Tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học ở một số cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:49

Bài viết trình bày hình thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học; phương thức triển khai và những kết quả hoạt động nghiên cứu chủ yếu của Cục Thống kê tỉnh, thành phố; công tác thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học số cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Vũ Thị Mai Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo Theo tinh thần công văn số 29/ KHTK ngày 12 tháng năm 2005 Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê Về việc báo cáo tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học Cục Thống kê tỉnh, thành phố Đến ngày 20 tháng có 32/64 (50%) đơn vị gửi báo cáo gửi Viện Khoa học Thống kê Qua tổng hợp sơ tình hình tổ chức hoạt động, phương thức triển khai kết hoạt động nghiên cứu khoa học Cục Thống kê tỉnh, thành phố năm 2004 nỉi lªn mét sè nÐt chđ u sau: VỊ hình thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học Trong số 32 Cục Thống kê tỉnh, thành phố gửi b¸o c¸o cho ViƯn cã 12/32 (chiÕm 37,5%) sè cơc ®· thµnh lËp Héi ®ång khoa häc, cã tõ 4-13 thành viên như: Hội đồng Khoa học Cục Thống kê Bạc Liêu có 13 thành viên, Cục Thống kê Lâm Đồng có thành viên; Có 7/32 (chiếm 21,8%) số Cục Thống kê tỉnh, thành phố thành lập tổ nghiên cứu khoa học, có từ 4-10 thành viên nh­ tỉ nghiªn cøu khoa häc cđa Cơc Thèng kª Bình Định có 10 thành viên Cục Thống kê Quảng Ninh có thành viên Thành viên Hội đồng tổ nghiên cứu khoa học gồm đồng chí lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ, văn phòng cục số phòng thống kê huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh đồng chí 32 Cục trưởng Phó cục trưởng làm Chủ tịch hội đồng tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học Hội đồng tổ nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Cục xây dựng kế hoạch nghiên cứu: khâu đăng ký, xét duyệt nội dung, triển khai nghiên cứu, đôn đốc thực tổ chức đánh giá nghiệm thu kết chuyên đề, đề tài khoa học nghiên cứu Trong số 32 Cục Thống kê tỉnh, thành phố có báo cáo, có 13 cục (chiếm 40,7%) chưa thành lập không thành lập Hội đồng tổ, nhóm nghiên cứu khoa học hoạt động nghiên cứu khoa học cục đạo trực tiếp lãnh đạo cục Phương thức triển khai kết hoạt động nghiên cứu chủ yếu Cục Thống kê tỉnh, thành phố a Đối với chuyên đề nghiên cứu Hầu hết Cục Thống kê tỉnh, thành phố tiến hành triển khai nghiên cứu, năm 2004 Cục có số lượng chuyên đề nghiên cứu nhiều là: Cục Thống kê Thanh Hoá, Cục Thống kê Hà Nam, Cục Thống kê Hải Dương, chuyên đề tập trung vào nội dung chủ yếu như: đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố qua thời kỳ định hướng phát triển kinh tế xã hội cho Thông tin Khoa học Thống kê - số chuyên san thống kê địa phương 2006 năm tiếp theo; đánh giá thực trạng định hướng phát triển ngành kinh tế; Đánh giá chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành, vùng; đánh giá kết điều tra doanh nghiệp; thực trạng đời sống dân cư, tình hình xoá đói giảm nghèo, vấn đề y tế, giáo dục, văn hoá xã hội, Để nâng cao chất lượng chuyên đề nghiên cứu, Hội đồng tổ nhóm nghiên cứu khoa học kiến nghị với lãnh đạo cục thống kê áp dụng biện pháp khuyến khích tinh thần vật chất cán có đăng ký thực chuyên đề khoa häc VỊ vËt chÊt mét sè cơc ®· trÝch tõ kinh phí thường xuyên hỗ trợ cho chuyên đề từ trăm nghìn đến 1,5 triệu đồng, đồng thời gắn việc đăng ký thực chuyên đề với công tác thi đua khen thưởng hàng năm Đặc biệt Cục Thống kê Thanh Hoá năm gần khuyến khích cán chủ chốt có trình độ Đại học trở lên công tác văn phòng cục tham gia nghiên cứu đề tài, viết chuyên đề, viết cho tờ Thông tin Khoa học Thống kê b Đối với hoạt động khoa học cấp tỉnh, thành phố b.1 Đề tài cấp tỉnh Do cục thống kê tỉnh, thành phố sử dụng kinh phí ngành dọc nên nhiều cục không trực tiếp làm chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh mà tham gia thành viên hội đồng khoa học, tham gia viết chuyên đề đề tài, thành viên hội đồng tư vấn xét duyệt đề tài Năm 2004, số Cục Thống kê ®· cã ng­êi trùc tiÕp tham gia thùc hiƯn c¸c đề tài nghiên cứu khoa học như: Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long Nội dung chủ yếu đề tài địa phương yêu cầu Cục Thống kê đề xuất như: Nghiên cứu tính tiêu phát triển người thời kỳ; Nghiên cứu xây dựng hệ thống thống kê kinh tế- xã hội chủ yếu đánh giá kết thực CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh; đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu chuyển đổi sản xuất canh tác Nội dung chuyên đề đề tài cục thống kê tỉnh, thành phố tham gia chủ yếu thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích số liệu b.2 Các chuyên đề phục vụ nhu cầu tỉnh Hầu hết Cục Thống kê tham gia làm chuyên đề phục vụ địa phương với nội dung Tỉnh uỷ, Uỷ ban yêu cầu Cục Thống kê trực tiếp đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đạo tỉnh phục vụ cho yêu cầu công tác ngành c Đối với hoạt động khoa học ngành Từ năm 2001 Viện Khoa học Thống kê thực hợp đồng nghiên cứu khoa học với địa phương Bình quân năm thời kỳ 2001-2004, Viện Khoa học Thống kê thực hợp đồng nghiên cứu khoa học với 11 cục thống kê tỉnh thành phố với lượng kinh phí hợp đồng mức 10 triệu đồng Nội dung chủ yếu chuyên đề nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu áp dụng cho cấp địa phương, cụ thể hoá phương pháp tính Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 33 số tiêu kinh - xã hội tập trung giải vấn đề vướng mắc sở, khai thác thu thập bổ sung số liệu thống kê để đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội nhiều mặt với góc độ khác nhau, Một số cục thống kê tham gia viết chuyên đề đề tài với néi dung cã tÝnh chÊt øng dông thùc tÕ nh­: Nghiên cứu Từ việc tham gia thực đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học tổ chức hội thảo, sinh hoạt khoa học giúp Cục Thống kê tỉnh, thành phố giải nhiều vấn đề có tính xúc nghiệp vụ phân tích đánh giá tình hình kinh tế xã hội địa phương yêu cầu đồng thời tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán thống kê đánh giá tiêu giá trị sản xuất, Để công tác nghiên cứu khoa học Cục Thống kê tỉnh, thành phố ngày phát huy hiệu quả, cục nên thành lập củng cố Hội đồng tổ, nhóm nghiên cứu khoa học Hàng năm Cục nên chủ động đề xuất nội dung nghiên cứu khoa học với địa phương Trung ương; tổ chức hội thảo, sinh hoạt khoa học mở rộng phạm vi nghiên cứu với nhiều cán đơn vị, giá trị tăng thêm cho tỉnh, thành phố Công tác thông tin Cơc Thèng kª VÜnh phóc” Mét sè cơc thèng kª tỉnh, thành phố tham gia viết cho tờ Thông tin Khoa học Thống kê chuyên san Khoa học thống kê Cục Thống kê Thái Bình, Thanh Hoá, đồng thời phối hợp với Viện Khoa học Thống kê tổ chức buổi sinh hoạt khoa học địa phương như: Hà Tây, Quảng Ninh, Mặt công tác cần đẩy mạnh nhiều hình thức nhằm phổ biến nhanh chóng có hiệu kết nghiên cứu nước ứng dụng phương pháp tính tiêu giá trị đơn vị diện tích đất nông nghiệp thuỷ sản; Xử lý cung cấp số tiêu thống kê công nghiệp chủ yếu qua số năm để tính tiêu TFP Cục Thống kê Hà Nội, Hải Phòng; Báo cáo chế độ phương pháp tính tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá khu vực dịch vụ, khả áp dụng giá Bên cạnh số cục thống kê tỉnh, thành phố tham gia hội thảo, sinh hoạt khoa học Viện Khoa học Thống kê, Vụ nghiệp vụ tổ chức tổ chức hội thảo sở việc cải tiến, hoàn thiện hệ thống tiêu, chế độ báo cáo, nghiệp vụ điều tra vấn đề liên quan đến công tác thống kê theo đạo ngành 34 Thông tin Khoa học Thống kê - số chuyên san thống kê địa phương 2006 ... cho tỉnh, thành phố Công tác thông tin Cục Thống kê Vĩnh phúc Một số cục thống kê tỉnh, thành phố tham gia viết cho tờ Thông tin Khoa học Thống kê chuyên san Khoa học thống kê Cục Thống kê Thái... tờ Thông tin Khoa học Thống kê b Đối với hoạt động khoa học cấp tỉnh, thành phố b.1 Đề tài cấp tỉnh Do cục thống kê tỉnh, thành phố sử dụng kinh phí ngành dọc nên nhiều cục không trực tiếp làm... cán thống kê đánh giá tiêu giá trị sản xuất, Để công tác nghiên cứu khoa học Cục Thống kê tỉnh, thành phố ngày phát huy hiệu quả, cục nên thành lập củng cố Hội đồng tổ, nhóm nghiên cứu khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học ở một số cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học ở một số cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn