Một số ý kiến về tổng điều tra nông thôn nông nghiệp sắp tới

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:43

Bài viết trình bày mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm thu thập, xử lý những thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp, thủy sản, nhằm đánh giá thực trạng, xu hướng biến đổi của nông thôn và nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một số ý kiến Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp tới Nguyễn Xuân Tuấn Cục Thống kê Thái Bình Hiện nay, ngành Thống kê chuẩn bị Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp lần thứ ba vào năm 2006 Mục đích tổng điều tra, phương án tổng điều tra trước đây, thu thập thông tin nông thôn, nông nghiệp thủy sản, nhằm đánh giá thực trạng, xu hướng biến đổi nông thôn, nông nghiệp trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; đánh giá kết thực số chương trình mục tiêu quốc gia Đây tổng điều tra lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, bao gồm tất hộ nông dân nhiều loại hộ khác địa bàn nông thôn Đối tượng điều tra tổng điều tra đa dạng dễ làm sai lệch thông tin, giảm chất lượng kết điều tra Để hạn chế sai lệch ý thức chủ quan đối tượng điều tra người thực điều tra, cần thiết phải hoàn thiện hệ thống tiêu điều tra phương pháp tổ chức thực nhằm phản ánh toàn diện mặt nông thôn, thay đổi phát triển kinh tế, xã hội kỳ tổng điều tra Hơn nữa, bổ sung tiêu điều tra để phản ánh phát triển, đổi mới, phân hoá trình công nghiệp hoá, đại hoá nông thôn, nông nghiệp cần thiết loại bỏ tiêu phản ánh kiện quan trọng có tính tương đối ổn định, dễ nhận biết Vì vậy, vấn đề phản ánh tổng 14 điều tra tới cần phải có điều chỉnh yêu cầu, mức độ hình thức thu thập nhóm thông tin sau: - Tình hình sở hạ tầng xã phản ánh cách tổng quát mặt nông thôn xã, đó, thông tin mang tính khái quát, cần tránh việc ước tính loại thông tin (ví dụ như: số hộ dùng nước sạch, ), khái niệm không thống nhất, có gây nên mâu thuẫn, phản ¸nh vỊ xu h­íng ph¸t triĨn (vÝ dơ nh­: sè hộ nghèo, số hộ nông nghiệp đất, ) Do đó, nên chọn lọc tiêu điều tra cấp xã hộ gia đình để có số liệu tin cậy hơn, khả tin học đáp ứng - Tình hình hộ nông thôn Đây nội dung tổng điều tra hộ nông thôn tế bào xã hội nông thôn, nông nghiệp Tình hình hộ vừa phản ánh quy mô, xu hướng sản xuất, vừa phản ánh quan hệ sản xuất mối quan hệ xã hội khác Quan hệ sản xuất quan hệ xã hội khác bao gồm: quan hệ người lao động quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp, chủ thể dịch vụ khác, quan hệ người nông dân với xu hướng tập trung, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai, vốn lao động nông thôn, Thông tin Khoa häc Thèng kª - sè chuyªn san thèng kª địa phương 2006 Để đạt yêu cầu đó, tiêu điều tra phải mang nội dung thống kê cụ thể, sát thực đầy đủ kết cấu chủng loại, đồng thời phải thật dễ hiểu hiểu theo nghĩa thống Mặt khác, để tránh ảnh hưởng không tốt tâm lý đối tượng điều tra, tiêu thống kê phải mang tính nghệ thuật, phải đường vòng để khai thác thông tin thật Có bảo đảm tính khách quan, trung thực Qua thực tế Thái Bình, thấy cần sâu vào vấn đề sau: Tình hình xã Chỉ thu thập thông tin chung tổng hợp từ phiếu điều tra hộ Ví dụ: Số thôn, số HTX, diện tích loại đất, công trình giao thông, thủy lợi, văn hoá, y tế, giáo dục, Với cách đó, nhiều tiêu điều tra năm 2001 chuyển sang phiếu điều tra hộ, như: Số hộ dùng nước sạch, nước máy, số hộ dùng điện lưới, số hộ vay vốn, số nhân xã, Phần quan hệ sản xuất phải bổ sung mở rộng số tiêu mới, dự án đầu tư, hỗ trợ nhà nước tổ chức cho sản xuất đời sống, vai trò tổ chức cá nhân sản xuất Ngoài ra, bổ sung số tiêu quan hệ xã hội khác Tình hình hộ Về nội dung - Trình độ chuyên môn lao động cần phản ánh vào phiếu nghề đào tạo Việc có ý nghĩa lớn cho việc đánh giá hiệu đào tạo nghề sử dụng lao động - Bổ sung tình hình chuyển đổi sản xuất hộ năm qua có biến động mô hình sản xuất nhiều hộ nông thôn, đó, cấu ngành nghề ngành nghề sản xuất thay đổi Trong đó, đáng quan tâm hộ trước hộ nông nghiệp, thủy sản, mà loại hộ khác mở rộng đô thị khu công nghiệp Về kỹ thuật Để đối tượng điều tra điều tra viên khỏi cảm tính việc xác định số thông tin, đề nghị: - Tránh dùng cụm từ "hoạt động chính", thay cụm từ "thời gian hoạt ®éng nhiỊu nhÊt, thu nhËp nhiỊu nhÊt" - Tr¸nh dïng cơm tõ "Ngn thu nhËp chÝnh cđa hé", mµ thay b»ng cơm tõ "s¾p xÕp ngn thu nhËp cđa từ cao xuống thấp" - Bỏ mục ghi ngành sản xt chÝnh cđa hé, v× cã thĨ suy tõ phần ghi lao động thu nhập trên, tránh sai lệch mâu thuẫn tiêu ảnh hưởng tâm lý đối tượng điều tra Điều tra trang trại Sau thực Phiếu điều tra hộ, hộ đủ tiêu chuẩn trang trại điều tra thêm số tiêu Theo phương thức không cần phiếu điều tra trang trại riêng, vừa thuận lợi cho điều tra viên, vừa tiết kiệm chi phí Kiến nghị đưa sở tồn kỳ Tổng điều tra năm 2001: chưa tính đến kết nối thông tin mà hộ phải ghi số liệu phiÕu ®iỊu tra: PhiÕu hé, PhiÕu ®iỊu tra trang trại, Phiếu điều tra (tiếp theo trang 25) hộ mẫu, hộ Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 15 hộ ®iỊu tra thu thËp cã diƯn tÝch nu«i trång d­íi 100m2 không đảm bảo tính đại diện Điều tra chăn nuôi số điều tra chọn mẫu khác Một số tiêu cần quan tâm mà không thu thập tiêu bò lai sin, ảnh hưởng lớn công tác lãnh đạo, đạo địa phương Để nâng cao chất lượng thông tin từ điều tra, đề nghị tăng kinh phí cho điều tra kinh phí tập huấn cho điều tra viên cấp xã cắt giảm phần công việc: Giảm số lượng mẫu điều tra bỏ số điều tra điều tra suất sản lượng vụ Mùa (chỉ điều tra số tỉnh quy định cụ thể); điều tra chăn nuôi nên năm lần (như năm 2005 điều tra lần),v.v Hiện nay, kinh phí điều tra thường xuyên nông, lâm nghiệp thuỷ sản cã 129 triƯu chia cho 12 néi dung ®iỊu tra tương đương với 12 điều tra, bình quân cc ®iỊu tra cã 10 triƯu chia cho 11 hun, thị xã bao gồm xăng xe, đạo, xử lý tổng hợp (không đủ chi phí tập huấn điều tra viên cấp xã) Tài liệu tham khảo Quyết định số 657/2002/QĐ-TCTK ngày 02/10/2002 Tổng cục trưởng TCTK việc ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp thuỷ sản áp dụng cho cục thống kê tỉnh thành phố trực thuộc trung ương/ Quyết định số 200/TCTK/NLTS ngµy 19/7/1996 cđa Tỉng cơc tr­ëng TCTK vỊ viƯc ban hành chế độ báo cáo điều tra thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản cho tỉnh thành phố Thông báo kế hoạch công tác điểm thi đua năm 2005 văn số 779/TB-TCTK bàngy 22/11/2004 Các văn hướng dẫn nghiệp vụ Tổng cục Thống kê Các báo cáo kết ®iỊu tra, tra kÕt thóc diƯn tÝch, thùc thu suất, sản lượng Cục Thống kê Hà Tĩnh 2004 2005 Báo cáo kế điều tra, phúc tra lâm nghiệp năm 2003 Cục Thống kê Hà Tĩnh Báo cáo kết tra số 02/CTK-TTr ngày 28-4-2005 Cục Thống kê Hà Tĩnh Một số ý kiến Tổng điều tra nông thôn (tiếp theo trang 15) đạt tiêu chí trang trại chọn để điều tra mẫu, làm cho khối lượng ghi phiếu điều tra tăng lên nhiều Ban đạo Ví dụ: Lao động thời vụ quy đổi 150 hay 200 ngày công lao động quy đổi? Tình hình hợp tác xã - Đặc biệt ý, mã số hoá tiêu có giá trị dùng để xử lý tổng hợp máy tính, không nên khác loại phiếu điều tra tiêu, nhằm giảm bớt sai sót trình điều tra Ví dụ: Năm 2001 quy định mã trình độ đào tạo lại khác Phiếu điều tra hộ Phiếu điều tra xã, hợp tác xã Kỳ cần khai thác kết hoạt động hợp tác xã nhiều tiêu định lượng thay cho tiêu định tính Tổng điều tra năm 2001 Một số quy định khác - Phải bảo đảm tính thống Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp với điều tra khác ngành Thống kê, ngành Thống kê thành viên Tài liệu tham khảo Cục Thống kê Thái Bình, Báo cáo tổng kết tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2001 Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 25 ... thống Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp với điều tra khác ngành Thống kê, ngành Thống kê thành viên Tài liệu tham khảo Cục Thống kê Thái Bình, Báo cáo tổng kết tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn. .. cáo kế điều tra, phúc tra lâm nghiệp năm 2003 Cục Thống kê Hà Tĩnh Báo cáo kết tra số 02/CTK-TTr ngày 28-4-2005 Cục Thống kê Hà Tĩnh Một số ý kiến Tổng điều tra nông thôn (tiếp theo trang 15)... ảnh hưởng tâm lý đối tượng điều tra Điều tra trang trại Sau thực Phiếu điều tra hộ, hộ đủ tiêu chuẩn trang trại điều tra thêm số tiêu Theo phương thức không cần phiếu điều tra trang trại riêng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến về tổng điều tra nông thôn nông nghiệp sắp tới, Một số ý kiến về tổng điều tra nông thôn nông nghiệp sắp tới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn