50 năm xây dựng và phát triển thống kê nông lâm nghiệp và thủy sản

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:53

Bài viết trình bày hoạt động thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản qua các thời kỳ; công tác thu thập thông tin; công tác phương pháp chế độ. 50 năm xây dựng phát triển Thống kê Nông lâm nghiệp thuỷ sản Phạm Quang Vinh(*) T háng 2-1956, Cục Thống kê Trung ương thành lập nằm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước gồm phòng, có Phòng thống kê nông nghiệp Đến tháng 11-1960, Cục Thống kê Trung ương tách khỏi UBKHNN trực thuộc Hội đồng Chính phủ lấy tên Tổng cục Thống kê Trong tổ chức máy Tổng cục Thống kê phòng thống kê nông nghiệp chuyển thành Vụ Thống kê nông nghiệp cấp Trung ương tên gọi chuyên ngành thống kê nông nghiệp có nhiều thay đổi từ Phòng thống kê nông nghiệp lúc thành lập đến Vụ thống kê nông nghiệp sau đổi thành Vụ Nông, Lâm nghiệp Vụ Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản gần theo Nghị định số: 101/2003/NĐCP ngày 03 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thống kê gọi Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản, tên gọi có khác tõng thêi kú phï hỵp víi néi dung thay đổi phân ngành kinh tế quốc dân, phân công thu thập thông tin thống kê Tổng cục Thống kê với Bộ ngành liên quan thay đổi chức nhiệm vụ Vụ Tổng cục Thống kê Biên chế Vụ, năm cao 35 cán bộ, năm gần Vụ thường có từ 19 (*) đến 22 cán bộ, 100% tốt nghiệp đại học, chủ yếu đại học thống kê Mặc dù tổ chức Vụ có thay đổi theo thời gian, thường xuyên có phận/ phòng thống kê chủ yếu: phận/ phòng tổng hợp phương pháp chế độ nông, lâm nghiệp, thủy sản; phận/phòng thống kê nông nghiệp; phận/ phòng thống kê lâm nghiệp, thủy sản quốc doanh Với chức năng, nhiệm vụ giao, thời gian qua, chuyên ngành thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản đảm bảo thực kế hoạch thông tin thống kê lĩnh vực theo phân công Tổng cục, phục vụ kịp thời lãnh đạo đạo ngành cấp hàng năm thời kỳ kế hoạch năm Trong năm đổi mới, nhu cầu thông tin nông, lâm nghiệp thủy sản tăng lên số lượng, chủng loại chất lượng Để đáp ứng nhu cầu thông tin, nhiều điều tra quan trọng Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản, điều tra trang trại đặc biệt điều tra thường xuyên điều tra diện tích, suất, sản lượng lúa, điều tra chăn nuôi, điều tra lâm nghiệp, điều tra thủy sản triển khai Nhờ vậy, thông tin thống kê nông, lâm nghiệp thủy sản đáp ứng tốt yêu cầu Đảng Nhà nước thời kỳ đổi Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản 36 Thông tin Khoa học Thống kê Hoạt động thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản qua thời kỳ Thời kỳ 1955 - 1975 Về công tác phương pháp chế độ: Là thời kỳ hình thành ngành nên trọng tâm công tác phương pháp chế độ nghiên cứu xây dựng biểu mẫu báo cáo phương án điều tra quan trọng Trong thời kỳ này, công việc ngành Thống kê bộ, ngành nghiên cứu lập biểu mẫu báo cáo thống kê cho ngành xây dựng phương án điều tra nông nghiệp Phương án điều tra suất, sản lượng lúa ban hành đạo thống toàn quốc từ năm 1957 Phương pháp điều tra sử dụng phương pháp điều tra điển hình lấy địa bàn cấp tỉnh làm phạm vi phân vùng chọn đơn vị đại diện điều tra Đến năm 1958 điều tra suất sản lượng lúa cải tiến lấy huyện làm phạm vi phân vùng chọn xã đại diện Đến năm 1959 nguyên tắc phân vùng chọn xã đại diện dựa vào việc xem xét đánh giá thực tế mùa màng chủ yếu có kết hợp với định mức thuế nông nghiệp Từ năm 1962 phương pháp điều tra cải tiến thêm bước: việc phân vùng theo huyện dựa vào suất lúa trung bình năm kết hợp với quan sát thực tế mùa màng vụ, lấy đơn vị đo gặt thôn HTXNN kết hợp với theo dõi nắm thực thu HTX Bên cạnh phương án điều tra chung suất, sản lượng lúa, đến năm 1971 ban hành riêng phương án điều tra cho tỉnh miền núi Đối với loại trồng khác thông tin thu thập qua hình thức báo cáo từ xã điều tra thống kê kết hợp với theo dõi nắm thực thu từ cở sở thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển Công tác thống kê chăn nuôi đặt từ năm đầu thành lập, phương pháp điều tra chủ yếu điều tra điển hình từ xã, sau HTXNN thành lập công tác điều tra báo cáo mở rộng dần diện thực tất tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hệ thống biểu báo thống kê tình hình HTXNN ban hành để thống kê tình hình phát triển đánh giá chất lượng phong trào hợp tác hoá nông nghiệp miền Bắc từ năm 1961 Phương án điều tra tình hình sản xuất, thu nhập phân phối HTXNN ban hành Bên cạnh việc thu thập thông tin qua điều tra, hoạt động thống kê nông nghiệp thời kỳ tập trung nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng chế độ báo cáo định kỳ thực tiêu kế hoạch nông trường quốc doanh thực báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp Trong thời kỳ này, theo định số 168 - TTg cđa Thđ t­íng ChÝnh phđ (1970), hƯ thèng chØ tiªu thống kê tổng hợp thức (trong có 48 tiêu nông nghiệp 19 tiêu lâm nghiệp) ban hành Tiếp sau chế độ báo cáo thống kê định kỳ thức nông, lâm nghiệp ban hành (1971) gồm 114 biểu áp dụng cho UBHC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; với chế độ báo cáo thống kê định kỳ thức nông, lâm nghiệp (gồm 54 biểu) áp dụng cho Bộ, quan ngang bộ, quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp Một điểm thành công thời kỳ gắn với công tác phương pháp chế độ từ đầu năm 60 công tác xây dựng chế 37 độ ghi chép ban đầu chế độ báo cáo thống kê - kế toán thống cho HTXNN nông trường quốc doanh nghiên cứu thí điểm ban hành Đến năm 1970 công tác ghi chép ban đầu, hạch toán xây dựng chế độ báo cáo thống kê - kế toán thống nông trường quốc doanh, HTXNN nghiên cứu nâng cao bước Năm 1973 chế độ chứng từ, sổ hạch toán thống HTXNN; chế độ báo cáo nhanh; chế độ báo cáo thống kê - kế toán thống HTXNN; Biểu mẫu báo cáo điều tra định kỳ áp dụng cho UBHC xã theo định Liên Bộ: Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương - Bộ Tài Tổng cục Thống kê - Ngân Hàng Nhà nước ban hành Tiếp theo, năm 1974 chế độ biểu mẫu ghi chép ban đầu; chế độ báo cáo nhanh (báo cáo tác nghiệp) báo cáo thống kê - kế toán thống định kỳ thức áp dụng cho nông trường quốc doanh ban hành Chế độ hạch toán ghi chép ban đầu biểu mẫu báo cáo thống kê - kế toán thống ban hành bổ sung thêm số lượng biểu, số lượng tiêu, phân tổ chi tiết thể mức độ quản lý tập trung, theo kế hoạch cách toàn diện quan quản lý cấp doanh nghiệp, HTXNN Công tác phương pháp chế độ thể việc nghiên cứu qui định nội dung phương pháp tính tiêu thực đạt vượt mục tiêu nông nghiệp (5 thóc đất canh tác vụ lúa năm; lao động làm gieo trồng; lợn gieo trồng) Tổng cục Thống kê số Thông tư sau: Thông tư qui định hệ số tính đổi hoa màu lương thực (ngô, 38 khoai, sắn,) thóc; Thông tư quy định phương pháp tính suất lúa hoa màu lương thực bình quân đơn vị diện tích canh tác năm; Thông tư qui định phương pháp tính tiêu diện tích gieo trồng bình quân lao động làm năm; Thông tư qui định phương pháp tính số tiêu chủ yếu phát triển chăn nuôi lợn Về công tác thu thập thông tin Hoạt động tiến hành thu thập, chỉnh lý phần số liệu nông nghiệp năm 1939, 1955 1956 Trung ương Nhiều điều tra bắt đầu thực như: Điều tra trạng biến động đất (năm 1967, 1969); ®iỊu tra diƯn tÝch gieo cÊy; ®iỊu tra sản lượng thu hoạch hoa màu; điều tra sản lượng sản vật đặc biệt; điều tra thuỷ lợi; điều tra trồng gây rừng nhân dân; điều tra chăn nuôi; điều tra nhân khẩu, lao động diện tích canh tác nông thôn; điều tra tổ đổi công HTXNN 1957-1960 Trong điều tra thống kê nông, lâm nghiệp: điều tra suất sản lượng lúa có vị trí đặc biệt quan trọng phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm số nêu Nghị quyết, sách lớn Đảng Nhà nước thời kỳ gắn với việc thu mua cung ứng lương thực cho toàn xã hội Chính ý nghĩa quan trọng điều tra này, sau hoà bình lập lại miền Bắc, điều tra suất sản lượng lúa tiến hành vào năm 1955 - 1956 Bộ Nông, Lâm nghiệp đạo Sau thành lập, Cục Thống kê Trung ương, điều tra suất sản lượng lúa chuyển từ ngành nông nghiệp sang ngành thống kê từ vụ chiêm năm 1957 Thông tin Khoa học Thống kê Trên sở thực điều tra chế độ báo cáo định kỳ, chuyên ngành thống kê nông nghiệp hàng năm cung cấp thông tin diện tích đất, diện tích gieo trồng, suất, sản lượng trồng, số lượng sản phẩm chăn nuôi (bao gồm nuôi cá), tình hình HTHNN (thu nhập phân phối hoa lợi HTX), công trình thuỷ lợi, đời sống nông dân, theo dõi tiến độ diễn biến bất thường sản xuất nông nghiêp (lũ lụt, mưa bão, dịch bệnh, sâu bệnh,); biên soạn niên giám thống kê nông nghiệp hàng năm; thống kê đánh bắt thuỷ sản n­íc ngät lµ thu nhËp tõ kinh tÕ phơ gia đình Kết trồng gây rừng, tu bổ, chăm sóc bảo vệ rừng; hoạt động khai thác gỗ lâm sản (đánh bắt hải sản thuộc phạm vi hoạt động thống kê công nghiệp) Thông tin việc thực mục tiêu nông nghiệp (5 thóc đất canh tác vụ lúa năm; lao động làm gieo trồng; lợn 1ha gieo trồng) Thời kỳ 1976-1986 Về công tác phương pháp chế độ Một trọng tâm công tác phương pháp chế độ thời kú nµy lµ tËp trung triĨn khai viƯc thùc hiƯn toàn chế độ hạch toán tất HTX sản xuất nông nghiệp thuộc huyện miền xuôi, tiếp tục thực chế độ hạch toán thống HTX thuộc huyện trọng điểm lúa theo hướng hoàn chỉnh tất khâu huyện để tạo điều kiện chuyển số điều tra nông nghiệp sang chế độ báo cáo định kỳ Để giúp HTX nông nghiệp Tập đoàn sản xuất nông nghiệp thực công tác hạch toán báo cáo tiêu biểu mẫu cho cấp huyện, vào ci thËp kû 70 liªn bé Tỉng cơc Thèng kª, Nông nghiệp, Tài thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp nghiên cứu xây dựng thí điểm chế độ kế toán 41 tài khoản cho HTX nông nghiệp, tập đoàn sản xuất nông nghiệp Năm 1978 liên xây dựng xong chế độ kế toán cho HTX nông nghiệp năm 1980 cho HTX nông nghiệp miền núi, tập đoàn sản xuất nông nghiệp Liên Nông nghiệp, Tài chính, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 147-QĐ/LB ban hành Chế độ kế toán, thống kê áp dụng cho HTX nông nghiệp, HTX nông, lâm nghiệp Đến năm1980 Liên Bộ Nông nghiệp, Tài chính, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước có Thông tư hướng dẫn vận dụng Chế độ kế toán, Thống kê HTX nông nghiệp, HTX nông, lâm nghiệp áp dụng cho HTX nông nghiệp miền núi tập đoàn sản xuất nông nghiệp Về chế độ báo cáo, thời kỳ nước áp dụng thống tiêu biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ thức vụ, quý, tháng, tháng, năm nông, lâm nghiệp, gồm 114 biểu (phần Quốc doanh 54 biểu, phần HTX nhân dân 60 biểu) áp dụng cho Uû ban Hµnh chÝnh tØnh, thµnh trùc thuéc Trung ương Ngoài ra, có bổ sung vào chế độ biểu mẫu báo cáo ban hành cho tỉnh thực tiêu Tập đoàn sản xuất Tổ đoàn kết sản xuất để phản ánh tình hình thực tế hợp tác hoá tỉnh phía Nam Bên cạnh đó, trình thực Hệ thống báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp (ban hành năm 1971) Tổng cục Thống kê có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế nước, phản ảnh vấn đề phát sinh đáp ứng yêu cầu Đảng Nhà nước 39 Điểm đáng y thời kỳ Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp ban hành theo Quyết định số 613 TCTK/PPCĐ năm 1985 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê áp dụng cho tỉnh, thành phố đặc khu trực thuộc Trung ương thay Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ thức nông, lâm nghiệp ban hành năm 1971 Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp ban hành năm 1985 so với Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp năm 1971 có cải tiến, sửa đổi, tinh giản thiết thực Về công tác thu thập thông tin Để phục vụ việc quản lý kinh tế kế hoạch hoá cấp huyện theo tinh thần Nghị 61-CP năm 1976 Chỉ thị 15CT-TW Ban bí thư xây dựng cấp huyện, tổ chức lại sản xuất địa bàn huyện tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp tỉnh phía Nam "Chế độ báo cáo Thống kê định kỳ thức cấp huyện ban hành năm 1980 áp dụng cho Phòng Thống kê huyện tổ Thống kê huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh Tổ chức điều tra: Đây nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt công tác thống kê nông nghiệp nhằm phản ánh tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản phạm vi nước Tất điều tra tuân thủ theo phương pháp thống nhÊt chung cho c¶ n­íc, theo h­íng dÉn thĨ từ Trung ương cho vùng đặc biệt để phản ánh đầy đủ, kịp thời xác chuyển biến không ngừng đất nước sau ngày giải phóng, điều tra thời kỳ đổi nội dung, phạm vi phương pháp điều tra Điều tra thường xuyên bao gồm điều tra: Điều tra kết thúc diện tích gieo trồng; Điều tra suất sản lượng trồng; Điều tra chăn nuôi, Ngoài điều tra thức hàng năm, số điều tra quan trọng khác thực hiện: Điều tra đất nông nghiệp (1978); Điều tra sản phẩm thịt trứng gia cầm; điều tra suất màu, công nghiệp ăn (1978); Điều tra trồng gây rừng năm 1981 phối hợp với Bộ Lâm nghiệp tổng kết 20 năm thực Tết trồng Hồ Chủ Tịch Ngoài ra, số vấn đề liên quan khác đặc biệt quan tâm hướng dẫn chi cục thống kê ngành liên quan thực chế độ báo cáo thống kê định kỳ thức cấp tỉnh, phương án điều tra diện tích, suất lúa, chăn nuôi cho tỉnh phía Nam, nghiên cứu cải tiến bổ sung số tiêu điều tra thu chi tài chính, bổ xung số tiêu, biểu mẫu điều tra sở vật chất hợp tác hoá nông nghiệp kịp thời phản ánh tình hình thực Nghị 61-CP Hội đồng Chính phủ Công tác đảm bảo thông tin: Kết đáng ý việc đạo thực tốt loại báo cáo: Báo cáo thức năm, b¸o c¸o th¸ng, b¸o c¸o quý, th¸ng, th¸ng, báo cáo sơ năm nông lâm nghiệp Nội dung báo cáo tập trung vào mảng thông tin chủ yếu: diện tích, suất, sản lượng loại lương thực, thực phẩm, công nghiệp hàng năm chi tiết đến huyện, theo vùng chuyên canh, theo lãnh thổ, theo thành phần kinh tế theo vùng tự nhiên; số lượng gia súc trâu, bò, lợn; riêng 40 Thông tin Khoa học Thống kê suất lúa phân theo loại giống; số hợp tác xã đạt suất cao từ tấn/ha trở lên Báo cáo tháng gồm đánh giá dự báo tình hình sản xuất lương thực, thực phẩm năm, dự tính cân đối lương thực tỉnh, trọng phân tích tổng hợp kết sản xuất điều kiện sản xuất phát nhân tố ảnh hưởng tới SXNN đồng thời kết hợp phản ánh kết điều tra chăn nuôi 1/7 Báo cáo năm gồm tiêu cân đối lương thực Ngoài phần số liệu báo cáo phải phân tích tình hình thực hoạt động trồng trọt, thuỷ lợi, khai hoang, trồng rừng, thuỷ sản Nêu bật vấn đề tồn sản xuất nông nghiệp (lương thực, chăn nuôi), tổ chức lại sản xuất cải tiến quản lý HTXNN miền Bắc, cải tạo XHCN miền Nam Phát kịp thời nguyên nhân tăng giảm, nhân tố khả tiềm tàng tận dụng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp Ngoài phần số liệu thức hàng năm thời kỳ 1976- 1986, việc biên soạn số liệu thống kê quan tâm nhằm phục vụ yêu cầu công tác kế hoạch hoá nghiên cứu kinh tế cấp, ngành phân theo vùng sinh thái chi tiết đến tỉnh với sản phẩm cụ thể: Niên giám số liệu thức thống kê Nông nghiệp năm 1971-1976; Số liệu Thống kê nông, lâm nghiệp 1975-1980; Số liệu điều tra đất năm 1978; Số liệu Thống kê nông, lâm nghiệp 1981-1985 Các ấn phẩm bao gồm nhiều tiêu kinh tế tổng hợp tiêu phản ảnh sở vật chất kỹ thuật, quan hệ sản xuất nông nghiệp, kết sản xuất loại trồng, loại gia súc, trồng thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển rừng, chăm sóc tu bổ rừng trồng lâm nghiệp phân tán v.v Thời kỳ từ năm 1987 - đến Về công tác phương pháp chế độ: Từ năm 1987 đến để phù hợp với chế mới, phương pháp thu thập số liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản chuyển dần bước từ chủ yếu thu thập qua hình thức báo cáo định kỳ từ thành phần kinh tế chủ yếu (quốc doanh tập thể) sang tổ chức điều tra chọn mẫu Tổng điều tra (Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp mà thời kỳ trước chưa làm) Cải tiến phương pháp điều tra đặc biệt ý, điều tra suất sản lượng lúa Việc chuyển phương pháp điều tra suất lúa từ điều tra điển hình, điển hình phân loại cải tiến sang phương pháp điều tra chọn mẫu gặt thống kê bước cải tiến quan trọng công tác điều tra suất, sản lượng lúa, khắc phục tư tưởng thành tích dấu diếm suất, sản lượng lương thực xuất phong trào thi đua đạt suất cao nông nghiệp (đạt vượt mục tiêu thóc/ha đất canh tác vụ lúa) đảm bảo tính khách quan, khoa học phương pháp điều tra, tiếp cận với phương pháp thống kê đại nhiều nước giới Tuy vậy, chế khoán 10 phương pháp điều tra gặt thống kê nêu bộc lộ khó khăn việc chọn điểm, quản lý điểm gặt gặt thống kê, đạo nghiệp vụ phát sinh phức tạp, chi phí tốn không thích hợp với chế khoán nông nghiệp Chính vậy, từ năm 1992 phương pháp điều tra suất, sản lượng 41 lúa chuyển sang phương pháp vấn trực tiếp nắm thực thu hộ, phương pháp phù hợp với chế quản lý nông nghiệp Trên thực tế phương án tiếp tục áp dụng bổ sung thay đổi hoàn thiện thêm quy mô chọn mẫu tiêu cần thu thập Hàng loạt phương án điều tra khác cải tiến sửa đổi thời kỳ phương án điều tra diện tích gieo trồng, điều tra chăn nuôi, điều tra thuỷ sản, điều tra lâm nghiệp quốc doanh, điều tra trang trại, hợp tác xã Những cải tiến Chế độ hạch toán báo cáo thống kê sở: Đối với đơn vị quốc doanh nông, lâm nghiệp thuỷ sản hợp tác xã nông, lâm nghiệp thuỷ sản thông tin thống kê chủ yếu thu thập hình thức báo cáo định kỳ Năm 1987 liên Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm TCTK ®· ban hµnh chÕ ®é chøng tõ vµ sỉ ®éi áp dụng cho HTX (TĐSXNN), HTX (TĐSX) nông lâm nghiệp, HTX (TĐSX) kinh doanh tổng hợp Tuy vậy, từ năm 1988 sau chế khoán 10 nhiều HTXNN tan rã, giải thể hàng loạt, công tác hạch toán báo cáo HTX không thu thập báo cáo Từ năm 1990 chế độ báo cáo thống kê định kỳ đơn vị quốc doanh nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tiếp tục nghiên cứu cải tiến cho phù hợp với trình chuyển đổi chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang chế thị trường Đến năm 1991, Liên Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm Tổng cục Thống kê ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp 42 dụng cho xí nghiệp nông nghiệp quốc doanh trung ương địa phương hạch toán kinh tế độc lập Việc áp dụng hình thức chế độ báo cáo thống kê kế toán định kỳ thức cho sở quốc doanh lâm nghiệp hoạch toán kinh tế độc lập Tổng cục Thống kê ban hành năm 1985 sửa đổi năm 1991 Đến năm 1995 Tổng cục Thống kê ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho đơn vị hoạt động lâm nghiệp thuộc loại hình: Ban quản lý lâm nghiệp, Ban quản lý dự án, Doanh nghiệp nhà nước, HTX, doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Liên hiệp, Tổng công ty, Chi cục kiểm lâm, Sở quản lý chuyên ngành lâm nghiệp Điểm mốc quan trọng cải tiến chế độ báo cáo doanh nghiệp nhà nước năm 2003 Tổng cục ban hành quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp Nhà nước theo định số: 62/2003/QĐ-BKH ngày 27/01/2003 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp Nhà nước Đây chế độ báo cáo mang tính chất đa ngành nước ta áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước (hoặc doanh nghiệp chiếm cổ phần chi phối nhà nước) theo nguyên tắc doanh nghiệp có ngành nghề, hoạt động SXKD loại báo cáo loại hình Cải tiến Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp Trước năm 1987 tỉnh thực báo cáo thống kê ban hành theo định số: 613/TCTK Tổng cục trưởng TCTK ngày Thông tin Khoa học Thống kê 31/11/1985 Sau chế khoán 10 tình hình quản lý nông nghiệp khu vực nông thôn nước ta có nhiều thay đổi (kể việc khó khăn viƯc thu thËp sè liƯu tõ kinh tÕ hé) nªn đến năm 1989 TCTK sửa đổi bổ sung số tiêu biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp áp dụng tạm thời cho UBND tỉnh, TP đặc khu trực thuộc trung ương Đến năm 1990 hệ thống tiêu báo cáo điều tra thống kê ngành nông, lâm nghiệp áp dụng cho UBND tỉnh, TP đặc khu trực thuộc thung ương ban hành theo định số: 195/TCTK/NN cđa Tỉng cơc tr­ëng TCTK; ®ång thêi hƯ thèng tiêu báo cáo thống kê định kỳ điều tra thống kê ngành nông, lâm nghiệp áp dụng cho Bộ có quản lý nông, lâm nghiệp ban hành theo định số: 196/TCTK/NN Tổng cục trưởng TCTK So với chế độ báo cáo trước đó, hệ thống tiêu báo cáo tinh giản nhiều, thành phần kinh tế (quốc doanh, quốc doanh) ghép chung vào biểu làm giảm đáng kể số lượng biểu mẫu báo cáo Đã ban hành chế độ báo cáo áp dụng cho có quản lý nông, lâm nghiệp, có phân công trách nhiệm rõ ràng cho Bộ liên quan Sau năm thực hệ thống tiêu báo cáo nêu trên, bên cạnh ưu điểm bộc lộ nhược điểm chưa đáp ứng nhu cầu thông tin bước chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN có quản lý Nhà nước trình hội nhập với thống kê nước khu vực quốc tế,v.v Do vậy, đến năm 1996 Tổng cục Thống kê ban hành chế độ báo cáo thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển điều tra thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo ®Þnh sè: 300 TCTK/NLTS cđa Tỉng cơc tr­ëng TCTK ChÕ độ báo cáo so với trước cải tiến nhiều nội dung giảm thiểu đáng kể số lượng tiêu báo cáo theo hướng tinh giản, thiết thực có hiệu lực; bổ sung tiêu hệ thống tài khoản quốc gia Liên hợp quốc: giá trị sản xuất; chi phí trung gian giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản thay tiêu giá trị sản lượng, thu nhập quốc dân nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tính theo hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân, bổ sung tiêu trồng rừng theo dự án 327, khai thác đánh bắt hải sản theo bảng phân ngành KTQD mới, Đây lần số phương án điều tra hướng dẫn thực thống phạm vi nước Trước nhu cầu thông tin ngày nhiều, đa dạng phong phú kinh tế thị trường hệ thống tiêu thống kê nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chế độ báo cáo theo định số 300 bộc lộ nhiều nhược điểm Do vậy, Chế độ báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp thuỷ sản áp dụng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo định số: 657/2002/QĐ-TCTK năm 2002 Tổng cục trưởng TCTK ban hành nhằm khắc phục bước nhược điểm chế độ báo cáo năm 1996 Chế độ báo cáo cải tiến lần vừa bổ sung tiêu thống kê phát sinh kinh tế thị trường, thông tin phục vụ chương trình, dự án quốc gia, phục vụ yêu cầu lãnh đạo, đạo Đảng Nhà nước sản xuất 43 nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; vừa loại bỏ tiêu báo cáo trùng lắp không cần thiết kênh thông tin nội Tổng cục TCTK với Bộ ngành liên quan Chuẩn hoá khái niệm, cách phân tổ danh mục trồng, gia súc, danh mục sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, nội dung phương pháp tính tiêu theo chuẩn mực quốc tế Công tác thu thập thông tin Tổ chức điều tra thống kê thường xuyên hàng năm: Điều tra diện tích gieo trồng suất, sản lượng loại hàng năm lâu năm chủ yếu; Điều tra chăn nuôi gia súc, gia cầm chăn nuôi khác; điều tra trang trại, hợp tác xã, Điều tra thủy sản quốc doanh; điều tra lâm nghiệp quốc doanh nhiều điều tra khác như: điều tra nhân khẩu, hộ khẩu, lao động, máy móc thiết bị chủ yếu; điều tra chi phí trung gian để tính giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; điều tra đột xuất nguồn lương thực số nông sản chủ yếu nông dân, Cùng với điều tra thường xuyên hàng năm từ năm 1994 đến nay, Tổng cục thống kê lần tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản (vào năm 1994 năm 2001) Với việc tổ chức thực tốt điều tra thường xuyên, Tổng điều tra chế độ báo cáo nên công tác đảm bảo thông tin thời kỳ đạt kết bËt, thĨ: Thùc hiƯn tèt c¸c b¸o c¸o chÝnh thøc, b¸o c¸o th¸ng, b¸o c¸o quÝ, th¸ng, tháng, báo cáo năm, báo cáo đánh giá nhiệm kỳ báo cáo năm Hoàn thành số 44 liệu thức nông, lâm nghiệp thuỷ sản hàng năm đảm bảo chất lượng số lượng tiêu Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản hàng tháng đảm bảo kịp thời, phản ánh sát diễn biến tình hình sản xuất, phục vụ tốt cho báo cáo chung hàng tháng Tổng cục Thực đầy đủ, có chất lượng b¸o c¸o quÝ, b¸o c¸o th¸ng, b¸o c¸o tháng, báo cáo năm báo cáo năm Cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời phục vụ cho việc biên soạn niên giám tóm tắt đầy đủ hàng năm ngành, thông tin giúp Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia tính toán tiêu tổng hợp Thông tin thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản phục vụ ngày rộng rãi đối tượng nước quốc tế: Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin qua mạng lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam nước (thông qua dự án trao đổi thông tin FAO) Sản phẩm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2001 phổ biến với nhiều loại sản phẩm khác cung cấp cho nhiều đối tượng nước quốc tế Hàng loạt sản phẩm số liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản biên soạn công bố rộng rãi như: Số liệu thống kê niên giám hàng năm; Số liệu thống kê nông nghiệp 35 năm (1956 -1990); Số liệu thống kê nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Việt Nam (1985 -1995); Số liệu thống kê nông, lâm nghiƯp, thủ s¶n ViƯt Nam (1975 - 2000); Sè liƯu thống kê nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Việt Nam (1945 2000); Số liệu thống kê nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ViƯt Nam (1996 - 2003); Sè liƯu kÕt qu¶ Tỉng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 1994; Số liệu kết Tổng điều tra Thông tin Khoa học Thống kê nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2001; Các đĩa CD kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2001, Hướng phát triển đến năm 2010 3.1 Mục tiêu Đổi thống kê nông nghiệp Việt Nam nội dung hình thức nhằm cung cấp kịp thời thông tin đầy đủ nội dung, toàn diện phạm vi, tin cậy chất lượng nhằm phục vụ tốt yêu cầu Đảng, Nhà nước nghiệp xây dựng phát triển đất nước, đáp ứng ngày đầy đủ, thuận lợi nhu cầu sử dụng thông tin đối tượng khác; đưa thống kê nông nghiệp Việt Nam đạt trình độ tiên tiến nước khu vực phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tích cực vào việc hội nhập kinh tế quốc tế đất nước 3.2 Định hướng phát triển thống kê nông nghiệp Việt Nam đến năm 2010 - Hoàn thiện chuẩn hoá sản phẩm thống kê nông nghiệp thời gian, nội dung, hình thức, qui trình biên soạn gồm: báo cáo thống kê tình hình sản xuất nông nghiệp, niên giám thống kê sản phẩm công bố kết Tổng điều tra điều tra thống kê, sản phẩm thống kê nhiều năm, sản phẩm phân tích dự báo thống kê Tăng cường công tác phổ biến thông tin thống kê đáp ứng tốt nhu cầu Đảng, Nhà nước, Bộ ngành đối tượng sử dụng khác Xây dựng chế phổ biến thông tin thống kê rõ ràng, minh bạch, có biện pháp nâng cao lực phổ biến thông tin thống kê đến đối tượng sử dụng thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển - Cải tiến hoàn thiện phương pháp thống kê theo hướng ứng dụng phương pháp thống kê đại, phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ thống kê quốc tÕ vµ thùc tiƠn ViƯt Nam - Hoµn thiƯn hƯ thống thu thập số liệu thống kê nông nghiệp: + Căn vào hệ thống tiêu quốc gia Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để phân công, phối hợp hoạt động thống kê, xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia, xây dựng chế độ báo cáo thống kê tổng hợp chế độ báo cáo thống kê sở + Căn vào yêu cầu thông tin Chính phủ, Bộ, ngành, Tổng cục Thống kê chủ trì tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản theo chu kỳ năm Phân công tổ chức điều tra (định kỳ hàng năm) cách hợp lý phạm vi nước Tổng cục Thống kê Bộ, ngành sở phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp hệ thống tiêu quốc gia nhu cầu thông tin phục vụ quản lý Bộ, ngành + Cải tiến chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp theo hướng giảm báo cáo định kỳ, tăng cường thu thập thông tin qua việc tổ chức điều tra phù hợp với loại hình doanh nghiệp bảo đảm thông tin báo cáo thống kê phản ánh đúng, đầy đủ thực trạng doanh nghiệp, cung cấp thông tin cần thiết để tính xác định tiêu kết sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu tổng hợp thông tin doanh nghiệp 45 ... với thống kê nước khu vực quốc tế,v.v Do vậy, đến năm 1996 Tổng cục Thống kê ban hành chế độ báo cáo thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển điều tra thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản. .. loạt sản phẩm số liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản biên soạn công bố rộng rãi như: Số liệu thống kê niên giám hàng năm; Số liệu thống kê nông nghiệp 35 năm (1956 -1990); Số liệu thống kê nông, ... tỉnh với sản phẩm cụ thể: Niên giám số liệu thức thống kê Nông nghiệp năm 1971-1976; Số liệu Thống kê nông, lâm nghiệp 1975-1980; Số liệu điều tra đất năm 1978; Số liệu Thống kê nông, lâm nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 năm xây dựng và phát triển thống kê nông lâm nghiệp và thủy sản, 50 năm xây dựng và phát triển thống kê nông lâm nghiệp và thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn