Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 (phần 2) - Nguyễn Tâm Hiền

24 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:16

Bài giảng Hệ thống viễn thông - Chương 4 (phần 2) tiếp tục trình bày về mạng tích hợp số đa dịch vụ băng rộng B-ISDN với những nội dung cụ thể như sau: Mô hình giao thức chuẩn B-ISDN, công nghệ truyền dẫn trên B-ISDN, nguyên lý cơ bản của ATM, khả năng dịch vụ của B-ISDN. 4.3 MƠ HÌNH GIAO THỨC CHUẨN CỦA B-ISDN  Chức mặt quản lý gồm quản lý mặt quản lý lớp     Quản lý mặt bằng: quản lý tổng thể toàn hệ thống Quản lý lớp: quản lý tài nguyên tham số thực thể nghi thức Mặt điều khiển: quản lý thông tin điều khiển gọi điều khiển kết nối Mặt khách hàng: hỗ trợ truyền thơng tin cho người dùng 4.3 MƠ HÌNH GIAO THỨC CHUẨN CỦA B-ISDN   Các giao thức mặt điều khiển mặt khách hàng chia thành: lớp mức cao, lớp thích ứng ATM (AAL), lớp ATM lớp vật lý Lớp thích ứng ATM (AAL): hình thành từ lớp hội tụ (CS – Convergence Sublayer), lớp phân đoạn lắp ráp (SAR – Segmentation and Reassembly Sublayer)  CS: biến đổi thông tin dịch vụ khách hàng lớp mức cao thành khối số liệu giao thức PDU (Protocol Data Unit)  SAR: tạo nên phần thông tin khách hàng tế bào ATM việc ngăn chặn PDU Adaptation Layer : A detailed view Higher layer CS layer PDU CS-header PDU SAR SAR-PDUSAR-PDUSAR-PDU layer header payload trailer ATM layer Cell Cell header payload Pad CS-trailer SAR-PDUSAR-PDUSAR-PDU header payload trailer Cell Cell header payload 4.3 MƠ HÌNH GIAO THỨC CHUẨN CỦA B-ISDN  Lớp ATM:     Ghép tách cell (Cell Multiplexing and Demultiplexing): chiều phát (ghép cell từ kênh ảo đường ảo thành dòng cell khơng liên tục), chiều thu (tách cell từ dòng cell khơng liên tục đến kênh ảo đường ảo chúng Dịch tên đường ảo VPI tên kênh ảo VCI Tạo tách cell header (cell header generation/extraction) Điều khiển lưu lượng chung 4.3 MƠ HÌNH GIAO THỨC CHUẨN CỦA B-ISDN  Lớp vật lý gồm: lớp hội tụ truyền dẫn lớp môi trường vật lý   Lớp hội tụ truyền dẫn (Convergence Transmission Sublayer): phân chia tốc độ tế bào, tạo xác nhận byte sửa sai đầu đề (header), phát biên giới tế bào, tạo khung truyền dẫn (transmission frame) Lớp môi trường truyền dẫn (Physical Medium Sublayer): bước truyền dẫn cuối qua cáp sợi quang cáp đồng trục CHƯƠNG 4: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN 4.1 Khái quát B-ISDN 4.2 Cấu trúc mạng B-ISDN 4.3 Mơ hình giao thức chuẩn B-ISDN 4.4 Công nghệ truyền dẫn B-ISDN 4.5 Nguyên lý ATM 4.6 Khả dịch vụ B-ISDN 16 4.4 CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN TRÊN B-ISDN    Tốc độ bit yêu cầu dịch vụ BISDN khác nhau→khó tích hợp chúng mạng thống Công nghệ không đáp ứng yêu cầu ứng dụng dịch vụ B-ISDN → cần tìm giải pháp Giải pháp ATM đề xuất giải pháp chìa khóa để xây dựng B-ISDN 4.4 CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN TRÊN B-ISDN   Kết hợp ưu điểm, khắc phục nhược điểm chuyển mạch kênh chuyển mạch gói, sử dụng ATDM để đáp ứng yêu cầu B-ISDN Đây ý tưởng khoa học, chất công nghệ ATM Với ATM, độ rộng dãi tần sử dụng gán động theo yêu cầu 4.5 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ATM     ATM truyền tải thông tin dạng tế bào Các tin đến chia nhỏ thành tế bào có kích thước Dán tiêu đề cho tế bào để định hướng cho tế bào tới đích mong muốn Tế bào gồm có phần: trường thơng tin (mang thông tin khách hàng), trường tiêu đề (mang thơng tin quản lý q trình xử lý mạng) 4.5 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ATM  Cấu trúc tế bào ATM:    Tế bào ATM có kích thước nhỏ Chiều dài cố định 53 byte (48 byte mang thông tin khách hàng, byte mang thơng tin mạng) Có dạng cấu trúc tế bào (2 cấu trúc khác phần tiêu đề dùng cho giao diện UNI NNI) UNI NNI 21 4.5 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ATM Cấu trúc tế bào ATM 4.5 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ATM  Các loại tiêu đề tế bào Cấu trúc tiêu đề tế bào 4.5 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ATM   Tiêu đề tế bào gồm trường: GFC, VPI, VCI, PT, CLP, HEC GFC (4 bits) (trường điều khiển luồng chung): điều khiển truy nhập vật lý, làm giảm độ rung pha dịch vụ có tốc độ bit khơng đổi (CBR), định dung lượng đồng dịch vụ có tốc độ bit thay đổi, điều khiển mức độ tải dòng có tốc độ bít thay đổi (VBR) 4.5 NGUN LÝ CƠ BẢN CỦA ATM  VPI/VCI (trường định tuyến)    UNI: gồm 24 bit (8 bit VPI 16 bit VCI) NNI: gồm 28 bit (12 bit VPI 16 bit VCI) Chuyển mạch dựa giá trị VPI gọi kết nối đường ảo, dựa VPI/VCI gọi kết nối kênh ảo Khái niệm đường ảo kênh ảo lớp vật lý 4.5 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ATM  Kênh ảo (VC): tồn vật lý cần thiết nghĩa tồn thời gian thực truyền tải tế bào    Kênh vật lý: đường khổng lồ chung cho nguồn truyền tin Một kết nối đầu cuối đòi hỏi kết hợp chuỗi nhiều liên kết với từ nguồn tới đích Việc định khả sử dụng liên kết tùy vào băng tần khách hàng yêu cầu dung lượng lại liên kết 4.5 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ATM    Đường ảo (VP): tập hợp liên kết ảo có chung điểm kết cuối Chuỗi liên kết ảo liên kết với tạo thành kết nối đường ảo VPC Trường truyền tải thông tin PT: gồm bit dùng để thị thông tin truyền tải thông tin khách hàng hay thông tin mạng Trường điều khiển lỗi tiêu đề HEC: gồm bit xử lý lớp vật lý dùng để sửa lỗi bit để phát lỗi nhiều bit CHƯƠNG 4: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN 4.1 Khái quát B-ISDN 4.2 Cấu trúc mạng B-ISDN 4.3 Mơ hình giao thức chuẩn B-ISDN 4.4 Công nghệ truyền dẫn B-ISDN 4.5 Nguyên lý ATM 4.6 Khả dịch vụ B-ISDN 28 4.6 KHẢ NĂNG DỊCH VỤ CỦA B-ISDN  Mục đích B-ISDN kết hợp nhiều dịch vụ vào mạng  Các dịch vụ có đặc tính khác Tín hiệu dịch vụ chuyển giao theo hai chiều chiều  Các tín hiệu dịch vụ B-ISDN có phạm vi phân bố dãi thơng rộng  Các tín hiệu hình ảnh tiếng nói trở thành tín hiệu có tốc độ bit nhờ phương pháp số hóa Tốc độ bit tín hiệu số liệu biến đổi rộng Tín hiệu hình ảnh, âm xử lý theo thời gian thực, trường hợp số liệu khơng cần 4.6 KHẢ NĂNG DỊCH VỤ CỦA B-ISDN     Chuyển mạch gói lý tưởng tốc độ thấp số liệu nhóm Chuyển mạch kênh thích hợp với tiếng nói, hình ảnh Chuyển mạch phân chia thời gian thích hợp với tín hiệu thoại Chuyển mạch kênh phân chia khơng gian thích hợp với tín hiệu video tốc độ cao BÀI TẬP        Truyền khối PDU (Protocol Data Unit) có kích thước 23392 bit qua mạng ATM Thủ tục phía phát sau: Thêm 32 bit CRC vào khối PDU Lấy kết thu chia làm nhiều đoạn (fragment) Mỗi fragment đóng gói thành tế bào ATM Mỗi tế bào ATM gồm 48 byte liệu (data) byte tiêu đề (header) a Tính số lượng tế bào b Tính hiệu suất truyền khơng có lỗi c Giả sử tế bào ATM thuộc giao diện UNI, tính tổng số bit VPI, tổng số bit VCI tế bào GiẢi     Số lượng tế bào (23392+32)/(48×8)= 61 tế bào Hiệu suất truyền khơng có lỗi Tổng số bit VPI 8×61 = 488 bit Tổng số bit VCI 16×61 = 976 bit BÀI TẬP         Cần 344 bits HEC để gắn tiêu đề cho tế bào ATM Thủ tục phía phát sau: Thêm 32 bit CRC vào khối PDU Lấy kết thu chia làm nhiều đoạn (fragment) Mỗi fragment đóng gói thành tế bào ATM Mỗi tế bào ATM gồm 48 byte liệu (data) byte tiêu đề (header) a Tính số lượng tế bào b Tính kích thước khối PDU c Tính hiệu suất truyền khơng có lỗi d Tính tổng số bit PT tế bào GIẢI     a Số lượng tế bào 344/8=43 tế bào b Kích thước khối PDU (43×48×8)-32= 16480 bit c Hiệu suất truyền khơng có lỗi d Tổng số bit PT tế bào 43×3= 129 bit ... trục CHƯƠNG 4: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN 4. 1 Khái quát B-ISDN 4. 2 Cấu trúc mạng B-ISDN 4. 3 Mô hình giao thức chuẩn B-ISDN 4. 4 Cơng nghệ truyền dẫn B-ISDN 4. 5 Nguyên lý ATM 4. 6... bit CHƯƠNG 4: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN 4. 1 Khái quát B-ISDN 4. 2 Cấu trúc mạng B-ISDN 4. 3 Mơ hình giao thức chuẩn B-ISDN 4. 4 Cơng nghệ truyền dẫn B-ISDN 4. 5 Nguyên lý ATM 4. 6... CS-header PDU SAR SAR-PDUSAR-PDUSAR-PDU layer header payload trailer ATM layer Cell Cell header payload Pad CS-trailer SAR-PDUSAR-PDUSAR-PDU header payload trailer Cell Cell header payload 4. 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 (phần 2) - Nguyễn Tâm Hiền, Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 (phần 2) - Nguyễn Tâm Hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn