Khảo sát liều lượng chất trợ keo tụ trong xử lý nước thải lò giết mổ gia súc bằng công nghệ keo tụ – tạo bông

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:08

Nghiên cứu này được tiến hành ở quy mô phòng thí nghiệm nhằm khảo sát liều lượng chất trợ keo tụ phù hợp để xử lý nước thải lò giết mổ - một loại nước thải chứa nhiều SS và chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. Số 59 - Tháng 7/2018 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN Khảo sát liều lượng chất trợ keo tụ xử lý nước thải lò giết mổ gia súc công nghệ keo tụ – tạo A study on Auxiliary Coagulant Dosage for Slaughter-House Wastewater Treatment by Coagulation-Flocculation Technology ThS Lê Hoàng Việt, Trường Đại học Cần Thơ Le Hoang Viet, M.Sc., Can Tho University Nguyễn Thị Huyền Trân, Trường Đại học Cần Thơ Nguyen Thi Huyen Tran, Can Tho University Hoàng Thị Hiếu, Trường Đại học Cần Thơ Hoang Thi Hieu, Can Tho University PGS.TS Nguyễn Võ Châu Ngân, Trường Đại học Cần Thơ Nguyen Vo Chau Ngan, Assoc Prof., Ph.D., Can Tho University Tóm tắt Nghiên cứu tiến hành qui mơ phòng thí nghiệm nhằm khảo sát liều lượng chất trợ keo tụ phù hợp để xử lý nước thải lò giết mổ - loại nước thải chứa nhiều SS chất hữu dễ phân hủy sinh học Các kết nghiên cứu mơ hình Jartest cho thấy, hiệu keo tụ - tạo bơng nước thải lò giết mổ với 225 mg/L PAC kết hợp mg/L polymer tốt nhất, hiệu suất loại bỏ COD đạt 84,91%, độ đục đạt 99,55% Áp dụng thông số lựa chọn vào mơ hình bể keo tụ - tạo bông, thấy, hiệu suất xử lý COD Ptổng nước thải đạt 73,39% 79,31% Chất lượng nước thải sau xử lý keo tụ - tạo phù hợp để đưa sang công đoạn xử lý sinh học Từ khóa: Jartest, chất trợ keo tụ, keo tụ - tạo bông, nước thải lò giết mổ Abstract This research was conducted at a lab scale model to find out the optimum quantity of auxiliary coagulant for treating slaughter-house wastewater - a source of wastewater with high concentration of SS and bio-degradable organic compounds The results of the Jartest testing showed that slaughterhouse wastewater coagulated and flocculated with 225 mg/L PAC, combined with mg/L cationicpolymer, getting the optimum removal efficiency of turbidity at 99.55%, and COD at 84.91% Applied the chosen parameters into the coagulation-flocculation pilot testing, the treatment efficiency of Ptotal and COD were 79.31% and 73.39%, respectively The treated wastewater after coagulation-flocculation process has enough nutrients to access into the next biological treatment steps Keywords: Jartest apparatus, auxiliary coagulant, coagulation-flocculation, slaughter-house wastewater 28 LÊ HOÀNG VIỆT - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN - HOÀNG THỊ HIẾU - NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN hành bể keo tụ - tạo xử lý nước thải có nồng độ nhiễm cao từ lò giết mổ, góp phần bảo vệ mơi trường Phương pháp nghiên cứu 2.1 Địa điểm, thời gian đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thực phòng thí nghiệm Bộ mơn Kỹ thuật Mơi trường, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng năm 2017 Đối tượng thí nghiệm nước thải hoạt động giết mổ (chủ yếu giết mổ heo) thu thập từ hố thu nước thải sở chế biến thực phẩm phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Thời gian lấy mẫu khoảng sáng hàng ngày 2.2 Hóa chất, thiết bị 2.2.1 Hóa chất Chất keo tụ gồm phèn sắt [FeCl3.6H2O] độ tinh khiết ≥ 99% PAC [Aln(OH)mCl3n-m] độ tinh khiết ≥ 30%; hai có xuất xứ Trung Quốc Chất trợ keo tụ sử dụng polymer cation specfloc C-1492 HMW, Anh quốc 2.2.2 Thiết bị Thiết bị Jartest: thí nghiệm xác định thông số vận hành chất keo tụ thực Jartest ET750 Lovibond với cốc chứa L Mơ hình bể keo tụ - tạo bơng: thiết kế với lưu lượng nước thải Q = 0,4 L/phút thủy tinh dày mm, có hệ thống cánh khuấy truyền động motor Mơ hình có hai phần kết hợp với nhau: (i) bể keo tụ (gồm ngăn khuấy trộn hóa chất ngăn tạo bơng), (ii) bể lắng học theo phương ngang Giới thiệu Hiện đời sống vật chất người nâng cao dẫn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa có lương thực, thực phẩm ngày tăng Một nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu cho người sản phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm Vì vậy, hoạt động nuôi giết mổ gia súc, gia cầm diễn ngày nhiều với qui mô lớn để đáp ứng nhu cầu Lượng nước trung bình sử dụng để giết mổ heo lên đến 0,5 m3 sinh nước thải chứa chất hữu cơ, chất rắn vụn xương, thịt vụn, mỡ, lông, móng, phân… Nồng độ BOD5 nước thải giết mổ gia súc, gia cầm lên đến 1.800 mg/L, COD 2.700 mg/L SS 810 mg/L (Lâm Minh Triết ctv., 2008) Với tải lượng chất ô nhiễm cao, nước thải giết mổ cần xử lý phù hợp để không gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận Nhưng nay, hầu hết sở giết mổ gia súc, gia cầm chưa có hệ thống xử lý nước thải có song vận hành chưa hiệu Ở Việt Nam, để loại bỏ phần lớn chất rắn lơ lửng dầu mỡ phần chất hữu nước thải lò giết mổ, Lâm Minh Triết ctv (2008) đề xuất hình thức xử lý bao gồm tuyển nổi, keo tụ tạo Hà Hương (2017) nghiên cứu xử lý nước thải lò giết mổ quy trình keo tụ ghi nhận loại phèn nhơm có hiệu suất xử lý chất hữu dưỡng chất 90% Tuy nhiên, chưa có ghi nhận nghiên cứu sử dụng chất trợ keo tụ để làm tăng hiệu suất xử lý nước thải lò giết mổ Nghiên cứu tiến hành nhằm tìm liều lượng chất trợ keo tụ phù hợp mặt kỹ thuật kinh tế, để thiết kế vận 29 KHẢO SÁT LIỀU LƯỢNG CHẤT TRỢ KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LỊ GIẾT MỔ GIA SÚC… Bảng Thơng số thiết kế mơ hình Bể keo tụ Thơng số Ngăn trộn hóa chất Ngăn khuấy nhanh Ngăn khuấy chậm Ngăn lắng Thời gian phản ứng (phút) 1-2 10 - 30 10 - 30 - Thời gian lưu (phút) 1,5 13 13 60 Thể tích (L) 0,6 5,2 5,2 24 0,1 × 0,1 0,15 × 0,175 0,15 × 0,175 0,15 × 0,8 Chiều cao mực nước (m) 0,06 0,2 0,2 20 Vận tốc khuấy (vòng/phút) 150 80 40 - Kích thước (m × m) Hình Sơ đồ bố trí thí nghiệm định hướng Jartest 30 LÊ HOÀNG VIỆT - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN - HOÀNG THỊ HIẾU - NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN Thiết bị phân tích mẫu: tiêu đầu vào đầu mẫu nước phân tích phương pháp phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định APHA, AWWA, WEF (2005) phòng thí nghiệm Kỹ thuật Mơi trường, Đại học Cần Thơ Kết - thảo luận 3.1 Thành phần tính chất nước thải lò giết mổ Mẫu nước thải lấy hố thu nước thải lò giết mổ 03 ngày liên tiếp (từ 15 - 17/01/2017) để phân tích tiêu ô nhiễm làm sở cho việc xem xét đặc điểm nước thải có phù hợp với phương án xử lý đề xuất hay không Bảng Thành phần, đặc điểm nước thải thí nghiệm Chỉ tiêu pH DO Độ đục SS BOD5 COD TKN Ptổng Tổng Coliform Đơn vị mg/L NTU mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100 mL Nồng độ trung bình (n = 3) QCVN 62-MT:2016 /BTNMT (cột B)* 6,51 ± 0,02 0,13 ± 0,11 633,33 ± 34,12 214,80 ± 26,57 1523,30 ± 64,26 2649,00 ± 565,77 151,54 ± 36,15 32,00 ± 2,00 4,90×105 ± 0,75×105 5,5 - 9,0 150 100 300 150 5.000 Note: * Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chăn ni Về cảm quan, nước thải có màu đỏ máu, nhiều cặn lơ lửng, mỡ, lông có mùi Kết phân tích cho thấy, nước thải bị ô nhiễm hữu cơ, hàm lượng cặn lơ lửng máu cao cần phải có biện pháp xử lý sơ cấp phù hợp để giảm tải cho công đoạn xử lý sinh học Nước thải có pH nằm khoảng 6,5 - 7,5 thích hợp cho việc sử dụng FeCl3.6H2O PAC keo tụ nước thải 3.2 Kết thí nghiệm định hướng Thí nghiệm định hướng thực lần Jartest để chọn loại liều lượng phèn thích hợp cho keo tụ nước thải lò giết mổ Thí nghiệm tiến hành với liều lượng FeCl3.6H2O thay đổi khoảng liều lượng biến thiên từ 400 đến 650 mg/L, PAC từ 150 đến 400 mg/L (mỗi mức liều lượng cách 50 mg/L) Trong q trình thí nghiệm, quan sát bơng cặn q trình lắng, lấy mẫu nước đo độ đục để đánh giá hiệu keo tụ phân tích COD mẫu nước thải có độ đục thấp để đánh giá khả loại bỏ chất hữu biện pháp keo tụ Đối với thí nghiệm keo tụ phèn sắt, cho FeCl3.6H2O vào khuấy để lắng cặn bắt đầu hình thành, từ liều lượng 400 mg/L đến 550 mg/L FeCl3.6H2O cặn lớn dần lắng tốt, độ đục nước thải sau keo tụ giảm mạnh Độ đục nước thải giảm FeCl3.6H2O tạo nên ion Fe3+ có khả 31 KHẢO SÁT LIỀU LƯỢNG CHẤT TRỢ KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC… trung hòa điện tích hạt keo, làm tính ổn định hạt keo, hạt keo kết với tạo thành cặn lắng xuống Thêm vào đó, FeCl3.6H2O tạo phức hay phản ứng với alkalinity nước thải, hình thành Fe(OH)3 kết tủa hấp phụ hạt keo kéo theo chất rắn lơ lửng nước thải lắng xuống Ở liều lượng từ 550 mg/L đến 650 mg/L tạo cặn lớn lắng nhanh, nhiên độ đục nước thải sau keo tụ tăng trở lại, điều cho thấy hiệu keo tụ FeCl3.6H2O giảm liều lượng phèn thêm vào bị dư Điều sử dụng chất keo tụ liều, lượng Fe3+ nước tăng cao hạt keo hút nhiều ion Fe3+ tái ổn định (mang điện tích dương ion Fe3+); thêm vào liều lượng cao cặn phát triển lớn, lắng nhanh bỏ sót lại bơng cặn nhỏ làm độ đục tăng Tương ứng với độ đục thấp đạt liều lượng 550 mg/L FeCl3.6H2O, COD giảm từ 2750 mg/L xuống 1150 mg/L, đạt hiệu suất loại COD 58,18% Hình Độ đục nước thải hiệu suất xử lý mức liều lượng FeCl3.6H2O khác Hình Độ đục nước thải hiệu suất xử lý mức liều lượng PAC khác 32 LÊ HOÀNG VIỆT - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN - HOÀNG THỊ HIẾU - NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN tăng giảm có chế giống thí nghiệm FeCl3.6H2O PAC tạo ion Al3+ Al(OH)3 Độ đục thấp đạt liều lượng PAC 250 mg/L, COD giảm từ 2750 mg/L xuống 1250 mg/L đạt hiệu suất loại COD 54,55% Kết thí nghiệm cho thấy hiệu loại bỏ COD độ đục FeCl3.6H2O tốt PAC, việc lựa chọn loại phèn để áp dụng phụ thuộc vào chi phí hóa chất Tính tốn chi phí hóa chất sử dụng cho q trình xử lý Bảng Đối với thí nghiệm keo tụ PAC, cho PAC vào nước thải khuấy để lắng, bơng cặn hình thành phát triển dần: liều lượng PAC từ 150 mg/L đến 250 mg/L, cho cặn lớn khả lắng tốt độ đục giảm rõ rệt; liều lượng PAC từ 250 mg/L đến 400 mg/L, tạo cặn lớn lắng nhanh nước nhiều cặn lơ lửng nhỏ không kết vào cặn lớn nên độ đục tăng cao Sau keo tụ nước thải màu đỏ máu Độ đục nước thải 3.2 Kết xử lý COD, TSS, độ màu Bảng So sánh chi phí hóa chất sử dụng cho thí nghiệm Hóa chất keo tụ Liều lượng sử dụng (mg/L) Đơn giá hóa chất (đồng/kg) Chi phí xử lý (đồng/m3) FeCl3.6H2O 550 42.000 23.100 PAC 250 17.000 4.250 COD q trình keo tụ Thí nghiệm tiến hành Jartest với liều lượng chất keo tụ PAC cố định tất cốc 250 mg/L, liều lượng chất trợ keo tụ polymer bổ sung vào cốc biến thiên từ - mg/L Trong q trình thí nghiệm, quan sát q trình tạo bơng, lắng, lấy mẫu nước đo pH, độ đục COD làm sở để đánh giá hiệu keo tụ PAC kết hợp với polymer Thông số pH nước thải đầu vào 6,3, sau qua xử lý keo tụ biến thiên không nhiều, đạt giá trị 5,9; 6,0; 6,1; 5,8; 5,9; 5,8 tương ứng với ngưỡng liều lượng chất trợ keo tụ 0,0 mg/L, 2,0 mg/L, 2,5 mg/L, 3,0 mg/L, 3,5 mg/L 4,0 mg/L Wang ctv (2005) ghi nhận ngưỡng pH phù hợp để keo tụ nước thải phèn sắt 4,0 - 6,5 > 8,5 Như vậy, giá trị pH ghi nhận thí Tính tốn so sánh cho thấy khả loại bỏ COD FeCl3.6H2O cao PAC, chi phí hóa chất để keo tụ PAC rẻ nhiều so với FeCl3.6H2O Do đó, PAC với liều lượng 250 mg/L chọn làm chất keo tụ cho thí nghiệm định hướng Chọn lựa phù hợp với kết nghiên cứu trước Lê Hồng Việt ctv (2015), Đào Minh Trung ctv (2016) 3.3 Kết thí nghiệm Jartest 3.3.1 Thí nghiệm xác định liều lượng polymer thích hợp hỗ trợ q trình keo tụ Hiệu q trình keo tụ loại phèn tăng cao sử dụng chất trợ keo tụ polymer Giá thành polymer cao, liều lượng sử dụng thấp (chỉ vài mg/L), nên việc bổ sung polymer khơng làm tăng đáng kể chi phí làm tăng hiệu loại bỏ độ đục 33 KHẢO SÁT LIỀU LƯỢNG CHẤT TRỢ KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC… nghiệm nằm khoảng phù hợp để tiến hành keo tụ nước thải Độ đục nước thải đầu vào 549 NTU, sau keo tụ giảm mạnh khơng có chiều hướng rõ rệt Khi cho polymer vào theo cách tăng liều lượng bơng cặn hình thành lớn nhiều, cặn lắng xuống làm giảm độ đục nước thải Tiếp tục tăng lượng polymer, hạt keo tái ổn định, cặn hình thành lớn lắng nhanh nên bỏ sót lại bơng cặn nhỏ làm tăng độ đục nước Hình Độ đục nước thải kết hợp PAC mức polymer khác Hình COD nước thải kết hợp PAC mức polymer khác Ở cốc có chất trợ keo tụ liều lượng từ 0,0 đến 2,5 mg/L hiệu keo tụ giảm, COD nước thải sau keo tụ cao không bổ sung polymer Điều polymer hợp chất hữu cơ, liều lượng chưa đủ tạo cầu nối hạt keo, làm cho hiệu loại bỏ COD giảm Ở liều lượng polymer 3,0 mg/L cho hiệu loại bỏ COD cao (hiệu suất xử lý đạt 72,87%), lượng polymer đủ để tạo cầu nối hạt keo làm tăng khả lắng Hiệu suất xử lý thấp kết nghiên cứu Ha Huong (2017) cao ghi nhận Metcalf & Eddy 34 LÊ HOÀNG VIỆT - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN - HOÀNG THỊ HIẾU - NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN (1991) từ 30 - 60% Khi tiếp tục tăng liều lượng polymer, cặn nhỏ bị bỏ sót lại theo chế giải thích làm giảm hiệu loại bỏ COD Dựa vào kết trên, liều lượng polymer 3,0 mg/L kết hợp với 250 mg/L PAC chọn để tiến hành thí nghiệm xác định lượng chất keo tụ kết hợp với polymer 3.3.2 Thí nghiệm xác định lượng chất keo tụ khoảng thu hẹp kết hợp với polymer Việc sử dụng polymer chất trợ keo tụ làm thay đổi liều lượng PAC cần sử dụng, thí nghiệm tiến hành để xác định lại liều lượng PAC Kết thí nghiệm ghi nhận liều lượng PAC 250 mg/L, nên thí nghiệm liều lượng PAC cho biến thiên từ 200 đến 300 mg/L; mức liều lượng cách 25 mg/L, riêng liều lượng polymer giữ cố định mức 3,0 mg/L Thông số pH nước thải đầu vào 6,5, qua xử lý keo tụ có biến thiên khơng đều; đạt giá trị 5,7; 6,2; 6,1; 6,0; 5,9; 5,6 tương ứng với ngưỡng liều lượng chất keo tụ PAC 200 mg/L, 225 mg/L, 250 mg/L, 275 mg/L 300 mg/L Như vậy, giá trị pH đo thí nghiệm nằm khoảng phù hợp ghi nhận Wang ctv (2005) để tiến hành keo tụ nước thải Hình Độ đục nước thải sau keo tụ liều lượng polymer cố định kết hợp PAC 250 mg/L Hình COD nước thải sau keo tụ liều lượng polymer cố định kết hợp PAC 250 mg/L 35 KHẢO SÁT LIỀU LƯỢNG CHẤT TRỢ KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC… Kết cho thấy, độ đục sau keo tụ thấp liều lượng 200 mg/L PAC kết hợp mg/L polymer (hiệu suất xử lý đạt 99,55%), COD sau keo tụ thấp liều lượng 225 mg/L PAC kết hợp với mg/L polymer (hiệu suất xử lý đạt 84,91%) Với mục tiêu chủ yếu giảm tải nạp chất hữu cho công đoạn thực tế xử lý nước thải, liều lượng PAC 225 mg/L kết hợp với mg/L polymer chọn để tiến hành thí nghiệm mơ hình bể keo tụ - tạo bơng 3.4 Kết thí nghiệm thức mơ hình bể keo tụ - tạo bơng Thí nghiệm tiến hành mơ hình bể keo tụ - tạo bơng để kiểm chứng lại kết thí nghiệm thực Jartest Các thơng số thí nghiệm bao gồm liều lượng PAC 225 mg/L kết hợp với mg/L polymer Do có mơ hình thí nghiệm nên khơng bố trí lặp lại mà nước thải đầu vào đầu thu thập, phân tích ngày liên tiếp Hình COD, TP nước thải trước sau qua mơ hình keo tụ - tạo nước thải đầu bể keo tụ đủ để đưa vào công đoạn xử lý sinh học Kết luận - kiến nghị Nghiên cứu thực thí nghiệm Jartest xử lý nước thải lò giết mổ với lượng chất keo tụ PAC 225 mg/L, kết hợp với mg/L chất trợ keo tụ polymer, hiệu suất xử lý nước thải đạt tối ưu với độ đục loại bỏ 99,55% COD đạt 84,91% Ứng dụng xử lý nước thải lò giết mổ mơ hình bể keo tụ - tạo với liều lượng chất keo tụ trợ keo tụ, hiệu Sau trình keo tụ - tạo bông, COD nước thải giảm từ 1740,35 mg/L xuống 463,16 mg/L, hiệu suất xử lý đạt 73,39% cao ghi nhận Metcalf & Eddy (1991) từ 30 - 60% TP giảm từ 19 mg/L xuống mg/L, hiệu suất xử lý đạt 79,31% nằm khoảng 70 - 90% ghi nhận Metcalf & Eddy (1991) Tuy nhiên, hiệu suất thấp ghi nhận Hà Hương (2017) Mặc dù hàm lượng COD cao tỉ lệ COD/P nước thải sau xử lý đạt xấp xỉ 100/1, nên lượng dưỡng chất 36 LÊ HOÀNG VIỆT - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN - HOÀNG THỊ HIẾU - NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN suất loại bỏ COD 73,39% Ptổng 79,31% Nước thải sau xử lý phù hợp để đưa sang công đoạn xử lý sinh học Q trình keo tụ - tạo bơng tạo bùn thải chứa dư lượng hóa chất gây độc, cần có thêm nghiên cứu khác để đánh giá thành phần bùn thải, tìm hiểu xử lý lượng bùn thải sinh từ trình keo tụ - tạo bông, hạn chế ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Mỹ Phương, Đặng Thị Thúy (2014), “Nghiên cứu xử lý nước thải lò giết mổ phương pháp keo tụ quy mơ phòng thí nghiệm mơ hình bể keo tụ tạo bơng kết hợp lắng”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 34a: 108-118 Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Văn Ngâm, Trịnh Dương Sơn Tùng (2015), “Xử lý sơ cấp nước thải chế biến cá tra phương pháp keo tụ”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 40a: 101-109 TÀI LIỆU THAM KHẢO Metcalf & Eddy (1991), Wastewater engineering: Treatment, disposal, reuse, McGraw Hill Inc APHA, AWWA, WEF (2005), Standard methods for the examination of water and waste-water, 21st ed, American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, Washington DC Sun M., Yu P F., Fu1 J X., Ji X Q., Jiang T (2017), “Treatment of slaughter wastewater by coagulation sedimentation - anaerobic biological filter and biological contact oxidation process”, IOP Conf Ser.: Earth Environ Sci 82 012021 Bui Manh Ha, Duong Thi Giang Huong (2017), “Coagulation in treatment of swine slaughterhouse wastewater”, GeoScience Engineering LXIII(1) 15-21 Trịnh Xuân Lai (2011), Xử lý nước cấp sinh hoạt công nghệ, Nxb Xây dựng Hà Nội Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân, Ngô Kim Định (2016), “Hiệu xử lí nước thải dệt nhuộm chất trợ keo tụ hóa học sinh học” Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm TP HCM, 9(87): 127-137 10 Văn phòng Chính phủ (2016), Thơng tư 04:2016/TT-BTNMT ban hành QCVN 62MT: 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chăn nuôi, Công báo số 349+350 Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân (2008), Xử lý nước thải đô thị công nghiệp, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Ngày nhận bài: 24/10/2017 11 Wang L K, Yung-Tse Hung, Nazih K Shamas (2005), Physico-chemmical treatment processes, Humana Press Biên tập xong: 15/7/2018 37 Duyệt đăng: 20/7/2018 ... lò giết mổ Nghiên cứu tiến hành nhằm tìm liều lượng chất trợ keo tụ phù hợp mặt kỹ thuật kinh tế, để thiết kế vận 29 KHẢO SÁT LIỀU LƯỢNG CHẤT TRỢ KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC…... đục 33 KHẢO SÁT LIỀU LƯỢNG CHẤT TRỢ KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC… nghiệm nằm khoảng phù hợp để tiến hành keo tụ nước thải Độ đục nước thải đầu vào 549 NTU, sau keo tụ giảm... lắng tốt, độ đục nước thải sau keo tụ giảm mạnh Độ đục nước thải giảm FeCl3.6H2O tạo nên ion Fe3+ có khả 31 KHẢO SÁT LIỀU LƯỢNG CHẤT TRỢ KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC… trung hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát liều lượng chất trợ keo tụ trong xử lý nước thải lò giết mổ gia súc bằng công nghệ keo tụ – tạo bông, Khảo sát liều lượng chất trợ keo tụ trong xử lý nước thải lò giết mổ gia súc bằng công nghệ keo tụ – tạo bông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn