Ngành Thống kê Thanh Hóa – Đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của toàn ngành Thống kê

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:50

Bài viết giới thiệu về Ngành Thống kê Thanh Hóa – Đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của toàn ngành Thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Ngành Thống kê Thanh Hoá - đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành Thống kê Lê Trần Toan Cục trưởng Cục Thống kê Thanh Hoá Thanh Hoá tỉnh lớn, gồm 27 huyện, thị xã, thành phố với 636 xã, phường, thị trấn Diện tích tự nhiên 11112,4 km2 tài nguyên phong phú, địa hình đa dạng, với 3/4 diện tích đồi núi chia thành vùng địa giới hành chÝnh: Vïng ven biĨn gåm hun, thÞ x· réng 1225,2 km2 chiÕm 11,02%, vïng ®ång b»ng gåm 10 hun, thị xã, thành phố rộng 1905,7 km2 chiếm 17, 18%, vïng trung du, miỊn nói gåm 11 hun réng 7981,5 km2 chiÕm 71,8% diƯn tÝch toµn tØnh, cã thĨ khai thác mạnh vùng để phát triển kinh tế toàn diện Thanh Hoá tỉnh có nguồn lao động dồi dào, trình độ dân trí Tính đến năm 2003, dân số trung bình tỉnh 3565,2 nghìn người Đây thuận lợi ®Ĩ ph¸t triĨn kinh tÕ - x· héi, nh­ng ®ång thời khó khăn cho Thanh Hoá thu thập thông tin lập báo cáo phục vụ trung ương địa phương Cục Thống kê Thanh Hoá có phòng nghiệp vụ, phận trực thuộc Văn phòng Cục, 27 phòng thống kê huyện, thị xã, thành phố trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê Sầm Sơn Hầu hết đơn vị, đội ngũ cán chủ chốt đào tạo qui, có nhiều kinh nghiệm công tác Đến nay, Thanh Hoá có 178 cán làm việc Trong cán có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm 52,8%, trung cấp chiếm 41,6% Bên cạnh đó, tổ chức thống kê xã củng cố theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 Chính phủ; Thông tư 99/1998/TT-LTTCCBBTC-BLĐTBXH, ngày 19/5//998 Ban TCCBCP - Bộ Tài - Bộ Lao động Thương binh Xã hội; Quyết định số 1646/1998/QĐ/UB, ngày 10/8/1998 UBND tỉnh Thanh Hoá Với 636 cán thống kê xã, phường, thị trấn; có 65% bố trí theo chức (Văn phòng - Thống kê) Trong năm qua, ngành Thống kê Thanh Hoá bám sát đường lối đổi Đảng, yêu cầu thông tin cấp lãnh đạo, nhạy bén tổ chức triển khai công tác ngành, thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin thông qua hệ thống tiêu báo cáo định kỳ, điều tra, phục vụ kịp thời có hiệu cho cấp uỷ, quyền cấp Hàng năm, Cục Thống kê Thanh Hoá thực tốt chế độ báo cáo, điều tra theo chế độ Tổng cục Thống kê ban hành Ngoài thực báo cáo điều tra phục vụ yêu cầu địa phương kỳ họp, kỳ Đại hội Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân báo cáo nhanh, tình hình kinh tế xã hội tháng, quý, năm; báo cáo phân tích báo cáo chuyên đề, tài liệu phục vụ Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 19 sơ kết đánh giá tình hình thực Nghị Đảng, chủ trương Chinh sách Nhà nước phát triĨn kinh tÕ tËp thĨ, ph¸t triĨn kinh tÕ t­ nhân; đổi hợp tác xã nông nghiệp, phát triển hình thức kinh tế hợp tác xã nông thôn; phát triển kinh tế trang trại; tình hình xoá đói giảm nghèo, chuyển dịch cấu kinh tế, giá trị kinh tế thu đơn vị diện tích gieo trồng Đặc biệt năm 2003 biên soạn tập tài liệu Tình hình kinh tế - xã hội chủ u tØnh Thanh Ho¸ thêi kú 2001 2003”, phơc vơ báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ kết thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XV giúp cho cấp uỷ, quyền địa phương có đề chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Trong khí lên đất nước, quê hương, ngành thống kê Thanh Hoá bước trưởng thành mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, năm liền (1996 - 2003) Tổng cục Thống kê công nhận đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành Để hoàn thành kế hoạch thông tin giao phục vụ địa phương, ngành Thống kê Thanh Hoá phải đầu tư nhiều công sức trí tuệ làm việc liên tục với tâm phấn đấu cao, linh hoạt, nhạy bén trình thực nhiệm vụ ®­ỵc giao - Cê thi ®ua cđa ChÝnh phđ: 1988, 1989, 1990, 1992, 1996, 1997 Nhìn chung báo cáo thống kê, phân tích hoạt động kinh tế - xã hội, điều tra thống kê Cục Thống kê Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý kinh tế - xã hội lãnh đạo Đảng, cấp quyền, đồng tình trí từ quan lãnh đạo tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố ban, ngành Đã góp phần quan trọng việc xây dựng mục tiêu giải pháp đạo điều hành hàng tháng, quý, năm, năm cấp quyền 20 Với thành tích đạt trình hoạt động năm qua năm gần đây, ngành Thống kê Thanh hoá nhận nhiều phần thưởng cao quí Đảng, Nhà nước, ngành địa phương: - Cờ thi đua UBND tỉnh: 1979, 1982, 1984 - Cờ thi đua Tổng cục Thống kê: 1985, 1986, 1993, 1994 - Huân chương lao động hạng ba: 1961, 1979 - Huân chương lao động hạng nhì: 1976, 1986, 1995 - Huân chương lao động hạng nhất: 1998 - Huân chương độc lập hạng ba: 2003 Sở dĩ ngành Thống kê Thanh Hoá đạt kết trước hết nhờ có quan tâm lãnh đạo đạo sát Tổng cục Thống kê, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, hợp tác chặt chẽ ngành, cấp tỉnh trình đóng góp không mệt mỏi hệ cán ngành Thống kê Thanh Hoá Thông tin Khoa häc Thèng kª - sè chuyªn san thèng kê địa phương 2006 Cùng với nguyên nhân học kinh nghiệm rút từ thực tiễn Thanh Hoá là: - Ban lãnh đạo Cục bám sát kế hoạch công tác Tổng cục Thống kê, yêu cầu phục vụ địa phương để tổ chức đạo thực Nhiệm vụ giao cụ thể cho đơn vị, chí cho cán Thường xuyên đôn đốc kiểm tra Duy trì sơ kết hàng quí Văn phòng Cục cán chủ chốt toàn ngành - Tuân thủ nghiêm túc chế độ báo cáo; quy định, quy trình, phương án điều tra - Tập hợp sức mạnh tập thể CBCC toàn ngành Đã xây dựng qui chế hoạt động ngành Mọi CBCC học tập, quán triệt đầy đủ nội dung qui chế, tự giác làm việc - Đoàn kết, thống thất Ban lãnh đạo, ngành, đội ngũ cán chủ chốt phải thật gương mẫu công tác, sinh hoạt, làm gương cho cán công chức noi theo - Có phối hợp chặt chẽ Đảng uỷ, Lãnh đạo chuyên môn, công đoàn - Tổ chức thực tốt Nghị định 71/CP Quy chế dân chủ quan toàn ngành Tập trung vào hai nội dung là: công khai sử dụng, quản lý kinh phí cấp việc tuyển dụng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng cán ngành - Có đội ngũ cán cán chủ chốt đào tạo quy, có nhiều kinh nghiệm trình công tác, gắn bó với ngành, có ý thức trách nhiệm cao Thành tích niềm vui, vinh dự lớn Năm 2004 Luật Thống kê thức có hiệu lực thi hành tạo môi trường thuận lợi trình thực nhiệm vụ Song công tác ngành Thống kê Thanh Hoá nhiều khó khăn Lớn yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo quản lý Trung ương địa phương đòi hỏi ngày cao Trong lực, điều kiện nhiều mặt ngành hạn chế Việc nâng cao chất lượng thông tin vấn đề tiếp tục phải quan tâm Ngành Thống kê Thanh Hoá tiếp tục chủ động đổi cải tiến phương pháp công tác nhằm nâng cao chất lượng làm phong phú số liệu thống kê góp phần tích cực vào công đổi mời, giải pháp để nâng cao vai trò vị trí hiệu thông tin Thống kê Phát huy kết đạt được, khắc phục tồn tại, ngành Thống kê Thanh Hoá tâm lập thành tích nhiều nữa, giữ vững danh hiệu thi đua nhiều năm dẫn đầu toàn quốc, xứng đáng với phần thưởng cao quí Chủ tịch nước mời tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 21 ... hương, ngành thống kê Thanh Hoá bước trưởng thành mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, năm liền (1996 - 2003) Tổng cục Thống kê công nhận đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành Để... cao vai trò vị trí hiệu thông tin Thống kê Phát huy kết đạt được, khắc phục tồn tại, ngành Thống kê Thanh Hoá tâm lập thành tích nhiều nữa, giữ vững danh hiệu thi đua nhiều năm dẫn đầu toàn quốc,... không mệt mỏi hệ cán ngành Thống kê Thanh Hoá Thông tin Khoa học Thống kê - số chuyên san thống kê địa phương 2006 Cùng với nguyên nhân học kinh nghiệm rút từ thực tiễn Thanh Hoá là: - Ban lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngành Thống kê Thanh Hóa – Đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của toàn ngành Thống kê, Ngành Thống kê Thanh Hóa – Đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của toàn ngành Thống kê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn