Quan niệm về tự do của con người trong triết lý giáo dục của chủ nghĩa hiện sinh

11 17 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:11

Là triết học phi duy lý, chủ nghĩa hiện sinh nhấn mạnh tính độc đáo của nhân vị và tự do của cá nhân đối lập với đoàn nhóm, với sự đồng dạng phổ biến và xã hội đại chúng đề cao duy lý. Triết thuyết này dựa trên quan điểm cho rằng tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về ý nghĩa và khái niệm cuộc sống của mình, phải tạo ra được một bản sắc riêng cho mình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GỊN SAIGON UNIVERSITY TẠP CHÍ KHOA HỌC SCIENTIFIC JOURNAL ĐẠI HỌC SÀI GÒN OF SAIGON UNIVERSITY Số 64 (4/2019) No 64 (4/2019) Email: tcdhsg@sgu.edu.vn ; Website: https://tapchikhoahoc.sgu.edu.vn QUAN NIỆM VỀ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI TRONG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN SINH The notion of human freedom in educational philosophy of existentialism ThS Trần Thị Thảo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Tóm tắt Là triết học phi lý, chủ nghĩa sinh nhấn mạnh tính độc đáo nhân vị tự cá nhân đối lập với đồn nhóm, với đồng dạng phổ biến xã hội đại chúng đề cao lý Triết thuyết dựa quan điểm cho tất người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn ý nghĩa khái niệm sống mình, phải tạo sắc riêng cho Giáo dục phương thức hữu hiệu để đào tạo người có sắc riêng Theo nhà sinh, giáo dục mang sứ mệnh khai phóng ý thức trách nhiệm người nhân vị tự họ Với nhận định đó, báo nhằm mục đích làm rõ quan niệm tự triết lý giáo dục chủ nghĩa sinh Từ khóa: chủ nghĩa sinh, tự do, giáo dục Abstract Existentialism can be considered a type of irrationalism which emphasizes the individual’s uniqueness and freedom, in opposition to a group, common unity or mass society appreciating rationalism This school of philosophy relies on the notion that all people are thoroughly responsible for the meaning and concept of their own life Education is the most effective way to train people with their own identity Existentialists believe that education has the mission to launch people’s consciousness and responsibility for humanity and their freedom This paper is an attempt to clarify the notion of freedom in existentialist educational philosophy Keywords: existentialism, freedom, education Xuất phát từ việc đề cao tự người, triết gia sinh đem lại nhiều gợi ý mặt giáo dục cho giáo dục đại Vào năm 50 kỷ XX, số nhà giáo dục học phương Tây vận dụng tư tưởng triết lý giáo dục sinh vào việc xây dựng triết học giáo dục, đánh dấu đời trường phái giáo dục - Giáo dục Đặt vấn đề Chủ nghĩa sinh trào lưu có ảnh hưởng định triết học phương Tây kỷ XX, đặc biệt sau Thế chiến thứ hai Đây triết thuyết chống lại triết lý truyền thống, đặc biệt chống lại nỗ lực thực để tạo hệ thống tư trật tự trừu tượng Email: thaonguyen310@gmail.com 102 TRẦN THỊ THẢO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN động, khơng huyền bí, thần thánh Hơn nữa, người với tư cách chủ thể thấy vật khơng có khả cưỡng người phải cơng nhận hay Thậm chí, tính chủ thể giúp người khơng bị áp bức, thơn tính tha nhân, giúp người dám nhìn thẳng vào thực tế sống, bỏ vào ngoặc ý tưởng trừu tượng phi thực tế Về tự lựa chọn trách nhiệm lựa chọn: Theo nhà sinh, cần định nghĩa người người khơng cả, sau có thành lựa chọn tự Tự hữu, thể hữu nhân loại, cá nhân Con người chối bỏ điều lẽ từ chối vị trí đời Tự phán cho người Do đó, người khơng phải tự mà bị tự Trong tác phẩm kinh điển mình, Hữu thể vô thể, Sartre tuyên bố: “Thực ra, tự để lựa chọn, không chọn tự do: bị lên án phải tự (Sartre, 2014, tr 530) Sự kết án bắt nguồn từ thực tế người bị ném vào tự Vì người hồn tồn có quyền tự lựa chọn, lựa chọn hành vi, lựa chọn thái độ sống ý nghĩa đời mình, “Tơi người, người phải sáng tạo nên đường mình” (Sartre, 1967, tr 127) Nhà sinh đích thực không cho phép họ theo khuôn phép định Mỗi cá nhân có quyền lựa chọn cho cách sống, thái độ sống, chất sống không giống ai, tức có ý thức để trở thành sinh tơi phải tự định đoạt số phận Mọi sinh (Existentialist Education) Nội dung Từ quan điểm tự đến triết lý giáo dục chủ nghĩa sinh Các nhà sinh khơng viết giáo dục thức tồn diện Người ta suy luận quan niệm giáo dục thông qua triết học họ Đặc biệt, thơng qua nhìn họ tính chủ thể tự lựa chọn trách nhiệm, họ nhấn mạnh đến tính tích cực cá nhân, khác biệt phương pháp giáo dục Về tính chủ thể, dù khác lập trường thể luận nhà sinh gặp chỗ đề cao chủ thể tính người xem tảng tự Theo Jean – Paul Sartre: “Điều rắc rối có hai loại sinh […] Điểm chung họ chỗ họ cho hữu trước chất hay nói cách khác, họ xuất phát từ tính chủ thể” (Sartre, 2015, tr 27 – 28) Để giải thích chủ thể tính, Sartre khẳng định: “Con người khơng tồn quan niệm, mà tồn muốn thể hiện; quan niệm sau có hữu, muốn tỏ sau có đà hướng tới hữu, nên người khơng khác ngồi mà tự tạo nên Đó nguyên tắc thuyết sinh Đó điều người ta gọi tính chủ thể” (Sartre, 2015, tr 33) Tính chủ thể điểm xuất phát cho tự người Con người tồn vũ trụ, xét khía cạnh văn hóa, vươn vượt lên vũ trụ Con người vừa gán cho vũ trụ giá trị muốn, vừa tự quy định cách tự Khi người ý thức chủ thể mình, vũ trụ trở thành thụ 103 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 64 (4/2019) thứ luân lý nhà sinh vơ nghĩa bị khước từ tự Tự động lực thay đổi người nhận tự họ Bản chất người khai lộ lựa chọn họ Trong hoàn cảnh, điều kiện, giai đoạn sống người có lựa chọn để tạo tác nên thân Tự quan niệm chủ nghĩa sinh tự lựa chọn, không tùy tiện mà gắn liền với trách nhiệm Trách nhiệm lựa chọn tự xem xét từ giác độ sau: Một là, người hữu, lựa chọn thái độ sinh phải chịu trách nhiệm lựa chọn chất sinh Người sinh dùng tự để lựa chọn, định đoạt đời Mỗi định giá trị sinh định đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao Người sinh người tự siêu việt mà không lực đe dọa, vây hãm Họ người tự đích thực tự đảm nhiệm hành động Hai là, đưa lựa chọn người khơng có trách nhiệm trước thân, mà trước người khác trước tồn xã hội lựa chọn Khi lựa chọn hành động hay khác, khẳng định giá trị điều mà chọn Ba là, người phải chịu trách nhiệm đến lựa chọn cho dù kết có nào, thành hay bại Trách nhiệm đeo bám người suốt hành trình cõi nhân sinh, khơng mà từ bỏ nó, khơng thỏa hiệp mà chối bỏ nó, định mệnh người, gắn với tự người Như vậy, nói, tư tưởng tự chủ nghĩa sinh lựa chọn trách nhiệm (đối với tự do) yếu tố quan trọng Trách nhiệm chép lại tự Tự vốn có người, hồn tồn khơng thiết phải cấy ghép vào cá nhân riêng biệt để qua đó, cá nhân dưng lại bị cô lập khỏi người khác Sartre lập luận: “Khi nói người tự lựa chọn, chúng tơi hiểu người tự lựa chọn, qua đó, chúng tơi muốn nói rằng, tự lựa chọn ta lựa chọn tất người” (Sartre, 2015,tr.35) Với nghĩa đó, người phải chịu trách nhiệm người, phải lựa chọn người nói chung, lựa chọn mơ hình người Theo chúng tơi, điều quan trọng là, tiến hành lựa chọn mình, người khơng hành động cách mù quáng, mà tuân thủ kết triết lý Con người lựa chọn hình ảnh khơng thân mình, mà người khác nhờ kết triết lý Để người có tự do, Theo nhà sinh, giáo dục đóng vai trò quan trọng việc làm cho người nhận thức tự tự thiết kế thành người tự Theo Kierkegaard, giáo dục sinh tập trung vào mục đích làm cho người trở thành thân nó, tự do, độc lập Muốn cá nhân lấy lựa chọn tồn riêng sau ghi lại thật tồn chủ quan sống riêng họ Vấn đề cá nhân sống trải nghiệm người khác Vì chủ nghĩa sinh đề cập quan 104 TRẦN THỊ THẢO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN điểm giáo dục hướng tới khai phóng tự người cá nhân cụ thể a Về mục đích giáo dục Đối với nhà sinh, mục đích giáo dục cung cấp trải nghiệm sâu rộng toàn diện với sống hình thức, cho phép cá nhân tự phát triển tiềm đầy đủ để tự hồn thành Do đó, mục đích giáo dục sinh bao gồm vấn đề sau: Phát triển thân đích thực người học Các nhà sinh cho người khơng trí tuệ, mà cảm giác cảm xúc Do đó, người học phải học cách cảm nhận, để trở thành “cá nhân chứng thực” Mối quan tâm chủ nghĩa sinh tồn “bản thân” Sartre giải thích hai dạng tồn tồn tự thân tồn vị thân Tồn tự thân dạng tồn trạng thực tế tồn vị thân dạng tồn mà người kiến tạo nên thân nỗ lực Giáo dục giúp người học phát triển thân theo hướng tồn vị thân Do đó, mục tiêu giáo dục phải giúp người học phát triển quy mô quán giá trị, xác thực tồn chúng cách cam kết với giá trị hành động để đạt giá trị Hỗ trợ khả tự nhận thức người học Giáo dục giúp người học đạt tự giác Theo quan điểm nhà sinh, giáo dục tốt giáo dục giúp nhìn thấy với nỗi sợ hãi, thất vọng hy vọng, cách sử dụng tri thức đạo đức Bước giáo dục làm cho người phải hiểu thân người Sartre tuyên bố rằng: “Con người khơng khác ngồi dự phóng mình, tồn giới hạn thực hóa thân, người khơng khác ngồi tồn hành vi mình, khơng có khác ngồi đời sống nó” (Sartre, 2015, tr.58) Do đó, giáo dục sinh đảm nhận trách nhiệm đánh thức cá nhân sức mạnh thân (xác định thân tượng nhận thức tính chủ thể) Hiện sinh đề cao phương pháp học tập đặc điểm giá trị thân truyền đạt cách có ý nghĩa Chuẩn bị cho người đối mặt với bi kịch sống Mỗi cá nhân phải đối mặt với nhiều tình bi thảm sống Sự kiện bi thảm quan trọng tránh khỏi chết Theo Heidegger người tồn hướng đến chết Một mục tiêu giáo dục chủ nghĩa sinh thái độ đắn chết Giáo dục cho chết đưa vào để hiểu rõ sống tốt đẹp nghĩa vụ người sống Con người nên nhận thức chết khoảnh khắc sống Việc nhận chết giúp ích việc tận hưởng khoảnh khắc sống người thực tế họ chuẩn bị cho chết Thomas Flynn nhận xét rằng: “Đối với Heidegger, cương chấp nhận tồn – – hướng – đến – – chết đưa mối bận tâm rải rắc khác vào việc nhận biết ý nghĩa tồn Đây cách trải nghiệm khác bất tất ta Một nhận vào lúc nơi ta khơng 105 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 64 (4/2019) nữa, ta có thực nhận ý nghĩa hữu” (T Flynn, 2018, tr.134) Hiểu tầm quan trọng lựa chọn làm nên sức mạnh thân Giáo dục nên đào tạo người để đưa lựa chọn tốt nhận thức lựa chọn khơng hồn hảo, nên hậu khơng thể dự đốn Cuộc sống trình liên tục đưa lựa chọn tất lựa chọn riêng tư cá nhân Phát triển lực cho lựa chọn tự bao gồm hai bước bản: (1) trau dồi khả đưa định tự hợp lý (2) phát triển thiên hướng để đưa định từ đầu Trong bước thứ quan trọng Mục đích giáo dục theo chủ nghĩa sinh phát triển ý thức cam kết lựa chọn tự Chuẩn bị cho người học thích nghi với xã hội Nhờ giáo dục nên người nhìn xa lợi ích mục tiêu cá nhân Chủ nghĩa sinh cho giáo dục xã hội nên dạy cách tôn trọng tự tất người Tôn trọng tự người khác cần thiết Giáo dục tốt chuẩn bị cho người ý chí tự mình, đồng thời đưa đến tự cho tất người khác Khi người khẳng định giá trị hành động khẳng định giá trị với lời kêu gọi phổ quát “Tôi chịu trách nhiệm cho thân cho tất người” Sartre cho rằng: Nếu muốn hữu lúc với việc nhào nặn nên hình ảnh mình, hình ảnh có giá trị tất người toàn thời đại Như trách nhiệm lớn lao nhiều so với mà nghĩ đến, liên quan đến tồn thể nhân loại […] Như tơi chịu trách nhiệm với với người, sáng tạo hình ảnh người mà tơi lựa chọn; chọn lấy tơi, tơi chọn người (Sartre, 2015, tr.36 – 37) Chính người sống với sinh mệnh khác giáo dục có trách nhiệm làm cho người hội nhập vào hình thức cấu trúc, nhóm thể chế xã hội Phát triển ý thức trách nhiệm người học Giáo dục sinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng trách nhiệm cá nhân, cho khơng có lối khỏi trách nhiệm cá nhân Nhiệm vụ giáo viên hỗ trợ học sinh tự chịu trách nhiệm, đối mặt với giới cách có trách nhiệm Chủ nghĩa sinh cho tất lựa chọn mình, người khơng thể đổ lỗi cho người khác, cho dù cha mẹ hay xã hội họ chí khơng thể đổ lỗi hồn cảnh sống Hơn nữa, khơng có để hướng dẫn họ lựa chọn họ; khơng có ngun tắc hay quy tắc đảm bảo lựa chọn Mọi người cần lựa chọn chấp nhận hậu hậu khơng lường trước b Về chương trình giảng dạy Theo chủ nghĩa sinh, chương trình giảng dạy biểu tượng cho giới tri thức để khám phá Kiến thức cung cấp nội dung cụ thể để thực phân tích phê bình tự thiết lập tảng vững cho nỗ lực sáng tạo cá nhân Chủ nghĩa sinh thừa nhận “sự khác biệt cá nhân” hay gọi nhân vị “Nhân vị người sinh 106 TRẦN THỊ THẢO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN mang mặt riêng biệt, đặc thù xa lạ với tính cách phổ quát” (Nguyễn Tiến Dũng, 2006, tr.78) nhấn mạnh vào đa dạng chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu, khả khiếu cá nhân Chương trình giảng dạy cần đáp ứng nhu cầu trước mắt lâu dài Nó nên thiết kế để người học có trải nghiệm tạo nên sống Chương trình giảng dạy nên lựa chọn, xếp sở hữu người học cá nhân có nhu cầu sở thích cụ thể liên quan đến tự hồn thành Triết học sinh trang bị cho người học sở để lựa chọn tính chủ thể, cung cấp cho họ hội lớn cho phát triển thể cá nhân Chủ nghĩa sinh nhấn mạnh giáo dục để làm cho người học nhận đặc ân mà sống dành cho họ để thực thi quyền tự Triết thuyết đồng thời phản đối loại hình đào tạo nghề giai đoạn sớm khơng giúp người học trở thành cá nhân tự do, mà ngược lại đào tạo họ trở thành dạng người cụ thể, mặc định Về giáo dục đạo đức, giáo dục đạo đức phải dựa nguyên tắc đạo đức mà người ta chọn cách có ý thức chọn cho “chính thân mình” phán xét đạo đức tính cách cá nhân có nguồn gốc từ thân chủ quan Điều có nghĩa cá nhân phải tự lựa chọn đạo đức giá trị sống Do đó, chương trình giảng dạy chủ nghĩa sinh cần bao gồm tất hỗ trợ cho xác lập tự cá nhân đích thực c Về phương pháp giảng dạy Theo chủ nghĩa sinh, phương pháp giảng dạy phải phát huy khả sáng tạo người học Trong phương pháp dạy học, chủ nghĩa sinh nhấn mạnh vào việc áp dụng kỹ thuật hướng dẫn thu hút cảm giác, cảm xúc, sáng tạo ý nghĩa sâu sắc sống Chủ nghĩa sinh ủng hộ phương pháp giảng dạy Socrates Đây phương pháp đặt câu hỏi, lọc chỉnh câu trả lời, đặt nhiều câu hỏi đẩy vấn đề đạt kết luận chấp nhận Giáo viên tìm cách thu thập thông tin từ học sinh câu hỏi định hướng khéo léo Sinh viên tư cách tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi giáo viên Phương pháp dựa giả định kiến thức bẩm sinh khó rút khơng có trợ giúp chuyên gia Sở dĩ chủ nghĩa sinh ủng hộ cách tiếp cận Socratic giảng dạy phương pháp Socrates cá nhân, dễ gần người học đạt kiến thức trí tuệ thơng qua tương tác lẫn người dạy người học Theo nhà sinh, phương pháp có khả kiểm tra đời sống nội tâm mà khơng can thiệp vào tính chủ quan giáo viên người dạy chấp nhận Phương pháp Socrates bao gồm “phương pháp nêu vấn đề” Mặc dù ủng hộ phương pháp Socrates chủ nghĩa sinh khơng khuyến khích phương pháp nêu vấn đề khơng mang tính cá nhân, khơng hiệu thường có định hướng xã hội Tuy nhiên, họ thừa nhận phương pháp vấn đề vấn đề bắt nguồn từ sống người phải tìm giải pháp không chấp nhận vấn đề xuất phát từ nhu cầu xã hội Chủ nghĩa sinh không ủng hộ giáo dục đại chúng dẫn đến việc học vẹt nghĩa người học lặp lại 107 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 64 (4/2019) dạy lớp Họ từ chối phương pháp nhóm hoạt động nhóm, tính ưu việt định nhóm bật so với định cá nhân nên hội thể sư độc đáo cá nhân lựa chọn tự bị Các nhà sinh cho trước tiên giáo viên xem học sinh cá nhân cho phép họ có vai trò tích cực việc định hình giáo dục sống họ, sống động khoảnh khắc, theo Sartre: “Mỗi khoảnh khắc xuất để đưa dẫn khoảnh khoảnh khắc Tơi đem hết lòng nâng niu khoảnh khắc: biết khoảnh khắc độc nhất, thay được… Tơi cúi phút giây, tơi cố tâm sống cho kiệt nó, chẳng có xảy mà không nắm bắt lấy” (Sartre, 1967, tr 74) Đúng học sinh mang tảng kinh nghiệm đến trường ảnh hưởng đến định cá nhân, nhìn chung, nhà sinh cho trường học tổ chức họ nơi tự do, nơi học sinh khuyến khích làm việc đa dạng giáo dục, khơng chương trình giảng dạy, mà cách dạy học Khi người học khuyến khích theo đuổi dự án họ phát triển kỹ cần thiết có kiến thức cần thiết Phương pháp sinh tập trung vào cá nhân riêng biệt Học tự học, tự học đạo bao gồm nhiều liên hệ cá nhân người học với giáo viên, người liên quan đến học sinh cách cởi mở trung thực d Về trường học Trong giáo dục, chủ nghĩa sinh tập trung vào cá nhân riêng biệt, tìm kiếm hiểu biết cá nhân giới Thơng qua cách giải thích này, cá nhân đặc trưng cho khái niệm thực tế, thật, lòng tốt kết trường học tồn để giúp người học nhận thức thân vị trí xã hội Trong trường phái sinh người phi lý trí, tức thân thẩm mỹ, đạo đức cảm xúc người thể rõ thân lý trí, khoa học Những người theo chủ nghĩa sinh quan tâm nhiều đến phát triển khía cạnh hiệu người - khả yêu thương, đánh giá cao đáp ứng tình cảm với giới xung quanh Mục đích trường học để nuôi dưỡng tự lập trau dồi tự đánh giá Chủ nghĩa sinh cho việc tiếp tục thử nghiệm sư phạm tâm lý chẳng ích đứa trẻ khơng ni dưỡng trường học nhân hóa Nhà trường cần cung cấp môi trường nơi cá nhân phát triển cách lành mạnh Trường học chủ yếu nơi để có kinh nghiệm với sống từ chủ nghĩa sinh, chủ nghĩa thực dụng bác bỏ lý thuyết học giả Vì vậy, trường học nên hòa sống học sinh Nhà trường phải diễn đàn nơi sinh viên tham gia đối thoại với sinh viên giáo viên khác để giúp họ làm rõ tiến trình hướng tới hồn thiện thân Tư tưởng dân chủ thực thi trường học Nó phải dân chủ cá nhân độc đáo coi trọng khác biệt tôn trọng lẫn Người học tham gia lập kế hoạch khuyến khích bầu khơng khí tự đặc trưng cho trường học Tuy nhiên, yếu tố mơi trường gia đình chủ nghĩa sinh đề cao Các nhà sinh khẳng định phát triển giáo dục diễn mà khơng có hỗ 108 TRẦN THỊ THẢO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN trợ từ sống gia đình Ở trường, trẻ có ý tưởng trở thành đối tượng số nhiều người nhà, tự định hình thân Trong gia đình, trẻ tìm thấy điều kiện thích hợp để bồi dưỡng thân đích thực Cũng Chính gia đình, trẻ em trải qua tình u cha mẹ mối quan tâm thường xuyên lợi ích chúng mà nhân loại giúp chúng làm chủ khó khăn sống hàng ngày e Về vai trò người thầy Chủ nghĩa sinh xem trường phái triết học xem giáo dục đánh thức lại quan tâm người thân, nhiệm vụ giáo viên đánh thức tự trách nhiệm học sinh Chủ nghĩa sinh triết lý dựa quan niệm tồn người kinh nghiệm nội tại, chủ quan Nó cho người vượt tồn đơn chất, cách tích cực tìm cách khám phá tính mục đích tồn họ gán cho ý nghĩa cá nhân Họ làm điều cách xác thực, lựa chọn độc lập cách nhận trách nhiệm hậu lựa chọn suốt đời họ Do đó, giáo viên phải nhận thực tế trải nghiệm cách chủ quan sau họ phải tơn trọng nuôi dưỡng thực tế chủ quan học sinh Họ làm điều cách áp dụng hai nguyên tắc sinh lớp học họ Đầu tiên, giáo viên phải hứng thú thay ngăn cản trải nghiệm xác thực học sinh Thứ hai, họ khuyến khích học sinh “can đảm để trở thành” cách nhận thực tế chủ quan học sinh, cách tôn vinh chân thực cách khuyến khích học sinh với hội để trở thành tốt họ Giáo viên phải đảm bảo nguyên tắc tự thực Đối với điều này, giáo viên phải thấy cá nhân học sinh liên quan đến vấn đề họ người ta khơng thể nhận mà khơng hồn thành cơng việc theo cách riêng Vai trò giáo viên hỗ trợ để họ sinh trở thành “bản gốc” “xác thực” Giáo viên cần nỗ lực để thấy lực tự quản trị học sinh để giúp họ trở nên tự linh hoạt Giáo viên phải chủ động vai trò giảng dạy Tác dụng thầy trò phải có “tính sản xuất” khơng nên có tính “sao chép” hàng loạt tạo mẫu người theo mô thức thầy Dạy học trò “làm người dạy phải vượt qua vượt ơng thầy Ơng thầy biết dạy môn sinh thực đáng gọi ông thầy cao cả, ông thầy dạy ta làm người, không dạy ta làm môn sinh suốt đời” (Trần Thái Đỉnh, 2015, tr.149) Nietzsche viết: “Giờ ta lệnh cho đánh ta tìm lại diện mục ngươi; tất chối bỏ phủ nhận ta, lúc ta trở lại ngươi” (F.Niezsche, 2003, tr.159) Giáo viên phải khuyến khích sáng tạo, khám phá người học, không nên cố gắng hướng sinh viên áp đặt ý chí lên họ Trách nhiệm nghĩa vụ giáo viên sinh khó khăn cách đối xử với “tha nhân”, người giáo viên phải giữ chủ quan đồng thời nhận chủ quan người khác Theo Jaspers, nhà giáo dục thực thụ người suốt đời tham gia vào trình tự giáo dục thông qua giao tiếp Giáo dục trở nên đắn người tiếp nhận có khả giáo dục 109 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 64 (4/2019) sinh Các nhà sinh khẳng định giáo dục tốt khuyến khích người nhận thức cá nhân người sinh vật tình cảm phi lý sinh vật vô cảm lý Quan điểm tự chủ nghĩa sinh đề cao tính chủ thể Đó trải nghiệm độc đáo riêng cá nhân đến từ nhận thức thân Nhận thức khơng giới hạn lý trí trực giác mà bao gồm trải nghiệm cảm giác, đức tin, hành động có ý thức phản xạ trước mối quan hệ Con người tách khỏi tập thể bắt đầu trình thực khả đề xuất Cá nhân ý thức họ phải chịu trách nhiệm cho làm Điều có đóng góp cho giáo dục, giúp học sinh giáo viên tạo ý nghĩa sống họ, khám phá ý tưởng thân giới họ Quan niệm làm sáng tỏ mang lại nhiều yếu tố dân chủ cho giáo dục Việt Nam, đặc biệt mang đến cho giáo viên phương pháp giáo dục để đào tạo nên học sinh có tư chất độc lập, sẵn sàng thích nghi ứng phó với tình bất trắc sống Xã hội đại làm cho người trở nên khách quan đến mức mối quan hệ người với thân bị phá vỡ Con người bị quy đồng mẫu số chung định chế, quy ước xã hội, lo lắng thất vọng Cá nhân trở thành người phiến diện, người chiều kích Marcuse cho rằng: “khi phát triển công nghệ đại tạo “false needs” (những nhu cầu giả tạo), ví dụ chủ nghĩa tiêu thụ, bóng khổng lồ chế ngự đa dạng, tính sáng tạo, nhìn khai phóng đời sống người” thân thơng qua việc học tập nghiêm ngặt bền bỉ f Về mối quan hệ giáo viên học sinh Chủ nghĩa sinh nhấn mạnh mối quan hệ giáo viên với học sinh phải thân mật, gần gũi, sống động cá nhân so với mối quan hệ có hai người trường học truyền thống Học sinh trước hết xem cá nhân, biết tự chịu trách nhiệm suy nghĩ, niềm tin cách cư xử Vai trò giáo viên cung cấp đường để thăm dò học sinh, tạo mơi trường mà họ tự lựa chọn cách ưa thích riêng Tất nhà sinh lên án mối quan hệ mang tính hình thức Họ khẳng định mối quan hệ giáo viên học sinh phải chặt chẽ liên quan đến thân mật việc thông giao Giáo viên học sinh trường hợp phải nhân cách tự riêng họ Giáo viên phải giao thoa hài hòa, người giáo viên sinh phải chia tâm hồn thành hai thái cực: ngoan ngoãn loạn giáo viên phải có trực, hòa nhập với học sinh thơng qua hành động thái độ Ảnh hưởng quan điểm tự triết lý giáo dục chủ nghĩa sinh giáo dục Tuy khơng trình bày cách rõ ràng có hệ thống giáo dục chủ nghĩa sinh triết lý mang tính giáo dục Nó thể tiếp nối số truyền thống châu Âu giải vấn đề quan trọng thời điểm đương đại cho triết học sống Việc đánh thức quan tâm người đặc điểm giáo dục 110 TRẦN THỊ THẢO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN (H Marcuse, 2007, tr.7) Hình tượng “một chiều” ám việc người bị kẹt kiểu sống mòn, phương tiện truyền thông truyền tải lặp lặp lại vài thông điệp quảng bá vài giá trị định kiến thức ngày đa chiều Bản chất người có nhiều mặt, phức tạp liên quan đến khác biệt cá nhân Do đó, quan điểm tự triết lý giáo dục sinh góp phần đáp ứng nhu cầu thời đại mới, đưa người học đến tính chủ thể Sự quan tâm chủ nghĩa sinh hướng đến “con người” - người chân đích thực, lựa chọn người thực với toàn trách nhiệm kết lựa chọn để tự Hay nói cách khác tự chủ nghĩa sinh nhấn mạnh đến tồn người, phẩm chất cá nhân người trừu tượng tự nhiên giới nói chung Cho nên, quan điểm giáo dục chủ nghĩa sinh hướng đến làm phong phú trí tuệ người để họ tơn trọng mắt người khác Chính điều thúc đẩy sáng tạo người học, tạo khai phóng giáo dục, khơng rập khn, máy móc Tuy nhiên, bên cạnh đó, quan niệm tự triết lý giáo dục chủ nghĩa sinh có hạn chế Các mục tiêu, chương trình giảng dạy phương pháp theo chủ nghĩa sinh phụ thuộc vào lựa chọn tự cá nhân Một chương trình giáo dục khó để thực thi đại chúng; Mối quan hệ cá nhân giáo viên yêu cầu giáo viên phải có hiểu biết sâu sắc tính cách học sinh đòi hỏi nhiều thời gian công sức Các khái niệm “tồn tại”, “nhân vị” không chủ nghĩa sinh làm rõ với tư cách hệ thống phạm trù, bỡi lẽ chủ nghĩa sinh ln từ chối tính hệ thống Do đó, khơng dễ để xây dựng chương trình giáo dục thuật ngữ cho mục tiêu q trình giáo dục khơng rõ ràng Tư tưởng giáo dục sinh hướng tới phát triển cá nhân nhấn mạnh tính cá nhân đến mực cực đoan người khó đạt hài hòa cá nhân cộng đồng Tuy nhiên, tự thực đạt bối cảnh xã hội cộng đồng Giáo dục phải làm cho cá nhân có trách nhiệm tập thể Giáo dục trình tương tác người có kinh nghiệm làm việc xã hội thông qua đối thoại, tương tác Kết luận Trái ngược với giới quan có trật tự trình bày triết lý truyền thống, chủ nghĩa sinh cố gắng giải phóng người khỏi giới mô Chủ nghĩa sinh làm bật tâm lý người, tự cá nhân trách nhiệm cá nhân, mạnh dạn định nghĩa người cá nhân chịu trách nhiệm tự nhận lĩnh vực đời Trong nỗ lực tiếp cận ban đầu, người phải thấy kết họ tạo chất giá trị mà khơng sử dụng tiêu chí bên ngồi Giáo dục sinh coi tự người nhiệm vụ quan trọng Giáo viên sinh nhấn mạnh tâm lý cá nhân cố gắng thúc đẩy tự nhận thức ý thức trách nhiệm học sinh Thông qua lựa chọn có ý nghĩa cá nhân, người học tự tạo cá tính cho riêng Mục tiêu loại hình giáo dục khơng thể xác 111 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 64 (4/2019) định trước, giáo viên hệ thống giáo dục áp đặt cho học sinh Mỗi người chịu trách nhiệm giáo dục riêng Tuy nhiều hạn chế vạch trên, tư tưởng tự chủ nghĩa sinh tác động đến giáo dục truyền thống góp phần bước đưa đến quan điểm triết học giáo dục mới, phát huy tối đa vai trò chủ thể người học TÀI LIỆU THAM KHẢO E Muonier (1970) Những chủ đề triết học sinh Sài Gòn: Nhị Nùng F.Niezsche (2003) Zarathustra nói thế, (Trần Xuân Kiểm dịch) Hà Nội: Văn hóa thơng tin Herbert Marcuse (2007) One-Dimensional Man London and New York Jean - Paul – Sartre (1967) Buồn nơn Sài Gòn: An Tiêm Jean - Paul – Sartre (2014) L'Etre Et Le Neant France: Tel Gallimard Jean Paul Sartre (2015) Thuyết sinh thuyết nhân (Đinh Hồng Phúc dịch) Hà Nội: Tri Thức Nguyễn Tiến Dũng (2006) Chủ nghĩa sinh Lịch sử diện Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh: TH TP HCM Richard Tarnas (2008) Qúa trình chuyển biến tư tưởng phương Tây (Lưu Văn Hy dịch) Hà Nội: Văn hóa thơng tin Thomas Flynn (2018) Chủ nghĩa sinh dẫn luận ngắn (Đinh Hồng Phúc dịch) TP.HCM: Tổng Hợp Trần Thái Đỉnh (2015) Triết học sinh Hà Nội: Văn học Ngày nhận bài: 07/3/2019 Biên tập xong: 15/4/2019 112 Duyệt đăng: 20/4/2019 ... Mọi sinh (Existentialist Education) Nội dung Từ quan điểm tự đến triết lý giáo dục chủ nghĩa sinh Các nhà sinh khơng viết giáo dục thức tồn diện Người ta suy luận quan niệm giáo dục thông qua triết. .. kết triết lý Con người lựa chọn hình ảnh khơng thân mình, mà người khác nhờ kết triết lý Để người có tự do, Theo nhà sinh, giáo dục đóng vai trò quan trọng việc làm cho người nhận thức tự tự thiết... biệt cá nhân Do đó, quan điểm tự triết lý giáo dục sinh góp phần đáp ứng nhu cầu thời đại mới, đưa người học đến tính chủ thể Sự quan tâm chủ nghĩa sinh hướng đến con người - người chân đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan niệm về tự do của con người trong triết lý giáo dục của chủ nghĩa hiện sinh, Quan niệm về tự do của con người trong triết lý giáo dục của chủ nghĩa hiện sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn