Thực trạng chế độ báo cáo và điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Hà Tĩnh

4 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:45

Bài viết nghiên cứu thực trạng chế độ báo cáo và điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Thực trạng chế độ báo cáo điều tra nông, lâm nghiệp thuỷ sản Hà Tĩnh Trần Thanh Bình Cục Thống kê Hà Tĩnh I Về chế độ báo cáo điều tra thống kê NLNTS Chế ®é b¸o c¸o Thùc hiƯn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kê định kỳ theo Quyết định số 657/2002/QĐTCTK ngày 2/10/2002 kế hoạch thông tin hàng năm Tổng Cục Thống kê văn hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản Cục Thống kê Hà Tĩnh biên soạn mét c¸ch cã hƯ thèng biĨu mÉu b¸o c¸o cho cấp huyện, thị xã công văn số 352 TK/NLTS ngày 17/9/2003 Cụ thể biểu mẫu báo cáo theo h­íng thµnh lËp biĨu trung gian, gióp cÊp hun cËp nhật thông tin theo đơn vị có địa rõ ràng Giúp Phòng Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản có điều kiện kiểm tra, giám sát sở lập báo cáo kịp thời cho trung ương ngày có chất lượng Cục Thống kê thực đầy đủ số lượng báo cáo điều tra Thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản hàng năm Một số huyện triển khai hệ thống báo cáo tập huấn, giao điểm kế hoạch cho thống kê cấp x·, nh­ hun Can Léc, Kú Anh,v.v… 1.1 VỊ sè lượt báo cáo Theo kế hoạch năm 2005 thông báo số 779/TB-TCTK ngày 22/11/2004 Phần nông, lâm nghiệp thuỷ sản có 81 lượt báo cáo (chưa tính điều tra), bình quân khoảng báo cáo tháng Ngoài phải chuẩn bị nội dung hướng dẫn giám sát, kiểm 22 tra chế độ báo cáo điều tra Trong báo cáo có nhiều biểu, nhiều nội dung, tiêu phức tạp 1.2 Nội dung báo cáo Báo cáo điều tra suất sản lượng nhiều loại trồng theo mùa vụ sản xuất, báo cáo giá trị sản xuất; báo giá trị sản phẩm đơn vị diện tích theo huyện, thị xã; báo cáo, rà soát, tổng hợp hợp tác xã; báo cáo rà soát tổng hợp trang trại Báo cáo giá trị sản phẩm đơn vị diện tích theo huyện, thị xã có nhiều khó khăn như: Yêu cầu tính toán tiêu đến cấp huyện; làm thêm báo cáo giá trị sản xuất cấp huyện; thu thập số liệu diện tích đất đai cấp huyện,v.v Báo cáo rà soát tiêu số lượng hợp tác xã, trang trại cho năm không điều tra số lượng, tên, địa điểm, công suất, lực thiết kế công trình thuỷ lợi gặp nhiều khó khăn Chế độ điều tra thống kê Chế độ điều tra thống kê hầu hết xây dựng từ năm 1996 (trừ định số 300 TCTK/NLTS ngày 19/7/1996 TCTK) số lượng mẫu phương pháp không phù hợp với thay đổi kinh tế thị trường Từ sản phẩm sản xuất tự cung tự cấp có phần chuyển sang hàng hoá Tư tưởng sản xuất kinh doanh đến khai báo số liệu thống kê Thông tin Khoa học Thống kê - số chuyên san thống kê địa phương 2006 đối tượng cung cấp số liệu có phần thay đổi, cụ thể: 2.1 Điều tra thuỷ sản 1/1 hàng năm Theo phương án Tổng cục suy rộng theo phương tiện di chuyển tàu, thuyền, bè, mảng Trên thực tế loại phương tiện di chuyển có quy mô đánh bắt khác Vì vậy, Cục Thống kê Hà Tĩnh chọn mẫu điều tra suy rộng theo phương tiện ngư cụ đánh bắt gần sát với điều kiện thực tế hộ khai thác đánh bắt thuỷ hải sản 2.2 Về điều tra thực thu suất sản lượng loại trồng Về số lượng mẫu phương án quy định hàng năm không thay đổi 15% số lượng mẫu năm trước điều tra Nhiều hộ, thôn, xã thay đổi trồng nên điều tra giảm tính đại diện mẫu Hiện Cục Thống kê Hà Tĩnh áp dụng số lượng mẫu theo phương án ®· quy ®Þnh Song víi thùc tÕ so víi kinh phí không đảm bảo chất lượng số liệu điều tra, phúc tra Một số huyện, thị xã lãnh đạo địa phương hỗ trợ kinh phí, tổ chức cho gặt thống kê đối chứng 2.4 Điều tra trang trại, hợp tác xã Cuộc điều tra tổ chức hai năm lần Trong trình điều tra, việc xác định đơn vị hoạt động tiếp cận với đơn vị khó khăn Trong phương án hướng dẫn hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có dấu, có tài khoản, song tính chất hoạt động khó xác định sau thành lập HTX, người đại diện điều hành gia đình Tổ chức máy ''hữu danh, vô thực'' Nên việc xác định hợp tác xã khó chưa nói đến tiếp cận thu thập số liệu 2.5 Điều tra lâm nghiệp Cuộc điều tra hai năm tiến hành lần Quy mô mẫu nhỏ, tính đại diện thấp Điều tra sản phẩm gỗ khai thác từ rừng tự nhiên gặp nhiều khó khăn đặc biệt loại gỗ phi pháp, gỗ lậu Trên thực tế thu thập số liệu tính đại diện thấp nên suy rộng số lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên nhân dân cao Hà Tĩnh có sản xuất gỗ băm dăm không rõ đưa vào gỗ giấy hay gỗ II Kiểm tra, tra, phúc tra chất lượng số liệu sở Đối víi sè liƯu c¬ së hun, x· 2.3 H­íng dÉn điều tra chăn nuôi hàng năm 1.1 Về số liệu ®iỊu tra kÕt thóc diƯn tÝch VỊ sè l­ỵng mÉu: hạn chế kinh phí nên điều tra đàn chăn nuôi chung dàn mẫu, nên giảm tính đại diện Một số tiêu xuất lợn bán cho xuất chưa thống kê Một số cá biệt tính toán suy rộng bò laisin, đàn hươu,v.v số trâu, bò, lợn, xuất chuồng không xác định để sử dụng giết thịt hay chăn nuôi giống, cày kéo,v.v Thời gian qua, Phòng Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản tham mưu cho lãnh đạo Cục cử đoàn cán kiểm tra kết thúc diện tích huyện, thị xã Như kiểm tra kết điều tra thuỷ sản 01/1/2004 Kiểm tra kết thúc diện tích Ngô vụ Đông 20032004, diện tích loại trồng vụ Đông Xuân 2003-2004 xã huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, Hầu hết Thông tin Khoa häc Thèng kª - Sè chuyªn san thèng kê địa phương 2006 23 huyện có đầy đủ số lượng báo cáo điều tra xã Kết tra số liệu báo cáo thống kê nông, lâm nghiệp quý I năm 2005 (tại báo cáo kết tra số 02/CTK-TTr ngày 28/4/2005) cho thấy: Số lượt báo cáo huyện Đức Thọ 28/28 xã có báo; Nghi Xuân có 17/19 xã có báo cáo (ngoài có xã báo cáo điện thoại); huyện Thạch Hà có 34/34 xã nông nghiệp có báo cáo Tổng hợp huyện tra có 79/81 xã có báo cáo chiếm 97,53% Phúc tra điều tra lâm nghiệp quốc doanh năm 2003: tiến hành phúc tra 32 víi kÕt qu¶ tra nh­ sau: Số trồng phân tán điều tra 3006 cây, phúc tra 3217 tỷ lệ sai sót 4,03% Khai thác lâm sản gỗ điều tra 75,5 m3, phúc tra 81,5 m3 tû lƯ sai sãt 7,95% Phóc ®iỊu tra thực thu suất vụ Đông Xuân 2004-2005: Đã tiến hành phúc tra 23 xã; 47 thôn; 211 hộ, diện tÝch ®iỊu tra 489054 m2 diƯn tÝch tra 490028 m2 tỷ lệ sai sót 0,2% Sản lượng điều tra 248959 kg sản lượng phúc tra 249307 kg tỷ lệ sai sót 0,14% Kết thực chế độ báo cáo đơn vị quốc doanh nông lâm nghiệp thuỷ sản năm 2004 2.1 Thực chế độ báo cáo thống kê Số lượt báo cáo thống kê 26 đơn vị 46/104 lượt báo cáo chiếm tỷ lệ 15,38% 2.2 Thực chế độ báo cáo toán Số lượt báo cáo toán 26 đơn vị 67/104 lượt báo cáo chiếm tỷ lệ 64,42% 2.3 Đánh giá số lượng, chất lượng báo cáo thống kê toán đơn vị 24 Nhìn chung, số lượng báo cáo thống kê toán đơn vị thiếu chậm thời gian quy định Số đơn vị đạt 15,38%; trung bình đạt 50%; số đơn vị yếu đạt 34,62% Nguyên nhân tồn Do lực lượng điều tra viên mỏng, phải huy động điều tra viên cấp thôn, xóm Thù lao cho điều tra viên thấp so với yêu cầu công việc Năng lực tinh thần trách nhiệm hạn chế nên trình thực công việc điều tra, thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn Bên cạnh điều tra lại mang tÝnh håi t­ëng, nªn sè liƯu thu thËp cã độ xác chưa cao Đối với đơn vị doanh nghiệp nông, lâm nghiệp thuỷ sản Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến tình hình thực chế độ báo cáo Hơn Luật Thống kê ban hành, trình thực số đơn vị chưa xây dựng hệ thống báo cáo III Một số đề xuất kiến nghị Về chế độ báo cáo: Một số tiêu, khái niệm phân công thu thập số liệu phải thống cấp Trung ương khái niệm, phạm vi, phương pháp tính kỳ báo cáo, tiêu diện tích đất loại, đất lâm nghiệp, hợp tác xã, công trình thuỷ lợi,v.v Điều tra thuỷ sản: Phương án điều tra thuỷ sản 1/1/2004 Hà Tĩnh Sở Thuỷ sản, đặc biệt huyện, thị xã tổ chức đạo đánh giá cao phương pháp chọn mẫu, điều tra tổng hợp suy rộng kết Tuy nhiên có nơi hộ diện điều tra có quy mô nhỏ, nên điều chỉnh tăng số thôn chọn toàn xã; có Thông tin Khoa học Thống kê - số chuyên san thống kê địa phương 2006 hộ điều tra thu thập có diện tích nuôi trồng 100m2 không đảm bảo tính đại diện Điều tra chăn nuôi số điều tra chọn mẫu khác Một số tiêu cần quan tâm mà không thu thập tiêu bò lai sin, ảnh hưởng lớn công tác lãnh đạo, đạo địa phương Để nâng cao chất lượng thông tin từ điều tra, đề nghị tăng kinh phí cho điều tra kinh phí tập huấn cho điều tra viên cấp xã cắt giảm phần công việc: Giảm số lượng mẫu điều tra bỏ số điều tra điều tra suất sản lượng vụ Mùa (chỉ ®iỊu tra ë mét sè tØnh quy ®Þnh thĨ); điều tra chăn nuôi nên năm lần (như năm 2005 điều tra lần),v.v Hiện nay, kinh phí điều tra thường xuyên nông, lâm nghiệp thủ s¶n cã 129 triƯu chia cho 12 néi dung điều tra tương đương với 12 điều tra, bình quân điều tra có 10 triệu chia cho 11 huyện, thị xã bao gồm xăng xe, đạo, xử lý tổng hợp (không đủ chi phí tập huấn điều tra viên cấp xã) Tài liệu tham khảo Quyết định số 657/2002/QĐ-TCTK ngày 02/10/2002 cđa Tỉng cơc tr­ëng TCTK vỊ viƯc ban hµnh chÕ độ báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp thuỷ sản áp dụng cho cục thống kê tỉnh thành phố trực thuộc trung ương/ Quyết định sè 200/TCTK/NLTS ngµy 19/7/1996 cđa Tỉng cơc tr­ëng TCTK vỊ việc ban hành chế độ báo cáo điều tra thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản cho tỉnh thành phố Thông báo kế hoạch công tác điểm thi đua năm 2005 văn số 779/TB-TCTK bàngy 22/11/2004 Các văn hướng dẫn nghiệp vụ Tổng cục Thống kê Các báo cáo kết điều tra, phúc tra kết thúc diện tích, thực thu suất, sản lượng Cục Thống kê Hà Tĩnh 2004 2005 Báo cáo kế điều tra, phúc tra lâm nghiệp năm 2003 Cục Thống kê Hà Tĩnh Báo cáo kết tra số 02/CTK-TTr ngày 28-4-2005 Cục Thống kê Hà Tĩnh Một số ý kiến Tổng điều tra nông thôn (tiếp theo trang 15) đạt tiêu chí trang trại chọn để điều tra mẫu, làm cho khối lượng ghi phiếu điều tra tăng lên nhiều Ban đạo Ví dụ: Lao động thời vụ quy đổi 150 hay 200 ngày công lao động quy đổi? Tình hình hợp tác xã - Đặc biệt ý, mã số hoá tiêu có giá trị dùng để xử lý tổng hợp máy tính, không nên khác loại phiếu điều tra tiêu, nhằm giảm bớt sai sót trình điều tra Ví dụ: Năm 2001 quy định mã trình độ đào tạo lại khác Phiếu điều tra hộ Phiếu điều tra xã, hợp tác xã Kỳ cần khai thác kết hoạt động hợp tác xã nhiều tiêu định lượng thay cho tiêu định tính Tổng điều tra năm 2001 Một số quy định khác - Phải bảo đảm tính thống Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp với điều tra khác ngành Thống kê, ngành Thống kê thành viên Tài liệu tham khảo Cục Thống kê Thái Bình, Báo cáo tổng kết tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2001 Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 25 ... báo cáo kết điều tra, phúc tra kết thúc diện tích, thực thu suất, sản lượng Cục Thống kê Hà Tĩnh 2004 2005 Báo cáo kế điều tra, phúc tra lâm nghiệp năm 2003 Cục Thống kê Hà Tĩnh Báo cáo kết tra. .. độ báo cáo đơn vị quốc doanh nông lâm nghiệp thuỷ sản năm 2004 2.1 Thực chế độ báo cáo thống kê Số lượt báo cáo thống kê 26 đơn vị 46/104 lượt báo cáo chiếm tỷ lệ 15,38% 2.2 Thực chế độ báo cáo. .. nông nghiệp có báo cáo Tổng hợp huyện tra có 79/81 xã có báo cáo chiếm 97,53% Phúc tra điều tra lâm nghiệp quốc doanh năm 2003: tiến hành phúc tra 32 víi kÕt qu¶ tra nh­ sau: Số trồng phân tán điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chế độ báo cáo và điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Hà Tĩnh, Thực trạng chế độ báo cáo và điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Hà Tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn