Tổ chức, cán bộ thống kê cấp huyện qua các thời kỳ

6 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:39

Bài viết nhìn lại qua những chặng đường phát triển lịch sử của tổ chức, cán bộ thống kê cấp huyện, mặc dù có đạt được nhiều thành tích, tiến bộ so với trước, nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ mới thì vẫn còn không ít tồn tại, khuyết điểm làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của ngành. tổ chức, cán thống kê cấp huyện qua thêi kú Cao Văn Xuyên (*) hống kê cấp huyện phận thiếu hệ thống Thống kê Nhà nước Tổ chức, cán thống kê cấp huyện, tuỳ theo giai đoạn lịch sử cụ thể có chuyển biến, thay đổi kiện tồn cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ngành, địa phương Quá trình phát triển ngành trình số lượng cán thống kê cấp huyện ngày tăng lên, trình độ nghiệp vụ chuyên môn không ngừng nâng cao, chất lượng cán thống kê bước hoàn thiện mặt, nhận thức, tư tưởng, trị, nghiệp vụ chun mơn, tin học… để đảm bảo yêu cầu công tác để phù hợp với tình hình phát triển chung ngành, xã hội T Tuy nhiên nhìn lại qua chặng đường phát triển lịch sử tổ chức, cán thống kê cấp huyện, có đạt nhiều thành tích, tiến so với trước, so với u cầu nhiệm vụ khơng tồn tại, khuyết điểm làm ảnh hưởng đến phát triển chung ngành Thời kỳ 1946 - 1954 Là thời kỳ ngành Thống kê thành lập theo Sắc lệnh số 61/SL ngày 6/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổ chức ngành Thống kê chủ yếu hình thành cấp Trung ương, Liên khu cấp tỉnh, với số lượng cán thống kê chuyên trách đơn vị với số lượng vài ba người, tổng hợp tình hình số liệu chủ yếu thông qua Nha thuộc Bộ, Ty kinh tế (*) thuộc Liên khu để phục vụ yêu cầu lãnh đạo Đảng Nhà nước Thời kỳ chưa hình thành tổ chức, cán thống kê cấp huyện Thời kỳ 1955 - 1975 Là thời kỳ miền Bắc hoàn toàn giải phóng Nhân dân ta lãnh đạo Đảng, Chính phủ bắt tay vào khơi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh sau năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thời kỳ cải tạo, bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội thực nhiệm vụ tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, thống tổ quốc Đối với công tác thống kê, theo Điều lệ số 695/TTg ngày 20/2/1956 Thủ tướng Chính phủ song song với việc hình thành Cục Thống kê Trung ương nằm ủy ban Kế hoạch Nhà nước, địa phương có Ban Thống kê Liên khu, Ban Thống kê tỉnh, thành phố, huyện thị hình thành quan Thống kê huyện thị Tuy nhiên số huyện miền núi có nhiều khó khăn chưa thành lập quan Thống kê nên công tác thống kê cấp huyện Văn phòng Ủy ban huyện đảm nhiệm Đến năm 1957 theo Nghị định 142/TTg Thủ tướng Chính phủ tất huyện thị thuộc tỉnh, thành phố thành lập Phòng Thống kê Đến cuối năm 1957 số lượng cán thống kê Phòng Thống kê huyện, thị tăng cường đáng kể Tổng cộng số lượng cán Phòng Thống kê huyện, thị tỉnh, Hội Thống kê Việt Nam 12 Thông tin Khoa học Thống kê thnh ph phía Bắc lên đến 400 người Tuy số lượng cán thống kê cấp huyện thời kỳ tăng cường, trình độ nghiệp vụ chun mơn thống kê hạn chế, hầu hết chưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Anh chị em làm thống kê cấp huyện vừa làm vừa học tập, đúc rút kinh nghiệm qua thực tế công tác, với tinh thần hăng hái, nhiệt tình nên đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê báo cáo quan Thống kê tỉnh, thành phố phục vụ nhu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân Ban ngành huyện, quận Thời kỳ 1976 - 1986 Căn Nghị định 72/CP ngày 5/4/1974 Hội đồng Chính phủ việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động ngành Thống kê, Nghị định áp dụng triển khai thực phạm vi nước sau thống đất nước Nên đến cuối năm 1977 hệ thống tổ chức thống kê cấp huyện thành lập tất 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 409 Phòng Thống kê cấp huyện Riêng 20 tỉnh giải phóng miền Nam thành lập 186 Phòng Thống kê cấp huyện Cán thống kê cấp huyện phạm vi nước có 2045 người, bình qn Phòng Thống kê cấp huyện có người Chỉ năm sau giải phóng, ngành Thống kê xây dựng hồn chỉnh hệ thống tổ chức thống kê cấp huyện phạm vi nước Thành cơng góp phần đảm bảo cho phát triển công tác thống kê cấp huyện năm sau Giai đoạn từ năm 1979 - 1981, phạm vi nước có 423 đơn vị với 2863 người, bình qn Phòng Thống kê cấp huyện có 6,7 người Giai đoạn 1982 - 1984, phạm vi nước có 427 đơn vị, với 3190 người, bình qn Phòng Thống kê cấp huyện có 7,4 người Giai đoạn 1985 - 1986, phạm vi nước có 431 đơn vị, với 3420 người, bình qn Phòng Thống kê cấp huyện có 7,9 người Thời kỳ 1976 - 1986, Thống kê cấp huyện tăng cường số lượng chất lượng, bổ sung nhiều cán có trình độ đại học trung học thống kê Thời kỳ 1987 đến 4.1 Giai đoạn đầu thời kỳ đổi 1987 - 1993 Ngày 12/12/1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI) Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng Thông báo số 46/TBTW việc xếp lại tổ chức máy quan Đảng, Nhà nước, đồn thể theo hướng gọn nhẹ Thực Thơng báo trên, ngày 11/5/1988, Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định 81/HĐBT quy định lại chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy ngành Thống kê cấp Theo Quyết định này, máy ngành Thống kê địa phương chuyển giao từ Tổng cục Thống kê quản lý sang ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý Ở cấp huyện, Phòng Thống kê sáp nhập vào Phòng Kế hoạch, Phòng Tài cấp huyện Như mơ hình tổ chức Thống kê cấp huyện không thống Số cán thống kê cấp huyện bị thuyên chuyển bị giảm đến mức khơng khả thực kế hoạch thu thập thông tin thống kê cho ngành, nguyên nhân gây nên hậu nhận thức không đắn lãnh đạo, nhiều huyện, thị tự ý thuyên chuyển nhiều cán chuyªn san thèng kª cấp huyện - thực trạng giảI pháp 13 Phũng Thống kê, kể cán thống kê lâu năm, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn thống kê sang đơn vị khác Giai đoạn việc thực nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin thống kê quan Thống kê cấp huyện không đáp ứng yêu cầu ngành khơng đáp ứng u cầu đòi hỏi lãnh đạo quan ban ngành huyện Công tác nghiệp vụ chun mơn thống kê thực có tính chất chắp vá, chạy theo yêu cầu lãnh đạo địa phương Khơng tích luỹ cập nhật số liệu có hệ thống, làm ảnh hưởng lớn đến công tác phân tích tình hình kinh tế xã hội tổng hợp địa bàn cấp huyện Đây bước thụt lùi công tác thống kê cấp huyện mà nguyên nhân thay đổi tổ chức máy thống kê biến động, giảm sút đội ngũ cán thống kê cấp huyện 4.2 Giai đoạn đổi toàn diện hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1993 đến Thực Nghị định 23/CP ngày 23/3/1994 Chính phủ chức nhiệm vụ tổ chức máy Tổng cục Thống kê, theo ngành Thống kê trở lại quản lý theo ngành dọc Căn vào văn hướng dẫn Tổng cục, Phòng Thống kê cấp huyện phạm vi nước khẩn trương kiện toàn tổ chức, biên chế phòng Đến cuối năm 1994 hệ thống tổ chức cán Phòng Thống kê cấp huyện dần vào nề nếp, hoạt động công tác thống kê cấp huyện ổn định theo quản lý tập trung ngành dọc Ngày 3/9/2003, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 101/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức ngành Trong cấp 14 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có Phòng Thống kê trực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đến ngày tháng năm 2007, Chính phủ nghị định số 01/NĐ-CP việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch Đầu tư Theo nội dung Nghị định này, ngày tháng năm 2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, mục điều quy định hệ thống tổ chức Tổng cục Thống kê Nghị định này, có quy định huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Phòng Thống kê trực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Điều khẳng định tổ chức hệ thống Thống kê cấp huyện quan trọng, thiếu hệ thống Thống kê ngành dọc Thực Quyết định số 141/2002/QĐ-TTg ngày 21/10/2002 Thủ tướng Chính phủ xây dựng, hoàn thiện ngành Thống kê theo định hướng phát triển công tác thống kê đến năm 2010, tổ chức cán thống kê cấp huyện bắt đầu rà sốt, nắm lại tổng số Phòng Thống kê cấp huyện phạm vi nước, có phân tổ để nắm số Phòng Thống kê thành lập, số Phòng Thống kê trọng điểm, số lượng cán thống kê cấp huyện có trình độ đại học, trung cấp, sơ cấp; số cán đào tạo nghiệp vụ chuyên môn thống kê, số cán đào tạo chuyên môn từ ngành nghề khác; cân đối số lượng cán thống kê cấp huyện với khối lượng công việc giao hàng năm, có kết hợp xem xét với điều kiện kết thực công nghệ thông tin thống kê thống kê cấp huyện để xác định số biên chế cán thống kê cấp huyện cần phải có, l i vi Thông tin Khoa học Thống kê cỏc Phòng Thống kê thuộc diện trọng điểm, thành lập, Phòng Thống kê có khó khăn, để có kế hoạch lên danh sách bổ sung biên chế cán thống kê cấp huyện hàng năm Để thực định hướng phát triển công tác thống kê cấp huyện đến năm 2010, số cán thống kê cấp huyện phân tổ theo trình độ nghiệp vụ chun mơn thống kê, trình độ tin học, v.v… để có kế hoạch, bồi dưỡng, đào tạo năm tới, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngành, địa phương thống kê cấp huyện Trong năm gần đây, từ năm 2005 trở đi, cơng tác tổ chức, cán thuộc Phòng Thống kê cấp huyện theo dõi chặt chẽ thường xuyên, có hệ thống Những số liệu hàng năm tổ chức cán thống kê cấp huyện phản ánh đầy đủ thực trạng tổ chức, cán thống kê cấp huyện 2006 4,3 người Trong khối Văn phòng Cục Thống kê năm 2005 2006, năm có 1948 người (năm 2006 số cán Văn phòng Cục khơng tăng so với 2005), năm 2007 dự kiến bổ sung thêm 219 người Đến năm 2006 2007 tình hình tổ chức cán thống kê cấp huyện có tăng lên số lượng, bổ sung cho Phòng Thống kê trọng điểm, Phòng Thống kê thành lập Đây cố gắng nỗ lực lãnh đạo ngành việc quan tâm, củng cố giúp đỡ quan thống kê cấp huyện Xét chất lượng chuyên môn nghiệp vụ thống kê cấp huyện, năm gần đây, nhờ có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo Tổng cục Thống kê nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn thống kê, trình độ tin học cho cán thống kê cấp huyện, qua thực tế triển khai thực lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra như: điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản, Tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp, điều tra phục vụ dự án tổ chức quốc tế tài trợ, mà trình độ chun mơn nghiệp vụ thống kê trình độ tin học cán thống kê cấp huyện không ngừng nâng lên Tuy nhiên qua khảo sát thực tế số địa phương thành phố Hà Nội, Hà Tây, Đồng Nai, tình hình tổ chức cán thống kê cấp huyện bên cạnh mặt tích cực, cơng việc làm nhiều vấn đề bất cập cần phải nghiên cứu giải năm tới Số Phòng Thống kê cấp huyện tăng từ 670 phòng năm 2005 lên 673 phòng năm 2006, 2007; Số Phòng Thống kê trọng điểm cấp huyện tăng từ 166 phòng năm 2005 lên 407 phòng năm 2006 - 2007 Số biên chế cán cho Phòng Thống kê cấp huyện, năm 2005 có 2741 người, đến năm 2006 2915 người, 106,0% năm 2005 kế hoạch năm 2007 3352 người, 115,0% năm 2006 122,0% năm 2005 Bình qn Phòng Thống kê cấp huyện năm 2005 4,1 người, năm Trong q trình đổi cơng tác tổ chức cán thống kê cấp huyện, nhằm hạn chế, khắc phục yếu lực, trình độ, nghiệp vụ chun mơn thống kê, ngành Thống kê Trung ương Thống kê cấp tỉnh, thành phố phải thường xuyên liên tục tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho cán thống kê cấp huyện, số cán tuyển dụng từ ngành khác, số cán có trình độ trung học, để họ có điều kiện thực tốt nhiệm vụ chuyên môn thống kê giao Trong quỏ chuyên san thống kê cấp huyện - thực trạng giảI pháp 15 trỡnh kin ton cng c b máy tổ chức cán thống kê cấp huyện, cần phải chống tư tưởng bố trí cán có trình độ yếu cho chuyển xuống làm thống kê cấp huyện để kiện toàn lãnh đạo Phòng Thống kê cấp huyện điều cán thống kê cấp tỉnh xuống, đề bạt làm Trưởng, Phó phòng thống kê cấp huyện Làm có nhiều điều bất cập: thứ thân cán thống kê cấp tỉnh, thành phố điều làm Trưởng, Phó phòng thống kê cấp huyện thường có nhiều băn khoăn vướng mắc, tâm tư, khơng thoải mái, chí khơng muốn nhận cơng tác Phòng Thống kê cấp huyện, nhiều ảnh hưởng đến cơng việc chun mơn phòng Hai điều về, đề bạt làm Trưởng, Phó phòng thống kê cấp huyện, tổ chức quan thống kê cấp tỉnh phải xuống thương lượng với quan chức địa phương làm cơng tác tư tưởng cho anh chị em Phòng Thống kê cấp huyện Thứ ba là, thực tế nhận công tác thống kê địa bàn cấp huyện phải thời gian tìm hiểu cơng việc, tìm hiểu mối quan hệ với quan đơn vị địa bàn, tiến hành công tác tốt Hiện quản lý công tác chuyên môn thống kê quan thống kê cấp tỉnh, sinh hoạt tổ chức Đảng, đồn thể, Cơng đồn Đồn niên, phụ nữ v.v… lại theo địa bàn Nên khơng phải cán thống kê Phòng Thống kê cấp huyện đề bạt lên, việc theo dõi cán bộ, nhận định, đánh giá cán cán thống kê cấp phòng gặp nhiều khó khăn, khơng khách quan, khơng tồn diện Tốt nên mạnh dạn đề bạt Trưởng, Phó phòng thống kê cấp huyện từ sở, tránh khó khăn vướng mắc nêu 16 Nhận xét chung thực trạng tổ chức, cán thống kê cấp huyện qua thời kỳ, chủ yếu thời kỳ đổi 5.1 Bộ máy tổ chức cán thống kê cấp huyện phận quan trọng, thiếu máy tổ chức cán thống kê địa phương máy tổ chức, cán toàn ngành 5.2 Song song với phát triển tổ chức, cán toàn ngành Thống kê, máy tổ chức cán thống kê cấp huyện ngày hoàn thiện phát triển mặt, số lượng chất lượng: trình độ chun mơn nghiệp vụ thống kê, trình độ tin học, nhận thức tư tưởng trị, hiểu biết chế độ sách kinh tế xã hội, chế độ sách có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn thống kê ngày nâng cao 5.3 Nhìn chung hình thành tổ chức máy cán thống kê cấp huyện qua thời kỳ nhân tố quan trọng định thành công công tác thống kê cấp huyện Đối với thời kỳ công tác tổ chức cán thống kê cấp huyện quan tâm mức cơng tác thống kê cấp huyện ln hồn thành nhiệm vụ trị giao Thu thập, tổng hợp báo cáo nhiều thông tin kinh tế xã hội địa bàn cấp huyện để báo cáo cho quan Thống kê cấp tỉnh phục vụ yêu cầu lãnh đạo ban ngành cấp huyện 5.4 Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập máy tổ chức cán thống kê cấp huyện có nhiều đổi cho phù hợp với yêu cầu quản lý ngành, địa phương Bộ máy tổ chức cán thống kê cấp huyện luôn ý đến công tác đào tạo bồi dưỡng (tiếp theo trang 31) Thông tin Khoa học Thống kê mt h thng biu báo cáo thống kê tổng hợp chung cho Phòng Thống kê phạm vi toàn tỉnh, thành phố phạm vi toàn quốc - Điều tra thống kê chế độ báo cáo thống kê định kỳ địa bàn cấp huyện trùng lặp, chồng chéo lại diễn thời điểm điều tra báo cáo khác nhau, làm cho đơn vị điều tra, báo cáo phải báo cáo cung cấp thông tin thống kê nhiều lần Điều gây phiền hà cho sở gây lãng phí tiền bạc công sức cán thống kê cấp huyện Việc tổng hợp báo cáo thống kê cấp huyện số liệu dễ mâu thuẫn tiêu, kỳ điều tra báo cáo, từ làm cho chất lượng báo cáo khơng đảm bảo Tất tồn tại, bất cập nêu phải sớm nghiên cứu giải việc thu thập tổng hợp cung cấp thông tin kinh tế - xã hội Phòng Thống kê cấp huyện nói riêng ngành Thống kê có thống kê cấp tỉnh, thành phố nói chung có kết tốt TỔ CHỨC, CÁN BỘ THỐNG KÊ CẤP HUYỆN QUA CÁC THỜI KỲ (tiếp theo trang 16) nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức nhận thức kinh tế xã hội tổng hợp, kiến thức công nghệ thông tin, v.v… Nhờ mà cán thống kê cấp huyện hoạt động ngày có hiệu quả, có suất, khối lượng cơng việc thực ngày nhiều Trong số lượng cán thống kê cấp huyện nhiều so với thời kỳ trước đổi mới, bình qn Phòng Thống kê cấp huyện có người/1 phòng, thời kỳ trước đổi bình qn Phòng Thống kê cấp huyện từ 6-7 người/phòng, có giai đoạn lên đến người phòng 5.5 Bộ máy tổ chức cán thống kê cấp huyện thời kỳ đổi hội nhập, đạt nhiều thành tích so với trước Nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ ngành nhiều bất cập cần phải khắc phục, hoàn thiện thời gian tới Đó trình độ nghiệp vụ chun mơn, trình độ tin học chưa đồng Cán thống kê cấp huyện người đào tạo chun mơn từ ngành khác chiếm tỉ lệ lớn tổng số cán thống kê cấp huyện, số đào tạo chun ngành Thống kê chiếm tỉ lệ thấp Có nhiều Phòng Thống kê cấp huyện, khơng có cán đào tạo từ chuyên ngành Thống kê Phòng Thống kê quận Hồng Mai, Phòng Thống kê huyện Sóc Sơn, Phòng Thống kê huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội Những Phòng Thống kê có người đào tạo chuyên ngành Thống kê như: Phòng Thống kê quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng, quận Thanh Xuân, huyện Đông Anh thành phố Hà Nội 5.6 Chưa có mơ hình thống phạm vi tồn ngành việc phân cơng, xác định chức nhiệm vụ, mối quan hệ công tác Trưởng phòng, Phó phòng nhân viên Phòng Thống kê cấp huyện chuyªn san thèng kª cÊp hun - thực trạng giảI pháp 31 ... thập tổng hợp cung cấp thơng tin kinh tế - xã hội Phòng Thống kê cấp huyện nói riêng ngành Thống kê có thống kê cấp tỉnh, thành phố nói chung có kết tốt TỔ CHỨC, CÁN BỘ THỐNG KÊ CẤP HUYỆN QUA CÁC... chủ yếu thời kỳ đổi 5.1 Bộ máy tổ chức cán thống kê cấp huyện phận quan trọng, thiếu máy tổ chức cán thống kê địa phương máy tổ chức, cán toàn ngành 5.2 Song song với phát triển tổ chức, cán toàn... làm thống kê cấp huyện để kiện toàn lãnh đạo Phòng Thống kê cấp huyện điều cán thống kê cấp tỉnh xuống, đề bạt làm Trưởng, Phó phòng thống kê cấp huyện Làm có nhiều điều bất cập: thứ thân cán thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức, cán bộ thống kê cấp huyện qua các thời kỳ, Tổ chức, cán bộ thống kê cấp huyện qua các thời kỳ

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn