Những bước tiến cơ bản trong lĩnh vực thống kê thương mại, dịch vụ và giá cả

4 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:38

Hiện nay thống kê thương mại dịch vụ và giá cả là một mảng lớn trong thống kê kinh tế cung cấp những chỉ tiêu thống kê quan trọng phục vụ các yêu cầu của Đảng, nhà nước, các Bộ/ngành, các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước và nhiều đối tượng sử dụng thông tin khác. ăm, theo đó, lĩnh vực thống kê kinh tế, điều tra doanh nghiệp điều tra sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp thức đưa vào chương trình công tác hàng năm toàn ngành Đồng thời, nhiều điều tra chọn mẫu nhỏ thực để thu thập số liệu hàng tháng, làm sở ước tính, đánh giá tình hình phát triển kinh tế nước tỉnh, thành phố Trong lĩnh vực thống kê TMDVGC nay, việc tích cực tham gia triển khai điều tra lớn hàng năm (doanh nghiệp, sở SXKD cá thể), hàng tháng có cc ®iỊu tra chän mÉu: tỉng møc l­u chun hàng hoá xã hội, điều tra giá tiêu dùng, điều tra vận tải nhà nước Với cách thu thập số liệu này, báo cáo thống kê kiểm soát chặt nguồn thông tin, thống địa phương cách tổng hợp tiêu thống kê, đó, chất lượng số liệu nâng cao Tuy nhiên, để thực tốt điều tra, việc xây dựng cập nhật dàn mẫu để thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển chọn mẫu xây dựng sở liệu phục vụ yêu cầu người sử dụng vấn đề cần tiếp tục giải Một mốc đáng ghi nhớ trình phát triển thống kê ngoại thương việc chuyển đổi nguồn thu thập số liệu thống kê XNK gốc từ đơn vị kinh doanh XNK sang Tổng cục Hải quan kể từ năm 1997; nói cách khác, số liệu XNK chuyển sang khai thác từ nguồn hồ sơ hành chÝnh (tê khai h¶i quan) TCHQ qu¶n lý ViƯc thu thập số liệu XNK hàng hoá cửa ngõ đất nước góp phần giảm thiểu trùng sót phù hợp với thông lệ quốc tế Cùng với việc nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế yêu cầu tất yếu công tác Thống kê giai đoạn Nước ta mở cửa hội nhập mạnh từ thực đường lối đổi Để có ngôn ngữ chung thông tin cho hoạt động đối ngoại nhà nước, quan hệ kinh tế với nước, tăng cường đầu tư nước ngoài, phương pháp luận thống kê cần theo chuẩn mực quốc tế Thống kê Việt nam có Thống kê TMDVGC tham gia nhiều hội thảo qc tÕ, khu vùc, häc tËp kinh nghiƯm cđa c¸c nước bạn qua chuyên gia nước đến từ dự án hỗ trợ, qua tiến dần đến thống khái niệm định nghĩa, đơn vị thống kê, phương pháp điều tra chọn mẫu, điều tra toàn bộ, tổng điều tra Đến nay, nhiều chuyên ngành như: thống kê xuất nhập hàng hoá, dịch vụ, thống kê du lịch, thống kê giá, bám sát phương pháp luận chuẩn quốc tế Một yêu cầu thiếu hội nhập hài hoà bảng danh mục sử dụng thống kê Trước đây, bảng danh mục sử dụng công tác thống kê 33 Việt nam chủ yếu xây dựng phục vụ yêu cầu nước, vậy, so sánh quốc tế gặp nhiều khó khăn, chí không so sánh Từ cuối năm 90, số bảng phân loại chuẩn quốc tế sử dụng lĩnh vực thống kê kinh tế Thống kê Thương mại, dịch vụ giá lĩnh vực đầu áp dụng danh mục chuẩn quốc tế Năm 1993 Bảng phân ngành kinh tế quốc dân ban hành, đến năm1995 sử dụng lần đầu Tổng điều tra kinh tế hành nghiệp Tiếp theo đó, bảng phân ngành sử dụng rộng rãi điều tra thống kê hàng năm điều tra doanh nghiệp, điều tra sở sản xuất kinh doanh cá thể điều tra chuyên ngành khác Danh mục phân ngành kinh tế chuẩn quốc tế (ISIC) sở để phân tổ tiêu doanh thu ngành dịch vụ hệ thống số giá sản xuất, dịch vụ Bảng Danh mục hàng hoá xuất nhập theo hệ thống hài hoà Tổng cục Thống kê ban hành lần đầu vào năm 1992 (mã chữ số) Sau danh mục cập nhật, nâng cấp mở rộng mã đến chữ số cho phù hợp với tình hình hàng hoá XNK Việt Nam lần vào năm 1996, lần vào năm 2003 (do Tổng cục Hải quan thực hiện) Đây bảng danh mục chuẩn quốc tế sử dụng hiệu Từ đời đến nay, danh mục sử dụng cho nhiều mục đích làm khung biểu thuế, sử dụng tờ khai hải quan hàng hoá xuất nhập mục đích thống kê Nhờ đó, số liệu thống kê xuất nhập Việt nam cã thĨ chun ®ỉi theo nhiỊu danh mơc chn qc tế khác bảng Phân loại ngoại thương chuẩn, ISIC có mặt 34 số ấn phẩm thống kê khu vực giới Ngoài ra, số bảng phân loại dùng cán cân toán toán qc tÕ, danh mơc xt nhËp khÈu dÞch vơ chn nghiên cứu, bước sử dụng Thực chủ trương đại hoá công tác thống kê, đồng thời nhận thức rõ lợi ích chủ trương này, thống kê TMDVGC có nhiều nỗ lực việc ứng dụng công nghệ thông tin vào qui trình chọn mẫu, xử lý, biên soạn số liệu thống kê Hiện nay, hàng tháng có chương trình phần mềm máy tính sử dụng tổng hợp báo cáo tháng từ địa phương đến trung ương cho thống kê giá tiêu dùng, tổng mức lưu chuyển hàng hoá xã hội, vận tải nhà nước xuất nhập hàng hoá Hàng quí có chương trình phần mềm xử lý điều tra xu hướng kinh doanh, tổng hợp số giá sản xuất; hàng năm có chương trình tổng hợp tiêu báo cáo thức năm cở nguồn số liệu từ kết điều tra Đồng thời, tất điều tra định kỳ năm điều tra lần nhập tin xử lý, tổng hợp chương trình phần mềm máy tính Việc ứng dụng công nghệ thông tin cách triệt để góp phần đáng kể làm giảm bớt gánh nặng công việc cho cán thống kê từ trung ương đến địa phương Để đạt kết trên, trước hết phải nói đến kế hoạch hợp lý hiệu Tổng cục Thống kê việc phát triển công nghệ thông tin Tổng cục tận dụng phối hợp nguồn lực từ ngân sách nhà nước trung ương, dự án, nguồn trợ giúp quan quyền địa phương để bước trang bị, đào tạo, chồng chéo, lãng phí Lĩnh vực Thống kê TMDVGC theo sát bước chương trình chung Tổng Thông tin Khoa học Thống kê cục, tâm cao triển khai thực gặt hái số kết ban đầu Tuy nhiên, tình trạng không đồng địa phương trang bị, trình độ cán bộ, cách quản lý công nghệ thông tin gây khó khăn không nhỏ trình ứng dụng công nghệ thông tin Do xác định hướng nên giải pháp tiếp tục tìm nhằm thực mục tiêu công tác thống kê thương mại, dịch vụ giá cả, đồng thời góp phần thực thắng lợi mục tiêu ngành Tóm lại, chặng đường 50 năm phát triển thống kê TMDVGC ghi dấu số bước tiến đáng kể Nhiều chuyên ngành mở đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu phát triển; yêu cầu chất lượng ngày nâng cao áp lực lớn công tác thống kê nói chung công tác thống kê thương mại dịch vụ giá nói riêng Nhìn lại khứ, thống kê TMDVGC tự hào kết đạt được; nhiên để thấy rõ tồn hướng Trong thời gian tới có nhiều điều kiện thuận lợi chung ngành tổ chức ngành củng cố hoàn thiện, chức nhiệm vụ, tín nhiệm chung ngành Thống kê tăng cao; môi trường pháp lý tăng cường với đời Luật Thống kê, Nghị định xử phạt hành chính; định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010 phê duyệt chương trình kế hoạch cụ thể hàng năm xây dựng Với lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bước bổ sung, chắn thống kê TMDVGC tiếp tục vượt qua khó khăn toàn Ngành hoàn thành tèt nhiƯm vơ thêi kú míi B¸c Hå víi thống kê (tiếp theo trang 65) kể đủ thấy đánh giá công tác thống kê (qua viƯc sư dơng nhiỊu sè liƯu thèng kª), sù quan tâm đến việc hình thành tổ chức thống kê, hoạt động thống kê người làm công tác thống kê Bác Hồ lớn lao biết chừng nào, học cho người làm công tác thống kê mai sau để phát triển ngành Thống kê [4] Sách dẫn, tập XII, trang 480, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996 [5] Sách dẫn, tập V, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995 [6] Sách dẫn, tập IV, trang 479, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995 [1] Hồ Chí Minh toµn tËp, tËp I, trang VII - VIII, Nhµ XuÊt Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995 [7] Sách dẫn, tập X, trang 74, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996 Nhân đây, xin cung cấp số thông tin để thấy tầm quan trọng Tổng Điều tra dân số lần nước ta, Ban Bí thư Trung ương Đảng có tới Chỉ thị, Thông tri tổ chức Hội nghị Đảng Điều tra dân số để chuẩn bị, đạo điều tra [2] Sách dẫn, tập I, trang 13, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995 [8] Sách dẫn, tập VII, trang 263, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996 [3] Sách dẫn, tập IV, trang 93, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995 [9] Sách dẫn, tập IX, trang 114-115, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996 thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển 35 Tài liệu tham khảo ... phục vụ yêu cầu nước, vậy, so sánh quốc tế gặp nhiều khó khăn, chí không so sánh Từ cuối năm 90, số bảng phân loại chuẩn quốc tế sử dụng lĩnh vực thống kê kinh tế Thống kê Thương mại, dịch vụ giá. .. mục tiêu công tác thống kê thương mại, dịch vụ giá cả, đồng thời góp phần thực thắng lợi mục tiêu ngành Tóm lại, chặng đường 50 năm phát triển thống kê TMDVGC ghi dấu số bước tiến đáng kể Nhiều... phân tổ tiêu doanh thu ngành dịch vụ hệ thống số giá sản xuất, dịch vụ Bảng Danh mục hàng hoá xuất nhập theo hệ thống hài hoà Tổng cục Thống kê ban hành lần đầu vào năm 1992 (mã chữ số) Sau danh
- Xem thêm -

Xem thêm: Những bước tiến cơ bản trong lĩnh vực thống kê thương mại, dịch vụ và giá cả, Những bước tiến cơ bản trong lĩnh vực thống kê thương mại, dịch vụ và giá cả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn