Tổ chức thống kê ở Liên bang Nga

6 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:46

Nội dung bài viết trình bày tổ chức hoạt động thống kê ở Liên bang Nga; chức năng và nhiệm vụ của cơ quan thống kê Liên bang Nga; chương trình mục tiêu Liên bang cho phát triển thống kê Liên bang Nga giai đoạn 2011-20017... Tổ chức thống kê Ở LIÊN BANG NGA TSKH Nguyễn Thò Đông Tổ chức hoạt động thống kê Liên bang Nga Vào đầu năm 90 kỷ trước, với sụp đổ Liên bang Xô viết việc hình thành quốc gia độc lập nước Nga trở thành người kế thừa hợp pháp kinh nghiệm thống kê Xô viết phương pháp luận thực tiễn thống kê Hiện nay, tổ chức nhiệm vụ thống kê nhà nước Nga có cải tổ rõ rệt để phù hợp với thay đổi chức nhiệm vụ quan quản lý nhà nước, có tính đến đặc thù phát triển kinh tế-xã hội đất nước Hệ thống quan Thống kê Liên bang Nga tổ chức dựa nguyên tắc phân bố hành chính-lãnh thổ Uỷ ban Thống kê Liên bang Nga (UBTK) đứng đầu Trên cương vò này, UBTK Liên bang trở thành quan đầu não tổ chức phương pháp luận thống kê liên quan mật thiết tới chương trình cải cách kinh tế theo chế thò trường Theo đó, hệ thống tiêu thống kê hành thay đổi bản, hình thành hệ thống kế toán nhà nước đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế, tiêu thống kê xây dựng phù hợp với thực tiễn quốc tế lónh vực thống kê giá cả, tài chính, dân số, lao động, ngoại thương, hải quan, ngân sách ngân hàng, đặt móng cho đăng ký thống kê nhà nước chủ thể kinh tế, hình thành hệ thống thống cho phân loại mã hóa thông tin kinh tế-kỹ thuật xã hội Việc cải tổ tổ chức thống kê Liên bang Nga thực sở sau: - Duy trì hệ thống tổ chức thống kê nhà nước truyền thống đồng thời hình thành mối quan hệ hợp tác tổ chức thống kê theo lãnh thổ ngành; - Tăng cường chức tích hợp hệ thống thống kê nhà nước vào qui trình phản ánh thông tin chung tượng kinh tế-xã CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ hội đất nước; - Nâng cao vai trò thống kê vùng phù hợp với phân bổ lại chức thống kê phạm vi liên bang khu vực; - Đảm bảo tính khách quan kòp thời số liệu thống kê; - Đạt trình độ công nghệ-kỹ thuật tiên tiến công tác thống kê, đảm bảo điều kiện sản xuất đời sống cho cán thống kê Trên hết việc xây dựng hệ thống tiêu thống kê phản ánh đồng kinh tế xã hội phạm vi toàn Liên bang cho khu vực, đảm bảo hoạt động kinh tế Nga đưa mối quan hệ tương hỗ lẫn mặt chế; xác đònh hướng phân tích hệ thống tiêu cần thiết cho hướng phân tích phạm vi toàn Liên bang, khu vực có lưu ý tới kinh nghiệm nước quốc tế; phát triển phương pháp luận thống kê theo nội dung hướng phân tích đưa Trong trình thu thập số liệu tận dụng phương pháp thống kê hành giới, có phương pháp thu thập thông tin từ đăng ký hành chủ thể kinh tế Về cấu tổ chức, quan Thống kê Liên bang gồm có đơn vò quản lý sau: - Cơ quan Thống kê Trung ương - Cơ quan Thống kê theo lãnh thổ - Các Viện Trung tâm Theo mô hình tổ chức thống kê Liên bang Nga (trang sau), thành phần cấu đơn vò trực thuộc Uỷ ban Thống kê Liên bang Nga (UBTK) gồm có: Cơ quan Thống kê Trung ương với 16 vụ nghiệp vụ chức năng; Cơ quan Thống kê theo lãnh thổ với 38 quan Thống kê theo vùng lãnh thổ; Viện Trung tâm trực thuộc Ngoài ra, có 89 tổ chức thống kê theo vùng lãnh thổ thuộc 25 Tổ chức thống kê Liên bang Nga Mô hình Tổ chức thống kê Liên bang Nga nước cộng hòa, vùng, khu tự trò; 2,2 ngàn tổ chức thống kê cấp huyện; trường đại học (học viện liên ngành bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhà lãnh đạo chuyên gia lónh vực kế toán thống kê); 14 trường cao đẳng trường công nhân kỹ thuật; 58 trung tâm học liệu [2, 4] 26 Các quan thống kê theo lãnh thổ Liên bang Nga, việc thực hoạt động phù hợp với pháp luật Liên bang Qui chế thống kê Liên bang, phải tuân thủ Qui chế thống kê lãnh thổ trực thuộc Trong phạm vi thẩm quyền, quan thống kê theo lãnh thổ THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Tổ chức thống kê Liên bang Nga thực phối hợp hoạt động với để giải nhiệm vụ chung có hợp tác quan quyền nhà nước Để nâng cao hiệu phối hợp hoạt động tổ chức thống kê theo lãnh thổ, Hội đồng nhà lãnh đạo tổ chức thống kê theo lãnh thổ thành lập Chức nhiệm vụ quan Thống kê Liên bang Nga Nhiệm vụ quan Thống kê Liên bang Nga đáp ứng nhu cầu thông tin đầy đủ, khách quan đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, dân số môi trường cho quan quản lý Nhà nước, phương tiện thông tin đại chúng, dân cư, tổ chức khoa học, sở sản xuất kinh doanh tổ chức quốc tế Thực nhiệm vụ chức hệ thống quan thống kê phạm vi khu vực, vùng lãnh thổ toàn Liên bang Ở Liên bang Nga hình thành hệ thống thống kê có cấu trúc liên bộ, hoạt động thống kê phối hợp thực liên ngành Hiện hệ thống quan Thống kê Liên bang Nga có 50 ngàn cán Trong đó, có 1,7% làm việc quan thống kê Trung ương; 94% cán làm việc quan thống kê vùng, lãnh thổ; 3,4% làm việc trung tâm tính toán; 0,9% làm việc viện nghiên cứu khoa học thiết kế [4] Cơ quan Thống kê Liên bang Nga thực nhiệm vụ sau: Thu thập, xử lý phân tích số liệu tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước; trình hình thành kinh tế nhiều thành phần; tiến trình thực chương trình quốc gia vùng lãnh thổ nhằm giải vấn đề quan trọng kinh tế quốc dân; tiến hành điều tra ghi chép thống kê cần thiết cho nghiên cứu sâu lónh vực kinh tế đời sống xã hội; công bố số liệu thống kê phát triển kinh tế xã hội toàn Liên bang lãnh thổ, số liệu thống kê quốc tế so sánh quốc tế Những thông tin thống kê quan hành pháp, quyền quan kinh tế đảm bảo mặt pháp lý Đồng thời UBTK Liên bang Nga tiến hành việc hoàn thiện phương pháp luận hạch toán thống kê, CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ soạn thảo biểu mẫu báo cáo thống kê Hiện nay, vấn đề có ý nghóa quan trọng thống kê Nga xây dựng tiêu kế toán thống kê cho phù hợp với yêu cầu hạch toán quốc tế hệ thống kế toán nhà nước, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu kinh tế thò trường Các phương pháp thu thập xử lý số liệu thống kê UBTK Liên bang Nga đưa coi tiêu chuẩn mang tính pháp qui Song song với tổ chức hoạt động thống kê phạm vi toàn quốc hoạt động thống kê sở, thực ngành, xí nghiệp, công ty quan xã hội khác Thống kê sở thực chức thu thập, xử lý phân tích thông tin thống kê cần thiết phục vụ cho công tác đạo hoạt động nội quan cụ thể có giá trò cho quan Trong kinh tế thò trường, thống kê sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng Do sở hoạt động kinh tế phải tự chủ tự chòu trách nhiệm trước kết hoạt động mình, nên đòi hỏi phải có phân tích sâu trình sản xuất kinh tế diễn sở Đặc điểm thống kê Liên bang Nga chỗ, kết hoạt động thống kê dựa việc thu thập số liệu hàng năm xử lý 12 tỷ tiêu thống kê Theo đó, cần chuẩn bò cung cấp cho chủ thể kinh tế 100 triệu biểu mẫu báo cáo thống kê hướng dẫn trình tự điền thông tin, có 250 biểu mẫu quan sát thống kê phạm vi Liên bang Danh mục nguồn thông tin hoạt động thống kê Liên bang Nga gồm có 400 đầu tên [3] Đây nguồn thông tin thống kê hàng năm, sử dụng cho xuất phổ biến cho người sử dụng Chương trình mục tiêu Liên bang cho phát triển thống kê Liên bang Nga giai đoạn 2007-2011 Việc giải vấn đề phát triển hoạt động thống kê Liên bang Nga, thực tế, thực hai phương án: Không thực theo chương trình mục tiêu; thực theo chương trình mục tiêu Theo đó, phương án đầu đáp ứng cách tổng thể việc giải vấn đề có liên quan đến tổ chức, phương pháp luận, 27 Tổ chức thống kê Liên bang Nga chương trình-công nghệ kỹ thuật cho việc xây dựng hệ thống thống kê thống đảm bảo đầy đủ nhu cầu thông tin xã hội số liệu thống kê thức Hạn chế phương án việc khả phối hợp chủ thể hoạt động thống kê thức, dẫn tới hậu là, ngân sách bò chi vô cho hình thành tiêu tương tự Hơn nữa, phương án không cho phép thay đổi nguyên tắc thực thi sách quốc gia lónh vực thống kê, cản trở việc phối hợp thực nhiệm vụ thống kê, có nhiệm vụ xây dựng nguồn thông tin thống kê tích hợp, đại hóa hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ phổ biến thông tin thống kê quan thống kê với quan khác Giải vấn đề phát triển hoạt động thống kê theo phương án thứ hai - thực theo chương trình mục tiêu giảm đáng kể bất cập nói Ưu phương án là, đảm bảo thông tin cho quản lý kinh tế nhà nước nguyên tắc mục tiêu-hệ thống phù hợp với cấu trúc mục tiêu chiến lược chương trình hướng ưu tiên phát triển quốc gia Hơn nữa, trình thực thay đổi trình tự cấp phát ngân sách cho thu thập xử lý thông tin thống kê cần thiết, thay đổi quyền hạn quan quyền thực sách thống kê, khắc phục bất cập phân loại tuyển dụng cán cho ứng dụng đại trà công nghệ thông tin để thu thập, tạo lập, lưu giữ phổ biến số liệu thống kê theo phạm vi yêu cầu chương trình Gần Nga thực hai Chương trình mục tiêu Liên bang cải cách thống kê: Chương trình quốc gia chuyển đổi hệ thống kế toán thống kê Liên bang Nga theo chuẩn mực quốc tế phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thò trường; Chương trình mục tiêu Liên bang cải cách thống kê giai đoạn 1997-2000 Kết thực Chương trình mục tiêu hình thành hệ thống thống kê mới, thích ứng đầy đủ với trạng kinh tế-xã hội phù hợp với nguyên tắc thống kê Uỷ ban Thống kê LHQ Thống kê Nga vận hành điều 28 kiện có biến đổi kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, cải cách ngân sách, chuyển đổi báo cáo tài theo chuẩn quốc tế, vậy, đòi hỏi phải tiếp tục cải tổ hoạt động thống kê nhằm hình thành hệ thống thống kê linh hoạt hơn, thích ứng nhanh với thay đổi sống để đảm bảo cung cấp kòp thời thông tin thống kê cần thiết Vì thế, Nga tiến hành thực Chương trình mục tiêu Liên bang “Phát triển thống kê giai đoạn 2007-2011” [3] Một mục tiêu Chương trình nhằm xây dựng hệ thống liên để đảm bảo thông tin thống kê thống cho quan quản lý nhà nước Với Hệ thống này, việc thu thập đầy đủ, xác thực kòp thời số liệu thống kê kinh tế vó mô thực sở kết hợp nguồn thông tin thống kê phạm vi toàn Liên bang, phục vụ cho soạn thảo đònh dự báo lónh vực, kể phân tích trạng biến động kinh tế quốc gia Thực mục tiêu đòi hỏi phải kết hợp nguồn thông tin thống kê thuộc quan quản lý Liên bang, hình thành sở liệu thống kê đảm bảo khả truy cập rộng rãi kòp thời cho người sử dụng Nội dung thực Chương trình mục tiêu tập trung vào khía cạnh sau: • Tạo điều kiện truy cập dễ dàng cho đối tượng sử dụng số liệu thống kê đảm bảo minh bạch phương pháp luận hình thành chúng; • Xác đònh hệ thống tiêu thống kê quốc gia, phương pháp xây dựng chúng cách tiếp cận khoa học, ứng dụng chuẩn mực phân loại thống kê quốc tế; • Giảm tải báo cáo thống kê cho chủ thể kinh tế cách mở rộng phạm vi sử dụng vào mục đích thống kê liệu đăng ký hành chính, thông tin có hồ sơ trình quan quyền Liên bang Nga, quan quyền tự trò quan quyền nhà nước có liên quan; • Đảm bảo phương diện phương pháp luận tổ chức để xây dựng hệ thống tiêu phản THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Tổ chức thống kê Liên bang Nga ánh mức độ đạt mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội, tiêu phản ánh tình hình hoạt động quan quyền Liên bang; • Kết hợp nguồn thông tin thống kê sở tương hợp phương pháp công nghệ để sử dụng chúng có hiệu cho giải nhiệm vụ quản lý dự báo; • Nâng cao chất lượng thông tin thống kê thức; • Hoàn thiện công nghệ thu thập, hình thành, lưu giữ phổ biến số liệu thống kê cách ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông đại, kể công nghệ Internet; • Soạn thảo phương pháp đảm bảo bí mật số liệu thống kê ban đầu người cung cấp thông tin; • Trong trình tiến hành Chương trình mục tiêu cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc thống kê thức Uỷ ban Thống kê LHQ Chương trình mục tiêu Liên bang thực năm (2007-2011) chia thành giai đoạn: - Giai đoạn I: 2007-2008 - Giai đoạn II: 2009 - Giai đoạn III: 2010 - Giai đoạn IV: 2011 Giai đoạn I (2007-2008): Thực giải pháp nhằm đảm bảo ứng dụng đònh thiết kế công nghệ cho phát triển hệ thống thông tin thống kê Theo đó, kiện toàn hoạt động thống kê Uỷ ban Thống kê Liên bang tư cách quan đầu não, nghiên cứu tổ chức hệ thống liên ngành thống thông tin-thống kê đảm bảo mặt tổ chức-pháp lý cho hoạt động hệ thống Về phương diện tổ chức-phương pháp luận cho hình thành nguồn thông tin thống kê tích hợp thống cần đảm bảo sở kết hợp nguồn thông tin quan quyền nhà nước Liên bang, theo cần giải số vấn đề sau: Xác đònh chuẩn phương pháp luận thống cho hình thành nguồn thông tin thống kê, đảm bảo khả thuận lợi cho truy cập tiến hành phân tích số liệu tổng CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ hợp; xác đònh chuẩn cho trình bày trao đổi số liệu thống kê; giải vấn đề liên quan tới tương thích công nghệ kỹ thuật hệ thống thông tin thuộc quan quyền nhà nước Liên bang Trong phạm vi đại hóa hệ thống thông tin thống kê Liên bang, thực dự án tổ chức lại nội Trung tâm liên ngành xử lý phổ biến thông tin thống kê quan Thống kê Liên bang tổ chức thống kê theo lãnh thổ Tiến hành cải tạo lại lắp nghép-xây dựng diện tích cần thiết cho trang bò máy móc thiết bò đại Trung tâm xử lý số liệu thống kê thuộc 34 quan thống kê vùng, lãnh thổ Chuẩn bò kế hoạch sửa chữa lại tòa nhà quan Thống kê Trung ương, mua sắm phương tiện chương trình kỹ thuật cho quan Thống kê Liên bang quan thành viên tham gia Chương trình Giai đoạn II (2009): Hoàn thiện việc mua sắm phương tiện kỹ thuật chương trình máy tính cho quan Thống kê Liên bang quan thành viên khác Chương trình; xây dựng Hệ thống thông tin sở tích hợp nguồn thông tin công vụ nguồn thông tin thống kê thuộc quan quyền nhà nước để đảm bảo tiếp tục phát triển hệ thống thu thập, xử lý, lưu giữ phổ biến thông tin thống kê sở ứng dụng công nghệ đại nhất; hỗ trợ xây dựng, quản trò nguồn thông tin-thống kê tích hợp từ nguồn số liệu thuộc quan Thống kê Liên bang, quan quyền nhà nước Liên bang, tổ chức quan hành pháp thuộc quốc gia thành viên Liên bang Nga; tạo phương tiện truy cập linh hoạt thuận lợi tới nguồn thông tin-thống kê tích hợp cho quan quản lý nhà nước, cho đối tượng sử dụng khác không phụ thuộc vào không gian thời gian họ có nhu cầu Việc hình thành Hệ thống thông tin thống kê tích hợp thực cách xây dựng đồng kho liệu thống kê có khả tương tác với sở phương pháp luận chung, thống thông tin chuẩn mực-pháp lý, phân 29 Tổ chức thống kê Liên bang Nga loại tổ chức thông tin siêu liệu phù hợp với kho liệu trung tâm Hệ thống Hệ thống đảm bảo nâng cao hiệu tự động hóa trình công nghệ tương tác liên ngành, đặc biệt thu thập, xử lý truy cập vào sở liệu (CSDL) thông tin thống kê mà không gây thay đổi hệ thống thông tin liên ngành Yêu cầu cho phân bố kho liệu thống nguyên tắc xây dựng siêu liệu, cần đảm bảo tính đồng kho thông tin phân bố lưu giữ liệu Theo đó, cần đưa qui đònh tiêu chuẩn tương tác hoạt động cho thành viên Hệ thống để tiến hành lưu giữ, chuyển tải siêu liệu, sửa đổi, phân loại mã hóa thông tin Đồng thời tổ chức kênh truy cập tới kho liệu quan Thống kê Liên bang tổ chức khác Các kho lưu giữ số liệu tổ chức phương tiện kỹ thuật thuộc quan quản lý nhà nước phải đảm bảo thống phương tiện truy cập chung Giai đoạn III (2010): Mục tiêu giai đoạn tiến hành khai thác thử nghiệm Hệ thống thông tin chuẩn bò qui chế kết nối thông tin quan quyền Liên bang vào Hệ thống cho hình thành kho liệu thống kê Theo đó, hệ thống thu thập, xử lý, lưu giữ phổ biến thông tin thống kê toàn Liên bang đưa vào sử dụng cách toàn diện; tiến hành khai thác thử nghiệm hệ thống; soạn thảo tài liệu mang tính tổ chức qui chế cho tiếp tục xây dựng khai thác hệ thống tương lai, nhằm giải vấn đề liên quan tới trực thuộc liên ngành tổ chức khai thác Hệ thống, vấn đề phối hợp hợp tác cho đảm bảo dòch vụ khai thác phát triển Hệ thống Giai đoạn IV (2011): Tập trung thực công việc sau: Hoàn thiện phương pháp luận thống kê; trang bò công nghệ chương trình kỹ thuật cho quan Thống kê Liên bang quan thành viên khác Chương trình nhằm đại hóa hệ thống xử lý thông tin, kể công việc có liên quan tới xây dựng-lắp ghép trang thiết bò kỹ thuật, truyền thông, bảo vệ đảm bảo đời sống cho quan thống kê theo lãnh thổ khuôn khổ kiến thiết lại diện tích làm việc, mua sắm phương tiện kỹ thuật chương trình kỹ thuật; xây dựng lại nhà làm việc quan Thống kê Liên bang Kết đạt vào cuối năm 2011 Chương trình mục tiêu toàn Hệ thống thông tin thống kê thiết lập đưa vào khai thác rộng rãi Thay cho lời kết luận, khẳng đònh rằng, quốc gia nào, có Việt Nam quản lý hệ thống kinh tế xã hội phức tạp thiếu Hệ thống thông tin thống kê đầy đủ xác Vì thế, nội dung hoạt động thống kê thu thập, tính toán, xử lý phân tích, lưu giữ công bố số liệu Trên góc độ này, việc xây dựng chiến lược phát triển thống kê đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược phát triển quốc gia kinh tế-xã hội, phải bao quát toàn lónh vực hoạt động thống kê, xuất phát từ yêu cầu đảm bảo số liệu thống kê có chất lượng cao cho quan quản lý nhà nước phù hợp với kinh nghiệm Tài liệu tham khảo: 30 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ .. .Tổ chức thống kê Liên bang Nga Mô hình Tổ chức thống kê Liên bang Nga nước cộng hòa, vùng, khu tự trò; 2,2 ngàn tổ chức thống kê cấp huyện; trường đại học (học viện liên ngành bồi... hoạt động tổ chức thống kê theo lãnh thổ, Hội đồng nhà lãnh đạo tổ chức thống kê theo lãnh thổ thành lập Chức nhiệm vụ quan Thống kê Liên bang Nga Nhiệm vụ quan Thống kê Liên bang Nga đáp ứng... cư, tổ chức khoa học, sở sản xuất kinh doanh tổ chức quốc tế Thực nhiệm vụ chức hệ thống quan thống kê phạm vi khu vực, vùng lãnh thổ toàn Liên bang Ở Liên bang Nga hình thành hệ thống thống kê
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thống kê ở Liên bang Nga, Tổ chức thống kê ở Liên bang Nga

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn