạo cấp, ngành địa phương Một số Phòng Thống kê huyện biên soạn, hệ thống hố số liệu thống kê kinh tế xã hội phục vụ việc chia tách tỉnh, huyện phân vùng, xây dựng khu kinh tế số báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thực mục tiêu thiên niên kỷ, mục tiêu tăng trưởng xố đói giảm nghèo, số phát triển người, số phát triển giới Những hạn chế, yếu Thống kê cấp huyện Mặc dù Phòng Thống kê huyện có nhiều cố gắng đổi tổ chức phương pháp nghiệp vụ thống kê để đạt kết trình bày trên, trước yêu cầu nhiệm vụ giao Phòng Thống kê huyện nước gặp nhiều khó khăn thách thức to lớn, cụ thể: 3.1 Nhu cầu thông tin cấp ủy Đảng quyền địa phương đòi hỏi thống kê cấp huyện phải cung cấp nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ với số lượng, chất lượng ngày cao Nhu cầu thông tin không số liệu đơn thuần, mà phải phân tích, đánh giá tình hình dự báo xu hướng phát triển Nội dung thơng tin khơng đòi hỏi phản ánh tình hình kinh tế, mà phải phản ánh vấn đề xã hội - mơi trường, tình hình thực chủ 10 trương sách địa phương, phong trào vận động quần chúng kiện đột xuất xảy địa bàn Đặc biệt số cấp ủy Đảng, quyền huyện đòi hỏi thống kê phải thu thập, tổng hợp số liệu phục vụ đánh giá dự báo tình hình thực 13 tiêu mục tiêu kinh tế - xã hội Quốc hội đề hàng năm cho nước địa phương 3.2 Khối lượng công việc ngành Thống kê cấp quyền địa phương giao cho thống kê cấp huyện vượt khả điều kiện thực tế để tổ chức thực Hầu hết Phòng Thống kê huyện có người, trình độ chun môn đa số trung cấp, số có 1/3 đào tạo chuyên ngành Thống kê, phải hồn thành khối lượng cơng việc năm hàng trăm báo cáo số liệu, báo cáo đánh giá, phân tích tình hình; phải tiến hành khoảng 20 - 25 Tổng điều tra điều tra kinh tế - xã hội; tổ chức biên soạn niên giám, hệ thống hoá số liệu năm, 10 năm Ngồi phải làm báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề tham gia đầy đủ hoạt động, phong trào địa phương… Đây bất cập, thách thức lớn hầu hết Phòng Thống kê huyện nước, đòi hỏi nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo cấp phải có tổng kết, đánh giá tìm giải pháp thiết thực, hiệu để củng cố tăng cường lực hoạt động Phòng Thống kê huyện 3.3 Những khó khăn bất cập dẫn đến thực tế là: - Các Phòng Thống kê cấp huyện phải làm nhiều thời gian, phải tăng cường độ lao động khơng thể hồn thành công việc, số công việc triển khai mang tính chiếu lệ, hình thức, hiệu Th«ng tin Khoa häc Thèng kª - Một số cơng việc chủ yếu báo cáo, điều tra theo chế độ quy định hồn thành tương đối tốt mặt số lượng, chất lượng hạn chế, thời gian thực thường chậm kéo dài - Nói chung lực Phòng Thống kê huyện yếu đội ngũ cán bộ, lực chuyên môn sở vật chất, điều kiện làm việc khối lượng công việc giao lại vượt khả thực nên đáp ứng phần yêu cầu thông tin cho cấp tỉnh Trung ương, chí u cầu thơng tin phục vụ lãnh đạo, đạo huyện chưa hoàn thành đầy đủ, nghiên cứu, phân tích chuyên sâu Từ phân tích, đánh giá thực trạng thống kê tổng hợp chuyên ngành cấp huyện cho tranh đầy đủ, sâu sắc tổ chức hoạt động Phòng Thống kê huyện nước Thực tế đòi hỏi nhà Lãnh đạo thống kê phải tổ chức nghiên cứu công phu sở tổng kết thực tiễn kết hợp với lý luận khoa học thống kê để từ đưa mơ hình tổ chức hoạt động thống kê cấp huyện phù hợp có hiệu quả CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA VẤN ĐỀ CẢI TIẾN VỀ TỔ CHỨC… (tiếp theo trang 6) - Tỷ lệ diện tích rừng đặc dụng bảo tồn phân theo vùng; - Tỷ lệ sở công nghiệp xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quốc gia qui định; - Các tiêu thiệt hại thiên tai dịch bệnh gây theo thời kì tháng, q, năm kết khắc phục địa phương Những bất cập Thống kê huyện tồn nhiều bất cập tổ chức hoạt động Bất cập trước hết yêu cầu khả Yêu cầu thông tin kinh tế - xã hội địa bàn huyện lớn ngày tăng đối tượng sử dụng thông tin ngày nhiều, yêu cầu thông tin ngày đa dạng, chi tiết, chất lượng cao Trong tổ chức máy chưa kiện tồn, xã doanh nghiệp khơng có cán thống kê chuyên trách, sở vật chất yếu kém, máy tính, điện thoại, internet Phòng Thống kê huyện Số lượng cán Thống kê huyện ít, trình độ khơng đồng đều, phần lớn trẻ, kinh nghiệm Một khó khăn Phòng Thống kê huyện kinh phí cho hoạt động không đáp ứng yêu cầu thu thập xử lý cung cấp thông tin cho đối tượng dùng tin, kể lãnh đạo cấp huyện Trung bình kinh phí cho điều tra thống kê thường xuyên đáp ứng nội dung tập huấn nghiệp vụ, hoạt động khác điều tra, xử lý thơng tin, kinh phí khơng đáng kể Hoạt động kinh tế xã hội địa bàn huyện ngày phong phú, đa dạng, đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ chủ yếu hộ gia đình doanh nghiệp quy mô nhỏ lẻ, nên việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn Vì khả đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cấp huyện, cấp tỉnh hạn chế Về chuyên môn, chưa có tiêu kinh tế tổng hợp áp dụng cho cấp huyện, nhu cầu lãnh đạo cấp huyện lại cần Vì số huyện có lúc sử dụng tiêu GDP để tính tốn, báo cáo dù độ tin cậy thấp Các tiêu hệ thống tiêu quốc gia sử dụng cho cấp huyện chưa chuẩn hoá nên vận dụng khó khăn chuyªn san thèng kª cÊp huyện - thực trạng giảI pháp 11 ... hợp chuyên ngành cấp huyện cho tranh đầy đủ, sâu sắc tổ chức hoạt động Phòng Thống kê huyện nước Thực tế đòi hỏi nhà Lãnh đạo thống kê phải tổ chức nghiên cứu công phu sở tổng kết thực tiễn kết... kết hợp với lý luận khoa học thống kê để từ đưa mơ hình tổ chức hoạt động thống kê cấp huyện phù hợp có hiệu quả CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA VẤN ĐỀ CẢI TIẾN VỀ TỔ CHỨC… (tiếp theo trang 6) -... chế, yếu Thống kê cấp huyện Mặc dù Phòng Thống kê huyện có nhiều cố gắng đổi tổ chức phương pháp nghiệp vụ thống kê để đạt kết trình bày trên, trước yêu cầu nhiệm vụ giao Phòng Thống kê huyện nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tổ chức và hoạt động của thống kê cấp huyện, Thực trạng tổ chức và hoạt động của thống kê cấp huyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn