Mô hình tổ chức thống kê

13 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 59,358 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:54

Bài viết trình bày cơ cấu tổ chức của một cơ quan thống kê; mức độ tập trung hóa của một hệ thống thống kê quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. MÔ HÌNH TỔ CHỨC THỐNG KÊ A CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MỘT CƠ QUAN THỐNG KÊ Theo S.A.Goldberg “Cơ cấu tổ chức trước hết lớp vỏ bọc bên lớp vỏ vô quan trọng Lớp vỏ bọc bảo vệ, hấp dẫn hay chống lại vật tác động từ bên Vì vậy, lớp vỏ bọc điều kiện cho sinh tồn phát triển Tuy nhiên, lớp vỏ bên vật thay cho nội dung bên Trong phân tích gần đây, điều kiện tiên cho tồn phát triển quan lực chuyên môn, trình độ kỹ thuật trình độ quản lý quan - lực phù hợp nguồn nhân lực mà quan tuyển dụng trì… Như vậy, điều đáng nói phạm vi quyền hạn khả mình, quan phải điều chỉnh cấu tổ chức để thu hút cán có lực sáng tạo”.(1) Trong công tác quản lý quan thống kê, cần phải ý tới nguyên tắc tổ chức lựa chọn để tạo nên cấu tổ chức tốt trường hợp có thay đổi Người lãnh đạo đứng đầu quan thống kê phải phân công công việc giao trách nhiệm cho nhân viên cấp Việc phân cấp phân quyền cần thiết để giảm tải công việc cho cán lãnh đạo quản lý cấp cao đồng thời đảm bảo cán bộ, nhân viên cấp sử dụng có hiệu Đây điều kiện cho cán bộ, nhân viên cấp thể lực làm việc Với chấp thuận lãnh đạo quan, cán bộ, nhân viên cấp phân công công việc giao trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên cấp thấp Trong trường hợp này, vấn đề quan trọng cần lưu ý công tác báo cáo kiểm tra giám sát chặt chẽ để đảm bảo cấp quản lý phân công công việc trách nhiệm rõ ràng Vì vậy, trách nhiệm người đứng đầu quan đảm bảo công tác báo cáo hoạt động cách hệ thống linh hoạt, đồng thời trợ lý giúp việc cho cán lãnh đạo phải nắm rõ thông tin công việc phạm vi quyền hạn trách nhiệm Để hoạt động cách thông suốt, việc truyền thông/ thông tin công việc tổ chức cần thực đồng thời từ lên từ xuống Phân cấp quan thống kê nhấn mạnh tính chất phức tạp đa dạng công tác thống kê, bao gồm nhiều lónh vực thống kê (số lượng phụ thuộc vào mức độ tập trung hoá) nhiều chức chẳng hạn hành chính, tài chính, ngân sách nhân sự, đào tạo, quy hoạch, xác đònh đánh giá nhu cầu lónh vực, xác đònh thiết kế nội dung bảng câu hỏi, thiết kế điều tra (bao gồm mẫu, điều tra thực đòa, thu thập liệu, làm mã hoá liệu), xây dựng trì sổ sách trung tâm, xử lý liệu máy tay, thiết kế bảng biểu, đánh giá số liệu thống kê, nghiên cứu phân tích, tổng hợp điều phối, tuyên truyền, in ấn tái bản, quan hệ đối ngoại Như phận mức độ chuyên môn hoá phận quan trọng thực tế điều lại bò giới (1) S.A.Goldberg, “Tổ chức theo lónh vực theo chức năng” (ESA/STAT/AC.1/5), tài liệu chuẩn bò cho Hội thảo liên khu vực Liên Hiệp quốc tổ chức thống kê, Ottawa, Canada, năm 1973, đoạn THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Mô hình tổ chức thống kê hạn quy mô quan số lượng cán phù hợp có khả đảm nhận trách nhiệm giao Ở quốc gia nhỏ quốc gia phát triển, người đảm nhiệm vài chuyên môn, công việc khác nhau, quốc gia lớn hơn, công việc phải phân công cho nhiều người Tất nhiên, vấn đề quan trọng phải xác đònh nguyên tắc quy trình thực quản lý thống kê phải xem xét thay đổi phù hợp yếu tố kỹ thuật chuyên môn quan thay đổi đem lại lợi ích có thay đổi Nhìn chung, có hai cách để xem xét chuyên môn hoá phân cấp công việc: theo lónh vực chuyên môn theo chức Trên thực tế, hai cách vận dụng đan xen Tổ chức theo lónh vực Trong lòch sử, thống kê đời nhằm giải nhu cầu cụ thể lónh vực, ví dụ dân số, nông nghiệp, thương mại, sản xuất lao động Nhu cầu phân tích kinh tế vó mô tài khoản quốc gia, số xã hội, mô hình thiết lập (trong lónh vực kinh tế xã hội) đòi hỏi phải có số liệu thống kê thống Tuy nhiên, bình diện rộng hơn, quy trình tạo nên số liệu thống kê nhằm thoả mãn nhu cầu đònh lónh vực cụ thể Điều thể cấu tổ chức theo lónh vực chuyên môn, công việc phân công trực tiếp cho phận theo lónh vực chuyên môn phận đảm nhận chức khác quy trình để tạo số liệu thống kê Theo cách này, khối tổ chức ‘bộ phận’ chòu trách nhiệm thống kê lónh vực cụ thể phận đặt quản lý cán có chuyên môn sâu lónh vực Bộ phận chia thành phòng ban cấp phòng ban phân chia tiếp Cán quản lý phòng ban cấp phải người nắm chuyên môn lónh vực phân công theo dõi đồng thời phải có chuyên môn quy trình thu thập, xử lý phát hành số liệu thống kê thuộc lónh vực theo dõi Trong tổ chức lớn, phận chia thành nhánh để thuận tiện cho công tác quản lý Trong quan tổ chức theo lónh vực chuyên môn, hầu hết đội ngũ cán bộ, nhân viên phân công công việc dựa chuyên môn họ theo lónh vực chuyên ngành Nhưng thực tế, chí quan tổ chức theo lónh vực chuyên môn, phần lớn đội ngũ nhân viên phân công làm công việc vụ vi tính, tổ chức hành chính, tổ chức cán bộ, hay thu thập liệu Một mạnh cấu tổ chức theo lónh vực chuyên môn phát đáp ứng kòp thời nhu cầu liệu chuyên ngành cụ thể(2) Hơn nữa, cấu tổ chức theo lónh vực giúp đội ngũ nhân viên phát triển chuyên môn thực tiễn báo cáo bất cập nguồn cung cấp liệu ban đầu Cơ cấu thúc đẩy phát triển mối quan hệ mật thiết nguồn cung cấp liệu, phủ đối tượng sử dụng liệu lónh vực cụ thể Một mạnh đặc thù cấu tổ chức theo lónh vực chuyên môn xác đònh rõ ràng (2) Cần phải lưu ý việc mô tả phận phòng ban theo lónh vực chuyên môn thực tế phức tạp nhiều Thuật ngữ ‘lónh vực’ đa nghóa Lónh vực liên quan tới nguồn cung cấp thông tin Ví dụ, thống kê giáo dục phân loại dựa nguồn thu thập thống kê; tất số liệu thống kê từ tổ chức giáo dục, kể tài đầu tư, thuộc trách nhiệm phận phụ trách lónh vực giáo dục Bộ phận phụ trách giáo dục sau lại phân chia thành ba nhánh bao gồm nhánh phụ trách doanh nghiệp, nhánh phụ trách khu vực tư nhân nhánh phụ trách quan tổ chức phủ Một cấu tổ chức khác lại dựa nhóm phân loại liệu Theo cấu này, vấn đề lónh vực khác thuộc nhóm phân loại liệu đưa vào phận phụ trách, ví dụ, phận việc làm thất nghiệp, phận tài chính, phận đầu tư, phận giá cả, liệu thu thập từ nguồn khác Trên thực tế, người ta thường sử dụng mô hình tích hợp CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ Mô hình tổ chức thống kê nhiệm vụ phân công để có kết đầu ra, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu vào cần thiết Cơ cấu phù hợp với mô hình tổ chức theo ngành nhiều quốc gia Điểm bất lợi cấu tổ chức theo lónh vực chuyên môn phân chia trình lập chương trình thực công tác thống kê, với nguy phải tận dụng gấp đôi nguồn lực vốn ỏi cách thức hoạt động không đồng Những bất cập việc tổng hợp điều phối hoạt động thống kê trở nên khó khăn hơn, bối cảnh gia tăng nhu cầu số liệu thống kê toàn diện cấu tổ chức theo lónh vực chuyên môn hạn chế nghiêm trọng Nhìn chung, tính tự chủ phận phòng ban tổ chức cao nguy phân tách lớn đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực để tạo nên kết thống kê thống trì công tác thống kê hiệu mà không bò trùng lặp Việc phân chia nguồn lực cho phận phòng ban theo quyền hạn độc lập phận để tạo kết thống kê trở nên phức tạp, đặc biệt liên quan tới công tác thiết kế mẫu điều tra, lập trình thiết kế hệ thống máy tính, công tác nghiên cứu phân tích Tuy nhiên, có vài bất cập liên quan tới phận chức khác, chẳng hạn việc sử dụng đội ngũ nhân viên văn phòng Hiển nhiên mục tiêu tối đa hoá điểm mạnh giảm thiểu bất cập cấu tổ chức theo lónh vực chuyên môn Những vấn đề đáng quan tâm tính hiệu hạn chế nguồn nhân lực sở kỹ thuật dẫn tới cấu tổ chức theo chức Tổ chức theo chức Các nguồn lực phân nhóm dựa chức nhóm chức Trưởng nhóm phân công trách nhiệm quyền hạn phạm vi chức nhóm Cũng giống cấu tổ chức theo lónh vực chuyên môn, nhóm cấu tổ chức theo chức phân thành phận phòng ban gộp vào nhánh để thuận tiện cho công tác quản lý Như nói, cách để tổ chức quan có tính tập trung hoá chuyên môn cao thiết lập thành ba nhánh Nhánh I, đặt tên “nhánh hành chính’' với nhiệm vụ tổ chức nhân (bao gồm đào tạo), tài vụ hành nói chung Nhánh II, đặt tên “nhánh lónh vực thống kê” với nhiệm vụ xác đònh đánh giá nhu cầu theo lónh vực, xác đònh thiết kế nội dung câu hỏi, thiết kế bảng biểu đánh giá, phân tích chuẩn bò phát hành số liệu thống kê Nhánh thực chuyên môn theo lónh vực quy trình xử lý liệu mà quy trình nằm nhánh độc lập mô tả Nhánh II chia thành phận phòng ban nhỏ phận phòng ban chòu trách nhiệm với lónh vực riêng Mỗi phận phòng ban trì quan hệ đánh giá nhu cầu đối tượng sử dụng số liệu thống kê Những phận phòng ban thuộc nhánh II có trách nhiệm đánh giá vấn đề nảy sinh quy trình báo cáo Nhánh III đặt tên “nhánh dòch vụ hỗ trợ phương pháp điều tra” Trên thực tế, nhánh III cung cấp dòch vụ chuyên môn cho nhánh II bao gồm trì cập nhật danh sách thống kê, thiết kế mẫu điều tra, quản lý hoạt động điều tra thực đòa, xử lý liệu máy tính tay, in ấn tái bản, trì tiêu chuẩn thống kê thích hợp phát hành số liệu thống kê Mỗi chức phân chia thành phận phù hợp phận phân chia tiếp thành phòng ban nhỏ phòng ban lại phụ trách lónh vực chuyên môn cụ thể Ví dụ, phận thiết kế điều tra phân chia thành THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Mô hình tổ chức thống kê phòng ban chuyên phụ trách thu thập liệu từ hộ gia đình, phòng ban chòu trách nhiệm thu thập thông tin từ doanh nghiệp phòng ban phụ trách khối quan phủ Mỗi phòng ban lại phân chia tiếp thành đơn vò nhỏ hơn, ví dụ đơn vò phụ trách khối thương mại dòch vụ, đơn vò phụ trách khối sản xuất công nghiệp, đơn vò phụ trách khối dân số lực lượng lao động… Mức độ chuyên môn hoá phận hay phòng ban, đơn vò nhỏ phụ thuộc vào số lượng cán nhân viên quy mô hoạt động quan Lãnh đạo trưởng nhánh III chòu trách nhiệm điều phối chức thuộc nhánh mục tiêu nhánh cung cấp dòch vụ theo yêu cầu phận chuyên môn với chi phí thấp Câu hỏi đặt cấp độ quy trình thu thập, làm mã hoá liệu thuộc phạm vi trách nhiệm phận phòng ban nhánh III Có thể xảy trường hợp chức phân công cho phận phòng ban thuộc nhánh II kiến thức chuyên môn lónh vực thực cần thiết để thực chức Tuy nhiên, phân công vài chức khác cho nhánh II Giải pháp tối ưu xem xét khả cân để tránh tạo xung đột phân chia trách nhiệm cho nhánh, đồng thời phải xem xét tới quy mô hoạt động tổ chức Cần phải nhấn mạnh cấu tổ chức trình bày cấu đơn giản hoá nhằm giải thích cho dễ hiểu Trên thực tế, cấu tổ chức theo chức chắn phức tạp hơn, đặc biệt quy mô phạm vi hoạt động quan lớn Vì thực tế, chí có hai hay nhiều hai nhánh phụ trách lónh vực chuyên môn Ví dụ, tài khoản cán cân toán quốc gia số liệu tổng hợp liên quan trực thuộc nhánh độc lập nhánh sử dụng kết đầu tất CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ phận phòng ban trực thuộc quan thống kê phận trực thuộc quan phủ có liên quan nhánh đáp ứng nhu cầu phân tích tổng thể đơn phân tích theo ngành hay lónh vực Mối quan hệ nhánh phụ trách vấn đề tổng hợp quốc gia với đối tượng sử dụng cung cấp liệu khác so với phận phòng ban phụ trách lónh vực cụ thể Trong trường hợp này, kỹ kinh nghiệm đội ngũ cán nhân viên khác Công tác tổng hợp thống kê lónh vực xã hội đưa vào nhánh Tuy nhiên, thống kê vấn đề kinh tế vấn đề xã hội phân chia vào nhánh độc lập Trường hợp nhánh III tương tự Ví dụ, thuận tiện tách phận máy tính vào nhánh độc lập Ở nước phát triển, chức điều tra thực đòa quan tâm đặc biệt nên thành lập nhánh riêng biệt để phụ trách chức điều tra thực đòa Việc thiết lập phận điều tra thực đòa tập trung hoá hoạt động có hiệu với nhiệm vụ thu thập àn số liệu thống THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Mô hình tổ chức thống kê kê giáo dục mà cần số liệu liên quan tới nguồn nhân lực, dân số, việc làm, thu nhập người dân số liệu cần thiết khác Những số liệu cần thiết cho việc xây dựng chương trình phát triển khác, không riêng chương trình giáo dục Những số liệu cần phải so sánh đầy đủ phép phân tích tương tác đa chiều Tất nhiên, đònh nghóa, phân loại phương pháp luận cần phải gắn kết, không lónh vực khác khoảng thời gian khác với mục tiêu đảm bảo tính kế thừa để phân tích thay đổi Như trình bày, đối tượng sử dụng yêu cầu số liệu thống kê tổng hợp vậy, hệ thống thống kê quốc gia tập trung hóa có lợi Hơn nữa, rủi ro vi phạm quy tắc bảo mật thông tin, việc xây dựng trung tâm liệu bao gồm liệu từ nguồn khác hệ thống tập trung khả thi so với hệ thống phi tập trung Ngoài ra, tiếp cận với đối tượng sử dụng thống kê thuộc quan phủ lónh vực cụ thể cách gửi nhân viên quan thống kê quốc gia tới làm việc ban ngành phủ có liên quan không trái với quy đònh pháp lý thống kê Việc thành lập ủy ban tăng cường mối quan hệ hàng ngày với đối tượng sử dụng thống kê hữu ích Hơn nữa, tập trung hóa chức mức độ phù hợp có lợi trình đònh hướng cho kết đầu đònh hướng tới đối tượng sử dụng Các hoạt động điều tra phân tích giúp quan thống kê quốc gia dự báo nhu cầu đối tượng sử dụng thống kê tương lai, điều chỉnh phù hợp nguồn lực quan Điều tiến hành dễ dàng so với hệ thống thống kê phi tập trung Trong bối cảnh pháp chế thống kê ngày chặt chẽ trường hợp quan thống kê trung ương vận dụng cứng nhắc quy đònh pháp lý, điều chỉnh phải phù hợp với nhu cầu đối tượng sử dụng Do đó, nói công tác quản lý lỏng lẻo không phát huy hết lợi hệ thống tập trung hóa, hay nói cách khác có quản lý chặt chẽ giảm thiểu vấn đề bất cập tập trung hóa Những lợi bất cập tập trung hóa gây tranh cãi chuyên gia thống kê diễn đàn quốc gia quốc tế, đối tượng sử dụng thống kê quốc gia khác ủy ban đặc biệt mà quốc gia thành lập để xem xét cấu tổ chức hệ thống thống kê quốc gia Ví dụ, ông Claus Moser đến kết luận hệ thống thống kê Anh có chuyển biến tích cực theo đònh hướng tập trung hóa năm gần phủ Anh ý đònh theo hướng tập trung hóa hoàn toàn “Điều vì, có lợi rõ ràng tập trung hóa nghó tới việc tạo liệu, hệ thống phi tập trung có nhiều ưu điểm xem xét khía cạnh sử dụng liệu Tôi tin Hệ thống Thống kê Quốc gia phải tiếp tục phát triển với đònh hướng tập trung vào đối tượng sử dụng, với tham gia chuyên gia thống kê trình phân tích vận dụng liệu Và để đạt mục đích này, tin hệ thống đan xen, hỗn hợp… chắn hiệu nhất.”(5) Ngược lại, sau cân nhắc kỹ điểm mạnh điểm yếu hệ thống tập trung hóa phi tập trung, Ủy ban Thống Hệ thống Dữ liệu Chính phủ Úc kết luận kết luận ghi lại báo cáo Ủy ban vào tháng Tư năm 1974: “Ủy ban đồng ý số ban ngành gặp vài bất lợi (5) Ông Claus Moser, “Các vấn đề tổ chức liên quan tới hệ thống thống kê quốc gia” (ESA/STAT/AC.16), tài liệu chuẩn bò cho Hội thảo liên khu vực Liên Hiệp Quốc tổ chức thống kê, Ottawa, Canada, năm 1973, trang 23 CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 11 Mô hình tổ chức thống kê hệ thống thống kê tập trung hóa Tuy nhiên, số phàn nàn Ủy ban không tin bất lợi hệ thống thống kê tập trung hóa lại nhiều lợi hệ thống hầu hết ban ngành phủ, đặc biệt đối tượng sử dụng thống kê tổ chức phủ, phi phủ hay công chúng.” Tại phiên họp lần thứ chín, Ủy ban Thống kê nhận thấy: “không thể đặt quy đònh cứng nhắc lẽ quốc gia có hoàn cảnh cách thức hoàn toàn khác nhau, nhiên có quan điểm đồng thuận nhiều quốc gia phát triển quốc gia độc lập hệ thống tập trung hóa phù hợp để áp dụng tận dụng hết nguồn nhận lực hạn chế ngành thống kê.”(6) Những hạn chế tập trung hoá Có thể có điểm mà lợi hệ thống tập trung hóa giảm bò làm lu mờ bất cập công tác quản lý quan thống kê trung ương có quy mô lớn phức tạp Tuy nhiên, chưa có lập luận rõ ràng liệu điểm có tồn hay không nằm đâu Do đó, mô tả hệ thống thống kê tập trung hóa quy mô lớn Liên Xô cũ, A Yezhov cho “cải cách tổ chức hệ thống thống kê công tác thống kê Liên Xô cũ…”(7) tập trung hóa vào cuối năm 1950 Nhưng hệ thống tập trung hóa có nhiều lợi đến đâu nữa, quan điểm đồng tình hạn chế tồn Thậm chí hệ thống thống kê tập trung hóa cao độ, số công tác thống kê nên thực phi tập trung hóa, chẳng hạn số liệu thống kê phục vụ quan hành Trên thực tế, hạn chế hệ thống tập trung hóa nảy sinh nhiều yếu tố, không quy mô Có thể kể tới vài yếu tố sau Thứ nhất, khả đối nội đối ngoại quan thống kê trung ương không kỳ vọng đối tượng sử dụng thống kê, đặc biệt đối tượng sử dụng quan phủ Các quan phủ tự tiến hành hoạt động điều tra (và có thể, tìm kiếm khuôn khổ pháp lý liên quan) quan thống kê quốc gia đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu quan hình ảnh uy tín quan không đủ mạnh để tiến hành hoạt động điều tra Hơn nữa, điều tra đặc biệt nên quan phủ thực để đảm bảo thu thập kòp thời liệu cần thiết phục vụ cho yêu cầu hành xây dựng sách quan; quan cần thu thập liệu đòi hỏi kiến thức kỹ thuật khoa học mà quan thống kê quốc gia không sẵn có Trong trường hợp vậy, quan thống kê quốc gia nên có quyền giám sát đònh cho phép tiến hành điều tra, nhất, có quyền đảm bảo khái niệm phân loại sử dụng dễ dàng cho việc thống số liệu Ủy ban Thống Hệ thống Dữ liệu Chính phủ Úc cảnh báo rằng: “nếu quyền không thực thi, nhiều quan phủ tìm cách hợp thức hóa nhu cầu họ thành ‘trường hợp đặc biệt’ dẫn đến phát triển nhanh chóng quan thu thập liệu không cần thiết” Ở Canada, không quan phủ phép tiến hành điều tra với đối tượng điều tra vượt 10 người không tham vấn Trưởng chuyên gia thống kê Tuy nhiên, để thực hiệu quả, quan thống kê quốc gia phải có đầy đủ nhân lực để thẩm đònh đề xuất quan phủ cách kòp thời khách quan Mức độ tập trung hóa phụ thuộc vào trình độ đội ngũ cán lãnh đạo quản lý cấp cao (6) Biên thức Ủy ban Kinh tế Xã hội, Phiên hợp thứ 62, Tài liệu bổ sung Số (E/5910), đoạn 135 (7) A Yezhov, Hệ thống tổ chức thống kê Liên Xô cũ (Moscow, Nhà xuất Tiến Bộ, 1967), trang 25 12 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Mô hình tổ chức thống kê quan thống kê Ở quốc gia phát triển, quy luật, đội ngũ cán quản lý có trình độ lúc có sẵn Nếu hệ thống thống kê quốc gia có lãnh đạo quản lý giỏi hệ thống nên tập trung hóa mức độ cao Tuy nhiên, hệ thống có cán lãnh đạo chưa thực giỏi mức độ tập trung hóa nên trì vừa phải Một yếu tố xuất phát từ việc thu thập hồ sơ lưu trữ quan phủ, hồ sơ hành có bao gồm liệu thống kê đáng quan tâm Ở nhiều quốc gia, phần lớn số liệu thống kê thức dựa trên, phần toàn bộ, hồ sơ lưu trữ, ví dụ lónh vực thương mại, thuế, y tế, giáo dục, tội phạm, hồ sơ sinh, cưới xin tử vong… Thực tế, việc thu thập số liệu phi tập trung; tình cờ điều trở thành yếu tố giải thích số liệu thống kê thức không tập trung nhiều quốc gia, đặc biệt số liệu lónh vực xã hội Với đời máy vi tính, công tác lưu trữ hồ sơ trở nên quan trọng cho mục đích thống kê Khi liệu ghi vào đóa từ, quan thống kê khuyến khích hợp tác với quan phủ liên quan để hỗ trợ cải tiến nội dung, cải tiến tiêu chuẩn tổng hợp liệu lưu trữ Cơ quan thống kê quốc gia xếp để nhận đóa copy giúp quan khai thác tối đa vi liệu cho mục đích thống kê Cần phải nhấn mạnh việc tiếp cận liệu lưu trữ nên thực theo chiều, có nghóa quan thống kê tiếp cận với liệu lưu trữ quan phủ quan phủ truy cập liệu mà quan thống kê thu thập Vì vậy, quan thống kê trung ương nên cố gắng tham gia tích cực vào trình thiết kế hồ sơ ghi chép, đặc biệt dạng hồ sơ có ích cho mục đích thống kê chung, đảm bảo CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ đònh nghóa phân loại sử dụng phù hợp cho việc thống số liệu Trong trường hợp này, việc thu thập số liệu, ghi chuyển tải số liệu vào phương tiện truyền thông tổng hợp liệu thực phi tập trung, có nghóa công đoạn nêu thực quan hành có liên quan Trong đó, quan thống kê trung ương thực công đoạn lập bảng, trình bày, phân tích, cần thiết hỗ trợ xử lý, trừ trường hợp liệu quan hành liên quan sử dụng Tập trung hoá nước phát triển Theo Hội đồng Thống kê, dường tập trung hoá phù hợp với quốc gia độc lập hầu hết quốc gia phát triển Hầu hết quốc gia thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề cao, kể công tác chuyên môn công việc văn phòng Để tuyển dụng giữ chân đội ngũ cán phù hợp, hệ thống thống kê quốc gia phải cạnh tranh với quan phủ khác điểm bất lợi quan thống kê vò công tác lương bổng không cao Ít điều kiện này, tập trung hóa có hội để tạo nên nguồn nhân lực đầy đủ cho hoạt động toàn hệ thống Nếu không tập trung hóa, nguồn nhân lực phải rải cho phận thống kê nằm rải rác quan phủ rải rác khu vực khác toàn quốc Ramesh Chander (Malaysia) nói tài liệu không xuất bản: “Khi quy mô quốc gia hệ thống phủ yêu cầu hệ thống phi tập trung cần phải thống tổng hợp dẫn tới lập luận ủng hộ cho hệ thống tập trung hóa bối cảnh thực tế hầu hết quốc gia phát triển Thậm chí hệ thống phủ liên bang, có điều kiện tồn hệ thống Xem tiếp trang 38 13 Cơ quan Thống kê quốc gia Hung-ga-ry Thống kê Veszprém II) UỶ BAN THỐNG KÊ QUỐC GIA Uỷ ban Thống kê Quốc gia (NSC) thành lập với vai trò tổ chức tư vấn giúp Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đẩy mạnh hoạt động điều phối công tác dòch vụ công tác thống kê nhà nước, đáp ứng nhu cầu quan tâm xã hội NSC Nhà nước lập với cấu thành viên sau: - Một thành viên đại diện cho tổ chức trực thuộc hệ thống dòch vụ thống kê thức, người đứng đầu quan đònh; - Hai thành viên đại diện cho tổ chức bảo vệ quyền lợi người sử dụng lao động; - Một thành viên đại diện cho Phòng thương mại quốc gia; MÔ Tài liệu tham khảo/Nguồn: Organization Scheme of the Hungarian Central Statitistical office http://portal.ksh portal.ksh.hu/portal/page HÌNH TỔ CHỨC THỐNG KÊ thống kê tập trung hóa mức độ cao.” Ở quốc gia phát triển lực đối ngoại quan thống kê đặc biệt vai trò Trưởng chuyên gia thống kê không đủ mạnh để tạo ảnh hưởng cân quan phủ muốn tách để theo cách họ Điều minh chứng cho lập luận Ramesh Chander Kết luận: Trên lý thuyết, có nhiều cách tiếp cận để cấu tổ chức quan thống kê Song thực tế, hầu hết quan thống kê tổ chức theo lónh vực theo chức thông thường kết hợp hai Cơ cấu tổ chức hầu hết quan thống kê có kết hợp hai mô hình Một số chức phù hợp để đưa vào phận chức ví dụ phận thiết kế mẫu phận điều tra thực đòa Một số chức khác, ví dụ xây dựng nội dung phân phát câu hỏi hay phận phân tích liệu thường đòi hỏi có tham gia trực tiếp chuyên gia lónh vực chức nên phân 38 - Một thành viên đại diện cho tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động; - Ba thành viên đại diện cho đòa phương, - Một thành viên đại diện tổ chức bảo hiểm xã hội Ngoài ra, có không chuyên gia đại diện cho cộng đồng khoa học Uỷ ban Thống kê Viện Hàn lâm Khoa học Hung-ga-ry đề xuất Tổng cục trưởng Thống kê thỉnh cầu Tiếp theo trang 13 vào phận theo lónh vực Các xu hướng tổ chức ảnh hưởng đến cấu tổ chức vài xu hướng đặc biệt phù hợp với quan thống kê Đối với quan thống kê nói riêng, xu hướng bao gồm: - Sự cần thiết phải tăng tính kòp thời thời gian - Sự cần thiết phải giảm tải gánh nặng báo cáo - Tập trung vào nhu cầu thay đổi nhanh chóng người sử dụng tập trung vào phương pháp tuyên truyền phổ biến thông tin theo yêu cầu khách hàng Hơn nữa, bùng nổ công nghệ thông tin viễn thông ảnh hưởng đến cấu tổ chức quan thống kê Những thay đổi với xu hướng dẫn tới hai cấu tổ chức hoàn toàn khác quan thống kê: phận phụ trách thu thập liệu phận phổ biến liệu Để kết nối hai phận này, cần phải có cầu nối; cầu nối phận phụ trách việc phân loại lại liệu, sau liệu thu thập xử lý tổng hợp, thành nhóm phù hợp để tạo thuận tiện cho trình phân tích phổ biến liệu Cơ cấu tổ chức THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ ... mô hình tích hợp CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ Mô hình tổ chức thống kê nhiệm vụ phân công để có kết đầu ra, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu vào cần thiết Cơ cấu phù hợp với mô hình tổ chức. .. cấu tổ chức quan thống kê Song thực tế, hầu hết quan thống kê tổ chức theo lónh vực theo chức thông thường kết hợp hai Cơ cấu tổ chức hầu hết quan thống kê có kết hợp hai mô hình Một số chức. .. đoạn 135 (7) A Yezhov, Hệ thống tổ chức thống kê Liên Xô cũ (Moscow, Nhà xuất Tiến Bộ, 1967), trang 25 12 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Mô hình tổ chức thống kê quan thống kê Ở quốc gia phát triển,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình tổ chức thống kê, Mô hình tổ chức thống kê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn