Những thách thức và cơ hội của dữ liệu mở cho chương trình nghị sự phát triển năm 2015

8 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:54

Trong những năm gần đây, khái niệm về dữ liệu mở đã trở thành vai trò trung tâm trong cách thức thu thập thông tin về các trung tâm đô thị đặc biệt là ở xã hội phương Tây. Những kỳ vọng là nâng cao tính minh bạch, giao tiếp và quan hệ giữa khu vực nhà nước và xã hội. Hơn nữa, dữ liệu mở với sự trợ giúp của các công cụ mới và phát triển phần mềm mở đường cho điều kiện làm chủ doanh nghiệp và việc làm mới, mà lý tưởng cuối cùng là các dịch vụ tốt hơn và lựa chọn mới cho người dân. Bài viết này xem xét các câu hỏi về vai trò của dữ liệu mở có trong Chương trình nghị sự phát triển năm 2015 đối với các thành phố và khu vực đô thị. Đây là một câu hỏi chính sách quan trọng vì nó đặt ra một vấn đề cơ bản về vai trò của thống kê đô thị và khu vực trong phát triển đô thị bền vững. IAOS 2014 Những thách thức hội … Những thách thức hội liệu mở cho CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 Asta Manninen Derek Bond Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Ulster, Anh Trong năm gần đây, khái niệm liệu mở trở thành vai trò trung tâm cách tăng lên đến gần tỷ người, với mức tăng trưởng đô thị tập trung châu Phi châu Á" thức thu thập thông tin trung tâm đô thị đặc (http://www.unfpa.org/pds/urbanization.htm) biệt xã hội phương Tây Những kỳ vọng nâng cao tính minh bạch, giao tiếp quan hệ khu vực nhà nước xã hội Hơn nữa, liệu mở với trợ giúp công cụ phát triển phần mềm mở đường cho điều kiện làm chủ doanh nghiệp Tại châu Âu, 85% GDP tạo thành phố khoảng 3/4 dân số EU sống thành phố Chúng ta nói thêm phần đáng kể khí CO2 thải thành phố việc làm mới, mà lý tưởng cuối dịch "Vấn đề đô thị ngày bật vụ tốt lựa chọn cho người dân Bài viết chương trình nghị sách quốc gia Các thành xem xét câu hỏi vai trò liệu mở có phố khu vực thị đóng góp lớn cho Chương trình nghị phát triển năm 2015 đối kinh tế quốc gia đóng vai trò quan trọng với thành phố khu vực đô thị Đây câu yếu tố then chốt thị trường tồn cầu" hỏi sách quan trọng đặt vấn đề (http://www.oecd.org/gov/regional-policy/ vai trò thống kê thị khu vực urbandevelopment.htm) phát triển thị bền vững Từ khóa: phát triển đô thị bền vững, thống kê Các Thị trưởng thành phố thủ đô châu Âu gặp đô thị khu vực, số liệu thống kê thức, lần nhóm riêng biệt với Ủy liệu mở viên Hahn vào tháng 2/2013 đưa tuyên bố chung: Tại phát triển đô thị bền vững chủ đề quan tâm? Có số chứng đáng kể giải thích lý phát triển đô thị bền vững chủ đề thời điểm Tiếp theo vài kiện đánh giá: “thông minh, phát triển bền vững tồn diện: Các thủ thuộc EU - đối tác quan trọng châu Âu năm 2020” (http://europa.eu/rapid/press- release_IP-14-147_en.htm) Các thị trưởng thành phố thủ đô EU (Liên minh châu Âu) đưa rằng: "Những thách thức đô thị phải giải "Thế giới trải qua sóng lớn cách tích hợp, kết hợp giải khía cạnh phát triển đô thị lịch sử Năm 2008, lần đầu kinh tế, mơi trường, xã hội, văn hóa nhân tiên lịch sử, nửa dân số giới sống học với Do đó, hoan nghênh cam thị trấn thành phố Đến năm 2030 số kết Ủy ban châu Âu cách tiếp cận này" CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 99 99 Những thách thức hội … IAOS 2014 Kể từ hội nghị thượng đỉnh Rio 1992, nhiều cộng đồng địa phương có nỗ lực lớn nhỏ dự án phát triển bền vững liên kết với Chương trình địa phương 21 Khá nhiều dự án thu thập số để đo lường phát triển theo - Sự hợp tác với bên liên quan tham gia cơng dân; - Biến đổi khí hậu; - Tích hợp hệ thống giao thông; - Sự gắn kết xã hội thay đổi nhân hướng bền vững khu vực họ Ma trận đô thị (Urban Matrix), Dự án kéo dài học; bốn năm EU - dự án hướng đến mục tiêu trao - Cải tạo đô thị Đô thị nhỏ gọn; đổi kiến thức tính bền vững thị (xem - Sự liên kết khả cạnh tranh phát triển www.urban-matrix.net) phối hợp thành phố Châu Âu, mạng lưới 140 thành phố lớn châu Âu Các tập đoàn bao gồm trường Đại học West of England, GHK Tư vấn kinh tế với phát triển bền vững Rõ ràng thành phố khu vực thị đóng vai trò quan trọng phát triển bền vững tương lai Chúng ta rút kết luận chín thành phố Châu Âu như: Amsterdam, phương pháp tiếp cận cần thiết cho tương Helsinki, Seville, Malmo, Belfast, San Sebastian, lai bền vững Các thành phần Palermo, Stockholm Sheffield Thông qua Biên phần hợp thành quan trọng cách tiếp cận ghi nhớ, Khung đô thị hợp tác chặt chẽ nằm số cam kết công dân cách hợp với Kiến thức mạng đô thị châu Âu (EUKN) Trong giải mặt kinh tế, môi trường, xã hội, suốt dự án (2006-2010), Urban Matrix phân tích văn hóa nhân học với Ngoài ra, cần nhu cầu kiến thức thành phố phát phải có tham gia nhiều bên việc giới thiệu triển đô thị bền vững thơng qua ba vòng điều tra nhu triển khai thực sách thị cầu; biên soạn thư viện điện tử thực hành trường hợp nghiên cứu tốt nhất; tổ chức loạt hội thảo, chuyên đề tập trung vào chủ đề khác mối quan tâm phát triển bền vững cho thành phố châu Âu Vai trò liệu mở việc thực Chương trình phát triển thị gì? 2.1 Dữ liệu mở “Dữ liệu mở liệu mà sử dụng cách tự do, tái sử dụng tái phân phối bất Kết khảo sát nhu cầu Urban Matrix xác định tám chủ đề phát triển đô thị bền vững, gồm chủ đề mà thành phố mong muốn am hiểu Đó là: - chủ đề nhất, nhiều nhất, với yêu cầu thuộc tính chia sẻ tương tự” Tính quan trọng khả tiếp cận sẵn sàng sử dụng yêu cầu liệu mà - Các giải pháp chung phát triển đô thị bền vững; máy đọc Ví dụ sử dụng liệu mở - Khía cạnh Phát triển bền vững quan hệ hợp tác nhà nước với tư nhân; thực tế tìm thấy Anh Mỹ Theo liệu mở thành phố, thành phố Washington, 100 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 100 IAOS 2014 Những thách thức hội … New York Chicago ví dụ tiên tiến sớm Ban điều hành dịch vụ liệu mở HRI Còn châu Âu, Helsinki, Amsterdam, gồm thị trưởng bốn thành phố nhóm Dublin Manchester Các thành phố khác toàn hướng dẫn bao gồm bên tài trợ bên giới tích cực mở khóa liệu cơng cộng Tổ chức thống kê thành phố Helsinki Diễn đàn họ, ví dụ xem Forum Virium Helsinki http://www.lafabriquedelacite.com/fabrique-de-la- http://www.forumvirium.fi/ Tổ chức thống kê cite/data.nsf/E106120D5BF3B68CC1257D020022C thành phố Helsinki có phụ trách HRI cấp E10/$file/2506_note_urbandata_glossaire.pdf độ hoạt động phụ trách chức hối đối, Hơn nữa, doanh nghiệp có tảng liệu mở thành công doanh nghiệp cung cấp công ăn việc làm thành lập Một nhìn gần ví dụ liệu mở thành phần mềm xếp liệu hoạt động khác yêu cầu để trì phát triển dịch vụ Diễn đàn Forum Virium Helsinki, chuyên dịch vụ kỹ thuật số, đóng vai trò quan trọng việc phát triển công việc HRI tài trợ thành phố phố chứng minh sức mạnh liệu mở đồng tài trợ Quỹ đổi Phần Lan Bộ Tài việc định hình Chương trình phát triển thị Phần Lan Dịch vụ liệu mở Helsinki Region Infoshare (www.hri.fi) phục vụ ví dụ cho bạn biết liệu mở Helsinki vùng Helsinki Trong việc thiết lập dịch vụ Helsinki Region Infoshare (HRI) học từ ví dụ: New York, Washington, Chicago dịch vụ data.open.gov Vương quốc Anh Quỹ Tri thức Mở (OKF) cung cấp hỗ trợ cụ thể, kiến thức nhiều khuyến khích Ngày nay, dịch vụ liệu mở HRI www.hri.fi cung cấp 1150 liệu hoạt động liệu mở phần hoạt động bình thường bốn thành phố Hiện nhiều liệu chưa mở khóa Rất nhiều ứng dụng phát triển dựa sở liệu mở Trong sưu tập ứng dụng dịch vụ HRI chúng tơi trình bày 100 ứng dụng tốt ứng dụng liên tục đưa thêm Một đặc điểm chung ứng dụng khả Các sáng kiến liệu mở khu vực Helsinki tạo vào năm 2009, sau bốn thành phố khu vực (Helsinki, Espoo, Vantaa Kauniainen) trí tầm nhìn cho liệu khu vực năm 2020 Mục tiêu thực cách tung dự án HRI để thúc đẩy cởi mở thông tin, liệu so sánh tương thích an tồn vào khu vực Helsinki Dữ liệu mở phương pháp để tăng cường Chính phủ tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, môi trường góp phần vào thành phố mở nhiều cách Dữ liệu mở hỗ trợ thực Chiến lược phát triển thành phố đô thị nhiều cách Những kinh nghiệm hai năm đầu làm việc với liệu mở thể ấn phẩm “Helsinki Region Infoshare years of open public data” xem http://www.hri.fi/en/news/helsinki-region-infoshare2-years-of-open-public-data-publication/ mở Helsinki, tức Open helsinki Bốn thành phố Trong dân chủ thành phố mở cửa thiết lập chia sẻ thông tin vực Helsinki thông qua tham gia mạnh mẽ Trong trường hợp thành phố sách liệu mở vào mùa xuân năm 2010 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC Helsinki, thành công lớn liệu mở 101 101 Những thách thức hội … IAOS 2014 phủ mở Open Ahjo, giao diện lập trình Thống kê Phần Lan xây dựng giao diện làm sẵn cho ứng dụng mở (http://dev.hel.fi/apis/openahjo) cho hệ người sử dụng liệu mở Việc xây dựng giao thống định kỹ thuật số thành phố diện bắt đầu vào năm 2012 từ sở Helsinki Open Ahjo cung cấp tất định liệu StatFin mở rộng đến liệu khác công khai tài liệu liệu liệu mở để (xem tạo các mẫu đơn hữu http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/avoin_data_e ích cho cơng dân để theo kịp/ theo dõi n.html) định Hội đồng thành phố, Ủy ban thành phố quan hành thành phố, Open Ahjo có sẵn ứng dụng di động Ahjo Explorer Nói cách khác, liệu mở trao quyền hành cho phép công dân tham gia Dữ liệu mở cho phép thành phố bên liên quan sử dụng môi trường kỹ thuật số phát triển đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật số web tảng di động Dữ liệu mở cung cấp nhiều cho giáo dục nghiên cứu Đề cập đến câu hỏi cho dự án Urban matrix đề cập trên, thấy số câu hỏi yêu cầu giải liệu mở Có nhiều tiến liệu mở cấp quốc gia Phần Lan Chương trình Chính phủ ngày 22/6/2010 nói "Chính phủ định cho phép mở cửa sẵn sàng miễn phí liệu sở hữu cơng cộng mà không ảnh hưởng an ninh liệu" Tuyên bố Chính phủ ngày 22/3/2012 nói: “Chính phủ mở hệ thống dự trữ liệu có, không để chậm trễ cho công dân doanh nghiệp sử dụng 2.2 Vai trò liệu mở số liệu thống kê mở Dữ liệu mở thống kê có vai trò quan trọng việc hỗ trợ quản lý thay đổi Sự tham gia cộng đồng nhiều bên, hình thức hợp tác việc thiết kế sách thị biện pháp yêu cầu liệu mở thống kê Các đối tác công tư yêu cầu quyền truy cập vào lượng lớn liệu Sự đổi cung cấp dịch vụ tốt sản phẩm dựa bên tham gia ban đầu người dùng bên yêu cầu nguồn dồi cho liệu mở Các thành phố mở cung cấp khả tiếp cận miễn phí dễ dàng cho tất thơng tin công cộng, số liệu thống kê, tiêu thiết kế cho mục tiêu, hoạt động giám sát, theo dõi, đánh giá thay đổi Cuộc sống hàng ngày thành phố khu vực đô thị diễn huyện thành phố vùng lân cận Điều nhấn mạnh thống kê thành phố, liệu địa lý mã hóa thống kê khu vực nhỏ Điều kỳ vọng tạo thúc đẩy tăng Dữ liệu mở số liệu thống kê mở đóng góp trưởng cho doanh nghiệp dựa chuyên đáng kể vào việc dựa chứng liệu đưa môn vững mạnh ngành cơng nghiệp phần định Chính quyền thành phố nhìn thấy giá mềm số ngành khác” Hôm nay, trị chiến lược liệu mở Dữ liệu mở giúp bạn Chương trình liệu mở cấp quốc gia chạy liên kết với toàn giới Dữ liệu mở cho phép thông qua năm 2017 Có nhiều ví dụ cụ thể để làm lực lượng tham gia theo nghĩa luồng kiến theo, ví dụ: Điều tra đất đai quốc gia phát hành thức khác để làm việc, sáng tạo giải đồ sở ảnh chụp không miễn phí cho người vấn đề Rõ ràng liệu mở cho phép giải dân doanh nghiệp sử dụng từ ngày 21/12/ 2011 vấn đề cách nhanh chóng Sự hợp tác 102 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 102 IAOS 2014 Những thách thức hội … nhờ liệu mở mang lại nhiều giải pháp sáng tạo dân trao quyền để làm điều Dữ liệu cho cộng đồng xã hội địa phương; bên cạnh thành phố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giúp cho việc định hình chương trình phát triển thị sống người dân Tính chuyển động tính bên cạnh điển hình thành phố Tính chuyển động Dữ liệu mở số liệu thống kê cho phép tham gia cam kết Dữ liệu mở khuyến khích để sáng tạo hợp tác sản xuất Đây hội lớn cho nhà thống kê nhà cung cấp liệu tính bền vững liên kết với Sự tác động lẫn mã hóa phục vụ yêu cầu cho việc lập kế hoạch giám sát khả tiếp cận dịch vụ khác cách bền vững Tại thời điểm này, số liệu thống kê liệu Dữ liệu mở số liệu thống kê đưa chủ thể vào khung Những chủ thể người có kiến thức chuyên môn cao khai thác liệu, phân tích liệu, liệu báo chí, phát triển APIs ứng dụng Họ quen với việc linh hoạt việc đồng sáng tạo hợp tác sản xuất Nhiều người số họ làm việc cho cộng đồng chung (sự từ cấp địa phương, đặc biệt thành phố khan Các liệu có sẵn phụ thuộc nhiều vào quốc gia khu vực, liệu thực tế phức tạp mà thành phố phải đối mặt Điều đặc biệt thành phố khơng có liệu thống kê riêng lực nghiên cứu lựa chọn miễn phí cho tất người), đa số Chúng tơi nói quyền thành khác doanh nghiệp kinh doanh với mục tiêu phố ủng hộ đổi sáng tạo Các thành cải tiến doanh nghiệp tồn phố xem xét cách đổi nhằm đạt mục tiêu họ Các doanh nghiệp tạo việc làm mới, có đề số lĩnh vực như: biến đổi khí hậu; nhiều yêu cầu thời gian nâng cao hiệu khu vực công; cải thiện sức khỏe; khủng hoảng kinh tế biến đổi cấu trúc lớn giao thông vận tải bền vững; thay đổi nhân học; 2.3 Tác động liệu mở thống kê đô thị khu vực thống kê thức nói chung? Các thành phố nhà lãnh đạo chiến lược yêu cầu thống kê kịp thời phát triển thị, tích hợp tính tồn diện, bền vững, liệu thành phố khu vực đô thị chức năng, tiểu khu, liệu địa lý Yêu cầu hợp lệ người dân muốn tham gia Người dân quan tâm đến nâng cao trình độ học vấn Hiện nay, tất hoạt động khách hàng lớn liệu Đây thách thức số liệu thống kê thức Một thách thức khác đồng sáng tạo Cụ thể, cách tiếp cận đồng sáng tạo điển hình hệ sinh thái doanh nghiệp sáng tạo phát triển Sự phát triển thực mở văn minh hợp tác thách thức thống kê thức thành phố vùng lân cận nơi cư trú sinh Dữ liệu mở cho phép phủ điều hành sống Trong giới kỹ thuật số nay, người dân giúp đưa sáng tạo kinh doanh, dịch yêu cầu thông báo trực tiếp để góp phần vụ cung cấp giá trị xã hội thương mại Dữ liệu mở vào việc định phát triển thành phố chìa khóa để nâng cao chất lượng dịch vụ và vùng lân cận Bằng cách mở liệu, người sống Dữ liệu mở đẩy nhanh tiến độ lan truyền CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 103 103 Những thách thức hội … IAOS 2014 dịch vụ kỹ thuật số web tảng di động Dữ liệu mở trao quyền thu hút tham gia người dân Dữ liệu mở đầu vào cho nghiên cứu giáo dục Dữ liệu mở thành phần quan trọng việc thay đổi xã hội đại hóa hành giải pháp cho khủng hoảng kinh tế vừa qua Dữ liệu mở tính quan trọng xã hội đại, thành phố mở Dữ liệu mở cho phép thành phố bên liên quan sử dụng môi trường kỹ thuật số phát triển Thành phố mở - lợi ích từ mơi trường kỹ thuật số mở Sự tham gia cộng đồng Sự sẵn có liệu thơng tin Sự sẵn có công cụ công nghệ thông tin Doanh nghiệp tư nhân quan cơng cộng Số hóa cơng nghệ Sự kỳ vọng phủ mở Nguồn: Chương trình chiến lược thành phố Helsinki 2013-2016 Ba ví dụ sức mạnh liệu mở dựa dịch vụ liệu mở HRI, chia sẻ thông tin VD2 Dữ liệu mở cho dịch vụ tốt - thư viện bỏ túi Helmet Helsinki, http://www.hri.fi/en/ VD1 Đô thị ứng dụng di động 104 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 104 IAOS 2014 Những thách thức hội … VD3 Sự tham gia phát triển đô thị liệu (WCCD) người đưa tiêu chuẩn ISO Sự tham gia công dân việc xây dựng vào mùa xuân năm 2014, để thành phố đăng ký ISO thơng báo tảng quy hoạch tổng thể Helsinki năm 2050 liệu với tiêu chuẩn, bên thứ ba xác nhận liệu Các tiêu chuẩn phê duyệt ISO 37120 ISI cộng đồng thống kê quốc tế đóng vai trò quan trọng bối cảnh Các thành phố tồn giới có ý nghĩa tích cực liệu mở phủ mở, thách thức IAOS SCORUS, ví dụ thống kê thức thống kê thành phố Hỗ trợ quốc tế - Làm để tổ chức quốc tế giúp đỡ? Các tổ chức quốc tế hỗ trợ nâng cao liệu mở cách cung cấp tảng, công cụ tiêu chuẩn, kiến thức diễn đàn toàn cầu trao đổi kiến thức Họ người tiên phong việc mở liệu tổ chức kiến thức mở Việc thành lập Tổ chức kiến thức mở (The Open Knowledge Foundation-OKF), trì điều khác CKAN, tảng cổng thông tin Kết luận ”Những thách thức hội liệu mở cho Chương trình nghị phát triển năm 2015 yêu cầu phủ - quốc gia địa phương - nhằm nắm lấy giá trị chiến lược liệu mở” Trong thực tế, khu vực nhà nước có hội lớn để thực vai trò việc tạo khả đổi mới, xu hướng người dùng phát triển kinh tế - xã hội, chất xúc tác nhanh chóng hợp tác nhận điều thực Xu hướng làm ảnh hưởng nguồn liệu mở cung cấp phần mềm miễn phí đến số liệu thống kê thức Đó mong muốn cho công ty tổ chức phi lợi nhuận Các tổ thống kê thức thơng qua triết lý liệu chức quốc tế giúp xây dựng lực nhiều mở cách thực Làm vậy, số liệu thống kê cách Ngân hàng Thế giới hỗ trợ nước thức đáp ứng yêu cầu thành phát triển việc sử dụng hội liệu mở phố, khu vực tất tổ chức hoạt động cấp OECD, Liên hợp quốc EU thúc đẩy khả độ địa phương khu vực Quan trọng hơn, số liệu tương tác liệu cách phát triển đưa thống kê thức trao quyền cho người dân tiêu chuẩn cho đóng góp cho dân chủ xã hội tốt Cuối Đo lường, giám sát báo cáo tiêu cùng, có q trình đồng sáng tạo hợp tác sản phát triển bền vững quan trọng để đạt mục xuất phát triển mang lại lợi ích cho thống kê tiêu dài hạn Viện nghiên cứu Cơng dân tồn cầu thức chất lượng liệu phạm vi rộng Đại học Toronto Hội đồng Thế giới thành phố số liệu thống kê thức CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 105 105 Những thách thức hội … IAOS 2014 Các nguồn tài liệu: Helsinki Region Infoshare, HRI www.hri.fi http://www.hri.fi/en/ http://www.hri.fi/2years/ http://www.hel.fi/palvelukartta/Default.aspx?language=en&city=91 http://dev.hel.fi/apis/openahjo http://ckan.org/ http://www.cityindicators.org/ http://www.globalcitiesinstitute.org/ http://www.unfpa.org/pds/urbanization.htm The Human Development Reports data is housed in the Socrata Open Data Platfrom http://hdr.undp.org/en/countries http://datacatalog.worldbank.org/ http://www.oecd.org/gov/regional-policy/urbandevelopment.htm http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-147_en.htm http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-156_en.htm www.data.gov.uk http://www.data.gov/ La Fabrique de la cité 20/06/2014 - L'impact de l'urban data sur les mobilités du quotidien http://www.lafabriquedelacite.com http://www.merrionstreet.ie/index.php/2014/07/minister-howlin-launches-open-data-initiative/?cat=75 http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/02381_avoin_tieto/index.jsp http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/avoin_data_en.html Communication on Open Data "Digital Agenda for Europe" http://www.opendatanow.com/2013/12/new-open-data-500-preview-data-opendata/#.UtLMhp5dWUk Joel Gurin: Open data Now Mc Graw Hill Education USA 2014 106 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 106 ... chuyên đề tập trung vào chủ đề khác mối quan tâm phát triển bền vững cho thành phố châu Âu Vai trò liệu mở việc thực Chương trình phát triển thị gì? 2.1 Dữ liệu mở Dữ liệu mở liệu mà sử dụng cách... luận Những thách thức hội liệu mở cho Chương trình nghị phát triển năm 2015 yêu cầu phủ - quốc gia địa phương - nhằm nắm lấy giá trị chiến lược liệu mở Trong thực tế, khu vực nhà nước có hội. .. CHÍNH THỨC 103 103 Những thách thức hội … IAOS 2014 dịch vụ kỹ thuật số web tảng di động Dữ liệu mở trao quyền thu hút tham gia người dân Dữ liệu mở đầu vào cho nghiên cứu giáo dục Dữ liệu mở thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thách thức và cơ hội của dữ liệu mở cho chương trình nghị sự phát triển năm 2015, Những thách thức và cơ hội của dữ liệu mở cho chương trình nghị sự phát triển năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn