Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 3 (part 1): Radio

9 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:34

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 3 (part 1): Radio. The main contents of this chapter include all of the following: Information transfer, reduced time clauses, word formation, radio, describing a process. UNIT RADIO NOTE • • • • • radio/´reidiou/ transfer/'trỉnsfə/ reduce/ri'dju:s/ formation/fɔ:'mei∫n/ process/'prouses/ CONTENTS • • • • • Information transfer Reduced time clauses Word formation Radio Describing a process TASK • to make use of something • electromagnetic /i'lektroumỉg'netik/ • wave/weɪv/ • wavelength/ˈweɪvˌlɛŋkθ/ • ray/rei/ • gamma/'gỉmə/ • ultraviolet/¸ʌltrə´vaiəlit/ • visible/'vizəbl/ • infrared/'infrə'red/ CONTENTS • • • • • Information transfer Reduced time clauses Word formation Radio Describing a process READING • flowchart /flouwtʃa:t/ • practise /´prỉktis/ • complete /kəm'pli:t/ NOTE • • • • • • • • • propagation/¸prɔpə´geiʃən/ transmit/trỉnz'mit/ surface/ˈsɜrfɪs/ curvature/´kə:vətʃə/ absorb/əb'sɔ:b/ absorption/əb'sɔ:pʃn/ sand/sỉnd/ energy/'enədʤi/ extent/iks'tent / TASK TASK ...NOTE • • • • • radio/ ´reidiou/ transfer/'trỉnsfə/ reduce/ri'dju:s/ formation/fɔ:'mei∫n/ process/'prouses/ CONTENTS • • • • • Information transfer Reduced time clauses Word formation Radio Describing... infrared/'infrə'red/ CONTENTS • • • • • Information transfer Reduced time clauses Word formation Radio Describing a process READING • flowchart /flouwtʃa:t/ • practise /´prỉktis/ • complete /kəm'pli:t/
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 3 (part 1): Radio, Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 3 (part 1): Radio

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn