Cơ quan thống kê quốc gia Cộng hòa Csech (CZSO)

4 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:51

Bài viết trình bày cơ cấu tổ chức của CZSO được chia thành 7 nhánh chính, chịu trách nhiệm với những lĩnh vực khác nhau của những bộ phận khác nhau, tất cả đều trực thuộc trực tiếp lãnh đạo Tổng cục. CƠ QUAN THỐNG KÊ QUỐC GIA CỘNG HÒA CSECH (CZSO) Trần Mạnh Hùng iới thiệu tổng quát: Cơ quan Thống kê vụ như: (1) thảo luận dự thảo chương trình quốc gia cộng hoà Csech (CZSO) điều tra; (2) xem xét nhu cầu dụng số liệu Cơ quan hành nhà nước trung ương độc quan Thống kê để đưa ý kiến điều lập Cộng hòa Czech Vò thế, nhiệm vụ quyền tra đề xuất triển khai mà không phụ thuộc hạn CZSO đònh rõ Luật Thống vào báo cáo nhiệm vụ đơn vò đề xuất Các kê quốc gia (Act 89/1995 Coll.) quy chế nhiệm vụ khác: điều chỉnh phương pháp thống CZSO Người đứng đầu quan Thống kê quốc gia kê chấp nhận triệu tập hội nghò Cộng Hoà Czech Tổng cục Trưởng, Tổng Ủy ban theo quy đònh Tổng cục trưởng Thống Thống nước Cộng hoà Czech đònh bãi kê G nhiệm Tổng cục Trưởng CZSO không nằm Cơ cấu tổ chức CZSO chia thành Nội Cộng hoà Czech, tham nhánh chính, chòu trách nhiệm với lónh gia vào khoá họp Nội với danh nghóa vực khác phận khác nhau, tất thành viên quyền biểu trực thuộc trực tiếp lãnh đạo Tổng cục Nhiệm vụ CZSO cung cấp I Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê tranh toàn diện không sai lệch phát Cũng giống quan Thống kê quốc triển kinh tế, xã hội, nhân khâu học môi gia khác, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê trường Tổng cục Thống kê hợp tác với Bộ Czech người đứng đầu chòu trách nhiệm quan quản lý trung ương khác triển khai hệ chung hoạt động toàn quan thống thống dòch vụ thống kê quốc gia CZSO kê quốc gia Ngoài ra, tổng cục Trưởng phụ trách quan hướng tới người sử dụng đại, tôn trọng trực tiếp đơn vò sau: giá trò chuyên nghiệp, độc lập, (1) Văn phòng: gồm phận Phòng không thiên vò công khai Để tham mưu mặt Lập pháp; Phòng Bảo vệ cán tài sản; Phòng chuyên môn, Cơ quan Thống kê nhà nước Czech Quản lý hồ sơ thành lập Ủy ban Thống kê quốc gia, với vai trò (2) Vụ Nguồn nhân lực tiền lương: gồm quan tư vấn trợ giúp cho Lãnh đạo phận Phòng hệ thống hóa kế hoạch công tác chuyên môn ngành Tổng cục trưởng hóa nguồn nhân lực; Phòng nguồn nhân lực; người đứng đầu Ủy ban Thống kê Các Phòng tiền lương; Phòng đào tạo cán thành viên Ủy ban Tổng cục Trưởng Thống (3) Vụ Hợp tác quốc tế: gồm phận kê đònh, tất họ chuyên gia Phòng Kế hoạch hợp tác quốc tế; Phòng lónh vực thống kê thực hành lý thuyết Ủy ban Tích hợp Châu Âu; Phòng Bảo mật an toàn có 25 thành viên với chức nhiệm thông tin CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 31 Cơ quan Thống kê quốc gia Cộng hòa Csech (CZSO) (d) Trung tâm xử lý thống kê II Phó Tổng cục trưởng 1: Phó Tổng cục trưởng phụ trách khối công việc như: Hradec Králové (Phòng xử lý số liệu thống kê người 1) Phương pháp luận chung điều tra: tiêu dùng giá nông nghiệp; Phòng xử lý số liệu gồm đơn vò (1) Văn phòng dự án; (2) Vụ thống kê công nghiệp, xây dựng, nội thương Phương pháp chế độ (phòng điều phối công tác giá dòch vụ thương mại; Phòng quản lý điều tra); điều tra; Phòng Phân loại Thuật ngữ); (3) Vụ (e) Trung tâm xử lý thống kê Brno (Phòng Điều tra Thống kê (Phòng Triển khai Phương xử lý số liệu thống kê xây dựng nhà cửa pháp luận điều tra; Phòng Đơn vò lãnh thổ thống phép xây dựng; Phòng xử lý số liệu thống kê kê; phòng Xử lý điều tra); (4) Vụ Phương pháp xử quan nhà nước tổ chức phi lợi lý thống kê (Phòng Phương pháp tính thống nhuận; Phòng xử lý số liệu thống kê xây dựng, kê; Phòng Mô hình chất lượng xử lý; Phòng giao thông vận tải, thông tin truyền thông; nguồn liệu trợ giúp); (5) Vụ soạn thảo nhiệm Phòng quản lý điều tra); vụ thống kê (Phòng Kế hoạch; Phòng Phương (f) Trung tâm xử lý thống kê Ostrava (Phòng pháp điều tra; Phòng lập trình); (6) Vụ Hệ thống xử lý số liệu thống kê thương nghiệp bán buôn; Thông tin Thống kê; (7) Vụ Quản lý Công nghệ Phòng xử lý số liệu thống kê thương nghiệp bán thông tin (Phòng Hậu cần công nghệ thông tin lẻ, khách sạn nhà hàng; Phòng quản lý điều tra) dòch vụ phần cứng; Phòng trợ giúp hệ thống trung 3) Trung tâm lập trình thống kê tâm công nghệ thông tin; Phòng trợ giúp khách - Phòng lập chương trình ứng dụng hàng công nghệ thông tin) khách hàng - Phòng công nghệ thông tin hỗ trợ dân số 2) Khối xử lý thống kê: gồm đơn vò như: (a) Trung tâm xử lý thống kê Praha (Phòng tổng điều tra - Phòng lập chương trình nhiệm vụ thống xử lý thống kê dân số; Phòng xử lý số liệu thống kê lượng, phát triển đổi công nghệ; kê Phòng xử lý số liệu thống kê lao động, công 4) Các cục điều tra đòa bàn nghệ thông tin môi trường; Phòng quản lý điều - Cục điều tra đòa bàn Praha tra); - Cục điều tra đòa bàn vùng Strêedocêeský (b) Trung tâm xử lý thống kê CÊeské Budjovice (Phòng xử lý số liệu cấu số liệu thống kê dòch vụ thò trường chọn; Phòng xử lý số liệu thống kê ngắn hạn dòch vụ thò trường chọn; Phòng xử lý tiêu nông - lâm nghiệp vật; Phòng quản lý điều tra); (c) Trung tâm xử lý thống kê Ústí nad Labem - Cục điều tra đòa bàn vùng Jihocêeský Vysocêina - Cục điều tra đòa bàn vùng Vysocêina Jihocêeský - Cục điều tra đòa bàn vùng Liberecký Ústecký - Cục điều tra đòa bàn vùng Královéhradecký Pardubický (Phòng xử lý số liệu thống kê du lòch chất thải; - Cục điều tra đòa bàn vùng Jihomoravský Phòng xử lý số liệu thống kê ngân hàng 5) Khối thống kê kinh tế vó mô: gồm vụ dòch vụ phi thò trường; Phòng chuẩn bò ứng (1) Vụ tài khoản quốc gia năm (Phòng tài dụng thu thập liệu; Phòng quản lý điều tra); khoản khu vực; Phòng tài khoản tài chính; Phòng 32 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Cơ quan Thống kê quốc gia Cộng hòa Csech (CZSO) Mô hình Tổ chức thống kê Cộng hòa Csech tài sản phi tài chính; Phòng lập bảng tài Input- thống kê khối lượng hàng hoá ngoại thương; Output); (2) Vụ tài khoản quốc gia quý (Phòng tài Phòng thống kê xuất nhập dòch vụ) khoản quý tài khoản vùng; Phòng tài khoản 6) Khối thống kê doanh nghiệp: gồm vụ nhà nước); (3) Vụ Thống kê giá (Phòng Thống kê (1) Vụ Thống kê công nghiệp, xây dựng giá nông nghiệp, xây dựng dòch vụ; Phòng lượng (Phòng thống kê công nghiệp; Phòng Thống kê giá công nghiệp lượng; Phòng thống kê xây dựng; Phòng thống kê lượng); Thống kê giá tiêu dùng; Phòng Thống kê giá nội (2) Vụ Thống kê thương mại, du lòch, giao thông thương); (4) Vụ Thống kê ngoại thương (Phòng vận tải, thông tin truyền thông (Phòng thống phương pháp luận thống kê ngoại thương; Phòng kê thương mại, khách sạn nhà hàng; Phòng CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 33 Cơ quan Thống kê quốc gia Cộng hòa Csech (CZSO) thống kê giao thông vận tải, thông tin truyền Thống kê trung tâm; Phòng Phân tích vùng thông; Phòng thống kê du lòch); (3) Vụ Thống kê dòch vụ thông tin Praha; Phòng Phân tích vùng dòch vụ, ngân hàng bảo hiểm (Phòng thống kê dòch vụ thông tin Strêedocêeský kraj; Phòng Phân dòch vụ; Phòng thống kê ngân hàng bảo hiểm); tích vùng dòch vụ thông tin CÊeské Budjovice; (4) Vụ Thống kê nông, lâm nghiệp môi trường Phòng Phân tích vùng dòch vụ thông tin Section (Phòng thống kê nông nghiệp; Phòng thống kê Plzenõ; Phòng Phân tích vùng dòch vụ thông tin môi trường); (5) Vụ điều phối Thống kê thương Karlovy Vary; Phòng Phân tích vùng dòch vụ nghiệp (Phòng thống kê ngắn hạn số liệu thông tin Ústí nad Labem; Phòng Phận Phân tích thống kê cấu; Phòng số liệu thống kê tài sản vùng dòch vụ thông tin Liberec; Phòng Phân nợ); (6) Vụ điều tra quay vòng kinh doanh tích vùng dòch vụ thông tin Hradec Králové; 7) Khối thống kê nhân học xã hội: Phòng Phân tích vùng dòch vụ thông tin gồm vụ (1) Vụ thống kê dân số (Phòng Pardubice; Phòng Phân tích vùng dòch vụ thông thống kê nhân học; Phòng phối hợp chuẩn tin Jihlava; Phòng Phân tích vùng dòch vụ bò quy trình điều tra; Phòng phương pháp, phân thông tin Brno; Phòng Phân tích vùng dòch vụ tích công bố điều tra; Phòng trợ giúp tổ chức thông tin Olomouc; Phòng Phân tích vùng dòch điều tra; Phòng điều tra Praha; Phòng điều tra vụ thông tin Zlín; Phòng Phân tích vùng dòch vùng Strêedocêeskýù; Phòng điều tra CÊeské vụ thông tin Ostrava; Phòng Niên giám Thống kê); Budjovice; Phòng điều tra Plzenõ; Phòng điều tra (2) Vụ Trưng bày điện tử (Phòng xúc tiến điện Karlovy Vary; Phòng điều tra Ústí nad Labem; tử; Phòng chuẩn bò trước in in Kỹ thuật số); Phòng điều tra Liberec; Phòng điều tra Hradec (3) Vụ Cơ sở liệu (CSDL) công (Phòng CSDL Králové; Phòng điều tra Pardubice; Phòng điều tra công; Phòng thông tin vùng) Jihlava; Phòng điều tra Brno; Phòng điều tra III Phó Tổng cục Trưởng 2: Phó Tổng cục Olomouc; Phòng điều tra Zlín; Phòng điều tra trưởng phụ trách (1) Vụ tài tài sản Ostrava); (2) Vụ điều tra hộ gia đình (Phòng (Phòng ngân sách; Phòng toán tài chính); thống kê ngân sách hộ gia đình; Phòng điều tra (2) Văn phòng (Phòng hoạt động đầu tư; xã hội); (3) Vụ thống kê phát triển xã hội (Phòng Phòng thu mua; Phòng quản lý bảo dưỡng xây thống kê giáo dục, y tế, văn hoá an ninh xã dựng; Phòng quản lý tài sản CÊeské Budjovice; hội; Phòng nghiên cứu thống kê phát triển xã Phòng quản lý tài sản Plzenõ; Phòng quản lý tài hội thông tin; Phòng thống kê khu vực không kinh sản Ústí nad Labem; Phòng quản lý tài sản doanh) (4) Vụ thống kê thò trường lao động Hradec Králové; Phòng quản lý tài sản Brno; (Phòng điều tra mẫu thò trường lao động; Phòng Phòng quản lý tài sản Ostrava); (3) Vụ xử lý thống kê lao động); (5) Vụ thống kê thống kê dân kết điện tử số đặc trưng; (6) Vụ điều phối điều tra hội gia đình 8) Khối phân tích phổ biến thống kê: Tài liệu tham khảo/Nguồn: Czech Statistical office: gồm vụ (1) Vụ dòch vụ thông tin (Phòng Management and Organisation Structure dòch vụ thông tin; Phòng thông tin kết http://www.czso.cz/eng/redakcc.nsf/activities điện tử; Phòng dòch vụ thông tin quốc tế; Thư viện 34 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ ... KÊ 33 Cơ quan Thống kê quốc gia Cộng hòa Csech (CZSO) thống kê giao thông vận tải, thông tin truyền Thống kê trung tâm; Phòng Phân tích vùng thông; Phòng thống kê du lòch); (3) Vụ Thống kê dòch... khoản quốc gia năm (Phòng tài dụng thu thập liệu; Phòng quản lý điều tra); khoản khu vực; Phòng tài khoản tài chính; Phòng 32 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Cơ quan Thống kê quốc gia Cộng hòa Csech (CZSO). .. nghiệp; Phòng Thống kê giá công nghiệp lượng; Phòng thống kê xây dựng; Phòng thống kê lượng); Thống kê giá tiêu dùng; Phòng Thống kê giá nội (2) Vụ Thống kê thương mại, du lòch, giao thông thương);
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ quan thống kê quốc gia Cộng hòa Csech (CZSO), Cơ quan thống kê quốc gia Cộng hòa Csech (CZSO)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn