Hệ thống thống kê Nhật Bản

6 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:41

Bài viết nghiên cứu về hệ thống thống kê của nước Nhật Bản qua đó cung cấp tư liệu đối với hệ thống thống kê quốc gia mà Việt Nam có thể tham khảo thông qua các nội dung: cơ cấu tổ chức hệ thống thống kê Nhật Bản; sơ đồ tổ chức Trung tâm thống kê quốc gia Nhật Bản; sơ đồ tổ chức của Viện nghiên cứu và đào tạo thống kê... Hệ thống Thống kê Nhật Bản Nguyễn Văn Đoàn Hệ thống thống kê Nhật tổ chức theo mô hình phân tán Chính phủ đinh Bộ đảm nhiệm hoạt động thống kê, đó, Bộ Nội vụ Truyền thông (MIC) có vai trò chủ chốt hệ thống thống kê Nhật Tổng cục Thống kê, Vụ sách thống kê (tiêu chuẩn thống kê), Viện Nghiên cứu đào tạo thống kê số 14 đơn vò cấp Vụ tương đương MIC đảm nhiệm hoạt động thống kê MIC nói riêng hệ thống thống kê Nhật nói chung Người viết tiếp cận tài liệu Internet, chủ yếu từ: http://www.stat.go.jp/english Vì nghiên cứu qua tài liệu, nên có số hạn chế, mong nhận nhiều ý kiến, tài liệu từ q độc giả hống kê Việt Nam trình đại hoá thực đổi đồng hệ thống tiêu thống kê, xây dựng chiến lược phát triển ngành Thống kê đến năm 2020 tầm nhìn năm 2025, vậy, nghiên cứu, tham khảo mô hình tổ chức hệ thống thống kê số nước cần thiết Với ý nghóa đó, Thông tin Khoa học thống kê giới thiệu hệ thống thống kê Nhật Bản Nhật Bản quốc đảo (hơn 3.000 đảo nhỏ đảo lớn), thành viên Tổ chức kinh tế phát triển (OECD) nước đứng thứ Hai sau Mỹ thứ Nhất Châu Á tiềm lực kinh tế Diện tích rộng 378 ngàn km2, dân số có 128 triệu người, mật độ dân số 49 người/km2, có 47 tỉnh/thành phố (2007), tổng sản phẩm nước (GDP) theo giá thực tế 4.368.435 triệu USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế 2,2% (2006), tổng sản phẩm nước bình quân đầu người 34193,6 USD (theo sức mua tương đương 31267 usd/người) Hệ thống thống kê quốc gia Nhật Bản tổ chức theo hệ thống thống kê phân tán (tháng 4/2007) Cụ thể, có Bộ, quan nganh Bộ, quan thuộc Chính phủ Nhật đònh thực hoạt động thống kê quốc gia (1) Thống kê tài khoản quốc gia điều tra tin cậy người tiêu dùng Văn Phòng Thủ tướng đảm nhiệm (2) Tổng điều tra dân số, tổng điều tra doanh nghiệp sở kinh tế (Bộ Nội vụ T 14 Truyền thông) (3) Đăng ký (Bộ Tư pháp) (4) Thống kê tài chính, ngân hàng (Bộ Tài chính) (5) Thống kê giá dục (Bộ Đào tạo, văn hoá, thể thao, khoa học công nghệ) (6) Thống kê mức sống, lao động (Bộ Y tế, lao động) (7) Tổng điều tra nông, lâm nghiệp tổng điều tra thuỷ sản (Bộ Nông, lâm nghiệp thuỷ sản) (8) Tổng điều tra công nghiệp tổng điều tra thương mại (Bộ Kinh tế, thương mại công nghiệp) (9) Thống kê xây dựng, phương tiện lại Bộ Tài nguyên, sở hạ tầng, vận tải du lòch thực (Hình 1) Khối bên Trái, Hình 1, thể Bộ, khối Vụ thuộc Bộ đảm nhiệm công tác thống kê; khối bên Phải hoạt động thống kê Vụ thuộc Bộ đảm nhiệm Hội đồng Thống kê (Statistic Commission) thuộc Văn Thủ tướng (Cabinet Office) thể Hình chữ nhật cùng, bên Trái, Hình đảm nhiệm chức điều phối thống kê quốc gia Nhật Tổng cục Thống kê Nhật (Statistic Bureau) thể dòng thứ 3, khối Hình 1, ngang hàng với nó, bên Trái Bộ Nội vụ Truyền thông (Ministry of Internal Affairs and Comminication) Như vậy, Tổng cục Thống kê Nhật nằm cấu tổ chức Bộ Nội vụ Truyền thông (MIC) Bộ Nội vụ Truyền thông Nhật bản, gồm 14 đơn vò Cục tương đương Cơ cấu tổ chức MIC thể Hình THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Hệ thống thống kê Nhật Bản Hình 1: Sơ đồ hệ thống thống kê Nhật Theo Hình 2, Tổng cục Thống kê Nhật (Statistic Bureau) thể hình chữ nhật thứ 11 (từ xuống), Vụ Chính sách thống kê (Director – General for Policy Planning) hay gọi Vụ Tiêu chuẩn thống kê (Statistical Standard) thể hình chữ nhật thứ 13, Viện Nghiên cứu đào tạo thống kê (Statistic Research and Traing Institute), thể hình chữ nhật cuối đảm nhiệm hoạt động CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ thống kê Như vậy, MIC có 3/14 đơn vò cấp Vụ tương đương nằm hệ thống thống kê Nhật Dưới tập trung trình bầy sơ đồ tổ chức nhiệm vụ chủ yếu Tổng cục Thống kê, Vụ Chính sách thống kê, Viện nghiên cứu đào tạo thống kê MIC Tổng cục Thống kê Nhật (Statistical Bureau) đơn vò thứ Nhất MIC nằm hệ thống thống kê Nhật bản, sơ đồ tổ chức Tổng cục 15 Hệ thống thống kê Nhật Bản Hình 2: Sơ đồ tổ chức Bộ Nội vụ Truyền thông Nhật (MIC) Nguồn: http://www.stat.go.jp/english Thống kê Nhật Hình Hình cho thấy, Tổng cục Thống kê Nhật (chỉ đề cập đến trụ sở quan Tổng cục) tổ chức đơn giản gọn nhẹ, gồm có khối: (1) Khối Nội vụ chung (General Affair 16 Division), (2) Khối Hệ thống thông tin thống kê (Statistical Information System Division), (3) Khối Điều tra thống kê (Statistical Survey Department), khối lớn phân thành đơn vò trực thuộc (Survey Planing Division, Population Census THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Hệ thống thống kê Nhật Bản Hình 3: Sơ đồ tổ chức Tổng cục Thống kê Nhật Bản Division, Economic Statistics Division, Economic Structure Statistics Division, Comsumer Statistics Division) Mỗi đơn vò lại tổ chức thành số đơn vò cấp trực thuộc Chẳng hạn, Survey Planing Division (xây dựng kế hoạch điều tra) lại tổ chức thành đơn vò thực nhiệm vụ khác như, Geographic Information Office, Director for Information Proccessing, Director for Statistical Classification and Commodity Specification, Director for Quality Control Tổng cục Thống kê Nhật đóng vai trò quan trọng hệ thống thống kê Nhật bản, có mục tiêu cung cấp thông tin thống kê bản, kòp thời, đáp ứng thay đổi kinh tế- xã hội Nhật (xem Hộp 1) thúc đẩy việc sử dụng thông tin thống kê theo nhiều cách thức khác CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ Vụ Chính sách thống kê (Director – Genaral for Policy Planing) hay Vụ Tiêu chuẩn thống kê (Statistical Standards)) đơn vò thứ MIC nằm hệ thống thống kê Nhật bản, Sơ đồ tổ chức Cơ quan Hình Cùng với Tổng cục Thống kê, Vụ Chính sách thống kê đóng vai trò quan trọng hệ thống thống kê Nhật Cơ quan có nhiệm vụ hoạch đònh sách điều phối hoạt động thống kê Chính phủ Nhật Viện Nghiên cứu đào tạo thống kê (gọi tắt Viện) đơn vò thứ MIC nằm hệ thống thống kê Nhật Viện đơn vò tương đương với Tổng cục Thống kê Cơ quan hoạch đònh sách Mô hình tổ chức Viện Hình 17 Hệ thống thống kê Nhật Bản HỘP 1: DANH SÁCH CÁC THỐNG KÊ ĐƯC SẢN XUẤT BỞI TỔNG CỤC THỐNG KÊ NHẬT BẢN Tổng điều tra dân số (Population Census) Ước tính dân số (Current Population Estimates) Thống kê di cư nước (Internal Migration Statistics) Điều tra đất nhà (Housing and Land Survey) Điều tra lực lượng lao động (Labour Force Survey) Điều tra tình trạng việc làm (Employment Status Survey) Tổng điều tra sở kinh tế doanh nghiệp (Establishment and Enterprise Census) Điều tra ngành dòch vụ (Survey on Service Industries) Điều tra doanh nghiệp tư cách pháp nhân (Unincorporated Enterprise Survey) 10 Điều tra nghiên cứu phát triển (Survey of Research and Development) 11 Điều tra ngành dòch vụ hàng tháng (Monthly Survey on Service Industries) 12 Điều tra thu nhập chi tiêu hộ gia đình (Family Income and Expenditure Survey) 13 Điều tra quốc gia chi tiêu thu nhập (National Survey of Family Income and Expenditure) 14 Điều tra kinh tế hô gia đình (Survey of Household Economy) 15 Điều tra giá bán lẻ (Retail Price Survey) 16 Điều tra quốc gia giá (National Survey of Prices) 17 Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) 18 Điều tra sử dụng thời gian hoạt động thư giãn (Survey on Time Use and Leisure Activities) Hình 4: Sơ đồ tổ chức Cơ quan Hoạch đònh sách thống kê Trở lại Hình trên, thấy có hình chữ nhật to, gần bên Phải, hình bên, Trung tâm thống kê quốc gia Nhật bản, trước phận thuộc MIC, từ năm 2003, tách thành đơn vò riêng không nằm cấu tổ chức MIC Mô hình tổ chức Trung tâm Thống kê quốc gia Hình đây: Chức Trung tâm Thống kê 18 quốc gia Nhật thực việc cần thiết cho điều tra thống kê phủ, trước nhất, số tổng điều tra dân số THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Hình 5: Sơ đồ tổ chức Viện Nghiên cứu đào tạo thống kê trò then chốt hệ thống thống kê Chính phủ Nhật Bên cạnh đó, Trung tâm Thống kê quốc gia có vai trò quan trọng hệ thống thống kê Mô hình tổ chức đơn vò đơn giản, gọn nhẹ, đơn vò đầu mối trung gian, chức năng, nhiệm vụ hoạt động rõ ràng Tài liệu tham khảo: Thông tin chung thò trường Nhật Bản, truy cập ngày 19/6/2009 http://www.fistenet.gov.vn/ VSTP/index_.asp? menu=thitruong_N#1.2.2 Nguồn: http://www.stat.go.jp/english Tóm lại, Hệ thống thống kê Nhật tổ chức theo mô hình phân tán (Hình 1), theo đó, Tổng cục Thống kê, Vụ Chính sách thống kê, Viện Nghiên cứu đào tạo thống kê đơn vò trực thuộc Bộ Nội vụ Truyền thông (MIC) đóng vai Nhật Bản, truy cập ngày 20/6/2009, http://vi.wikipedia.org Thống kê nước ngoài, truy cập ngày 20/6/2009, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=436&idmid=3 http://www.stat.go.jp/english/index/seido/index.htm www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh% E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n Hình 6: Sơ đồ tổ chức Trung tâm thống kê quốc gia Nhật Bản CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 19 .. .Hệ thống thống kê Nhật Bản Hình 1: Sơ đồ hệ thống thống kê Nhật Theo Hình 2, Tổng cục Thống kê Nhật (Statistic Bureau) thể hình chữ nhật thứ 11 (từ xuống), Vụ Chính sách thống kê (Director... nghiên cứu đào tạo thống kê MIC Tổng cục Thống kê Nhật (Statistical Bureau) đơn vò thứ Nhất MIC nằm hệ thống thống kê Nhật bản, sơ đồ tổ chức Tổng cục 15 Hệ thống thống kê Nhật Bản Hình 2: Sơ đồ... Standards)) đơn vò thứ MIC nằm hệ thống thống kê Nhật bản, Sơ đồ tổ chức Cơ quan Hình Cùng với Tổng cục Thống kê, Vụ Chính sách thống kê đóng vai trò quan trọng hệ thống thống kê Nhật Cơ quan có nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thống kê Nhật Bản, Hệ thống thống kê Nhật Bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn