Ebook Ăng ten thông minh giải pháp cho thông tin di động trong tương lai: Phần 2

81 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:30

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Ăng ten thông minh giải pháp cho thông tin di động trong tương lai, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cải thiện chỉ tiêu hệ thống thông tin di động bằng ăng ten thông minh và khả năng triển khai trong thực tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết Chương CẢI THIỆN CHỈ TIÊU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG BANG ĂNG TEN THÔNG MINH VÀ KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI TRONG THỰC TẾ Chương tập trung vào nghiên cứu hiệu đưa ă ten thông minh vào khai thác hệ thống di động Việc đánh giá ảnh hường cùa ăng ten thơng minh thực theo số phương pháp khác vói mức độ chi tiết khác kết như: thử nghiệm hệ thống thực tế tính tốn thống kê, xem xét hệ thống có ăng ten thông minh mô phổng, thông qua điều kiện giả thiết tính tốn giải toán cụ thể Với số điều kiện giả thiết định khơng ảnh hưởng nhiều đến độ xác kết quả, phần phân tích giói thiệu tính tốn cụ thể khả cải thiện dung lượng, chất lượng hệ thống thông tin di động GSM CDMA, đồng thời trình bày số phương án hiệu ứng dụng ăng ten thông minh vào hệ thống để tham khảo cho hệ thống di động tồn tạiở Việt Nam nhiều nước khác 52 Ang ten thơng minh 2.1 PHÂN TÍCH KHÁ NÂNG VÀ LỢI ÍCH CỦA ÁNG TEN THƠNG MINH ĐÔI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 2.1.1 Đa truy nhập phân chia theo không gian ăng ten thơng minh Có thể nói, khả đa truy nhập theo khống gian cùa ăng ten thông minh sả tạo lợi ích Vậy đa truy nhập theo không gian nào? Trong hệ thông thông tin vô tuyến, người sù dụng dịch vụ hệ thống phải phân biệt với bời kênh cho mồi người, kênh miền tần số, miên thời gian, mã trải phổ, kết hợp miền đó, tương ứng có kỹ thuật đa truy nhập phán chia theo tần số (FDMA), theo thời gian (TDMA) theo mã (CDMA) Trong thơng tin di động, nhờ có kỹ thuật ăng ten thống minh, khái niệm kênh mở rộng miên không gian Túc người sử dụng sử dụng kênh thòng tin vật lý tần số, khe thời gian, mã trài phổ phân tách với có khác biệt khơng gian Những thông tin không gian thuê bao lúc có giá trị thơng tin tần số, thời gian, mã trài phổ Đó sờ cho kỹ thuật gọi kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian (SDMA) Kỹ thuật SDMA điều khiển lượng phát xạ cho riêng người sử dụng theo khơng gian hẹp Hình 2.1 hệ thống SDMA phục vụ nhiều người sử dụng khác búp sóng hẹp có hướng khác nhau, hướng lại có búp sóng khơng gần không Chương 2: cải thiện tiêu hệ thống thơng tin di động 53 Hình 2.1 Cơ cấu SDMA, ăng ten trạm gốc lọc theo khơ phục vụ th bao theo chùm sóng riêng biệt SDMA sử dụngở tất hệ thống thông tin vô tuyến tổ ong, số tương tự Bản thân hệ thống vô tuyến tổ ong minh họa cho SDMA chúng cho phép nhiêu người sử dụng chia sẻ (hoặc tập) tần số miễn người đủ cách xa để khơng có nhiễu giao thoa đồng kênh Hạn chế kiểu SDMA hệ số tái sử dụng tần số Các ăng ten dẻ quạt coi ứng dụng ban đáu đơn giản cùa SDMA Có nhiều sơ đồ SDMA hệ thống tổ ong như: ô mini, ô micrô, ô phân đoạn, ô dù che ăng ten thông minh Đây kỹ thuật phân chia không gian làm tăng độ phân giải không gian máy di động, phần lớn chúng khơng mang ý nghía đầy đủ cùa kỹ thuật SDMA Các ăng ten thông minh phát kiến mói số kỹ thuật cùa thông tin vô tuyến tổ ong, nhờ vào tạo búp sóng hẹp ăng ten thơng minh, đặc biệt búp sóng ăng ten thích nghi thay đổi linh hoạt theo điều kiện truyền sóng SDMA sử dụng ăng ten thông minh 54 Ang ten thông minh cho phép nhiều người sử dụng hòttợtrong phổ tin cấp phát giới hạn Trong tương lai, hệ thống ăng ten thích nghi sử dụng để chia lượng đồng thòi theo hướng có nhiều người dùng phù hợp cho cấu trúc trạm gốc TDMA CDMA • Lợi ích SDMA thông tin di động Trong hệ thống tế bào truyền thống, trạm gốc khơng có thơng tin vị trí máy di động, buộc phải phát tín hiệu theo hướng để phủ sóng tồn diện tích Điểu dẫn đến lãng phí mặt cơng suất lẫn mặt truyền dẫn Tương tự,ở phần thu, ăng ten thu tín hiệu đến từ hướng bao gồm tạp âm nhiêu Điều giải nhờ kỹ thuật SDMA, dựa trẽn việc phân tích khai thác thơng tin vé vị trí máy di động Kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian (SDMA) thực ăng ten thông minh cho phép tăng dung lượng hệ thống tổ ong cách khai thác khác khàng gian cùa người sử dụng Trong hệ thống có SDMA, trạm gốc khơng phát tín hiệu tồn diện tích kỹ thuật đa truy nhập truyền thống, mà tập trung công suất theo hướng cùa máy di động cần truyền giảm cơng suất hướng có máy di động khác Phần thu áp dụng nguyên tác tương tự Kỹ thuật SDMA có nhiều ưu điểm đưa vào hệ thống thông tin di động Đặc biệt, thay đổi cần thiết chi giói hạn trạm gốc không liên quan đến máy di động Chương 2: cải thiện tiêu hệ thống thông tin di động 55 Hơn nữa, kỹ thuật SDMA kết hợp hiệu vói kỹ thuật đa truy nhập khác (FDMA, TDMA, CDMA), no sử dụng tất hệ thống thông tin di động hoạt động Tất nhiên, cách thức triển khai SDMA lợi ích đạt khác thuộc vào hệ thống làm nén triển khai Trong hệ thống thông tin di động đa truy nhập phân chia theo tần số theo thời gian, dung lượng hệ thống bị giới hạn hai yếu tố Thứ số kênh vồ tuyến (số sóng mang số khe thời gian) khả dụng Và yếu tố thứ hai nhiễu đồng kênh, yếu tố làm giới hạn khả sử dụng lại tần số Kỹ thuật SDMA thực ăng ten thông minh cho phép mờ rộng hai giới hạn này, tăng dung lượng hệ thống Việc tăng dung lượng hệ thống đạt theo hai cách khác • Giảm nhiều đống kênh Việc giảm nhiễu đồng kênh sử dụng nhóm kênh tần số vơ tuyến đạt cách giảm thiểu tăng ích theo có máy di động gây nhiễu Kỹ thuật gọi kỹ thuật lọc không gian để giảm nhiễu (SFIR - Spatial Filtering for Interíerence Reduction), cho phép giảm khoảng cách tái sử dụng tần số kích thước mẫu tái sử dụng tần số Nhờ đó, gán số kênh cao hơn, khiến dung lượng tăng lên • Trực giao không gian Trong kỹ thuật truy nhập truyền thống, tính trực giao tín hiệu gắn vói người sử dụng đạt cách phát tín hiệu băng khác (FDMA) 56 Áng ten thông minh khe thời gian khác (TDMA), sử dụng chuỗi mã khác (CDMA) Bằng cách sử dụng dàn ăng ten thông minh, ta tạo cấp trục giao tín hiệu phát từ tới hướng khác Ta gán kênh vật lý cho nhiều máy di động khác nhau, góc nhìn từ trạm gốc đến máy cách vừa đù Kết quà tăng số kênh dụng, kênh vật lý chia thành nhiều kênh khơng gian, kênh không gian gán cho người sử dụng, từ làm tăng dung lượng hệ thống Ngồi khả tăng dung lượng hệ thống, kỹ thuật SDMA có ưu điểm khác Đặc biệt, nhờ dàn ăng ten thơng minh có tăng ích thu cao hem so với ăng ten đẳng hướng nên cho phép máy di động phát mức cơng suất thíp hơn, dẫn đến tiêu thụ nguồn tăng phạm vi phù sóng Ta thấy vói kỹ thuật lọc khơng gian để giảm nhiêu (SFIR), cẩn phải quy hoạch lại tần số cho ỏ tạorahiệu tăng dung lượng, với SDMA khơng Do vậy, SDMA có lợi triển khai vào vùng có nhu cáu lưu lượng lổn khơng cẩn phân chia lại ô thay đổi mỉu tái sù dụng tần số Mặt khác, SDMA lại cần nhiều ăng ten so với SFIR Tính trực giao khơng gian khai thác thông qua sử dụng lọc không gian đế triệt nhiều kênh nhiễu nội ô máy di động tần số ô gây Số lượng người sử dụng sử dụng chung kênh, tức số kênh khơng gian phân bổ kênh vật lý gọi tăng ích ghép kênh khơng gian SMG (Spatial Multiplexing Gain) Rõrangla SMG có quan hệ mật thiết với số phần tử ten dàn Chương 2: cải thiện chi tiêu hệ thống thông tin di động 57 2.1.2 Các lợi ích ăng ten thơng minh 2.1.2.1 Mở rộng vùng phủ Ảng ten thõng minh làm tăng phạm vi phủ sóng, lấp đáy chỗ trống thâm nhập tòa nhà tốt Với cơng suất phát raở trạm gốc máy di động, ăng ten thông minh tăng cự ly phủ sóng nhờ tâng độ lợi ăng ten trạm gốc tạo búp sóng ăng ten hẹp Ta có cơng suất đường lên mà trạm gốc nhận từ thuê bao di động sau: P = P, + G + G„-P (2.1) Trong dó: + P cơng suất trạm gốc nhận được; + p, công suất phát thuê bao; + G độ lợi ăng ten máy di động; + G độ lợi cùa ăng ten trạm gốc; + P suy hao đường truyền Hệ thống ăng ten thơng minh tạo chùm sóng khác cho thuê bao đường lên đường xuống, tối thiểu hóa ảnh hưởng cùa nhiễu xuyên âm cho thuê bao trạm gốc (hình 2.2) r s L r s b L Hình 2.2 Hệ thống ăng ten thơng minh tạo cho mồi th chùm sóng khác đường lên dường x 58 Ang ten thõng minh đường lên, với công suất trạm gốc yêu cầu tái thiểu đó, ta tâng độ lợi ăng ten ưạm gốc tuyến kết thông tin chịu suy hao đường truyền lớn hơn, tức tuyên có khoảng cách xa hon, cho phép tăng khoảng cách phục vụ d trạm gốc Như vậy, ăng ten thơng minh có độ lợi cao hon ăng ten truyền thống nên hệ thống ăng ten thơng minh mở ròng phạm vi Để cải thiện khoảng cách đường xuống, sử dụng ăng ten thông minh máy di động phát trạm gốc Vì ăng ten thơng minh thường không đặt đẩu máy di động nên xem xét định dạng chùm sóng trạm gốc để tăng phạm vi thống cân Tuy nhiên ứng dụng vô tuyến cố định ăng ten thơng minh hồn tồn chiếm vai trò quan trọngở thiết bị thuê bao, đầu cuối 2.1.2.2 Chi phí lắp đặt giảm Thơng qua việc mở rộng phạm vi vùng phủ, chi phí sử dụng ban đầu để lắp đặt hệ thống vô tuyến giảm đáng kể Khi xem xét triển khai ban đầu cho mạng vô tuyến tổ ong hệ thống thường thiết kế để đạt yêu cầu phạm vi vùng phù Thậm chí với vài khách hàng số lượng trạm gốc cần thiết phải triển khai để phù vùng thiết yêu Khi có nhiều khách hàng bổ sung vào hệ thống tổ ong, dung lượng hệ thống tăng cách giảm phạm vi phù trạm gốc thêm vào nhũng ô bổ sung Trường hợp sau có lợi nhuận, có số lượng lớn thuê bao nén bù chi phí lắp đặt nhũng trạm góc bổ sung Còn trường hợp đầu khơng vậy, để đạt yêu cầu vùng phủ bản, sô" lượng lớn trạm gốc phải láp Chuông 2: cải thiện tiêu hệ thống thông tin động 59 đặt mà khơng có lợi nhuận th bao Khi sử dụng ăng ten thơng minh dễ dàng giải vấn đề cách cho phép diện tích ban đầu lớn nhờ ăng ten thơng minh có khả tăng phạm vi phủ sóng, làm cho số lượng trạm gốc cẩn lắp đặt cân số lượng thuê bao cách linh hoạt Tất nhiên chi phí sử đụng ăng ten thơng minh cao cơng nghệ truyền thống phải tính đến tính tốn lợi ích kinh tế 2.1.2.3 Giảm ảnh hưởng nhiều loạn Ăng ten thông minh làm cho hệ thông tin vô tuyến bền vững trước nhiêu loạn giảm độ nhạy với biểu khác thường Như biết, hệ thống CDMA yêu cầu điều khiển công suất để đảm bảo tất tín hiệu tới trạm gốc từ máy động khác phải xấp xỉ mức công suất Nếu sử dụng ăng ten thông minh, giúp lập tín hiệu đưòng lên từ người sù dụng khác giảm nhẹ yêu cầu điều khiển công suất làm giảm ánh hường xấu điều khiển cơng suất khơng hồn hảo Hệ thống vô tuyến CDMA đặc biệt nhạy cảm với phân bố lưu lượng theo địa lý thuê bao Ảng ten thông minh giúp tổ chức lại mẫu phủ để giải điểm nóng vùng có mật độ thuê bao tạm thời cao 2.1.2.4 Chất lượng tuyến tăng Ăng ten thông minh giúp cho chất lượng tuyến cải thiện thông qua việc quàn lý đa đường Đa đường kênh thông tin vô tuyến tổ ong gây pha đinh tán sắc thời gian cách sâu sắc Sừ dụng ăng ten thông minh cho phép làm giảm ảnh hưởng cùa pha đinh đa đường gây ra, chí lợi dụng phân tập vốn có đa đường 60 Ang ten thõng minh 2.1.2.5 Cải thiện dung lượng hệ thống Ảng ten thông minh giúp cải thiện dung lượng hệ thống Ăng ten thông minh cho phép thuê bao lán trạm gốc hoại động mức cơng suất thấp vói phạm vi nhu hí thống truyền thống Điều cho phép hệ thống FDMA TDMA sử dụng ăng ten thông minh định lại kênh để si dụng lại tần số thường xun hệ thống thơng thường, tỳ sỉ sóng mang nhiễu (CIR: Carrier to Interíerence Ratio) dã lân nhiều Trong hệ thống CDMA, ăng ten thông minh dược sử dụng cho phép truyền công suất thấp hơnở đường xuống, dó xuyên âm đa truy nhập giảm, điểu làm tăng số lượng thui bao thời phục vụ ô Không thế, ăng ten thơng minh sử dụng dể phân tách tín hiệu theo khơng gian trạm góc (kỹ thuật SDMA), cho phép thuê bao khác chia sẻ tài nguyên phổ tần số, thòi gian mã nên ăng ten thơng minh cho phép cải thiện dung lượng nhiều so với ăng ten truyền thống 2.1.2.6 Giải số rân đê đường Sừ dụng ăng ten thích nghi trạm gốc (thậm chí cà máy đầu cuối) hứa hẹn giải số vấn để đường lên Thông thường hệ thống thông tin di động, điều kiện truyền sóng đường lên đường xuống khơng giống Đường lên bộc lộ nhiều khó khàn số nguyên nhãn Tmớc hết, trạm gốc có điểu khiển cơng suất cùa tín hiệu phát đường xuống, nhiên, khác biệt đường truyền sóng vò tuyến người dùng trạm gốc nên công suất phát từ DECT DOA DoB DSP DTX DS EDGE EM FBN FDD FER FH GA GSoM SK Digital Enhanced Cordless Telephone Điện thoại không dây số nâng cao Direction of Arrival Hướng tia tói Direction of an Arrival-based Beamformer Định dạng chùm sóng theo hướng tới Digital Signal Processor Bộ xử lý tin hiệu số Discontinuous Transmission Truyền dẫn không liên tục Direct Sequence Chuỗi trực tiếp Enhanced Data rates for GSM Evolution Các tốc độ liệu nâng cao cho tiến triển G Electro-Magnetic Điện-từ Fixed Beamíorming Netvvork Mạch đinh dạng chùm sóng cố định Frequency Division Duplex Song công phán chia theo tần số Frame Error Rate rốc độ lỗi khung Frequency Hopping Nhảy tần Gaussian Approximation Xấp xỉ Gau-xơ Grade Gausian Cáp Khóa độofdịch phục Mi Service nimchuyển um vụ Shiftcực Keying tiểu Gau-xơ General Packet Radio Service Dịch vụ vô tuyến gói chung Global Positionlng System Hệ thống định vị tồn cầu Global System for Mobile communications Hệ thống thơng tin di động toàn cáu High Data Rate Tốc độ liệu cao High Sensitivity Receiver Máy thu độ nhạy cao Integrated Circuit Vi mạch Intermediate Prequency Trung tẳn Interíerence Rejectìon Combining TỔ hợp triệt nhiễu Interim standard 95 Tiêu chuẩn CDMA Mỹ Qualcom đ InterSymbol Interterence Nhiễu giao thoa ký hiệu Least Mean Square Sinh phương trung binh tối thiểu Low Noise Amplitier Bộ khuếch đại tạp âm thấp Least Square Binh phương tối thiều Multiple Nhiễu (GSM) Giao thức Mobile đa Access truy ứng Application Interterence nháp dụng di Protocol động - GSM 119 MIMO ML MLSE MMSE MRC MS MSC MSE MU MUSIC MV OEM OMC PA Multiple Input Multiple Output Đa đầu vào, đa đầu Maximum Líkehood Giống nhiêu Maximum Likehood Sequence Estimation (Dự tính chuỗi giống nhiều nhất) Minimum Mean Square Error Lỗi bình phương trụng binh nhỏ Maximum Ratio Combiner TỔ hợp tỷ số tối đa Mobile station Trạm di động Mobile Switching Center Trung tâm chuyển mạch di động Minimum Square Error Lỗi bình phương nhỏ MultiUser Đa người sử dụng MUItiple Slgnals Classiĩication Phân lóp tin hiệu đa thành phần Minimum Variance Biến thiên nhỏ Original EquipMent Thiết bị gốc Operating & Maintenance Centre Trung tâm khai thác bảo dưỡng dynamical Dàn phaPđộng hased Array 120 PC PDC Pdf PDN PG PHS PLMN PSTN RAN RF RUS rms RTT SA Personal Communication Thông tin cá nhàn Personal Digital Cellular system Hệ thống lể bèo số cá nhân Probability density function (Hàm mật độ xác suất) Packet Data Netvvork Mạng liệu gói Processing Gain Tăng ích xử lý Personal Handyphone System Hệ thống điện thoại cẩm lay cá nhãn Public Land Mobile Netvvork Mạng di động mặt đất công cộng Public Svvitched Telephone Netvvork Mạng điện thoại chuyển mạch cõng cộng Radio Access Netvvork Mạng truy nhập vô tuyến Radio Frequency Tần số vỗ tuyến Recursive Least Square Đệ quy tối thiều Root mean square Càn quân phương Radio Transmission Technology Công nghệ truyền đẫn vô tuyến Áng Smartten Antenna thõng minh 121 SDMA Spatial Division Multiple Access Đa truy nhập phản chia theo không gian SFIR Spatial Piltering for Interíerence Reduction Bộ /ọc khơng gian giảm nhiễu SIR Signal - to - Interterence Ratio Tỷ số tin hiệu nhiễu SINR Signal - to - Interterence plus Noise Ratio Tỷ sốtínhiệu nhiễu tạp âm SL Svvitched Lobe Búp sóng chuyển mạch SMG Spatial Multiplexing Gain Tảng ích ghép kênh không gian SMI Sample Matrix Inversion Nghịch đào ma trận mẫu SSBF Signal structural BeamForming Định dạng chùm sông dựa cấu trúc Sĩ Space-Time Không gian - Thời gian STF Space-Time Filter Lọc không gian - thòi gian ST-ML space Time - Maximum Likehood Xử lý không gian - thời gian theo chuẩn gi nhiều STRU Sector Transmitter/Receiver Unit Khối thu/phát dẻ quạt TCH Traffic CHannel TDD Time Division Kênh Song cõng lưu Duplex lượng phàn chia theo thời gian 122 TDMA Time Division Multiple Access Đa truy nhập phản chia theo thời gian TOA Time of Arrival Thời gian tới TRB Time Reíerence Beamforming Định dạng chùm sõng chuẩn theo thời gia TRU Transmitter/Receiver Unit Khối Ihu/phál TU Typical Urban Mõi trường đô thị tiêu biếu UMTS Universal Mobile Telecommunications System Hệ thõng viễn thơng di động tồn cáu Uplink Đường lên (th bao phát, trạm gốc thu) UTRA Universal Terrestrial Radio Access Truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS VCIR Vector Channel Impulse Response Đáp tuyến xung kênh véc tơ VSELP Vector Sum Excitation Linear Predictive Tổng véc ta dự đoán tuyên tinh kích thích VA Viterbi Algorithm Thuật tốn Viterbi VVCDMA VVideband Code Division Multĩple Ac Đa truy nhập phán chia theo mã băng rộn WLL VVireless Local Loop Mạch vòng không dây nội hạt 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO [ Ì ] Phan Anh (2000), Lý thuyết kỹ thuật ăng ten, Khoa học Kỹ thuật [2] Nguyên Phạm Anh Dũng (2003), Thông tin di động, NXB Bưu điện [3] Nguyễn Phạm Anh Dũng (9-2002), Truyền dẫn vô luyế công nghệ CDMA thông tin di động, Học v Cơng nghệ Bìm Viễn thơng [4] Nguyễn Quang Hung, Chu Ngọc Anh (Ì 1-2002), Nghiên cứu kỹ thuật xử lý theo không gian thông tin d động, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng [5] Nguyễn Phương Loan (2002), Tìm hiểu mạng dịch v W-CDMA (3G), NXB Bưu điện [6] Trần Hồng Quân, Nguyễn Hữu Hậu (2000), Nguyên lý thông tin di động, Viện KHKT Bưu điện [7] Ashish Hasija (2002), System Aspects of Smart ante Technology in Celluìar Wire!ess Communications, E 751 Wireless Communications [8] Enrico Buracchini (1998), SDMA in Mobiie Radio Systems: Capcity Enhancement in GSM & ỈS-95, CS Centro Studie Laboratori Telecomunicazioni, Turin, ITAL [9] Erik Lindskog and Mitchell Tron (16 May 2001), Capacity and Coverage Improvement of Adaptive antennas in CDMA Nenvorks, ArrayComm, Inc th 124 [10] G V Tsoulos, M.A Beach, and s c Swales (1995), DS-CDMA Capacity Enhancement with Ada antennas, Electronic Letters [11] J.c Liberti, T.s Rappaport, Smarl anlennas for wireless comunicalions, Prentice Hai), 1999 [12] Malachy Devlin, Spring 2003, How lo make Smarl antenna Arrays, Technology Officer Nallatech [13] Nguyên Minh Dan et.al, Spatial processing for wirele systems with smart antennas, the 4" Ifo-communicatio Technology - Economics Seminar between PTÍT & ETRI, August2001 [14] Nguyên Quang Hung, Byung Han Ryu, et.al Capacity Enhancemenls of CDMA systems by Spalial Proc the Information Technology Seminar between PTIT & ETRI, Daejeon, Korea, June 2002 [15] Sriram Mudulodu, Geert Leus (May 2004.) An Inter/erence-Suppressing RAKE Receiver for the C Dovmiink, IEEE, and Arogyaswami Paulra, Fellow [16] T Biedka et (1999;, Implementalion of a Prototyp Smart antenna/or Low Tier PCS, Proc 49 IEEE Ve Tech Conf VTC'99 Spring, Houston, TX, USA ,h lh MỤC LỤC Lời nói đầu Mở đầu ~l Chương 1: TONG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ẢNG TEN THÔNG MINH TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1 Giới thiệu công nghệ ăng ten thõng minh thông tin di động 11 1.1.1 Khái niệm ăng ten thòng minh 1.1.2 Động lực phát triển cơng nghệ ăng len thơng m 1.1.3 Vị trí cùa cơng nghệ ăng ten thông minh thông tin di động tổ ong 1.2 Các thuật toán cấu trúc máy thu ăng ten thông minh 18 1.2.1 Nguyên tác mức độ thông minh cùa ăng ten thông minh 18 1.2.2 Phân loại máy thu ăng ten thông minh 1.23 Các thuật tốn thích nghi trọng số ì.2.4 Máy thu ăng ten thơng định dạng chùm sóng đường lên 39 1.2.5 Khối phái ăng ten thơng minh định dạng chùm sống đường xuống 45 1.2.6 Tích hợp máy lim ăng len thơng minh mạ võ tuyển 47 c Chương 2: CẢI THIỆN CHÌ TIÊU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG BẰNG ẢNG TEN THÔNG MINH VÀ KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI TRONG THỤC TẾ 2.1 Phăn tích khả lọi ích cùa ang ten thống minh hệ thống thõng tin di động 52 2.1.1 Đa truy nhập phản chia theo không gian ăng ten thông minh 52 2.1.2 Các lợi ích cùa ăng ten thơng 2.2 Cải thiện tiêu hệ thống GSM ăng ten thông minh khả triển khai thực tế 61 2.2.1 Tăng dung lượng hệ thống GSM nhò ăng len chùm sóng chuyển mạch 62 2.2.2 Tăng dung lượng hệ thôngGSM nhờ ăng ten thíc 2.2.3 Khá triền khai thực tế 2.3 Cải thiện tiêu hệ thống CDMA bàng ảng ten thòng minh khả triển khai thực té 78 2.3.1 Cài thiện dung lượng vùng phù đường lên ăng ten thích nghi 79 2.3.2 Cài thiện dung lượng vùng phù đường xuống ăng len thích nghi 83 2.3.3 Khả triền khai thực lê' 2.4 Khả cải thiên chi tiêu cho W-CDMA bàng ăng ten thòng minh 88 Chương 3: HIỆN TRẠNG VÀ xu HUỐNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ẢNG TEN THÔNG MINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3.1 Các kết nghiên cứu, thử nghiệm số sản phẩm có tính thương mại ăng ten thơng minh 91 3.1.1 Kết hãng Ericsson hãng Manesmann Mobiỷuk Đức 3.1.2Ảng ten thông minh hãng Lucent 3.1.3 Kết hãng viện nghiên cứu kh 3.2 Hướng phát triển cõng nghệ ăng ten thơng minh khó khăn cần giải 102 3.2.ỉ Các khó khăn công nghệ ăng ten thông minh 103 3.2.2 Xu hướng phát triền cõng nghệ ăng ten thông m Kết luận IU Thuật ngữ chữ viết tát 115 Tài liệu tham khảo 123 ĂNG TEN THỐNG MINH giải pháp cho thông tin di động tương lai Chịu trách nhiệm xuất bàn LƯU ĐỨC VĂN Biên tập Chế Sửa in Trình bày bìa ĐÀO THỊ MINH NGÔ MỸ HẠNH BÙI NGỌC KHOA NGÔ MỸ HẠNH BÙI NGỌC KHOA NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN Trụ sở : 18 Nguyền Du, Hà Nội Điện thoai : 04-9431283 9432438 Fax: 04-9431285 E-mail : bientap@hn.vnn.vn Chi nhánh : 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quặn 1, TP Điên thoai : 08-9100925 Fax: 08-9100924 E-mail : chinhanh-nxbbd@hcm.vnn.vn In 600 khổ 14.5 X 20.5 em Công ty CP In Bưu diện Số xuất bản: 591 /4.XB-QLXB Cục Xuất bàn cấp 26 2005 In xong vã nỏp lưu chiểu tháng năm 2005 ... mật thiết với số phần tử ten dàn Chương 2: cải thiện chi tiêu hệ thống thơng tin di động 57 2. 1 .2 Các lợi ích ăng ten thông minh 2. 1 .2. 1 Mở rộng vùng phủ Ảng ten thõng minh làm tăng phạm vi phủ... dụng ăng ten chuyển mạch chùm sóng thay cho ăng ten dẻ quạt, nói số đạt khoảng 70% với ăng ten có 12 chùm sóng 2. 2 .2 Tăng dung lượng hệ thống GSM nhờ ăng ten thíc Ảng ten thích nghi làm tăng dung... 52 Ang ten thơng minh 2. 1 PHÂN TÍCH KHÁ NÂNG VÀ LỢI ÍCH CỦA ÁNG TEN THƠNG MINH ĐƠI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 2. 1.1 Đa truy nhập phân chia theo không gian ăng ten thông minh Có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Ăng ten thông minh giải pháp cho thông tin di động trong tương lai: Phần 2, Ebook Ăng ten thông minh giải pháp cho thông tin di động trong tương lai: Phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn