Nghiên cứu đánh giá chất lượng thông tin thống kê thuộc hệ thống tài khoản quốc gia

5 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:47

Bài viết tiến hành nghiên cứu đánh giá chất lượng thông tin thống kê thuộc hệ thống tài khoản quốc gia thông qua các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm; chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội... nghiên cứu đánh giá chất lượng thông tin thống kê thuộc hệ thống tài khoản quốc gia Nguyễn Văn Nông(*) B ước vào thời kỳ đổi mở cửa hội nhập, từ năm 1989 -1992 ngành Thống kê Việt Nam tiến hành nghiên cứu vận dụng SNA vµo ViƯt Nam Ngµy 25/12/1992 Thđ t­íng ChÝnh phđ định số 183/TTg việc áp dụng thức hệ thống Tài khoản Quốc gia (NSA) Liên hợp quốc vào Việt Nam thay cho Hệ thống bảng cân đối KTQD (MPS) Chính việc áp dụng tính toán tiêu lập khoản thuộc hệ thống Tài khoản quốc gia có độ tin cậy tính xác cao, phù hợp với phương pháp luận quốc tế điều kiện kinh tế Việt Nam, đáp ứng kịp thời nhu cầu đối tượng sử dụng quan Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ, Ngành; quan nghiên cứu, nhà đầu tư quan tổ chức qc tÕ Thùc hiƯn chØ thÞ cđa Thđ t­íng ChÝnh phủ, Tổng cục Thống kê xây dựng áp dụng Hệ thống Tài khoản quốc gia thường xuyên hàng năm phạm vi nước đồng thời ban hành chế độ báo cáo thống kê Tài khoản Quốc gia ¸p dơng cho c¸c tØnh, thµnh trùc thc trung ương Từ đến nay, công tác thống kê Tài khoản quốc gia, bước hoàn thiện phát triển phù hợp với trình đổi đất nước Các tiêu kinh tế tổng hợp chủ yếu theo SNA: Các tiêu Giá trị sản xuất, Chi phí trung gian, Giá trị tăng thêm Ba (*) tiêu coi quan trọng nguồn thông tin tổng hợp để đánh giá kết sản xuất tổng hợp kết sản xuất tăng thêm kinh tế thời kỳ sản xuất định Chỉ tiêu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính đồng thời theo phương pháp phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng cuối áp dụng chủ yếu phạm vi nước phương pháp sản xuất áp dụng cho tỉnh, thành phố Chỉ tiêu GDP ngành, cấp quan tâm theo dõi, đặc biệt từ năm 1999 đến tính GDP theo quí phục vụ kịp thời cho Chính phủ cấp, ngành điều hành đạo sản xuất đảm bảo mục tiêu tăng trưởng Vì ngành Thống kê tập trung nhiều công sức, nhằm thu thập thông tin theo chế độ báo cáo thống kê, kế toán định kỳ thông tin từ Bộ, Ngành; thông tin từ điều tra để tính toán hàng năm, quí, tháng Chỉ tiêu GDP tính theo loại giá: theo giá hành để xác định kết sản xuất đạt nghiên cứu phản ánh trình chuyển dịch cấu kinh tế; tính theo giá so sánh nhằm loại trừ biến động yếu tố giá để phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế qua năm Tuy nhiên, Chỉ tiêu GDP theo quí chưa tính theo phương pháp sử dụng cuối cùng, chưa ®iỊu chØnh theo mïa vơ, còng ch­a tÝnh theo thµnh phần, loại hình kinh tế cho tỉnh, thành Chuyªn viªn cao cÊp - Phã Vơ ttr­ëng Vơ Hệ thống Tài khoản Quốc gia chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê 19 Các tiêu phản ánh trình sử dụng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho nhu cầu như: Trên sở tính tiêu kinh tế tổng hợp, ngành Thống kê 10 năm qua biên soạn tài khoản sau: - Tiêu dùng cuối hộ gia đình Nhà nước theo nhóm hàng mục ®Ých sư dơng cđa toµn nỊn kinh tÕ a, Tµi khoản sản xuất: phản ánh kết sản xuất sử dụng kết sản xuât Tài khoản lập phạm vi nước, năm gần lập cho khu vực thể chế Tài khoản chưa lập theo ngành kinh tế theo q, th¸ng, th¸ng, còng ch­a lËp cho c¸c tỉnh thành phố - Tích luỹ tài sản: Phân tài sản cố định, tài sản lưu động Chỉ tiêu chưa chi tiết theo mục đích tích luỹ theo loại tài sản, theo thành phần kinh tế, ngành kinh tế - Xuất khẩu, nhập hàng hoá dịch vụ từ nước Chỉ tiêu chưa chi tiÕt theo nhãm hµng, theo ngµnh kinh tÕ, thµnh phần kinh tế Các tiêu tính theo giá hành giá so sánh phạm vi nước Đại phận tỉnh, thành phố tính tiêu song hạn chế nguồn thông tin nên mức độ xác, đầy đủ chưa cao Các tiêu phản ánh trình phân phối, phân phối lại Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Các tiêu bao gồm: - Tổng thu nhËp quèc gia (GNI) - Thu nhËp quèc gia (NI) - Thu nhËp qc gia kh¶ dơng (NDI) - Thu nhập chi trả lợi tức sở hữu yếu tố sản xuất - Chuyển nhượng hành - Chuyển nhượng vốn - Để dành Các tiêu tính cho phạm vi nước theo khu vùc thĨ chÕ: Nhµ n­íc, Tµi chÝnh, phi tµi chính, hộ gia đình tổ chức không lợi; ch­a tÝnh theo quÝ, th¸ng, th¸ng, ch­a tÝnh theo loại hình thành phần kinh tế không tính cho tỉnh/ thành phố, vùng, lãnh thổ 20 b, Tài khoản thu nhập chi tiêu: Phản ¸nh ngn thu nhËp vµ sư dơng thu nhËp cho toµn bé nỊn kinh tÕ vµ cho tõng khu vùc thể chế Trong nhiều năm qua, ngành thống kê tập trung thu thập thông tin chi tiết phản ánh tình hình thu thập chi trả tiền công lao động làm thuê, lợi tức tiền vay đầu tư vào kinh doanh sản xuất, cho thuê tài nguyên với nước Đồng thời thu thập thông tin phản ánh trình phân phối lại thu nhập đơn vị thể chế nước với nước thông qua hình thức chuyển nhượng hành theo nguyên tắc tự nguyện bắt buộc Quá trình phức tạp thực tương đối tốt tài khoản Tài khoản chưa lập theo ngành kinh tế theo quí, tháng, tháng, không lập cho tỉnh thành phố c, Tài khoản vốn tài chính: Tài khoản gồm phần: Phần A: Tài khoản vốn - Tài sản: Phản ánh trình hình thành nguồn vốn cho tích luỹ sử dụng nguồn vốn cho mua sắm, xây dựng để tăng tài sản Trong nhiều năm qua lập Phần A cho toµn bé nỊn kinh tÕ, ch­a lËp cho tõng khu vực thể chế Thông tin Khoa học Thống kê Phần B: Tài khoản vốn - Tài chính: Phản ánh hình thành vận động nguồn vốn mặt tài vay, cho vay, trả nợ nước nước nhiều hình thức (đi vay, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, vay tiết kiệm, bán trả nợ công trái, tín phiếu, trái phiếu) Những năm qua hạn chế nguồn thông tin chưa lập phần B tài khoản Từ năm 1992 đến nay, ngành Thống kê hàng năm lập tài khoản quan hệ kinh tế với nước Tài khoản có nội dung tương tự bảng "Cán cân toán quốc tế" Ngân hàng nhà nước lập Vì vậy, ngành Thống kê vào thông tin chủ yếu từ bảng cán cân toán quốc tế để biên soạn Tài khoản quan hệ kinh tế với nước nội tệ cho phạm vi nước Tài khoản lập cho năm phạm vi toàn quốc Bảng cân đối liên ngành hay gọi bảng Vào - Ra (I/O), lịch sử thống kê Việt Nam có năm lập bảng Vào - Ra như: năm 1980 lập bảng cân đối liên ngành kinh tế quốc dân cho 24 ngành sản phẩm theo mô hình MPS Năm 1989 lập bảng Vào - Ra cho 54 ngành sản phẩm, năm 1996 lập cho 97 ngành sản phẩm, năm 2001 cho 112 ngành sản phẩm theo mô hình SNA Lập bảng Vào Ra đòi hỏi khối lượng thông tin chi tiết, trình độ kỹ thuật thống kê tin học cao Chúng ta thành công công tác này, quan, nhà kinh tế nước giới đánh giá cao Bảng Vào - Ra sử dụng công tác phân tích hoạch định sách dự báo kinh tế tương lai Bảng I/O biên soạn năm 2000 sở để so sánh cho thời kỳ sau chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê Tuy nhiên bảng cân đối liên ngành Việt Nam đạt mức tối đa 112 ngành sản phẩm lập năm lần, chưa cập nhật hàng năm, chưa thøc theo vïng, l·nh thỉ X©y dùng hƯ thèng số liệu tài khoản quốc gia phản ánh theo tiêu chí kinh tế Việt Nam năm đổi nhiều tiêu, tài khoản hệ thống hoá nhiều năm xuất : GDP tài khoản sản xuất, Tổng thu nhập quốc gia (GNI), thu nhËp quèc gia (NI), thu nhËp quèc gia khả dụng (NDI), để dành gộp (S), để dành (net saving), tỉng thu nhËp, thu nhËp ci cïng, ®Ĩ dµnh theo khu vùc thĨ chÕ nhµ n­íc, phi tµi chính, tài chính, hộ gia đình, tài khoản thu nhập phân phối thu nhập, tiêu dùng cuối cùng, tích luỹ tài sản tổng số cho vay vay kinh tế , GDP bình quân đầu người theo USD vµ theo tiỊn viƯt nam; Mét sè chØ tiêu phản ánh quan hệ kinh tế với nước ngoài, xt nhËp khÈu so víi GDP cđa ViƯt Nam vµ nước khu vực, số tăng trưởng GDP vµ tû lƯ khu vùc I vµ khu vùc II GDP Việt Nam nước ASEAN Bảng I/O theo giá sử dụng cuối cùng, theo giá người sản xuất theo giá theo ngành sản phẩm, bảng hệ số chi phí toàn phần GDP vùng phân theo khu vực kinh tế, theo giá hành giá so sánh; GDP bình quân đầu người vùng, tỉnh tính USD theo tỷ giá sức mua tương đương tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố Bên cạnh hệ thống số liệu tài khoản hệ thống Tài khoản Quốc gia đạt việc biên soạn phân tích thống kê tình hình kinh tế xã hội dựa số liệu Tài khoản quốc gia có hạn chế Một hạn chế lớn chất lượng báo cáo phân tích 21 thống kê nâng lên nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đối tượng sử dụng Trước hết, yêu cầu lãnh đạo cấp, ngành; phần lời văn báo cáo phân tích đơn giản, mang tính chất thuyết minh số liệu sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích thống kê Những phương pháp phổ biến thường dùng nhiều so sánh kỳ năm trước, so với kế hoạch, áp dụng phương pháp phân tích nhân tố; việc đánh giá tình hình dàn trải, mang tính điểm tình hình mặt chủ yếu; việc phân tích nguyên nhân sơ sài, thiếu cụ thể; phần kiến nghị chung chung, chưa thiết thực, không cụ thể, đánh giá tình hình chưa sâu sắc, phân tích nguyên nhân chưa cụ thể Chúng ta đóng góp vào việc chuyển đổi nội dung phương pháp hạch toán, hình thành hệ thống phương pháp luận tính tiêu thuộc SNA, qui định nguồn thông tin, phương pháp xử lý, truyền đưa thông tin, tổng hợp phân tích kinh tế phạm vi nước tỉnh, thành phố Đây thành công lớn mang tính khả thi phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế Việt Nam; đồng thời hoà nhập công tác thống kê Việt Nam với thống kê nước giới khu vực Tuy nhiên, nguồn thông tin để tính toán lập tiêu thuộc hệ thống tài khoản quốc gia theo quí, năm chưa đảm bảo, nhiều bất cập phạm vi, tính đồng thống nhất: Thông tin dùng để tính toán lập tiêu tài khoản quốc gia lấy từ nguồn: qua chế độ báo cáo định kỳ, qua thu thập từ hồ sơ hành chính, từ Bộ, Ban, Ngành quan quản lý Nhà nước Đảng, Đoàn thể, thông tin qua điều tra Thông tin khu vực Nhà nước, khu vực có 22 vốn đầu tư nước thu thập qua chế độ báo cáo kế toán thống kê; thông tin tổng hợp từ Bộ, Ngành qua báo cáo từ hồ sơ hành chính; khu vực tư nhân, cá thể, hộ gia đình (gọi tắt khu vực Nhà nước) thông qua điều tra Trong xu kinh tế thị trường số lượng đơn vị, qui mô, cấu tỷ trọng sản xuất khu vực kinh tế nhà nước ngày tăng đặt vấn đề xúc khó khăn việc thu thập thông tin đầy đủ kịp thời cho yêu cầu tính tiêu thống kê theo quí năm vụ thống kê chuyên ngành vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia Ví dụ: thông tin khu vực nhà nước chủ yếu dựa vào điều tra mẫu, lại chưa thống kê, cập nhật danh mục đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị hoạt động nghiệp cách thường xuyên, đầy đủ, đồng bộ, thống hàng quí năm để làm sở xác định tổng thể chung lập dàn chọn mẫu Hiện dựa vào điều tra doanh nghiệp phần từ tài liệu Tổng cục Thuế để cập nhật doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Còn loại hình hoạt động khác chưa cập nhật Điều ảnh hưởng đến kết điều tra suy rộng cho toàn tổng thể Nhưng thông tin để phân định tiêu giá trị khu vực quốc doanh, quốc doanh, theo loại hình kinh tế thường không đầy đủ đồng Các chế độ báo cáo thống kê, kế toán chấp hành chưa nghiêm, thường báo cáo không đầy đủ số đơn vị nội dung tiêu theo chế độ Thông tin qua báo cáo tổng hợp từ hồ sơ hành Bộ, Ngành từ báo cáo thu chi ngân sách Nhà nước, thuế, hải quan, cán cân toán quốc tế, thu nhập, tiền lương lao động thường tổng hợp, không chi tiết theo yêu cầu lập tiêu TKQG, chậm mặt thời gian so với kỳ báo cáo Thường Thông tin Khoa học Thống kê đến kỳ báo cáo, báo cáo theo quí, chủ yếu phải dựa vào báo cáo ước tính Bộ, Ngành để tính - Các thông tin tổng hợp, hệ số làm sở tính chi phí trung gian cho ngành, loại hình kinh tế chưa chi tiết hoá không điều tra cập nhật thường xuyên cho phù hợp với biến đổi nhanh chóng qui trình công nghệ, kỹ nghệ sản xuất, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm ngành khác Chất lượng tiêu tính toán phụ thuộc nhiều vào mức độ chi tiết tính kịp thời biến động kinh tế thông tin đầu vào, dùng tỷ lệ trung gian để tính cho ngành khác, chẳng hạn dùng tỷ lệ chi phí trung gian ngành khai thác dầu để tính cho ngành khai thác than hay khai thác đá sỏi, mặt khác không nên dùng tỷ lệ chi phí trung gian kết điều tra cho năm xa trước để tính cho năm - Một số ngành hoạt động khu vực dịch vụ, chế độ thông tin chưa quan tâm mức, chế độ báo cáo chưa xây dựng đầy ®đ, chÕ ®é ®iỊu tra ch­a ®­ỵc thùc hiƯn th­êng xuyên theo định kỳ loại hình doanh nghiệp - Hiện hệ thống số giá chưa đầy đủ chưa đáp ứng yêu cầu tính hệ thống TKQG: + Đối với ngành: Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản, Công nghiệp: dựa vào bảng giá cố định năm 1994 để tính bộc lộ nhiều bất cập trình bày phần + Đối với ngành lại chủ yếu dựa vào số giá tiêu dùng (CPI) để tính Nhưng số giá tiêu dùng dựa vào quyền số cũ (năm 1994) chưa thay đổi kịp thời với xu hướng chuyển chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê dịch cấu phát triển ngành kinh tế thị trường nay; chưa chi tiết hoá để tương thích với loại hoạt động, nhóm ngành thích hợp Nhiều ngành dịch vụ như: Quản lý nhà nước, An ninh Quốc phòng, Kinh doanh Bất động sản, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm dùng số CPI để tính chuyển từ giá hành giá so sánh không thích hợp Đặc biệt việc áp dụng bảng giá cố định năm 1994 số giá CPI để tính chuyển tiêu kinh tế tổng hợp tỉnh, thành phố giá so sánh nhiều bất cập, chưa tương thích chưa hợp lý Sự phối hợp cung cấp thông tin Tổng cục Thống kê với Bộ, Ngành như: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội chưa chặt chẽ, đồng bộ, thiếu thống cao Một điều kiện tiên làm sở cho việc phối hợp cung cấp thông tin có pháp lý bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, kịp thời HƯ thèng chØ tiªu thèng kª qc gia Tuy nhiªn nay, Hệ thống tiêu thống kê quốc gia chưa Chính phủ ban hành làm cho việc phối hợp cung cấp thông tin, xây dựng chế độ báo cáo chế độ trao đổi cung cấp thông tin TCTK với Bộ, ngành gặp nhiều khó khăn thông tin trước ban hành theo chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, năm Nhiều thông tin thu thập nhờ mối quan hệ truyền thống đơn vị quan hệ cá nhân công việc, chưa thành qui định mang tính pháp qui Điều ảnh hưởng đến tính vững chắc, tính đồng độ tin cậy tiêu thuéctHÖtthèngtTKQG 23 ... giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố Bên cạnh hệ thống số liệu tài khoản hệ thống Tài khoản Quốc gia đạt việc biên soạn phân tích thống kê tình hình kinh tế xã hội dựa số liệu Tài khoản quốc. .. xúc khó khăn việc thu thập thông tin đầy đủ kịp thời cho yêu cầu tính tiêu thống kê theo quí năm vụ thống kê chuyên ngành vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia Ví dụ: thông tin khu vực nhà nước chủ yếu... Nam; đồng thời hoà nhập công tác thống kê Việt Nam với thống kê nước giới khu vực Tuy nhiên, nguồn thông tin để tính toán lập tiêu thuộc hệ thống tài khoản quốc gia theo quí, năm chưa đảm bảo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá chất lượng thông tin thống kê thuộc hệ thống tài khoản quốc gia, Nghiên cứu đánh giá chất lượng thông tin thống kê thuộc hệ thống tài khoản quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn