Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 3: Mạch đếm

16 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:31

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về mạch đếm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Bài 4: MẠCH ĐẾM  I. Đại cương  Được tạo thành từ kết hợp FF mạch có ngõ cho tín hiệu xung clock vào nhiều ngõ  Các ngõ thường ngõ Q FF Q có hai trạng thái nên xếp ngõ cho         Vậy điều kiện để mạch trở thành mạch đếm phải có trạng thái khác lần có xung clock vào số trạng thái tối đa đếm gọi dung lượng mạch đếm 2n Khi đạt đến trạng thái tối đa tiếp tục kích thích   mạch mạch trở n ngõ MẠCH ĐẾM  Có nhiều cách kết hợp FF, nên có nhiều loại mạch đếm, ta đưa làm loại mạch mạch đếm nhò phân mạch đếm Modulo M loại ta có     phương pháp kích thích đồng  II. Mạch đếm nhò phân        1. Phương pháp không đồng bộ QA                   CK J CK QA QB QC   J QA   QC J QB CK K   CL CK K   CL CL QB CK K   CL 1 1   QC CK QC QB QA 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1     Ta dùng FF dạng FF J-K mắc theo phương pháp không đồng hình vẽ quan sát bảng trạng thái ta thấy bảng trạng thái số nhò phân tăng dần có trạng thái với = 23 Thay lấy ngõ Q nối với FF phía Q sau, ta lấy ngõ nối với FF phía sau, lúc ta thực QA QB QC mạch đếm xuống.  1 CK J CK QA QB QC   J QB CK CK K   CL CL J QA CK K   CL   QC K   CL 1 1   CK QC QB QA 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1     Ta thêm số cổng logic để thực mạch đếm lên hay xuống QA QB Q QC Q Q Q CLR Q CLK CLR CLK CLR CLK Q CL Up/down 1: đếm lên; 0: đếm xuống Thí dụ: IC đếm không đồng bộ: IC TTL 7490 (thaäp giai BCD), 7492 (chi cho 12), 7493 (hai nhi phân bit) IC CMOS 4040 (nhò phân 12 bit), 4024     (nhò phân bit)  2. Phương pháp đồng bộ Trong hình vẽ, ngõ vào J, K FF nối chung thành ngõ vào T Nhìn vào bảng thật mạch đếm nhò phân bất đồng thấy: QA ta thay đổi trạng thái có bộ, cạnh xuống xung clock nên TA giữ cao: TA = (hoaëc TA = CK)  QB thay đổi trạng thái có xung clock QA = 1, nên TB nối đến QA: TB = QA     QC QB QA CK J Q J Q J CLK CLK CLK TA TB TC Q Thí dụ: IC đếm đồng 74190 (đếm lên/xuống thập giai, Preset bất đồng bộ, Clear), 74192 (đếm lên/xuống thập giai, Preset   Clear bất đồng bộ),   III. Mạch đếm Modulo M Chỉ có M trạng thái hay cho trạng thái xác đònh trước, sau M xung CK, mạch trở trạng thái ban đầu M =  n FF  2n > M, ta phải chọn n nhỏ       Để thực mạch đếm Modulo M ta có số nguyên tắc sau:  Sau xác đònh M ta tìm số n-FF cho 2n > M với n nhỏ  Với n-FF ta có tối đa 2n trạng thái sử dụng có M trạng thái nên bỏ 2n- M trạng thái  Để bỏ 2n- M trạng thái ta phương Ví dùng dụ: M = 3, cầnpháp FF  hồi tiếp từ     ngõ FF cuối ngõ vào FF M = 3, dùng FF J Q 11 13 CLK K Q 12 J CK QB QA 0 0 0 Q CLK K Q M = 5, duøng FF   J Q 13 CLK K 11 Q 12 J Q Q   11 13 CLK K 12 J Q CLK K Q CK QC QB QA 0 0 0 1 0 1 0 Dùng mạch nhò phân không đồng lấy trạng thái cuối hồi tiếp ngõ điều khiển trực tiếp.  QA QB QC M = 7 CK QC QB QA Q CLK K 12 12 J 13 13 CLK K 11 CLR 12 Q 14 K J CLR 11 13 CLK 15 CK Q 14 J CLR Clear 0 0 1 0 1 0 0 1 0  Thực mạch đếm Modulo lớn ta ráp nhiều mạch Modulo nhỏ  Thực mạch đếm Modulo nhỏ   ta dùng IC   đếm Modulo lớn.  R01 R02 R91 R92 12 12 11 QA QB QC QD 14 QB QC QD CLKA CLKB QA 14 11 IC 74LS90 CLKA CLKB 74LS90   R0 R0 R9 R9 QD QC QB QA 0 x x x x x 0 x 0 x x x x 0 0 0     14 CK QA QB QC QD 11 QB QC QD QA 12 Mạch đếm 5x2: mạch trước, mạch sau CLKA CLKB 1 1     10 ... trở n ngõ MẠCH ĐẾM  Có nhiều cách kết hợp FF, nên có nhiều loại mạch đếm, ta đưa làm loại mạch mạch đếm nhò phân mạch đếm Modulo M loại ta có     phương pháp kích thích đồng  II. Mạch đếm nhò phân... kiện để mạch trở thành mạch đếm phải có trạng thái khác lần có xung clock vào số trạng thái tối đa đếm gọi dung lượng mạch đếm 2n Khi đạt đến trạng thái tối đa tiếp tục kích thích   mạch mạch trở... CK, mạch trở trạng thái ban đầu M =  n FF  2n > M, ta phải chọn n nhỏ       Để thực mạch đếm Modulo M ta có số nguyên tắc sau:  Sau xác đònh M ta tìm số n-FF cho 2n > M với n nhỏ  Với n-FF
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 3: Mạch đếm, Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 3: Mạch đếm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn