Thực trạng về thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của phòng Thống kê cấp huyện

6 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:35

Nội dung của bài viết trình bày thực trạng về thu thập tổng hợp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của Phòng Thống kê cấp huyện; thực trạng về việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của Phòng Thống kê cấp huyện hiện nay; những mặt còn tồn tại, bất cập trong việc thu thập, tổng hợp và báo cáo thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của Phòng Thống kê cấp huyện... Thực trạng thu thập, tổng hợp cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội phòng thống kê cấp huyện Phỳc t(*) Thc trng thu thập tổng hợp thông tin thống kê kinh tế - xã hội Phòng Thống kê cấp huyện Nhiều năm qua Phòng Thống kê cấp huyện thực thu thập thông tin thống kê theo nguồn: - Thông tin thống kê trực tiếp từ đơn vị sở Hình thức thu thập thơng qua điều tra định kỳ chọn mẫu điều tra tồn diện, thơng qua chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, hàng quý, tháng, tháng, năm; bao gồm báo cáo nhanh, báo cáo ước tính, báo cáo thức, báo cáo tiến độ áp dụng cho loại hình doanh nghiệp, cho hộ kinh doanh cá thể thuộc thành phần kinh tế ngành kinh tế Tổng cục Thống kê ban hành triển khai thực đến tỉnh, thành phố quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh Các thông tin thu thập qua kênh chủ yếu giá trị sản xuất, sản phẩm chủ yếu, sản lượng sản xuất, giá tiêu dùng, hàng hoá xuất nhập số tiêu thống kê khác đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất - Thông tin thống kê qua hệ thống thống kê xã, phường Kênh thơng tin thống kê đa hình, đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động: hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh bn bán, hoạt động văn (*) hố, xã hội, giáo dục, y tế, dân số, việc làm, đói nghèo… - Thơng tin thống kê phòng ban chuyên môn cấp huyện, chủ yếu dựa vào hệ thống sổ sách theo dõi, cập nhật phòng ban như: kế hoạch, tài chính, thuế vụ, lao động, mơi trường, dân số, giáo dục y tế, văn hố, v.v… để khai thác nguồn số liệu kế hoạch sản lượng, dự án đầu tư, vốn đầu tư Các khoản thu từ thuế, biến động dân số, lao động việc làm, tỉ lệ đói nghèo, tỉ lệ thất nghiệp, thu nhập, ô nhiễm môi trường, đất đai, dịch bệnh, tiêm chủng, suy dinh dưỡng, tỉ lệ sinh, tỉ lệ chết, giáo dục mầm non, tiểu học, trung học sở, số học sinh tới lớp, số học sinh bỏ học, hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, v.v… - Thông tin thống kê từ Cục Thống kê cung cấp Nguồn thông tin thống kê chủ yếu số liệu báo cáo thống kê doanh nghiệp nhà nước, hoạt động địa bàn cấp huyện Theo quy định Cục Thống kê tỉnh, thành phố kết điều tra doanh nghiệp nhà nước thực hàng năm địa bàn cấp huyện, Phòng Thống kê trực tiếp tổ chức điều tra thu thập phiếu điều tra, sau thu thập xong, kiểm tra lại mức độ xác số liệu phiếu điều tra, phải gửi phiếu điều tra lên Cục Thống kê tỉnh, thành phố tổng hợp chung toàn tỉnh (khơng tiến hành tổng hợp Phòng Thống kê cấp huyện) Vì Hội Thống kê Việt Nam 26 Thông tin Khoa học Thống kê Phũng Thng kờ cp huyện muốn có nguồn số liệu để tập hợp báo cáo thống kê tồn tình hình kinh tế - xã hội huyện, phải tiến hành khai thác nguồn số liệu quan Cục Thống kê tỉnh, thành phố Thực tế thu thập thông tin thống kê từ Cục Thống kê tỉnh, thành phố gặp khơng khó khăn, phức tạp thời gian tổng hợp báo cáo điều tra Cục Thống kê tỉnh, thành phố thường chậm, mà yêu cầu báo cáo phục vụ Ủy ban nhân dân huyện thường đòi hỏi phải có sớm Mặt khác, khơng Cục Thống kê tổng hợp số liệu điều tra chung toàn tỉnh, thành phố, nhiều tiêu cần cho thống kê cấp huyện, lại không phân tổ chi tiết đến huyện, quận, mà số liệu tổng hợp chung toàn tỉnh, thành phố Bắt buộc Phòng Thống kê cấp huyện phải vào nhiều yếu tố khách quan, chủ quan vào tình hình cụ thể huyện, mà tính tốn phân bổ kết thực tiêu cho huyện cho phù hợp, không cao, không thấp so với kết thực phạm vi toàn tỉnh, thành phố Vì mà chất lượng số liệu thống kê thu thập từ Cục Thống kê tỉnh, thành phố khơng cao Nhiều Phòng Thống kê cấp huyện phải vào tình hình thực tế kết thực đơn vị có chung ngành nghề sản xuất tương tự thuộc loại hình kinh tế khác để làm sở dự ước kết thực cho loại hình doanh nghiệp nhà nước đóng địa bàn huyện Qua khảo sát thực tế thu thập tổng hợp thông tin thống kê kinh tế - xã hội Phòng Thống kê thành phố Hà Đơng, tỉnh Hà Tây, Phòng Thống kê huyện Gia Lâm, Phòng Thống kê quận Tây Hồ thành phố Hà Nội Phòng Thống kê nói có đại diện cho khu vực thành thị, đại diện cho khu vực nông thôn thu thập thông tin thống kê tương đối đầy đủ mặt hoạt động địa bàn cấp huyện: nông lâm nghiệp thủy sản, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, xây dựng bản, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hoá, lao động xã hội, thể dục thể thao, v.v… Thu thập tổng hợp đầy đủ thông tin thành phần kinh tế Chỉ tiêu báo cáo thống kê tổng hợp đầy đủ đa hình, đa dạng để phục vụ yêu cầu lãnh đạo quan thống kê tỉnh, thành phố lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức đơn vị, cá nhân có nhu cầu dùng tin Các Phòng Thống kê cấp huyện khảo sát trực tiếp nêu có hệ thống tiêu báo cáo đầy đủ phản ảnh số lượng giá trị loại hình kinh tế - xã hội có địa bàn huyện Chu kỳ báo cáo nhanh hàng tháng, quý, tháng, tháng năm Các tiêu báo cáo theo mùa, theo thời vụ, theo chu kỳ sản xuất, v.v… thực theo quy định Cục Thống kê Thời gian báo cáo áp dụng cho tiêu thống kê ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, Phòng Thống kê cấp huyện thực đảm bảo yêu cầu Cục Thống kê lãnh đạo quan địa phương huyện ủy, ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện, tiêu thống kê có yêu cầu thời gian thực nhanh, chậm khác Kỳ báo cáo: chế độ báo cáo điều tra báo cáo thống kê định kỳ, nhìn chung tiêu sản xuất thực báo cáo hàng tháng, năm có 12 kỳ báo cáo Một số tiêu phản ánh chất lượng báo cáo hàng quý, năm kỳ Một số tiêu báo chuyên san thống kê cấp huyện - thực trạng giảI pháp 27 cỏo theo thi v, theo bỏo cáo năm kỳ Còn lại báo cáo thức năm kỳ nhiều lĩnh vực hoạt động khác xã, phường, thị trấn Để thực báo cáo thức năm, Phòng Thống kê cấp huyện có điều tra áp dụng cho loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc ngành nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng, vận tải, thương mại, dịch vụ, khách sạn nhà hàng du lịch dịch vụ, v.v… Đối với lĩnh vực sản xuất nơng lâm nghiệp có điều tra theo thời vụ, theo mùa điều tra diện tích canh tác, suất sản lượng trồng vật nuôi, v.v… Dựa vào nguồn số liệu báo cáo thống kê cấp xã, phường, thị trấn phục vụ cho báo cáo tổng hợp Phòng Thống kê cấp huyện, có Phòng Thống kê thành phố Hà Đơng thị xã Hà Tây thực thực có nếp nhiều năm qua Còn Phòng Thống kê huyện Gia Lâm Phòng Thống kê quận Tây Hồ lại chủ yếu dựa vào chế độ báo cáo điều tra thống kê định kỳ hàng tháng, quý, tháng, tháng năm + Dựa vào chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, tháng, tháng năm Tổng cục Thống kê ban hành triển khai đến tỉnh, thành phố quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Các chế độ báo cáo áp dụng cho loại hình doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã thuộc ngành nông lâm nghiệp thủy sản, công nghiệp xây dựng, vận tải, thương mại, dịch vụ du lịch, khách sạn nhà hàng + Dựa vào nguồn số liệu phòng ban chun mơn huyện dựa vào nguồn số liệu khai thác từ Cục Thống kê tỉnh, thành phố để tổng hợp báo cáo thống kê cấp huyện, nhìn chung theo phản ảnh Phòng Thống kê cấp huyện Phòng Thống kê thành phố Hà Đơng tỉnh Hà Tây, Phòng Thống kê huyện Gia Lâm Phòng Thống kê quận Tây Hồ thành phố Hà Nội, mức độ khai thác số liệu từ hai nguồn khác nhau, mức độ khai thác khai thác không định kỳ, thường xuyên hàng tháng, quý, tháng, tháng, năm, phụ thuộc vào mức độ u cầu cung cấp thông tin Cục Thống kê tỉnh, thành phố lãnh đạo quan quản lý cấp huyện + Dựa vào báo cáo thống kê ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo yêu cầu Phòng Thống kê huyện Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội diễn địa bàn xã, phường, thị trấn, thực định kỳ hàng quý, tháng, tháng năm Nội dung báo cáo phong phú đầy đủ phản ánh tình hình sản xuất chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thủy lợi, giống, dịch bệnh, trồng vật nuôi, v.v…, đời sống nhân dân thôn bản, thống kê kịp thời tình hình thiếu đói, giải việc làm; y tế: chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, tiêm chủng, suy dinh dưỡng trẻ em; giáo dục: số trẻ đến độ tuổi đến lớp, số trẻ em bỏ học, số học sinh mẫu giáo, tiểu học, v.v… 28 Thực trạng việc thu thập, tổng hợp cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội Phòng Thống kê cấp huyện 2.1 Những kết thực Nhìn chung hàng tháng, quý, tháng, năm tiến hành thu thập nguồn số liệu thông qua điều tra định kỳ chế độ báo cáo thống kê hành, khai thác từ số nguồn số liệu khác để Th«ng tin Khoa häc Thèng kª tổng hợp báo cáo quan Cục Thống kê tỉnh, thành phố, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân cấp huyện số tiêu tiêu sản xuất kinh doanh thuộc ngành, thành phần kinh tế, ví dụ: ngành nơng lâm thủy sản thu thập, tổng hợp báo cáo tiêu diện tích, suất, sản lượng trồng năm, chia theo vụ mùa, vụ xuân, số lượng gia súc, gia cầm có đến thời điểm tháng tháng hàng năm, sản lượng lâm thổ sản khai thác, diện tích, sản lượng đánh bắt nuôi trồng thủy sản Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: thu thập, tổng hợp báo cáo số tiêu sau: giá trị sản xuất tính theo loại giá cố định 1994 giá hành, số lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu, số sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, số lao động sản xuất, v.v… Về ngành xây dựng: thu thập, tổng hợp báo cáo tiêu giá trị sản xuất xây lắp, nguồn vốn đầu tư xây dựng Về xã hội môi trường thu thập báo cáo số tiêu lao động, thu thập thuộc khu vực nhà nước địa bàn huyện, số lao động có việc làm, chưa có việc làm, thiệt hại thiên tai, kết thực chế độ sách thương bệnh binh, gia đình sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, v.v… Ngoài thu thập báo cáo số tiêu giáo dục, y tế, dân số, v.v… Thu thập báo cáo tiêu xã hội môi trường, lao động, y tế, giáo dục… chủ yếu phục vụ yêu cầu quan thống kê tỉnh, thành phố Đối với lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân cấp huyện chủ yếu yêu cầu phòng ban nghiệp vụ chun mơn cấp huyện trực tiếp báo cáo Ngoài tiêu báo cáo số liệu Phòng Thống kê cấp huyện có báo cáo phân tích thuyết minh lời văn phục vụ cho kỳ họp ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân phục vụ kỳ Đại hội đảng cấp huyện 2.2 Những mặt tồn tại, bất cập việc thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội Phòng Thống kê cấp huyện Qua nghiên cứu thực trạng việc thu thập, tổng hợp cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội Phòng Thống kê cấp huyện nay, đối chiếu với nguyên tắc hoạt động thống kê ghi Điều Luật Thống kê số 04/2003/QH11 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nẩy sinh nhiều tồn tại, bất cập cần phải nghiên cứu giải thời gian tới, là: - Thống kê cấp huyện thu thập, tổng hợp báo cáo số tiêu mang tính chất chuyên ngành sản xuất kinh tế, nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng Vì chưa có tiêu đánh giá tình hình phát triển kinh tế chung địa bàn cấp huyện, nên số Phòng Thống kê cấp huyện tự động tiến hành tổng hợp tính tốn tiêu GDP cho cấp huyện công bố vi phạm vào Điểm Điều Luật Thống kê - Thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê: Nhiều tiêu Phòng Thống kê cấp huyện trùng lặp, chồng chéo điều tra, chế độ báo cáo thống kê Chẳng hạn Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp doanh nghiệp phải thực báo cáo điều tra hai lần năm, vào hai thời điểm kê khai khác nhau, lại với nội dung báo cáo chuyªn san thống kê cấp huyện - thực trạng giảI ph¸p 29 giống Việc vi phạm vào Điểm Điều Luật Thống kê - Các điều tra áp dụng cho loại hình doanh nghiệp kinh doanh cá thể địa bàn cấp huyện, khơng tính đến việc kết hợp thoả mãn nhu cầu thông tin cấp huyện, mà phục vụ cho nhu cầu thơng tin cho cấp Vì vậy, Phòng Thống kê cấp huyện sau tổ chức triển khai điều tra Tổng cục Cục Thống kê u cầu, Phòng Thống kê lại phải tổ chức điều tra bổ sung để thu thập thông tin thống kê tổng hợp phục vụ lãnh đạo cấp huyện - Đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước đóng địa bàn huyện, theo quy định quan thống kê cấp tỉnh, thành phố, Phòng Thống kê cấp huyện không tổ chức điều tra thu thập số liệu, mà Cục Thống kê trực tiếp điều tra thu thập số liệu Như tổng hợp số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội diễn địa bàn cấp huyện thiếu loại hình doanh nghiệp nhà nước Có số Phòng thống kê cấp huyện chủ động đến Cục Thống kê khai thác số liệu loại hình doanh nghiệp nhà nước đóng địa bàn huyện gặp số khó khăn như: thời gian tổng hợp số liệu điều tra Cục Thống kê tỉnh, thành phố lâu, khơng đáp ứng u cầu thời gian Phòng Thống kê cấp quận Có số Cục Thống kê tổng hợp số liệu điều tra loại hình doanh nghiệp nhà nước, lại không phân tổ tổng hợp đến quận, huyện tỉnh, thành phố, nên Phòng Thống kê cấp huyện không khai thác - Thu thập số liệu số tiêu tiêu nơng nghiệp xã hội, mơi trường, có Phòng Thống kê cấp huyện lại thu thập qua hệ thống xã, phường báo cáo Có Phòng Thống kê cấp huyện lại thu thập qua điều tra khai thác qua phòng 30 ban chun mơn huyện Như nguồn số liệu tổng hợp Phòng Thống kê cấp huyện chưa thống 2.3 Những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, bất cập việc thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê tình hình kinh tế xã hội Phòng Thống kê cấp huyện Cơng tác thống kê cấp huyện nhiều tồn tại, bất cập việc thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội diễn địa bàn cấp huyện, có nhiều nguyên nhân, trước hết phải kể đến số nguyên nhân là: - Chưa xây dựng hệ thống tiêu thống kê thống áp dụng cho thống kê cấp huyện Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu thập thông tin thống kê kinh tế - xã hội diễn địa bàn cấp huyện dựa nhu cầu thông tin thống kê hàng năm mà Cục Thống kê thấy cần giao kế hoạch thu thập thơng tin cho Phòng Thống kê cấp quận thu thập báo cáo Như nội dung thu thập thông tin thống kê Cục Thống kê giao cho Phòng Thống kê cấp huyện khơng ổn định, năm trước năm sau khác đương nhiên kế hoạch thu thập thông tin 64 Cục Thống kê giao Phòng Thống kê cấp huyện tỉnh, thành phố không thống - Chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho Phòng Thống kê cấp huyện tỉnh, thành phố Vì mẫu biểu báo cáo thống kê tổng hợp Phòng Thống kê cấp huyện gửi lên cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố dùng để báo cáo cho lãnh đạo quan cấp huyện chưa có Việc báo cáo thống kê tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội diễn địa bàn cấp huyện, Phòng Thống kê “tự biên, tự diễn”, cha cú Thông tin Khoa học Thống kê mt h thống biểu báo cáo thống kê tổng hợp chung cho Phòng Thống kê phạm vi tồn tỉnh, thành phố phạm vi toàn quốc - Điều tra thống kê chế độ báo cáo thống kê định kỳ địa bàn cấp huyện trùng lặp, chồng chéo lại diễn thời điểm điều tra báo cáo khác nhau, làm cho đơn vị điều tra, báo cáo phải báo cáo cung cấp thông tin thống kê nhiều lần Điều gây phiền hà cho sở gây lãng phí tiền bạc cơng sức cán thống kê cấp huyện Việc tổng hợp báo cáo thống kê cấp huyện số liệu dễ mâu thuẫn tiêu, kỳ điều tra báo cáo, từ làm cho chất lượng báo cáo không đảm bảo Tất tồn tại, bất cập nêu phải sớm nghiên cứu giải việc thu thập tổng hợp cung cấp thơng tin kinh tế - xã hội Phòng Thống kê cấp huyện nói riêng ngành Thống kê có thống kê cấp tỉnh, thành phố nói chung có kết tốt TỔ CHỨC, CÁN BỘ THỐNG KÊ CẤP HUYỆN QUA CÁC THỜI KỲ (tiếp theo trang 16) nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức nhận thức kinh tế xã hội tổng hợp, kiến thức công nghệ thông tin, v.v… Nhờ mà cán thống kê cấp huyện hoạt động ngày có hiệu quả, có suất, khối lượng cơng việc thực ngày nhiều Trong số lượng cán thống kê cấp huyện nhiều so với thời kỳ trước đổi mới, bình quân Phòng Thống kê cấp huyện có người/1 phòng, thời kỳ trước đổi bình qn Phòng Thống kê cấp huyện từ 6-7 người/phòng, có giai đoạn lên đến người phòng 5.5 Bộ máy tổ chức cán thống kê cấp huyện thời kỳ đổi hội nhập, đạt nhiều thành tích so với trước Nhưng so với u cầu nhiệm vụ ngành nhiều bất cập cần phải khắc phục, hoàn thiện thời gian tới Đó trình độ nghiệp vụ chun mơn, trình độ tin học chưa đồng Cán thống kê cấp huyện người đào tạo chun mơn từ ngành khác chiếm tỉ lệ lớn tổng số cán thống kê cấp huyện, số đào tạo chuyên ngành Thống kê chiếm tỉ lệ thấp Có nhiều Phòng Thống kê cấp huyện, khơng có cán đào tạo từ chuyên ngành Thống kê Phòng Thống kê quận Hồng Mai, Phòng Thống kê huyện Sóc Sơn, Phòng Thống kê huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội Những Phòng Thống kê có người đào tạo chuyên ngành Thống kê như: Phòng Thống kê quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng, quận Thanh Xuân, huyện Đông Anh thành phố Hà Nội 5.6 Chưa có mơ hình thống phạm vi tồn ngành việc phân cơng, xác định chức nhiệm vụ, mối quan hệ công tác Trưởng phòng, Phó phòng nhân viên Phòng Thống kê cấp huyện chuyªn san thèng kª cÊp huyện - thực trạng giảI pháp 31 ... sát thực tế thu thập tổng hợp thông tin thống kê kinh tế - xã hội Phòng Thống kê thành phố Hà Đơng, tỉnh Hà Tây, Phòng Thống kê huyện Gia Lâm, Phòng Thống kê quận Tây Hồ thành phố Hà Nội Phòng Thống. .. nghiên cứu thực trạng việc thu thập, tổng hợp cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội Phòng Thống kê cấp huyện nay, đối chiếu với nguyên tắc hoạt động thống kê ghi Điều Luật Thống kê số 04/2003/QH11... tình hình kinh tế xã hội Phòng Thống kê cấp huyện Cơng tác thống kê cấp huyện nhiều tồn tại, bất cập việc thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội diễn địa bàn cấp huyện, có
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của phòng Thống kê cấp huyện, Thực trạng về thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của phòng Thống kê cấp huyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn