Cơ quan thống kê quốc gia Hung-ga-ry

4 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:44

Nội dung của bài viết trình bày cơ cấu tổ chức của tổng cục thống kê trung ương Hung-ga-ry; ủy ban thống kê quốc gia; mô hình tổ chức thống kê Hung-ga-ry. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Cơ quan Thống kê quốc gia HUNG-GA-RY Trần Mạnh Hùng Mở đầu: Hơn kỷ rưỡi trước (1867), Cơ quan Thống kê quốc gia Hungary (Hungarian Central Statistical Office - HCSO) phận nhỏ trực thuộc Bộ Nông nghiệp - Thương mại - Công nghiệp Người đứng đầu quan lúc Nhà vua đònh ông Károly Keleti, làm Tổng cục trưởng vào ngày 25 tháng năm 1867 xem ngày thành lập HCSO Sau kỷ rưỡi hoạt động, ngày có nhiều thay đổi không ngừng phát triển Trong trình phát triển trải qua bao biến động, đến HCSO quan hành nhà nước độc lập lớn mạnh với 1500 biên chế thức (văn phòng trung ương 1050, văn phòng khu vực 450 cán bộ) HCSO hoạt động độc lập mặt chuyên môn thống kê toàn quốc, giám sát của nhà nước Nhiệm vụ chủ yếu HCSO là: Thiết kế đạo điều tra, Thu thập, xử lý lưu trữ liệu điều tra, Phân tích, phổ biến bảo mật liệu cá nhân, Cung cấp thông tin thống kê cho quốc hội, cho quan công quyền, tổ chức xã hội, quyền đòa phương, quan khoa học, tổ chức kinh tế, phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức quốc tế người nước sử dụng HCSO công bố số liệu thống kê thức tình hình kinh tế xã hội thay đổi dân số đất nước HCSO thực thi công việc dựa nguyên tắc: (1) Khách quan, không thiên vò có lực; (2) Minh bạch, công khai rộng rãi liệu (đồng thời đảm bảo bí mật liệu cá nhân); (3) Phổ biến thông tin thống kê đồng CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ I) CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ TRUNG ƯƠNG HUNG-GA-RY 1) Lãnh đạo Tổng cục Thống kê Trung ương Hung-ga-ry: Đứng đầu quan Thống kê trung ương Hung-ga-ry Tổng cục Trưởng Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Trưởng Phó Tổng cục Trưởng Thủ tướng đònh bãi nhiệm với nhiệm kỳ năm kéo dài hai khoá Tổng cục trưởng hưởng lương trợ cấp thứ trưởng loại Nhiệm vụ Lãnh đạo Tổng cục Thống kê Trung ương Hungga-ry giống Tổng cục Thống kê Việt Nam Tổng cục trưởng, việc chòu trách nhiệm chung quan Thống kê phụ trách phận Văn phòng, đối ngoại, Hành chính, Kiểm toán Ban thư ký Các Phó Tổng cục Trưởng giao nhiệm vụ phụ trách khối công việc cụ thể Do có hai phó Tổng cục Trưởng, nên Phó Tổng cục Trưởng chòu trách nhiệm nghiệp vụ thống kê 2) Ban Lãnh đạo Tổng cục Thống kê phụ trách đơn vò a) Tổng cục Trưởng: Tổng cục Trưởng phụ trách trực tiếp đơn vò đơn vò quan trọng Văn phòng Tổng cục như: (1) Phòng kiểm toán; (2) Ban Thư ký Tổng cục trưởng; (3) Phòng hành pháp lý; (4) Phòng quan hệ quốc tế; (5) Phòng nguồn nhân lực; 35 Cơ quan Thống kê quốc gia Hung-ga-ry (6) Phòng lưu trữ b) Phó Tổng cục Trưởng phụ trách nghiệp vụ thống kê Các đơn vò Phó Tổng cục Trưởng phụ trách vụ nghiệp vụ thống kê chuyên ngành, gồm phòng ban như: (1) Vụ Thống kê giá (Phòng Thống kê giá tiêu dùng; Phòng Thống kê giá ngoại thương; Phòng Thống kê giá sản xuất); (2) Vụ Thống kê mức sống lao động (Phòng điều tra mức sống; Phòng thống kê lao động; Phòng phân tích tầng lớp xã hội); (3) Vụ Thống kê Ngoại thương (Phòng thu thập số liệu thương mại hàng hoá; Phòng phương pháp luận thương mại hàng hoá; Phòng thương mại dòch vụ quốc tế); (4) Vụ Thống kê nông nghiệp môi trường (Phòng Thống kê Nông nghiệp; Phòng tài khoản nông nghiệp; Phòng môi trường phát triển vùng); (5) Vụ Tài khoản quốc gia (Phòng Input-output; Phòng tài khoản thu nhập; Phòng tài khoản sản xuất); (6) Vụ Thống kê Dân số (Phòng Điều tra dân số; Phòng Thống kê hộ tòch; Phòng phương pháp Thống kê dân số; Phòng điều tra); (7) Vụ Nghiên cứu Thống kê phương pháp luận Thống kê (Phòng chọn mẫu phương pháp chọn mẫu; Phòng phân loại đảm bảo thông tin); (8) Vụ Tài khoản khu vực (Phòng Tài khoản khu vực hộ gia đình vốn; Phòng Tài khoản khu vực nhà nước khu vực phi lợi nhuận) (9) Vụ Thống kê Dòch vụ (Phòng Thống kê thương mại phân phối thông tin; Phòng thống kê Du lòch Giao thông vận tải); (10) Vụ Thống kê Dòch vụ xã hội (Phòng Thống kê nhà ở; Phòng Thống kê Y tế; Phòng Thống kê Xã hội; Phòng Thống kê Giáo dục; Văn hoá Nghiên cứu phát triển) (11) Vụ Thống kê Thương mại (Phòng Thống kê cấu thương mại; Phòng Phê chuẩn liệu; 36 Phòng Tổ chức thu thập liệu; Phòng Thu thập bảng hỏi; Phòng Thu thập liệu Công nghiệp; Phòng thu thập liệu Xây dựng Dòch vụ kinh tế; Phòng Thu thập liệu Giao thông vận tải Dòch vụ công cộng; Phòng Thu thập liệu thương mại phân phối Du lòch); (12) Ban biên Tập Tạp chí Thống kê c) Phó Tổng cục Trưởng phụ trách vấn đề kinh tế Khác với khối công việc mà Phó Tổng cục Trưởng phụ trách, đơn vò trực thuộc Phó Tổng cục Trưởng mang tính tổng hợp chung, như: (1) Vụ Quản lý Tài (Phòng Ngân sách; Phòng Lao động Thanh toán tiền lương; Phòng Tài Thanh toán; Phòng Thu công); (2) Vụ Giám sát chuyên môn Hệ Thống (Phòng Kiểm tra Hệ thống; Phòng quản lý chuyên môn); (3) Vụ Công nghệ Thông tin (Phòng Xử lý Dữ liệu Thống kê kinh tế; Phòng xử lý Dữ liệu Điều tra Hộ gia đình; Phòng xử lý Dữ liệu Thống kê sinh tử Sức khoẻ; Phòng Phát triển hệ thống phổ biến số liệu; Phòng phát triển ứng dụng; Phòng Phát triển Hệ thống thu thập liệu); (4) Vụ Công phố biến số liệu (Phòng Dòch vụ thông tin; Phòng phối hợp đánh giá công việc phổ biến Thông tin Thống kê; Phòng Biên soạn Dữ liệu Thống kê; Phòng phổ biến khu vực); (5) Vụ Kế hoạch (Phòng Chương trình Tài nguyên; Phòng Đánh giá phân tích hiệu công việc); (6) Trưởng Cơ quan Thống kê khu vực Giống cấu tổ chức thống kê quốc gia châu Âu khác, HCSO có Cơ quan Thống kê khu vực đặt số tỉnh lớn, đại diện cho vùng kinh tế - xã hội như: (a) Cơ quan Thống kê Debrecen; (b) Cơ quan Thống kê Gr; (c) Cơ quan Thống kê Miskolc; (d) Cơ quan Thống kê Pécs; (e) Cơ quan Thống kê Szeged; (f) Cơ quan THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Cơ quan Thống kê quốc gia Hung-ga-ry Mô hình Tổ chức thống kê Hung-ga-ry CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 37 Cơ quan Thống kê quốc gia Hung-ga-ry Thống kê Veszprém II) UỶ BAN THỐNG KÊ QUỐC GIA Uỷ ban Thống kê Quốc gia (NSC) thành lập với vai trò tổ chức tư vấn giúp Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đẩy mạnh hoạt động điều phối công tác dòch vụ công tác thống kê nhà nước, đáp ứng nhu cầu quan tâm xã hội NSC Nhà nước lập với cấu thành viên sau: - Một thành viên đại diện cho tổ chức trực thuộc hệ thống dòch vụ thống kê thức, người đứng đầu quan đònh; - Hai thành viên đại diện cho tổ chức bảo vệ quyền lợi người sử dụng lao động; - Một thành viên đại diện cho Phòng thương mại quốc gia; MÔ Tài liệu tham khảo/Nguồn: Organization Scheme of the Hungarian Central Statitistical office http://portal.ksh portal.ksh.hu/portal/page HÌNH TỔ CHỨC THỐNG KÊ thống kê tập trung hóa mức độ cao.” Ở quốc gia phát triển lực đối ngoại quan thống kê đặc biệt vai trò Trưởng chuyên gia thống kê không đủ mạnh để tạo ảnh hưởng cân quan phủ muốn tách để theo cách họ Điều minh chứng cho lập luận Ramesh Chander Kết luận: Trên lý thuyết, có nhiều cách tiếp cận để cấu tổ chức quan thống kê Song thực tế, hầu hết quan thống kê tổ chức theo lónh vực theo chức thông thường kết hợp hai Cơ cấu tổ chức hầu hết quan thống kê có kết hợp hai mô hình Một số chức phù hợp để đưa vào phận chức ví dụ phận thiết kế mẫu phận điều tra thực đòa Một số chức khác, ví dụ xây dựng nội dung phân phát câu hỏi hay phận phân tích liệu thường đòi hỏi có tham gia trực tiếp chuyên gia lónh vực chức nên phân 38 - Một thành viên đại diện cho tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động; - Ba thành viên đại diện cho đòa phương, - Một thành viên đại diện tổ chức bảo hiểm xã hội Ngoài ra, có không chuyên gia đại diện cho cộng đồng khoa học Uỷ ban Thống kê Viện Hàn lâm Khoa học Hung-ga-ry đề xuất Tổng cục trưởng Thống kê thỉnh cầu Tiếp theo trang 13 vào phận theo lónh vực Các xu hướng tổ chức ảnh hưởng đến cấu tổ chức vài xu hướng đặc biệt phù hợp với quan thống kê Đối với quan thống kê nói riêng, xu hướng bao gồm: - Sự cần thiết phải tăng tính kòp thời thời gian - Sự cần thiết phải giảm tải gánh nặng báo cáo - Tập trung vào nhu cầu thay đổi nhanh chóng người sử dụng tập trung vào phương pháp tuyên truyền phổ biến thông tin theo yêu cầu khách hàng Hơn nữa, bùng nổ công nghệ thông tin viễn thông ảnh hưởng đến cấu tổ chức quan thống kê Những thay đổi với xu hướng dẫn tới hai cấu tổ chức hoàn toàn khác quan thống kê: phận phụ trách thu thập liệu phận phổ biến liệu Để kết nối hai phận này, cần phải có cầu nối; cầu nối phận phụ trách việc phân loại lại liệu, sau liệu thu thập xử lý tổng hợp, thành nhóm phù hợp để tạo thuận tiện cho trình phân tích phổ biến liệu Cơ cấu tổ chức THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KEÂ ... quan Thống kê Miskolc; (d) Cơ quan Thống kê Pécs; (e) Cơ quan Thống kê Szeged; (f) Cơ quan THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Cơ quan Thống kê quốc gia Hung-ga-ry Mô hình Tổ chức thống kê Hung-ga-ry. .. HÌNH THỐNG KÊ 37 Cơ quan Thống kê quốc gia Hung-ga-ry Thống kê Veszprém II) UỶ BAN THỐNG KÊ QUỐC GIA Uỷ ban Thống kê Quốc gia (NSC) thành lập với vai trò tổ chức tư vấn giúp Lãnh đạo Tổng cục Thống. .. thống kê quốc gia châu Âu khác, HCSO có Cơ quan Thống kê khu vực đặt số tỉnh lớn, đại diện cho vùng kinh tế - xã hội như: (a) Cơ quan Thống kê Debrecen; (b) Cơ quan Thống kê Gr; (c) Cơ quan Thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ quan thống kê quốc gia Hung-ga-ry, Cơ quan thống kê quốc gia Hung-ga-ry

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn