Tổng điều tra kinh tế của Indonesia và một số đề xuất đối với tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2007 của Việt Nam

6 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:35

Bài viết cung cấp cơ sở dữ liệu về các hoạt động kinh tế ở Indonesia các đặc trưng của các cơ sở kinh tế phi nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu của bài viết. Tổng điều tra kinh tế Inđônêxia số ®Ị xt ®èi víi Tỉng ®iỊu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh sù nghiƯp 2007 cđa ViƯt Nam Ngun Văn Đoàn(*) I nđônêxia nước thành viên lớn Hiệp hội nước Đông Nam (ASEAN), có diện tích 1890754 km2, dân số năm 2004 217,854 triệu người, mật độ dân số 112 người/km2, số sở kinh tế 23 triệu sở (2006), mật độ sở kinh tế 22 sở/km2 Inđônêxia tiến hành tổng điều tra lớn: Tổng điều tra dân số nhà vào năm có đuôi 0; tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn vào năm có đuôi 3; tổng điều tra kinh tế vào năm có đuôi Tổng điều tra kinh tế lần thứ Inđônêxia tiến hành vào năm 2006 Bài viết đề cập ®Õn mét sè néi dung chđ u cđa cc tỉng điều tra kinh tế lần thứ Inđônêxia, từ ®ã ®­a mét sè ®Ị xt víi tỉng ®iỊu tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp nước ta Mục tiêu tổng điều tra kinh tế năm 2006 Mục đích tổng quát: cung cấp sở liệu hoạt động kinh tế Inđônêxia Cơ sở liệu bao gồm số lượng đặc trưng sở kinh tế phi nông nghiệp Mục tiêu cụ thể: (i) Cung cấp tổng thể sở kinh tế phân theo lĩnh vực, theo ngành, theo qui mô, theo vùng; (ii) Cung cấp thông tin tình hình kinh doanh Inđônêxia theo lĩnh vực, theo ngành, theo qui mô, theo vùng; (iii) Phổ biến số liệu thống kê liên quan đến hoạt động kinh tế phi nông nghiệp (*) Phạm vi tổng điều tra Phạm vi ngành kinh tế: Tổng điều tra kinh tế bao gồm tất sở kinh tế hoạt động ngành: công nghiệp khai khoáng (C); công nghiệp chế biến (D); sản xuất phân phối điện, khí nước (E); xây dựng (F); thương nghiệp (G); khách sạn nhà hàng (H); vận tải, bưu viễn thông (I); trung gian tài (J); dịch vụ kinh doanh tài sản, cho thuê dịch vụ kinh doanh (K); dịch vụ giáo dục (M); dịch vụ y tế hoạt động xã hội (N); dịch vụ văn hoá, thể thao (O); dịch vụ cá nhân cộng đồng (P) Tổng điều tra kinh tế Inđônêxia không bao gồm sở hoạt động ngành: nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; hoạt động quản lý nhà nước; tổ chức trị, tôn giáo tổ chức quốc tế Phạm vi địa lý: điều tra tất 70692 toàn lãnh thổ Inđônêxia làng (Inđônêxia có 33 tỉnh; 440 huyện; 5641 xã; 70692 làng) Các làng có mật độ nhà tập trung điều tra 100% số làng; làng mật ®é tËp trung sÏ ®iỊu tra mÉu (xem Mơc Phân tầng làng, địa bàn điều tra) (1) Đơn vị điều tra Đơn vị điều tra đơn vị sở (Establishment unit), bao gồm: sở có địa điểm cố định địa điểm cố định; sở có tư cách pháp nhân Thạc sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mai, Dịch vụ Giá 32 Thông tin Khoa học Thống kê tư cách nhân tất loại qui mô siêu nhỏ, nhỏ, trung bình, lớn Đơn vị sở định nghĩa sau: Đơn vị sở đơn vị có hoạt động kinh tế sản xuất hàng hoá/dịch vụ để bán/mua trao đổi với hàng hoá/dịch vụ khác có người thực hoạt động kinh tế Địa bàn điều tra Inđônêxia xây dựng sở liệu địa bàn điều tra sử dụng chung cho tổng điều tra điều tra, đó, địa bàn điều tra dân số tảng Tổng điều tra kinh tế năm 2006 sử dụng triệt để sở liệu địa bàn điều tra chung nói Địa bàn điều tra Inđônêxia xác định theo định nghĩa tiêu chí sau: địa bàn điều tra phần làng, địa bàn điều tra có khoảng từ 80 - 120 hộ gia đình Địa bàn điều tra phải thoả mãn điều kiện: (i) Phân chia cách rõ ràng làng thành địa bàn điều tra; (ii) Địa bàn điều tra phải có ranh giới (tự nhiên nhân tạo) rõ ràng; (iii) Địa bàn điều tra phải kết nối với vào khu vực lãnh thổ định Inđônêxia phân địa bàn điều tra thành loại sau: Địa bàn điều tra bình thường (B) có từ 80 -120 hộ gia đình; Địa bàn điều tra đặc biệt (K) địa bàn khó tiếp cận (quốc phòng, an ninh); Địa bàn điều tra bước đầu (P) địa bàn điều tra trống (cách đồng, rừng) Mỗi địa bàn điều tra có mã số riêng, gồm chữ số ký tự chữ số đầu thể địa bàn điều tra làng; ký tự sau thể loại địa bàn Mã địa bàn điều tra độc lập hoàn toàn với mã đơn vị hành Nếu địa bàn điều tra có 100 sở phân chia tiếp thành địa bàn con, điều phối viên cấp huyện người chịu trách nhiệm phân chia địa bàn điều tra Ví dụ cấu trúc mã địa bàn điều tra sau: 011B: 001 địa bàn điều tra số 1; B loại địa bàn điều tra bình thường; 005K: 005 địa bàn điều tra số 5; K loại địa bàn điều tra đặc biệt; 012P: 012 địa bàn điều tra số 12; P loại địa bàn điều tra bước đầu Địa bàn điều tra phân tầng theo mật độ tòa nhà đóng địa bàn Nếu địa bàn có 150 tòa nhà gọi địa bàn điều tra tập trung; địa bàn có từ 150 tòa nhà trở xuống gọi địa bàn phân tán (Xem Mục Phân tầng làng, địa bàn điều tra) Bản đồ địa bàn điều tra Inđônêxia xây dựng sở liệu đồ số địa bàn điều tra sử dụng chung cho tổng điều tra sở đồ địa bàn điều tra dân số làm tảng Nói cách khác, tổng điều tra kinh tế sử dụng đồ địa bàn điều tra dân số làm đồ Bản đồ địa bàn điều tra dân số xây dựng sở đồ hành tỉnh, huyện, xã, làng quan có thẩm quyền Inđônêxia cung cấp (ở dạng in dạng điện tử) Trên sở đồ số hành tỉnh Cục Thống kê Inđônêxia (BPS) phác họa đồ huyện đồ xã, đồ làng đồ địa bàn điều tra Các đồ địa bàn điều tra làng phải bao phủ toàn diện tích làng Tổng điều tra kinh tế năm 2006 sử dụng đồ địa bàn điều tra dân số làm đồ tiến hành cập nhật nhà chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 33 có hoạt động SXKD phục vụ Tổng điều tra kinh tế Công việc cập nhật đồ địa bàn điều tra thực năm 2004 Qui trình cập nhật đồ địa bàn điều tra theo bước sau: Bước 1: BPS cung cấp đồ địa bàn ®iỊu tra ®· ®­ỵc cËp nhËt tỉng ®iỊu tra dân số năm 2000 (bản đồ nền) làng Bản đồ thể rõ ranh giới địa bàn điều tra; vật chuẩn (tự nhiên nhân tạo), như: quan, trường học, bệnh viện, cách đồng, rừng ; số hộ gia đình số chủ hộ Bước 2: Thống kê xã tiến hành cập nhật đồ địa bàn điều tra Cập nhật tất thay đổi có liên quan đến tổng điều tra kinh tế, như: phân chia vẽ đường ranh giới địa bàn điều tra con; đường/ ngõ xây dựng; nhà sử dụng vào kinh doanh, Sau đó, phô tô đồ địa bàn điều tra cập nhật thành bản, gửi lên thống kê huyện, lưu xã Bước 3: Thống kê huyện tiến hành thẩm định đồ địa bàn điều tra cập nhật, có vấn đề không hợp lý thông báo lại với thống kê xã để điều chỉnh, bổ sung Bước 4: Điều tra viên sử dụng đồ để liệt kê danh sách trường Trong liệt kê, phát sở xuất (mới thành lập, chuyển đến bỏ sót trước đây) cập nhật vào đồ báo cáo ban đạo cấp Lập danh sách đơn vị sở Liệt kê đơn vị sở trường coi hoạt ®éng chÝnh cđa tỉng ®iỊu tra c¬ së kinh tÕ năm 2006 Inđônêxia Thời 34 điểm liệt kê đơn vị sở tiến hành vào 15/05/2006 Nội dung liệt kê đơn vị sở, bao gồm 19 thông tin sau: + Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail, website sở; + Khu vực điều tra: thành thị, nông thôn; loại làng (tập trung, không tập trung); địa bàn điều tra (số địa bàn, số địa bàn con); số thứ tự sở; + Tên, giới tính chủ sở; + Loại hình pháp lý; + Loại nhà: nhà chuyên kinh doanh; nhà vừa để ở, vừa để kinh doanh; + Năm bắt đầu sản xuất kinh doanh; + Hoạt động chính; + Loại hàng hoá dịch vụ chính; + Mã hoạt động chính; + Tiêu chuẩn sở (chỉ cho hoạt động xây dựng); + Thời gian mở cửa/đóng cửa; + Loại sở: sở đơn, trụ sở chính, nhà máy (chỉ CN chế biến), chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ trợ; + Thông tin trụ sở (nếu chi nhánh, VP đại diện, đơn vị phụ trợ); + Thông tin tập đoàn (nếu sở đơn, trụ sở chính, nhà máy); + Tài sản: đất nhà; tài sản lưu động; vốn đầu tư vào sở khác; tài sản cố định (không bao gồm đất nhà); tài sản lưu động khác; + Doanh thu/sản lượng (tổng số, hoạt động chính, hoạt động khác); + Số tháng kinh doanh bình quân/năm; Thông tin Khoa học Thống kê cố định ghi vào phiếu SE06-L1; sở kinh doanh di động xung quanh địa bàn điều tra vấn nhµ ë cđa hä vµ ghi vµo phiÕu SE06-L1 + Số kinh doanh bình quân/ngày; + Số lao động (tổng số, nam, nữ) Công cụ phục vụ liệt kê danh sách, gồm: Bản đồ làng, đồ địa bàn điều tra; hai loại phiếu liệt kê Phiếu SE06-L1 Phiếu SE06-L2 Phương pháp Quả cầu tuyết áp dụng cho địa bàn điều tra phân tán làng mật độ nhà tập trung Liệt kê theo phương pháp này, điều tra viên đến tất để tìm kiếm sở, mà đến gặp trưởng làng để thu thập thông tin sở sản xuất kinh doanh diễn phạm vi làng (thu thập danh sách ban đầu) Sau đến sở vấn trực tiếp chủ/người quản lý sở để ghi vào phiếu điều tra tương ứng Nếu sở đặt nhà ghi vào phiếu SE06 L2; sở đặt nhà sở kinh doanh di động ghi vào phiếu SE06-L1 (xem lược đồ 1) Phương pháp liệt kê: Sử dụng hai phương pháp liệt kê, là, vấn trực tiếp (door to door) phương pháp cầu tuyết (snow ball) Phương pháp vấn trực tiếp áp dụng cho địa bàn điều tra có mật độ nhà tập trung địa bàn điều tra phân tán làng có mật độ tập trung (xem lược đồ 1) Liệt kê theo phương pháp này, điều tra viên phải đến nhà để tìm, vấn trực tiếp sở đặt nhà ghi vào phiếu SE06-L2; tìm vấn trực tiếp sở nhỏ đặt nhà (hè, phố), có địa điểm Lược đồ 1: Hai phương pháp liệt kê đơn vị sở Tỉn Huyện X ã Làng Không tập trung Tập trung Địa bàn không tập trung Trực tiếp Địa bàn tập trung Trực tiếp chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 Địa bàn không tập trung Quả cầu tuyết 35 Lực lượng tham gia liệt kê danh sách 242.867 người (181.900 người điều tra viên; 27.364 người dẫn đường cho số địa bàn phức tạp, chợ, siêu thị, khu công nghiệp, tòa nhà nhiều tầng ; 17.444 người điều phối viên; 16.159 người đạo viên cấp Phân tầng làng, địa bàn điều tra Dựa vào số lượng nhà có hoạt động SXKD nhà vừa để ở, vừa để SXKD kinh doanh để phân tổ/tầng làng thành hai tổ: Tổ 1, làng có mật độ nhà tập trung có 150 nhà; tổ 2, làng không tập trung có 150 nhà Mỗi làng chia thành địa bàn điều tra, địa bàn điều tra phân tổ/tầng thành hai nhóm Nhóm 1, địa bàn có mật độ nhà tập trung có số tòa nhà lớn điểm cắt; nhóm 2, địa bàn phân tán có nhà nhỏ điểm cắt(2) Những địa bàn nhóm 1, nhóm thuộc làng tập trung không tập trung (tổ 1, tổ 2) điều tra toàn bộ; Những địa bàn nhóm thuộc làng không tập trung (tổ 2) điều tra mẫu (cỡ mẫu 25% số địa bàn nhóm 2, tổ 2) Tổng điều tra kinh tế năm 2006, có 70.269 làng, gồm: 8.722 làng tập trung; 61.547 làng không tập trung; xác định điểm cắt để phân loại địa bàn điều tra (tập trung không tập trung) theo nhóm tỉnh sau: Nhóm 1, gồm tỉnh có điểm cắt 25 (có nghĩa địa bàn có 25 nhà có hoạt động SXKD thuộc tỉnh điều tra toàn bộ); nhóm 2, gồm tỉnh có điểm cắt 30; nhóm 3, gồm tỉnh có điểm cắt 35; nhóm 4, gồm tỉnh có điểm cắt 40; nhóm 5, gồm tỉnh có điểm cắt 45 36 Một số nhận xét đề xuất với tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp nước ta Đối tượng, phạm vi tổng điều tra kinh tế Inđônêxia giống với tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp nước ta Tuy nhiên, phạm vi tổng điều tra kinh tế Inđônêxia hẹp nước ta ngành quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng Tổng điều tra kinh tế lần thứ ba Inđônêxia tiến hành vào năm 2006, hoạt động nghiên cứu, chuẩn bị tổng điều tra diễn từ năm 2004; năm sau năm 2006 hoạt động điều tra mẫu, phân tích, công bố kết tổng điều tra kinh tế Như vậy, Tổng điều tra kinh tế Inđônêxia diễn nhiều năm chu kỳ (10 năm) tổng điều tra, không tập trung vào năm 2006 Công tác chuẩn bị tiến hành tổng điều tra chu đáo Liệt kê sở kinh tế hoạt động trọng tâm tổng điều tra kinh tế năm 2006 Inđônêxia Hay nói cách khác, tổng điều tra kinh tế liệt kê đầy đủ danh sách sở kinh tế với số thông tin phân tổ, phân loại nhằm phục vụ dàn mẫu thống kê Các điều tra mẫu sâu theo ngành, lĩnh vực tiến hành sau năm 2006 phận thiếu tổng điều tra kinh tế năm 2006 Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp Việt Nam nên theo hướng không tiết kiệm nguồn lực mà đảm bảo tính quán tổng điều tra kinh tế với điều tra mẫu sâu theo ngành, lĩnh vực Tổng điều tra kinh tế phải coi tảng Thông tin Khoa học Thống kê điều tra mẫu theo ngành Tổng điều tra cung cấp số liệu tổng thể, điều tra mẫu cung cấp số liệu để tính toán cấu, tốc độ đặc trưng tổng thể Inđônêxia xây dựng sở liệu địa bàn điều tra đồ số địa bàn điều tra sử dụng chung cho tất tổng điều tra sở địa bàn điều tra dân số làm tảng Do đó, không tiết kiệm nhiều kinh phí nhân lực mà đảm bảo chất lượng ®iỊu tra nãi chung vµ tỉng ®iỊu tra kinh tÕ nói riêng Việt Nam coi kinh nghiệm tốt cần khẩn trương thiết lập phận chuyên trách sở liệu địa bàn điều tra đồ địa bàn điều tra để sử dụng chung cho tất điều tra tổng điều tra Cơ sở liệu địa bàn điều tra đồ điều tra trở thành sở hạ tầng quan trọng ngành Thống kê Trước mắt, tổng điều tra kinh tế năm 2007 nên sử dụng địa bàn điều tra tổng điều tra dân số nhà năm 1999 làm địa bàn tổng điều tra kinh tế Tập trung vẽ đồ địa bàn điều tra số địa bàn có mật độ sở kinh tế cao (địa bàn tập chung) ë mét sè tØnh, thµnh phơc vơ Tỉng điều tra kinh tế năm 2007 Các năm tiếp theo, năm triển khai vẽ số đồ địa bàn điều tra tỉnh, thành phố; làm theo cách này, huy vọng đến năm 2009 có sở liệu, đồ địa bàn điều tra phục vụ Tổng điều tra dân số Hàng năm, tiến hành cập nhật sở liệu phục vụ tổng điều tra, điều tra khác Theo cách làm không tiết kiệm nhiều nguồn lực mà giảm bớt sức ép nhân lực kinh phí cho tổng điều tra Điều tra mẫu để xác định số lượng đơn vị sở địa bàn phân tán làng không tập trung cách làm khoa học hiệu tổng điều tra kinh tế năm 2006 Inđônêxia Việt Nam, điều tra mẫu để xác định số lượng sở SXKD cá thể điều tra cá thể phi nông nghiệp 1/10 thực từ năm 2003 gần giống với cách làm tổng điều tra kinh tế năm 2006 Inđônêxia Nội dung tổng điều tra kinh tế năm 2006 Inđônêxia (nội dung liệt kê danh sách), bao gồm 19 thông tin (câu hỏi) cần thu thập đơn vị sở, phần lớn câu hỏi giống câu hỏi tổng điều tra năm 2002 cđa ViƯt Nam; chØ cã mét sè Ýt c©u hỏi, như: loại hàng hóa/dịch vụ chủ yếu; mở cửa, đóng cửa; tài sản, vốn sở khác với Việt Nam Phiếu điều tra: Sử dụng loại phiếu điều tra SE06-L1 SE06-L2 Phiếu SE06-L2 dùng cho sở có địa điểm cố định, lâu dài; Phiếu SE06-L1 dùng cho sở địa điểm cố định có địa điểm cố định tạm thời (ở nơi công cộng) Phiếu SE06-L1 có số lượng câu hỏi so với Phiếu SE06-L2, nên thiết kế để ghi nhiều sở (mỗi dòng sở) Với định dạng tiết kiệm nhiều kinh phí in phiÕu ®iỊu tra, kinh phÝ thu thËp, kiĨm tra, mã hóa nhập liệu vào máy tính Việt Nam nên thiết kế phiếu điều tra theo hướng sở SXKD cá thể phi nông nghiệp (1) Inđônêxia có cấp quyền: Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp làng (2) Điểm cắt xác định cho tỉnh vào số nhà địa bàn theo công thức: số trung bình cộng với (+) lần độ lệch chuẩn chuyên san Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 37 ... 45 36 Một số nhận xét đề xuất với tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp nước ta Đối tượng, phạm vi tổng điều tra kinh tế Inđônêxia giống với tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp. .. điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp Việt Nam nên theo hướng không tiết kiệm nguồn lực mà đảm bảo tính quán tổng điều tra kinh tế với điều tra mẫu sâu theo ngành, lĩnh vực Tổng điều tra kinh tế. .. đồ điều tra trở thành sở hạ tầng quan trọng ngành Thống kê Trước mắt, tổng điều tra kinh tế năm 2007 nên sử dụng địa bàn điều tra tổng điều tra dân số nhà năm 1999 làm địa bàn tổng điều tra kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng điều tra kinh tế của Indonesia và một số đề xuất đối với tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2007 của Việt Nam, Tổng điều tra kinh tế của Indonesia và một số đề xuất đối với tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2007 của Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn