Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận các môn học Lý luận chính trị theo định hướng phát triển năng lực người học tại trường Đại học Quảng Bình

8 15 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:13

Bài viết đi vào phân tích thực tế và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học của giờ thảo luận các môn học lý luận chính trị ở Trường Đại học Quảng Bình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GỊN SAIGON UNIVERSITY TẠP CHÍ KHOA HỌC SCIENTIFIC JOURNAL ĐẠI HỌC SÀI GÒN OF SAIGON UNIVERSITY Số 66 (6/2019) No 66 (6/2019) Email: tcdhsg@sgu.edu.vn ; Website: https://tapchikhoahoc.sgu.edu.vn NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ THẢO LUẬN CÁC MÔN HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Enhancing the efficiency of discussing political theory subjects in the direction of developing learners’ capacity at Quang Binh University ThS Nguyễn Hồng Thủy Trường Đại học Quảng Bình TĨM TẮT Ở trường đại học nói chung Trường Đại học Quảng Bình nói riêng, theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, học thảo luận chiếm 30% tổng số tiết lớp giảng dạy mơn học lý luận trị Vấn đề đặt là, thảo luận, giảng viên sinh viên cần phải thảo luận nội dung thảo luận để phát triển lực người học theo yêu cầu đổi dạy học Bài viết vào phân tích thực tế đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu dạy học thảo luận mơn học lý luận trị Trường Đại học Quảng Bình Từ khóa: Đại học Quảng Bình, Lý luận trị, Thảo luận ABSTRACT Class discussion accounts for 30% of the total number of periods in teaching Political Theory subjects at universities in general and in Quang Binh University in particular according to the regulations of the Ministry of Education and Training The problem in class discussion is what and how teachers and students need to discuss in order to develop learners' capacity according to the current teaching and learning innovation requirements The paper analyzes the reality and proposes solutions to improve the effectiveness of discussing political theory subjects at Quang Binh University Keywords: Quang Binh University, Political Theory, Discussion mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Riêng môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin có thời lượng tín (phần 1: tín chỉ; phần 3: tín chỉ), nghe giảng 70% thảo luận 30% Mục tiêu môn học xác lập sở lý luận để từ tiếp cận nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng Đảng Đặt vấn đề Theo Quyết định số: 52/2008/QĐBGDĐT ngày 18 tháng năm 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Chương trình mơn lý luận trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối khơng chun trình độ đại học, cao đẳng gồm môn: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách Email: hoangthuydhqb@gmail.com 106 NGUYỄN HOÀNG THỦY TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN Cộng sản Việt Nam, hiểu biết tảng tư tưởng Đảng; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; bước xác lập giới quan, nhân sinh quan phương pháp luận chung để tiếp cận khoa học chuyên ngành đào tạo Như vậy, theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, mơn lý luận trị, thảo luận hình thức dạy học khóa có vai trò quan trọng việc thực mục tiêu đào tạo Nội dung 2.1 Thực tế dạy học thảo luận môn học lý luận trị theo định hướng phát triển lực người học trường Đại học Quảng Bình Đổi phương pháp giảng dạy yêu cầu cấp thiết đổi giáo dục Giáo dục truyền thống tập trung vào nội dung kiến thức khơng phù hợp mà có bước chuyển theo hướng giảng dạy đánh giá theo lực Năng lực hiểu “khả thực có trách nhiệm hiệu hành động, giải nhiệm vụ, vấn đề tình khác thuộc lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo kinh nghiệm sẵn sàng hành động” (Nguyễn Văn Tuấn, 2010) Năng lực gồm có lực chung lực đặc thù Năng lực chung lực cần thiết mà người cần phải có để sống, học tập làm việc Năng lực đặc thù thể lĩnh vực khác lực đặc thù mơn học lực hình thành phát triển nội dung mơn học tạo nên Năng lực mà sinh viên đạt sau học tập mơn lý luận trị thuộc lực đặc thù, lực hình thành phát triển nội dung môn học lý luận trị tạo nên, bao gồm lực vận dụng kỹ hoạt động lý luận, lực vận dụng kỹ hoạt động thực tiễn lực cá nhân “Giảng dạy theo lực hướng tiếp cận tập trung vào đầu trình dạy học, nhấn mạnh người học cần đạt mức lực sau kết thúc chương trình giáo dục” (Nguyễn Thu Hà, 2014) Trong quan niệm dạy học mới, (tổ chức) học tốt học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người dạy người học nhằm nâng cao tri thức, bồi dưỡng lực hợp tác, lực vận dụng tri thức vào thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp tự học, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đem lại hứng thú học tập cho người học Thông qua học thảo luận hiệu quả, hoạt động giảng dạy đảm bảo yêu cầu Thảo luận hiểu “hình thức tổ chức cho người học trao đổi, tranh luận vấn đề học tập, để tự rút kết luận theo yêu cầu học” (Phan Hồng Vinh, 2010) Khi người học trao đổi, tranh luận, người học mở rộng nâng cao nhận thức vấn đề, hình thành trình trao đổi kiến thức tư tưởng chủ động, thái độ phê phán học tập, phát triển lực giải thích, bảo vệ ý kiến, lập trường, quan điểm sinh viên; học cách thức làm việc chung, chấp nhận ý kiến đến thống nhất, kích thích phát triển lực nghiên cứu khoa học, đặc biệt tư sáng tạo Như vậy, hoạt động thảo luận giúp sinh viên rèn luyện lực giải vấn đề gắn với tình sống nghề nghiệp bên cạnh thảo luận 107 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 66 (6/2019) gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc thảo luận đổi quan hệ giảng viên – sinh viên theo hướng cộng tác, từ phát triển lực xã hội “một người coi có lực hay khơng có lực, người phải làm đó, có nghĩa đặt tình huống, vấn đề giải tình vấn đề đó” (Nguyễn Quang Thuấn, 2016) Giờ học thảo luận học phần lý luận trị tạo hấp dẫn, hứng thú học tập môn lý luận trị, khắc phục hạn chế phương pháp giảng dạy truyền thống; giúp sinh viên giải vấn đề vướng mắc, từ hiểu chất nội dung chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối sách Đảng mà q trình giảng giảng viên chưa có điều kiện để làm rõ, rèn luyện cho sinh viên kỹ thuyết trình, tự tin giao tiếp, thực có hiệu thảo luận giúp sinh viên tăng cường khả tự học, tự nghiên cứu Khoa Lý luận trị Trường Đại học Quảng Bình có 15 giảng viên giảng dạy học phần Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam cho tất ngành đào tạo Trường với khóa 57, 58, 59, 60 theo học Xác định việc dạy học học phần lý luận trị theo phương pháp truyền thống có nhiều hạn chế, nên giảng viên Khoa cố gắng tổ chức hiệu thảo luận cho sinh viên Chỉ có tạo hội để sinh viên trình bày kiến, học hỏi lẫn nhau, đối thoại để giải vấn đề lý luận thực tiễn, nâng cao lực tự học, rèn luyện cho sinh viên, kỹ trình bày vấn đề khoa học, góp phần nâng cao lĩnh trị sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển người học theo định hướng phát triển lực Tuy vậy, chất lượng hiệu học thảo luận học phần Lý luận trị đa phần chưa đạt yêu cầu hay nói cách khác chưa đạt mục tiêu học phần Thăm dò ý kiến giảng viên Khoa sinh viên cho thấy đa số ý kiến cho hiệu thảo luận mơn học lý luận trị chưa đạt yêu cầu Chỉ số học với số giảng viên lơi sinh viên tham gia nhiệt tình thảo luận Trên thực tế, sau thời gian tăng cường cố gắng nâng cao chất lượng thảo luận, giảng viên Khoa bước đầu nhận thấy tiến sinh viên việc tiếp thu mạnh dạn trao đổi kiến thức Bên cạnh đó, số lực lý luận trị hình thành, khoảng 60% sinh viên đạt kỹ nghiên cứu, viết, thuyết trình, kỹ thực hành văn lý luận trị, kỹ thu thập xử lý thông tin lý luận trị; kỹ nghiên cứu, đánh giá truyền thơng khai thác truyền thơng trị, kỹ phân tích, bình luận trị phương tiện truyền thơng đại chúng, kỹ làm việc theo nhóm, kỹ giao tiếp; số sinh viên khá, giỏi đạt kỹ lực tư lý luận trị (số sinh viên chiếm khoảng 5%), số lại 35 % sinh viên chưa đạt kỹ theo yêu cầu Ngoài ra, nhiều lực khác sinh viên chưa đạt quan trọng sinh viên chưa có khả vận dụng kỹ hoạt động thực tiễn, kỹ tiếp cận xử lý 108 NGUYỄN HỒNG THỦY TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN tình lý luận trị hay nói theo cách mà giảng viên giảng dạy lý luận trị thường sử dụng tình có vấn đề lý luận thực tiễn Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ phía giảng viên người học Cụ thể: Thứ nhất, từ phía giảng viên Đa số giảng viên Khoa thiếu kiến thức thực tiễn, chưa chịu khó tìm hiểu vấn đề kinh tế xã hội mang tính thời phục vụ giảng dạy, để tổ chức tốt thảo luận đòi hỏi giảng viên phải nâng cao trình độ chun mơn, lực sư phạm, am hiểu thực tế Một số giảng viên chưa chủ động, linh hoạt để xử lý tình buổi thảo luận Hình thức thảo luận phát huy tính tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo sinh viên khơng có nghĩa vai trò giảng viên lu mờ Trái lại, để thực người tổ chức thực hiện, hướng dẫn sinh viên thảo luận vai trò giảng viên phải nâng cao Giảng viên chưa biết cách áp dụng phương pháp kỹ thuật tổ chức hoạt động học sinh viên để tổ chức thảo luận hiệu Có nhiều lực cần hình thành phát triển cho sinh viên dạy học lực tự học, lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp hợp tác; lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thơng v.v Trong số đó, phát triển lực sáng tạo, lực phát giải vấn đề sinh viên mục tiêu quan trọng, qua góp phần thúc đẩy hình thành phát triển lực khác Để đạt mục tiêu này, phương pháp dạy học cần phải đổi cho phù hợp với tiến trình nhận thức khoa học để sinh viên tham gia vào hoạt động tìm tòi sáng tạo giải vấn đề, góp phần đắc lực hình thành lực hành động, phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo sinh viên để từ bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp tự học Những phương pháp thường sử dụng cho học thảo luận phương pháp làm việc nhóm, phương pháp đặt vấn đề, phương pháp đóng vai, phương pháp tình v.v Một số giảng viên xác định chủ đề thảo luận chưa phù hợp, chưa đưa chủ đề thảo luận vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn Trên sở nội dung theo Chương trình khung Bộ Giáo dục Đào tạo, giảng viên cần biết lựa chọn chủ đề để sinh viên chuẩn bị Các chủ đề cần đảm bảo nội dung tri thức môn, phù hợp với đối tượng sinh viên gắn liền với thực tiễn Việc đánh giá kết học tập đa số giảng viên chưa thật phù hợp Dạy học theo định hướng phát triển lực cần có kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Trong q trình dạy học, việc đánh giá khơng nhằm nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động học trò mà hoạt động dạy thầy Trong phương pháp tích cực, giảng viên phải hướng dẫn sinh viên phát triển kĩ tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học Hiện nay, số giảng viên chưa tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào đánh giá kết học tập giảng dạy tự đánh giá lẫn Ngoài ra, cơng tác tổ chức giảng dạy chưa đạt yêu cầu, hệ thống âm thanh, máy chiếu không đủ ảnh hưởng không nhỏ tới công tác đổi giảng dạy Thứ hai, phía người học Một phận sinh viên chưa nhận thức vai trò, tầm quan trọng học 109 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 66 (6/2019) phần lý luận trị, đặc biệt việc vận dụng kiến thức học phần vào giải vấn đề thực tiễn sống Khơng sinh viên chưa thấy vai trò, mối liên hệ học phần lý luận trị với học phần chuyên ngành, xem học phần bắt buộc, khô khan, trừu tượng mang tính đường lối, sách, khơng liên quan tới chun môn sau này, dẫn tới động học tập không cao, thái độ học tập chưa đắn học để đối phó với kiểm tra, thi cử; học để trả nợ Ý thức chuẩn bị cho học thảo luận sinh viên hạn chế Giờ thảo luận phát huy hiệu tất sinh viên tham gia vào tiến trình chung học Vì vậy, việc chuẩn bị yêu cầu học cần thiết, tảng quan trọng để tổ chức thảo luận thành công Trong q trình thảo luận sinh viên trình bày chủ đề có tính ngẫu hứng, theo cách hiểu nên đơi lúc xa rời trọng tâm, nên xuất quan điểm không phù hợp với chủ đề buổi thảo luận, xuất tranh luận kéo dài nhóm sinh viên Trên vướng mắc cần khắc phục trình dạy học thảo luận môn học lý luận trị Khoa Lý luận trị Trường Đại học Quảng Bình Để giải tồn trên, thiết phải thống thực nhiều giải pháp cụ thể, sát thực 2.2 Nâng cao hiệu học thảo luận mơn học lý luận trị theo định hướng phát triển lực người học trường Đại học Quảng Bình Thảo luận khâu quan trọng trình dạy học Song buổi thảo luận thành công hay không việc chuẩn bị tốt nội dung người học vai trò chủ trì giảng viên Để nâng cao chất lượng buối thảo luận dạy học môn lý luận trị Trường Đại học Quảng Bình, cần thực số giải pháp sau: Thứ nhất, người học Sinh viên nên soạn trước nội dung thảo luận sau vừa học điều giúp em nhớ lại điều chưa rõ, nội dung cần tra cứu thêm theo gợi ý giảng viên Nếu sinh viên quên không soạn nội dung thảo luận giảng viên dặn dò, dẫn đến số lượng câu hỏi ít, buổi thảo luận trở nên nghèo nàn, hiệu Việc soạn nội dung thảo luận tạo điều kiện cho sinh viên cách làm việc khoa học, hiệu quả, có ghi chép cẩn thận, lưu trữ lại thông tin mới, tư liệu mà thầy trò trao đổi Với sinh viên đến lớp dự thảo luận không chuẩn bị nội dung cách chu đáo, chí khơng chuẩn bị câu hỏi câu hỏi dẫn đến buổi thảo luận khơng đạt u cầu thời gian có hạn, giảng viên khơng thể sâu vấn đề, sinh viên khơng có hội trình bày hết vướng mắc Một số sinh viên chuẩn bị nội dung mang tính đối phó, giảng viên hỏi đến đâu, sinh viên lật giảng giáo trình đọc đến dẫn đến thiếu tập trung vào giải vấn đề thảo luận hiểu vấn đề cần trao đổi cách mơ hồ ảnh hưởng đến chất lượng thảo luận Thường sau giảng, giảng viên nêu nội dung quan trọng để sinh viên tự nghiên cứu Qua câu hỏi, sinh viên phải tìm vấn đề trọng tâm, cốt lõi để lý giải cách tốt Khi soạn nội dung thảo luận, tùy vào cách học mình, sinh viên phân tích, chứng minh 110 NGUYỄN HỒNG THỦY TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN trình bày, song điểm chung mà sinh viên hướng tới tự nghiên cứu, tập trung khai thác nhằm giải vấn đề nảy sinh có nội dung thảo luận Sinh viên nên đọc kỹ câu hỏi, gạch từ cần ý, xác định nội dung câu hỏi mà giảng viên đặt ra; xác định rõ đâu lý luận, đâu thực tiễn Sinh viên vận dụng luật, nghị quyết, văn kiện, tài liệu có liên quan đồng thời câu hỏi kèm theo sao, như… để lật ngược vấn đề, có soạn thực kiến thức Khi soạn nội dung thảo luận, sinh viên cần ý số liệu, tư liệu tham khảo, nguồn, thông tin liên quan, mối liên hệ nội dung, thông tin phù hợp, không phù hợp để chứng minh, diễn giải rõ ràng Ngoài ra, sinh viên cần tuân thủ cách nghiêm ngặt nội quy, quy chế học tập nhà trường đến lớp, phải thấy tầm quan trọng buổi thảo luận Bản thân sinh viên phải biết hòa vào khơng khí học tập lớp, biết thực theo lịch học, việc nấy, phải xem buổi thảo luận buổi học thức Cuối cùng, sinh viên cần rèn luyện kỹ nói chuyện trước đám đơng, cần chuẩn bị tốt nội dung để phát biểu tốt trình học tập trường Khi trở địa phương công tác, tiếp cận yêu cầu thực tiễn đặt công tác vận động quần chúng, kỹ nói khơng tốt nguyên nhân dẫn đến công tác vận động quần chúng hiệu Nếu sinh viên thực tốt nội dung trao đổi, tranh luận sinh viên với sinh viên với giảng viên hiệu quả, người học vừa nắm tri thức mới, vừa nắm phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư tích cực, sáng tạo, chuẩn bị lực thích ứng với đời sống xã hội, phát kịp thời giải hợp lý vấn đề nảy sinh Thứ hai, giảng viên Giảng viên vừa đóng vai trò cố vấn, vừa trọng tài buổi thảo luận, cần lưu ý điểm sau đây: Giảng viên cần chuẩn bị nội dung thảo luận chu đáo, đầy đủ Các tình có vấn đề không dừng lại việc đặt câu hỏi đưa tập thông thường, mà phải đặt vấn đề, xây dựng tình để gợi mở tư cho người học, tạo mâu thuẫn kiến thức kinh nghiệm có với kiến thức mà họ tìm hiểu Khi nêu tình có vấn đề dạy học mơn lý luận trị, giảng viên cần đáp ứng yêu cầu: - Tình nêu lên phải phù hợp có tác động tích cực, hiệu đến việc khai thác nội dung học - Tình phải phù hợp với đặc điểm trình độ sinh viên - Tình phải bao hàm kiến thức có kiến thức mới, ý cập nhật kiến thức tạo hứng thú, kích thích động não người học Giảng viên chủ trì thảo luận cần nắm rõ đối tượng người học để có lựa chọn phương pháp phù hợp, học viên có trình độ, nhận thức khác Giảng viên dùng phương tiện giảng dạy phấn bảng, giấy viết, hình ảnh minh họa… với phương pháp đóng kịch, làm việc nhóm, trò chơi hỏi – đáp sinh viên đặt vấn đề cần hỏi giảng viên, sinh viên lớp giải quyết, thơng 111 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 66 (6/2019) tin, số liệu, việc liên quan đến nội dung buổi thảo luận Giảng viên cần hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu trước buổi thảo luận, định hướng nội dung thảo luận để sinh viên chủ động nghiên cứu, tìm hiểu đưa vấn đề cần giải buổi thảo luận Bên cạnh đó, phân cơng nhiệm vụ cho sinh viên, giảng viên lưu ý khơng phân cơng nhóm biên soạn, số lại góp ý bổ sung (khi cần) Đây nguyên nhân dẫn đến tư tưởng chủ quan, trông chờ, ỷ lại, điều vô tác hại cho sinh viên, người nhóm phân cơng yên tâm có người thực thay Với cách suy nghĩ này, buổi thảo luận không mang lại hiệu quả, số lượng sinh viên chuẩn bị nội dung thảo luận chiếm số người lớp Do khâu chuẩn bị nội dung thảo luận dễ bị lệch hướng Từ đó, tạo tâm lý coi thường buổi thảo luận, nhàm chán, uể oải, tạo sức ì tham gia học tập người học Trong thảo luận, giảng viên cần tạo khơng khí vui tươi, thoải mái dân chủ, khơng gò ép, khuyến khích học viên chủ động nêu ý kiến vì: “mơi trường học tập ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, thái độ hành vi, động học tập sinh viên” (Nguyễn Thị Minh Phượng, Phạm Thị Thúy, 2011) Những nội dung sinh viên phát biểu mà chưa đúng, chưa đầy đủ mời sinh viên khác bổ sung, không chê bai ý kiến sinh viên Nhà trường cần kiểm tra giáo án thảo luận trước lên lớp tổ chức dự buổi thảo luận giảng viên lớp Sau giảng viên đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm để thực buổi thảo luận có hiệu Bên cạnh đó, khơng nên tạo bầu khơng khí q trầm lắng, ý kiến phát biểu ít, hạn chế tranh luận kéo dài thời gian, giảng viên phó mặc cho thời gian trơi, sinh viên mong chờ cho hết để về, buổi thảo luận cho thấy hai phía giảng viên sinh viên chưa làm hết nhiệm vụ Giảng viên thực tốt kiểm tra, đánh giá trình dạy học theo định hướng phát triển lực người học, tiến sinh viên Chú trọng đánh giá thường xuyên tất sinh viên: đánh giá hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, học tập; đánh giá qua việc sinh viên báo cáo kết thực dự án học tập, nghiên cứu khoa học, báo cáo kết thảo luận; đánh giá qua thuyết trình (bài viết, trình chiếu, video clip v.v.) kết thực nhiệm vụ học tập (sau gọi chung sản phẩm học tập); kết hợp đánh giá trình dạy học, giáo dục đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học Bên cạnh đó, phân cơng nhiệm vụ cho sinh viên, giảng viên lưu ý không phân cơng nhóm biên soạn, số lại góp ý bổ sung (khi cần) Đây nguyên nhân dẫn đến tư tưởng chủ quan, trông chờ, ỷ lại, điều vô tác hại cho sinh viên, người nhóm phân cơng n tâm có người thực thay Với cách suy nghĩ này, buổi thảo luận khơng mang lại hiệu quả, số lượng sinh viên chuẩn bị nội dung thảo luận chiếm số người lớp Do khâu chuẩn bị nội dung thảo luận dễ bị lệch hướng Từ đó, tạo tâm lý coi thường buổi thảo luận, nhàm chán, uể oải, tạo sức ì tham gia học tập người học Tóm lại, để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận trị Trường Đại học Quảng Bình, phát huy tính tích cực, 112 NGUYỄN HỒNG THỦY TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN chủ động, sáng tạo giảng viên sinh viên cần phải thực đồng nhiều giải pháp nhiều lĩnh vực như: thao giảng, dự giờ, thảo luận, kiểm tra giáo án, đánh giá giảng viên sinh viên Trong đó, hoạt động thảo luận hoạt động chun mơn giữ vai trò quan trọng với hoạt động khác tạo nên chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nói chung chương trình học, góp phần tạo nên hiệu việc thực nhiệm vụ trị Trường Kết luận Việc đổi phương pháp, hình thức thảo luận theo định hướng phát triển lực người học triển khai từ nhiều năm qua Thảo luận theo định hướng phát triển lực người học hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy nên thân gảng viên cần cố gắng thật nhiều đáp ứng yêu cầu mục tiêu mơn học nói chung, mục tiêu thảo luận mơn học lý luận trị nói riêng đề TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thu Hà (2014) Giảng dạy theo lực đánh giá theo lực giáo dục: Một số vấn đề lý luận Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 30 (Số 2), 56-64 Nguyễn Thị Minh Phượng, Phạm Thị Thúy (2011) Cẩm nang phương pháp sư phạm NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Thuấn (2016) Đánh giá theo định hướng lực Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 32 (Số 2), 68-82 TS Nguyễn Văn Tuấn (2010) Tài liệu học tập phương pháp dạy học theo hướng tích hợp (chuyên đề bồi dưỡng sư phạm) Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (trang 7) TP Hồ Chí Minh Phan Thị Hồng Vinh (2010) Phương pháp dạy học Nxb Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh Ngày nhận bài: 19/3/2019 Biên tập xong: 15/6/2019 113 Duyệt đăng: 20/6/2019 ... sát thực 2.2 Nâng cao hiệu học thảo luận môn học lý luận trị theo định hướng phát triển lực người học trường Đại học Quảng Bình Thảo luận khâu quan trọng trình dạy học Song buổi thảo luận thành... vấn đề khoa học, góp phần nâng cao lĩnh trị sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển người học theo định hướng phát triển lực Tuy vậy, chất lượng hiệu học thảo luận học phần Lý luận trị đa phần chưa... thực mục tiêu đào tạo Nội dung 2.1 Thực tế dạy học thảo luận môn học lý luận trị theo định hướng phát triển lực người học trường Đại học Quảng Bình Đổi phương pháp giảng dạy yêu cầu cấp thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận các môn học Lý luận chính trị theo định hướng phát triển năng lực người học tại trường Đại học Quảng Bình, Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận các môn học Lý luận chính trị theo định hướng phát triển năng lực người học tại trường Đại học Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn