Một số ý kiến về phương pháp thu thập số liệu cây ăn quả ở nước ta

5 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:08

Bài viết trình bày phương pháp thu thập số liệu diện tích cây ăn quả hiện nay; phương pháp thu thập số liệu năng suất, sản lượng cây ăn quả. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết. MộT Số ý KIếN Về phương pháp thu thập số liệu ăn nước ta Hà Quang Tuyến Vụ Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản Qua thời gian thực chế độ báo cáo tình hình ăn ban hành theo Quyết định số 657/TCTK/QĐ ngày tháng 10 năm 2002 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phương án điều tra suất, sản lượng loại trồng nông nghiệp theo Quyết định số 131/TCTK-NN ngày 18 tháng năm 1996 thấy lên số vấn đề cần trao đổi phương pháp thu thập số liệu Phương pháp thu thập số liệu diện tích ăn Phạm vi thu thập số liệu diện tích ăn tất loại hình kinh tế có trồng ăn bao gồm: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh (kể hợp tác xã), tổ chức, đoàn thể, trang trại, hộ gia đình Phương án điều tra kết thúc diện tích gieo cấy loại nông nghiệp số 129 TCTK/NN ngày 10/3/1996 áp dụng cho đơn vị quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước thực theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm Phương pháp điều tra diện tích ăn qui định tiến hành điều tra toàn diện với hai hình thức kê khai: - Kê khai trực tiếp: Phương pháp áp dụng nơi tiến hành xong công tác giao quyền sử dụng đất lâu dài cho hộ, có đồ giải thửa, diện tích ăn địa phương tương đối ổn định, biến động - Kê khai loại trừ: Đến thời điểm điều tra (31/12), điều tra viên xác định diện tích trồng ăn thực tế năm cách lấy diện tích ăn đầu năm (diện tích xác định cuối năm trước) cộng trừ diện tích tăng giảm qua theo dõi biến động năm nguyên nhân khai hoang, phục hoá, để trồng ăn diện tích giảm chuyển sang đất thổ cư, chuyển sang trồng hàng năm, sử dụng vào XDCB, để tính toán cân đối cho tiêu diện tích ăn loại thời điểm điều tra Phương pháp chủ yếu áp dụng cho nơi khai hoang phục hoá, mở rộng diện tích trồng ăn năm mà thực tế chưa có điều kiện kê khai cách đầy đủ theo thôn (ấp) Những tồn phương pháp thu thập số liệu: - Do phương án điều tra diện tích ăn sơ sài, chưa có hướng dẫn thống thực phạm vi toàn quốc nên địa phương có vận dụng khác nhau, thấy số địa phương khảo sát sau: Tỉnh Bến Tre: Về theo phương án điều tra diện tích nông nghiệp Tổng cục Thống kê Tuy nhiên, địa phương có nhiều diện tích ăn trồng xen nên qui ®ỉi diƯn tÝch trång Th«ng tin Khoa häc Thèng kê - số chuyên san thống kê địa phương 2006 trần tỉnh qui ước diện tích trồng loại sau qui đổi cộng lại phải diện tích canh tác, hệ số lần trồng nên qui định chưa thể tăng diện tích gieo trồng diện tích canh tác; tỉnh chưa có phương pháp hướng dẫn để thu thập số liệu ăn trồng phân tán Tỉnh Vĩnh Long: Trên sở số liệu diện tích ăn trồng tập trung số trồng phân tán có Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản thời điểm 1/10/2001; tỉnh thống kê biến động tăng, giảm diện tích ăn trồng tập trung số trồng phân tán từ 1/10/2001 đến 30/9/2003 Phương pháp thu thập số liệu từ đăng ký biến động ruộng đất theo địa bàn thôn (ấp) nên khó nắm cách xác biến động thực tế diện tích ăn trồng tập trung số trồng phân tán hộ gia đình Tỉnh Bắc Giang: Tiến hành điều tra diện tích ăn phương án qui định, riêng vải thiều có diện tích chiếm tỷ trọng lớn địa phương, để tính toán sản lượng vải thu hoạch cách xác tỉnh tiến hành điều tra diện tích vải thiều theo nhóm năm tuổi Tỉnh Tiền Giang: Không tổ chức riêng điều tra diện tích trồng ăn quả, mà kết hợp điều tra diện tích ăn vào điều tra sở hạ tầng xã, phường, thị trấn kê khai sở số liệu sổ sách quản lý ấp, khu phố để tổng hợp ghi chép vào phiếu điều tra - Trên thực tế, đơn vị sản xuất ăn chủ yếu hộ gia đình điều kiện địa hình đồi núi có nhiều khó khăn, công tác địa chưa đo đạc lập đồ, xã không nắm diện tích ăn hộ cách xác, địa bàn điều tra rộng nên tới địa phương tổ chức điều tra diện tích ăn quả, kể tỉnh xác định vùng trồng ăn tập trung Cách làm phổ biến huyện hàng năm vào phản ánh xã trọng điểm có nhiều diện tích tiêu: diện tích ăn có, diện tích trồng năm, diện tích cho sản phẩm, có so sánh đối chiếu với số liệu năm trước để tính toán tổng hợp chung toàn huyện báo cáo tỉnh, nhìn chung chất lượng số liệu chưa phản ánh hết diện tích thực tế trồng ăn - Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân chuyển đổi cấu trồng theo hướng tăng hiệu sử dụng đất nông nghiệp đồng sông Cửu Long vùng Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ có xu hướng liên tiếp trồng ăn thống kê tỉnh, huyện nắm không chắc, dÉn ®Õn sè liƯu ®iỊu tra kÕt thóc diƯn tÝch gieo trồng không xác Tổng cục Thống kê kiểm tra huyện vùng đồng sông Cửu Long phát nhiều hộ nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng ăn (xoài, cam ), ước tính diện tích mô đất ruộng biến thành vườn chiếm khoảng 10% đất lúa huyện Trong số liệu thống kê phòng Thống kê huyện không phản ánh thực tế - Riêng ăn trồng phân tán phương pháp thu thập số liệu chưa đáp ứng cho đối tượng Vì ăn trồng phân tán rải rác khắp nơi: vườn nhà, ven đường đi, dọc kênh Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 mương,v.v chủ yếu hộ gia đình trồng, đơn vị điều tra lại thôn (ấp, bản) khó thu thập số ăn trồng phân tán hộ gia đình - Đối với doanh nghiệp nhà nước trồng ăn quả, tỉnh báo cáo nông trường để thống kê diện tích Tuy nhiên chế mới, nhược điểm phổ biến nông trường báo cáo phần diện tích nhận khoán nông trường viên, thường bỏ sót số diện tích nông trường viên khai hoang thêm trồng đất vườn Mặt khác, việc chấp hành chế độ báo cáo nông trường chưa tốt, chí có nông trường không báo cáo nên số liệu diện tích ăn doanh nghiệp nhà nước không đầy đủ Phương pháp thu thập số liệu suất, sản lượng ăn Phương pháp điều tra chủ yếu dựa vào phân vùng, chọn hộ đại diện để điều tra thực thu Căn vào đặc điểm tập quán gieo trồng huyện để phân xã thành vùng, vùng chọn xã trọng điểm có nhiều diện tích, xã chọn ngẫu nhiên 15 đến 20 hộ đại diện thôn (ấp, bản) để điều tra sản lượng thực thu Do có chuyển đổi từ mô hình quản lý tập thể (hợp tác xã) sang kinh tế hộ gia đình, nên nhiều tỉnh không tổ chức điều tra suất, sản lượng ăn Thông thường tỉnh phản ánh số huyện có nhiều diện tích ăn yếu tố tác động thời tiết, giá sản lượng thu hoạch số xã trọng điểm để làm sở đánh giá suất chung, đồng thời kết hợp tham khảo số liệu thu mua, chế biến ước tính số lượng tiêu dùng dân để cân đối, tính toán suất, sản lượng chung huyện tỉnh Phương pháp thu thập số liệu suất sản lượng ăn đến tồn số nhược điểm sau: - Mỗi huyện phân thành vùng để chọn mẫu dàn trải, chưa ý đến vùng trọng điểm trồng ăn quả, nên tính đại diện không cao Mặt khác huyện tiến hành điều tra với cỡ mẫu không vào qui mô diện tích trồng ăn nhiều hay làm cho số mẫu chọn điều tra lớn không cần thiết, gây lãng phí sức người kinh phí - Mỗi vùng chọn xã trọng điểm có nhiều diện tích trồng ăn chưa phù hợp với đặc điểm gieo trồng thu hoạch ăn quả: vừa trồng tập trung, lại vừa trồng phân tán; tû lƯ diƯn tÝch cho s¶n phÈm chiÕm tỉng diện tích ăn có số năm cho sản phẩm diện tích - Mỗi x· chän ngÉu nhiªn 15 - 20 ë mét thôn để điều tra suất, sản lượng ăn thực tế thu hoạch không đại diện cho tỷ trọng loại diện tích ăn quả; mặt khác tiêu thức để chọn hộ có diện tích trồng ăn dẫn đến tình trạng chọn vào hộ diện tích cho sản phẩm không điều tra suất sản lượng hộ Mặc khác, trang trại trồng ăn với quy mô lớn tập trung thâm canh, chuyên canh xuất ngày nhiều, coi loại hình hộ trồng ăn bình thường số hộ chọn điều tra không mang tính đại diện kết suy rộng sản lượng ăn thiếu xác Thông tin Khoa học Thống kê - số chuyên san thống kê địa phương 2006 - Cây ăn thu hoạch gần quanh năm, có thu hoạch gọn vài tháng năm, có thu hoạch số vụ năm, có cho thu hoạch sản phẩm quanh năm Vì vậy, năm điều tra lần vào thời điểm 31/12 khó thu thập xác sản lượng thực tế thu hoạch, hộ không ghi chép đầy đủ, sản phẩm để tiêu dùng, cho biếu Tỉnh Bắc Giang: Điều tra suất, sản lượng ăn tiến hành theo phương pháp chọn mẫu cấp: xã - thôn - hộ Đối với mẫu cấp III (hộ), tiêu thức để lập danh sách chọn hộ thực tế có diện tích ăn cho sản phẩm riêng vải thiều phân theo nhóm tuổi để điều tra suy rộng phù hợp với đặc điểm cho sản phẩm theo hình cánh cung ăn Chính quy định phương án điều tra suất, sản lượng ăn sơ sài, thiếu chi tiết cụ thể nên việc vận dụng địa phương nơi cách, dẫn đến chất lượng số liệu ăn (cả diện tích suất, sản lượng) chưa phản ánh thực tế Có thể thấy tình trạng qua phương pháp điều tra số địa phương nghiên cứu khảo sát sau: Tỉnh Tiền Giang: Điều tra suất, sản lượng ăn lồng ghép vào điều tra sở hạ tầng xã, phường, thị trấn Chọn mẫu chia làm hai loại: trồng chuyên canh trồng xen canh; loại lại phân trồng tập trung trồng phân tán theo nhóm tuổi loại ăn Tuy nhiên, phần điều tra diện tích chưa tách chi tiết diện tích theo năm tuổi nên tính toán suy rộng quyền số diện tích để tính Tỉnh Bến Tre: Điều tra suất, sản lượng ăn năm 2004 tiến hành công phu ViƯc chän mÉu theo cÊp (x·, Êp, hé); dµn chọn mẫu cấp lập riêng cho loại ăn quả; qui mô mẫu cấp I (xã) qui định: 10 xã có trồng loại ăn chọn xã đại diện, 10 xã chọn xã đại diện; qui mô mẫu cấp III (hộ) qui định cho nhóm diện tích cho sản phẩm loại điều tra Tuy nhiên, chọn mẫu qui định tỉnh Bến Tre cho số lượng mẫu cấp I cấp II lớn, dẫn đến tình trạng yêu cầu nhiều nhân lực kinh phí nên khó thực Tỉnh Vĩnh Long: Điều tra suất, sản lượng ăn năm 2003 với qui mô mẫu 1% số hộ nông nghiệp Phân bổ số hộ điều tra vào phương thức trồng chuyên canh, xen canh, phân tán Về phương án điều tra diện tích, suất, sản lượng ăn nêu chung chung, chưa đầu tư nghiên cứu quy định cách cụ thể phục vụ cho công tác thu thập số liệu ăn địa phương Chính thế, thời gian qua nhiều địa phương tiến hành điều tra diện tích, suất, sản lượng ăn theo cách riêng, thiếu thống khoa học Một số tỉnh phát triển trồng loại ăn có giá trị kinh tế cao tiến hành tổ chức điều tra riêng cho loại cách chi tiết theo nhóm tuổi cây, số liệu đảm bảo xác Tuy vậy, phần lớn địa phương triển khai cách thiếu dẫn đến số liệu ăn thu thập chưa phản ảnh sát với thực tế (tiếp theo trang 28) Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 lượng bình quân tàu không nhiều, mặt khác độ chênh lệch sản lượng đánh bắt tàu không lớn nên cần tỷ lệ vừa phải, tàu nhóm công suất nhiều lại điều tra ngược lại nên suy rộng không đảm bảo độ tin cËy NÕu chän mÉu cÊp nh­ l©u (chän theo chủ tầu) đến điều tra có điều tra công suất tàu, có hộ có tàu, có hộ lại có tới hai, ba tàu công suất tàu không giống nhau, chí có chênh lệch lớn tính đại diện chủ tầu không cao Khi chọn mẫu chọn hộ có tàu mà nhóm công suất dẫn đến tình trạng số Trên số ý kiến phương án điều tra thuỷ sản quốc doanh rút từ trình thực Cục Thống kê Thanh Hoá, mong Tổng cục Thống kê hoàn thiện phương án có khả thực thi, giúp tỉnh thực tốt chế độ báo cáo ngành thuỷ sản, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo cấp MộT Số ý KIếN Về phương ph¸p thu thËp (tiÕp theo trang 5) Theo chóng thời gian tới cần nghiên cứu xây dựng phương án điều tra diện tích, suất, sản lượng ăn theo hướng cụ thể hoá cho phương thức trồng thâm canh, quảng canh; cho số loại ăn đặc sản trồng với qui mô lớn sản xuất hàng hoá vùng, miền khác Trước hết, địa bàn huyện cần tập trung vào điều tra có quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao, ăn đặc sản địa phương, để suy rộng sản lượng xác phải thu thập diện tích độ tuổi cho sản phẩm chi tiết theo nhóm năm tuổi cây, từ tiến hành điều tra suất theo loại nhóm tuổi, làm sở suy rộng sản lượng ăn cách xác, khoa học Về tiêu thức chọn mẫu điều tra suất phải vào diện tích ăn cho sản phẩm; sản lượng thu bói cần điều tra thêm số diện tích thời kỳ kiến thiết để tránh bỏ sót sản lượng sản phẩm ăn nói chung địa bàn 28 Về thời kỳ điều tra: Đối với lâu năm nhiều nước tiến hành theo năm dương lịch, số năm nông nghiệp không trùng khớp với năm dưong lịch, cần quy định rõ sản lượng thu hoạch phần lớn (khoảng 3/4 sản lượng thu hoạch năm dương lịch nào) thống kê toàn vào năm đó, 1/4 sản lượng thu hoạch vào năm sau ước tính vào năm báo cáo, sau thu hoạch thức điều chỉnh theo sản lượng thực thu Đối với phiếu điều tra cần thiết kế tách riêng suất, sản lượng thực tế thu hoạch thành bốn phËn: Thu trªn diƯn tÝch trång tËp trung, thu trªn diện tích trồng phân tán, thu diện tích cho sản phẩm thu bói diện tích ăn thời kỳ kiến thiết Tài liệu tham khảo Chế độ báo cáo thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản số 657/QĐ-TCTK ngày tháng 10 năm 2002 Vụ Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản, Báo cáo kết đề tài cải tiến chế độ báo cáo thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Thông tin Khoa học Thống kê - số chuyên san thống kê địa phương 2006 ... nên số liệu diện tích ăn doanh nghiệp nhà nước không đầy đủ Phương pháp thu thập số liệu suất, sản lượng ăn Phương pháp điều tra chủ yếu dựa vào phân vùng, chọn hộ đại diện để điều tra thực thu. .. tác, hệ số lần trồng nên qui định chưa thể tăng diện tích gieo trồng diện tích canh tác; tỉnh chưa có phương pháp hướng dẫn để thu thập số liệu ăn trồng phân tán Tỉnh Vĩnh Long: Trên sở số liệu. .. chung huyện tỉnh Phương pháp thu thập số liệu suất sản lượng ăn đến tồn số nhược điểm sau: - Mỗi huyện phân thành vùng để chọn mẫu dàn trải, chưa ý đến vùng trọng điểm trồng ăn quả, nên tính đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến về phương pháp thu thập số liệu cây ăn quả ở nước ta, Một số ý kiến về phương pháp thu thập số liệu cây ăn quả ở nước ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn