Kết quả bước đầu tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

6 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:50

Cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (TĐT CSKTHCSN) 1/7/2007 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 187/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Thủ Tướng Chính phủ đã được thực hiện đúng theo kế hoạch chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo TĐT CSKTHCSN Trung ương và phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2007 của thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh. kết bớc đầu tổng điều tra sở kinh tế, hnh chính, nghiệp năm 2007 địa bn Hå chÝ minh Lê Thị Thanh Loan(*) uộc Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp (TĐT CSKTHCSN) 1/7/2007 địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 187/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng năm 2006 Thủ Tướng Chính phủ thực theo kế hoạch đạo thống Ban Chỉ đạo TĐT CSKTHCSN Trung ương phương án Tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp năm 2007 thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh C phiếu đơn vị hành nghiệp, tổ chức Đảng đoàn thể, hiệp hội 1.939 phiếu tổ chức tôn giáo Với khối lượng gần 400 ngàn phiếu thu thập cho thấy công tác tổng điều tra địa bàn thành phố phức tạp, khó khăn Tuy nhiên BCĐ cấp toàn thể đội ngũ giám sát viên, đội trưởng, điều tra viên tổng điêu tra thành phố thể tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, nỗ lực hồn thành tổng điều tra theo thời gian qui định BCĐ TĐT CSKTHCSN Trung ương Dưới số đánh giá kết ban đầu TĐT CSKTHCSN Thành phố Hồ Chí Minh A VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA Công tác chuẩn bị tổng điều tra Các đại biểu dự lớp tập huấn nghiệp vụ TĐT TP Đà Lạt xác định sở kinh tế địa bàn Tổng số phiếu điều tra thu thập 393.106 phiếu loại bao gồm 43.259 phiếu doanh nghiệp chi nhánh, 342.393 phiếu hộ sản xuất cá thể thuộc tất ngành kinh tế (trừ hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản), 5.515 (*) Để chuẩn bị cho Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007, Ban Chỉ đạo TĐT CSKTHCSN thành phố thành lập vào ngày 14 tháng năm 2007 Ban Chỉ đạo TĐT CSKTHCSN quận, huyện, phường, xã khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố thành lập sau Đối tượng điều tra Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp đa dạng Tất quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất cá thể (trừ HTX, Hộ thuộc ngành nông, lâm nghiệp thủy sản) đối tượng điều tra Phó cục trưởng Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban đạo TĐT TP Hồ Chí Minh chuyªn san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 25 Cụng tỏc chun bị danh sách tất đơn vị thuộc diện điều tra tiến hành khẩn trương tháng tháng 6/2007 Danh sách điều tra quan trọng để chuẩn bị sở vật chất cho tổng điều tra, phân công công tác điều tra tránh bị trùng hay sót đơn vị điều tra Sau dự tập huấn công tác lập danh sách đơn vị điều tra BCĐ thành phố tổ chức vào ngày 12/5/2007, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra quận, huyện tổ chức tập huấn lực lượng điều tra viên lập danh sách đơn vị điều tra địa bàn Tổng số lớp mở 47 lớp, tổng số người tham dự 3.693 người Ngoài dựa nguồn liệu từ Ban Chỉ đạo TĐT CSKTHCSN TW sở ngành thành phố Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Sở Giáo dục, Sở Y tế, Ban Tổ chức Chính quyền, Ban Tơn giáo thành phố kết điều tra doanh nghiệp năm 2002, Ban Chỉ đạo thành phố chuyển danh sách doanh nghiệp, danh sách đơn vị hành chính, nghiệp quận, huyện cho Ban Chỉ đạo quận, huyện để bổ sung, rà sốt hồn chỉnh danh sách đơn vị điều tra địa bàn Tính đến ngày 10/6/2007, hầu hết Quận/Huyện Ban quản lý triển khai công tác lập danh sách đơn vị điều tra tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 cho BCĐ Phường/Xã, điều tra viên phường xã, điều tra viên chợ, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, BQL khu chế xuất khu công nghiệp, BQL khu công nghệ cao, BQL Công viên phần mềm Quang Trung Đến ngày 22/6/2007, quận, huyện BQL khu chế xuất khu công nghiệp báo cáo kết lập danh sách 26 đơn vị điều tra cho Ban đạo thành phố Kết tổng hợp kết lập danh sách cho thấy số đơn vị lập danh sách điều tra toàn thành phố 456.811 đơn vị kể số sở có địa điểm khơng xác định, tăng so dự kiến ban đầu BCĐ thành phố (368.546 sở) Công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra giám sát Chuẩn bị cho công tác vấn ghi phiếu điều tra TĐT CSKTHCSN vào thời điểm 1/7/2007, Ban Chỉ đạo TĐT CSKT HCSN thành phố tập huấn nghiệp vụ điều tra giám sát cho lực lượng giảng viên cấp quận, huyện vào đầu tháng 6/2007 Ban Chỉ đạo quận, huyện chịu trách nhiệm tập huấn trực tiếp cho lực lượng điều tra viên tổ trưởng điều tra Riêng đơn vị điều tra doanh nghiệp dùng phương pháp điều tra gián tiếp, Ban Chỉ đạo thành phố trực tiếp hướng dẫn ghi phiếu cho doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi văn phòng đại diện nước ngồi Ban Chỉ đạo quận huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn ghi phiếu cho doanh nghiệp ngồi nhà nước cơng ty cổ phần tư nhân, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị nước Toàn thành phố tổ chức 70 lớp tập huấn điều tra giám sát cho 4.100 điều tra viên 500 tổ trưởng tổ điều tra, 200 lớp tập huấn ghi phiếu điều tra cho 52.620 đơn vị doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp, đơn vị HCSN địa bàn Các lớp tập huấn thực xong tháng 6/2007 Lực lượng điều tra viên, tổ trưởng chuẩn bị sẳn sàng để công tỏc iu Thông tin Khoa học Thống kê tra, ghi phiếu triển khai thời điểm điều tra Để đảm bảo tất tổ trưởng điều tra viên tập huấn xong trước thời điểm điều tra 1/7/2007 quận, huyện lập kế hoạch tập huấn chặt chẽ thời gian thực đầy đủ nội dung quy trình tập huấn cho lớp Ban Chỉ đạo thành phố hướng dẫn Công tác tuyên truyền Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp có liên quan đến tất quan, đơn vị thuộc tất thành phần kinh tế ngành kinh tế địa bàn có liên quan đến phận lớn dân cư thành phố nên công tác tuyên truyền cần thiết nhằm giúp đối tượng có liên quan hiểu mục đích ý nghĩa tổng điều tra từ có ý thức cung cấp thông tin đầy đủ, đắn cho tổng điều tra BCĐ thành phố soạn tài liệu tuyên truyền cho tổng điều tra phổ biến đến tất quận, huyện, phường, xã Trước thời điểm tổng điều tra 1/7/2007, BCĐ TĐT thành phố tổ chức họp báo với báo, đài phát thanh, truyền hình hoạt động địa bàn thành phố Sở Văn hóa Thơng tin thành phố, quan báo, đài Truyền hình, đài Phát thành phố, phòng Văn hóa Thơng tin quận, huyện đội truyền phường, xã phối hợp tạo đợt tuyên truyền rộng rãi cho công tác tổng điều tra Nhờ công tác tuyên truyền thực tốt nên việc tiếp xúc vấn, ghi phiếu điều tra vừa qua thực thuận lợi, hạn chế nhiều sai sót Cơng tác điều tra thu thập thông tin Đúng ngày 1/7/2007, tất điều tra viên đội trưởng phụ trách địa bàn điều tra bắt đầu công tác vấn ghi phiếu điều tra hộ sản xuất cá thể quan, đơn vị diện điều tra Công tác điều tra địa bàn điều tra đơn vị tiến hành 25 ngày, từ 1/7/2007 đến 25/7/2007 Đến ngày 25/7/2007 thành phố kết thúc công tác điều tra địa bàn điều tra xã, phường Một số địa bàn tiếp tục điều tra đơn vị, hộ sản xuất chưa tiếp xúc (chủ sở sản xuất vắng, điều tra viên đến nhiều lần không gặp,…) Việc thu phiếu đơn vị, doanh nghiệp đôn đốc khẩn trương Nhằm khắc phục sai sót q trình điều tra, Ban Chỉ đạo thành phố, quận huyện phân công cán trực dõi địa bàn điều tra, giám sát chặt chẽ công tác điều tra, giải khó khăn, vướng mắc kịp thời Cơng tác nghiệm thu, mã hoá Ngay sau kết thúc điều tra theo qui định, Ban Chỉ đạo thành phố hướng dẫn quận, huyện, phường, xã rà soát lại địa bàn điều tra để phát điều tra bổ sung đơn vị thiếu sót chưa điều tra Tất quận, huyện tiến hành cơng tác rà sốt lại địa bàn điều tra điều tra bổ sung đơn vị sót, kiểm tra 100% phiếu điều tra xã, phường chuyển tồn phiếu văn phòng Ban Chỉ đạo quận, huyện Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức công tác nghiệm thu phiếu điều tra Ban Chỉ đạo quận, huyện làm hai chuyªn san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 27 t t tổ chức nghiệm thu phiếu 02/TĐT CT - phiếu thu thập thông tin sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu 03/TĐT HCSN - phiếu thu thập thơng tin sở hành chính, nghiệp, phiếu 04/TĐT TG - phiếu thu thập thông tin sở tôn giáo đợt tổ chức nghiệm thu phiếu 01/TĐT DN - phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, văn phòng đại diện Công tác nghiệm thu tiến hành chặt chẽ theo qui trình nghiệm thu BCĐ TW hướng dẫn, qua sai sót phát sữa chữa, bổ sung sở Công tác mã hóa phiếu 01 03 Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố Quận, huyện phối hợp thực hiện, phiếu 02 04 Ban Chỉ đạo Quận, huyện chịu trách nhiệm Cơng tác mã hóa thực khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch thời gian Công tác tra Nhận xét đánh giá chung Cuộc TĐT CSKTHCSN năm 2007 tiến hành thành phố với qui mô số đơn vị điều tra lớn biến động, nội dung thông tin thu thập đa dạng phức tạp với tập trung cố gắng Ban Chỉ đạo TĐT cấp, toàn thể điều tra viên, đội trưởng công tác tổng điều tra địa bàn thành phố hoàn thành theo kế hoạch Trung ương đề đáp ứng yêu cầu lãnh đạo địa phương Đạt kết nhờ nguyên nhân sau: - Được quan tâm đạo thường xuyên, sâu sát văn phòng Ban Chỉ đạo TĐT CSKTHCSN Trung ương - Được Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã quan tâm đạo tạo điều kiện thuận lợi thực tổng đìều tra - Sự hợp tác chặt chẽ có trách nhiệm nhiều sở, ban ngành thành phố quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh thành lập đồn tra việc thực phương án TĐT CSKTHCSN địa bàn thành phố Đoàn Thanh tra gồm người phối hợp chặt chẽ với tổ thường trực tổng điều tra thành phố Ban đạo TĐT quận, huyện để thực công tác tra tổng điều tra - Sự hoạt động tích cực Ban Chỉ đạo Tổ thường trực TĐT CSKTHCSN thành phố, quận, huyện, lực lượng tổ trưởng, điều tra viên có tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, thực đầy đủ quy trình cơng việc, nội dung chun mơn theo kế hoạch thống nước Đoàn tra tiến hành công tác tra theo kế hoạch đồng thời tra đơn vị bổ sung theo yêu cầu tổ thường trực tổng điều tra thành phố Ban đạo TĐT quận, huyện Nhờ công tác thu phiếu tổng điều tra chất lượng phiếu điều tra thực tốt - Công tác chuẩn bị cho tổng điều tra chu đáo có kế hoạch chặt chẽ cho công việc lập danh sách , tập huấn cho điều tra viên, tiến hành điều tra, rà soát, mã hóa phiếu điều tra 28 - Cơng tác tun truyền rộng khắp liên tục giúp cho đơn vị iu tra hiu Thông tin Khoa học Thống kê c ý nghĩa, yêu cầu tổng điều tra tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin đơn vị điều tra, hạn chế sai sót, nâng chất lượng tổng điều tra Tuy nhiên trình kết thực tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp số mặt tồn cần rút kinh nghiệm cho tổng điều tra sau: - Thời gian dành cho công tác lập danh sách đơn vị điều tra ngắn ảnh hưởng phần đến chất lượng công tác - Thời gian dành cho công tác chuẩn bị trước thời điểm tổng điều tra ngắn Ban Chỉ đạo thành phố Quận, huyện có tuần lễ để chuẩn bị tất công việc từ việc tổ chức lớp tập huấn cho giảng viên cấp quận, huyện, chọn tập huấn cho điều tra viên, tổ trưởng, tuyên truyền cho tổng điều tra, chuẩn bị sở vật chất cần thiết cho tổng điều tra - Đối tượng điều tra tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp đa dạng nên hướng dẫn nghiệp vụ ghi phiếu (phiếu 03-TĐT HCSN) chưa bao quát hết từ đầu, BCĐ Trung ương hướng dẫn bổ sung sau ảnh hưởng đến cơng tác điều tra thu thập thông tin sở - Mức độ nắm tình hình thực tế, nắm đơn vị điều tra số quận, huyện, xã, phường chưa chặt chẽ gây khó khăn q trình tổ chức điều tra - Sự hợp tác đơn vị điều tra có lúc, có nơi chưa tốt Số liệu khai báo đơn vị thiếu sai sót Ở số đơn vị điều tra, phần lớn doanh nghiệp nhà nước điều tra viên phải lại, liên hệ bổ sung nhiều lần thu hoàn chỉnh phiếu điều tra B KẾT QUẢ TỔNG HỢP NHANH Kết Sơ tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp 1/7/2007 địa bàn thành phố Hồ chí Minh sau: Bảng 1: Số sở, số lao động sở KTHCSN năm 2007 TP Hồ Chí Minh Số sở (cơ sở) Tổng số Doanh nghiệp chi nhánh Cơ sở SXKD cá thể Cơ sở hành chính, nghiệp Tổng số sở kinh tế, hành nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm 1-7-2007 393.106 sở với 2.510.626 lao động Trong lao động làm việc doanh nghiệp chi nhánh doanh nghiệp 1.581.179 lao động, chiếm 62,9% lao động hoạt động sở SXKD cá thể 723.919 lao động, chiếm 28,8 Số lao động (người) 393106 2510626 43259 1581179 342393 723919 7454 205528 % tổng số lao động làm việc thành phố Như vậy, lao động họat động lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm hết 91,8% tổng số lao động thành phố, lại 8,2% lao động làm việc đơn vị hành chính, nghiệp, tổ chức ng chuyên san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 (tip theo trang 41) 29 Xử lý, tổng hợp công bố số liệu trước nhập tin Công tác mã hóa xử lý kết có nhiều tiến bộ, điều quan trọng trước xử lý cần qui định việc kiểm tra chặt chẽ nhầm lẫn mang tính hệ thống dẫn đến sai lệch nhiều kết tổng hợp Mặt khác cần đảm bảo tính ổn định thống cơng tác mã hố Do nhu cầu sử dụng kết số liệu điều tra lớn, việc công bố số liệu sớm cần thiết Chương trình xử lý tổng hợp cần áp dụng nhiều tiêu chí, tiêu thức phân tổ để kết phản ánh nhiều vấn đề giúp cho việc sử dụng số liệu đạt hiệu cao hơn KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TỔNG ĐIỀU TRA… (tiếp theo trang 29) đoàn thể, hiệp hội tổ chức tôn giáo Các quận có số sở kinh tế, hành nghiệp lao động làm việc cao quận Bình Tân (26.758 sở, 240.317 lao động), quận (20.056 sở, 226.090 lao động), quận Gò Vấp (28.501 sở, 208.545 lao động) Bảng 2: Số sở, số lao động sở KTHCSN TP Hồ Chí Minh 1-7-2002 245404 Lao động (người) 1490031 18271 221542 5591 874389 472992 142650 Cơ sở Tổng số Doanh nghiệp chi nhánh Cơ sở SXKD cá thể Cơ sở hành chính, nghiệp 1-7-2007 So với kết tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp năm 2002, tổng số sở kinh tế, hành nghiệp 1/7/2007 tăng 147.702 sở, tăng 60,2% Lao động làm việc tăng 1.020.595 người, tăng 68,5% Trong số doanh nghiệp chi nhánh tăng 24.988 sở, tăng 136,8%; lao động doanh nghiệp chi nhánh tăng 706.790 người, tăng 80,8% Số sở SXKD cá thể tăng 120.851 sở, tăng 54,5%; lao động sở SXKD cá thể tăng 250.927 người, tăng 53,1% Trong thời kỳ 2002 - 2007, tốc độ tăng bình quân năm số sở kinh tế, hành nghiệp địa bàn thành phố 393106 Lao động (người) 2510626 43259 342393 7454 1581179 723919 205528 Cơ sở 9,9%, tốc độ tăng bình quân năm lao động làm việc sở kinh tế, hành nghiệp 11% Riêng khối doanh nghiệp chi nhánh có tốc độ tăng bình quân năm số sở 18,8%, lao động 12,6% Qua tổng hợp nhanh tổng điều tra bước đầu cho thấy kết tổng điều tra quán với đánh giá tăng trưởng thành phố năm qua Lượng thông tin tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp nhiều, thơng tin q giá tiếp tục khai thác, phân tích phục vụ cho công tác điều hành, định lãnh đạo cỏc cp, cỏc ngnh chuyên san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 41 ... phiếu điều tra B KẾT QUẢ TỔNG HỢP NHANH Kết Sơ tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp 1/7 /2007 địa bàn thành phố Hồ chí Minh sau: Bảng 1: Số sở, số lao động sở KTHCSN năm 2007 TP Hồ Chí Minh Số sở. .. Minh Số sở (cơ sở) Tổng số Doanh nghiệp chi nhánh Cơ sở SXKD cá thể Cơ sở hành chính, nghiệp Tổng số sở kinh tế, hành nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm 1-7 -2007 393.106 sở với 2.510.626... tin đơn vị điều tra, hạn chế sai sót, nâng chất lượng tổng điều tra Tuy nhiên trình kết thực tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp số mặt tồn cần rút kinh nghiệm cho tổng điều tra sau: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả bước đầu tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Kết quả bước đầu tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn